Close

Engelsiz İKBU Birimi

İSTANBUL KEMERBURGAZÜNİVERSİTESİENGELSİZ İKBU BİRİMİYÖNERGESİ

 Amaç

 Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi bünyesinde “Engelsiz İKBU Birimi” adıyla kurulan engelli öğrenci biriminin kuruluşuna, görev, yetkive sorumluluklarına ve çalışmalarına ilişkin usul ve esaslarıdüzenlemektir.

 Dayanak

 Madde 2- (1) Bu yönerge, 01/07/2005 tarih ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 15. Maddesine dayanılarak hazırlanan, 14 Ağustos 2010 tarihli YükseköğretimKurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği’nin 11. ve 12. maddelerine dayanılarakhazırlanmıştır.

 Tanımlar

 Madde 3- (1) Bu yönergedegeçen;

a)        Üniversite: İstanbul KemerburgazÜniversitesini,

b)       Rektör: İstanbul Kemerburgaz ÜniversitesiRektörünü,

c)        Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi YönetimKurulunu,

d)       SKS: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sağlık, Kültür ve SporDirektörlüğünü,

e)        Başkan: Engelsiz İKBU Birimi adıyla kurulan biriminbaşkanını,

f)        Birim: Engelsiz İKBU Birimi adıyla kurulanbirimi,

g)       Komisyon: Engelsiz İKBU Biriminde oluşturulanKomisyonu,

h)       Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Koordinatörü: Engelsiz İKBU Birimiile Fakülte/Enstitü/Yüksekokullar arasında işbirliği sağlanması içingörevlendirilen öğretimelemanını,

i)         Engelli Öğrenci: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel,zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniile toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleriolan korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaçduyan kişiyi

ifadeeder.

 Yapılanma ve İşleyiş

 Madde4-(1)Biriminorganları;BirimBaşkanı,KomisyonveFakülte/Enstitü/Yüksekokul Koordinatörleridir.

(2) Birim, Rektör tarafından 3 yıl süre ile görevlendirilen bir rektöryardımcısının başkanlığında görevyapar.

(2)                 Komisyon; Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Koordinatörleri, SKS sorumlusu,Psikolojik DestekBirimindegörevyapanbirpsikolog,YapıİşleriDirektörlüğüsorumlusuveÖğrenci Konseyi SKS Temsilcisindenoluşur.

(3)           Birim başkanı aynı zamanda Komisyonun dabaşkanıdır.

(4)             Komisyon üyeleri Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilir. Üyelik süreleridolduğunda aynı üye yeniden görevalabilir.

(5)                Komisyon olağan olarak her akademik dönemde en az bir kez toplanır.Olağanüstü durumlarda Birim Başkanının çağrısı ile toplantıyapılabilir.

 BiriminGörevleri

 Madde 5- (1)Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma veKoordinasyon Yönetmeliği’nin 12. maddesinde belirtilengörevleri aşağıdabelirtilmiştir.

a)  Engelliöğrencilerinakademik,idari,fiziksel,psikolojik,barınmavesosyalalanlara ilişkin ihtiyaçlarını tespitetmek,

b)  Engelli öğrencilerin öğrenim gördükleri sırada doğabilecek ihtiyaçlarınıkarşılamak, Üniversite’nin fiziksel, akademik ve sosyal alanlardaki erişilebilirliğiniarttırmak amacıyla yapılması gerekenler konusunda ilgili birimlere tavsiyelerdebulunmak,

c)  Engelli öğrencilerle ilgili bir veritabanıoluşturmak,

d)  Engelliöğrencilerilediğeröğrencilerarasındailetişimiarttırmakvekolaylaştırmak yönünde çalışmalaryapmak,

e)  Engelliöğrencilerleilişkilerbakımındanakademikveidaripersonelileöğrencilere rehberliketmek,

f)  Maddigüçlüğübulunanengelliöğrencilerinöğrenimlerinisürdürmelerineyardımcı olacak araç ve gereçlerin temini yönünde çalışmalardabulunmak,

g)  Engelli öğrencilerin taleplerinideğerlendirmek,

h)  Engelli öğrencilerin taleplerine ve haklarına ilişkin Üniversite’nin tümbirimlerine görüşsunmak,

i)   Engelli öğrencilere yönelik olarak Üniversite’nin çeşitli birimleri tarafındanyürütülen faaliyetleri koordineetmek,

j)   Seminerler, konferanslar ve benzeri faaliyetlerdüzenlemek,

k)  Engelli öğrencilere yönelik broşürhazırlamak,

l)   Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde, ölçme ve değerlendirmeye tabitutularak fırsat eşitliğini sağlama amacı doğrultusunda engelli öğrencilerin eğitimhayatında yaşadıkları sıkıntıları gidermeye yönelik olarak, engelin doğasındankaynaklanan farklılıklara göre öğrencinin sınavla ilgili süre, mekan, materyal ve refakatçigibi gerekli tedbirleri belirleyip ilgili makamlarasunmak,

m)  İstihdamolanaklarıvemesleklereilişkinbilgilendirmeyapanbilgilendiricimateryal hazırlayarak/hazırlatarak bunların engelli öğrencilere ulaştırılmasınısağlamak,

n)  Alınan kararların ve belirlenen stratejilerin uygulanmasını takipetmek,

o)  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’na bildirilmek üzere,Öğrenci Seçme Sınavı başvuruları öncesinde engelli öğrencilerin öğrenimgörebileceği yükseköğretim programları ile ilgili raporhazırlamak,

 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na gönderilecek olan Engelsiz İKBU Birimi yıllık faaliyet raporunu hazırlamaktır.

 Yürürlük

Madde 6 (1) Bu yönerge Üniversite Senatosunca 14.07.2015 tarihinde kabul edilmiş ve bu tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

Madde 7 (1) Bu yönerge hükümlerini Rektör yürütür.