Close

Stratejik Plan Takip ve Kalite Güvence Daire Başkanlığı

5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesinde belirtilen kamu idarelerinde Strateji Geliştirme Başkanlıkları, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Müdürlükler kurulması istenmiştir. Söz konusu Kanun gereğince, anılan Kanunun 15. maddesinde sayılan görevler ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 5436 sayılı Kanun ile değişik 60. maddesinde belirtilen görevleri yürütmek üzere, Üniversitemizde Strateji Geliştirme ve Kalite Güvence Daire Başkanlığı  kurulmuştur.

Altınbaş Üniversitesi;

- Kalite Politikası için lütfen tıklayınız. 
- Stratejik Planı için lütfen tıklayınız. 
- Arama Konferansı Raporu için lütfen tıklayınız. 
- Dış Paydaşlar Kurulu Toplantı Raporu için lütfen tıklayınız.

Statejik Plan Takip ve Kalite Güvence Komisyonu Üyeleri

     Prof. Dr. Çağrı ERHAN  Rektör Başkan 
     Prof. Dr. Emre ALKİN Rektör Yardımcısı Başkan V.
     Prof. Dr. İnci OKTAY Diş Hekimliği Fakültesi Üye
     Prof. Dr. Haluk LEVENT Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Üye
     Yrd. Doç. Dr. Fulya EREKER İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Üye
         
     Öğr. Gör. Nesrin ÖZCAN Meslek Yüksekokulu Üye
     Ali BAŞEYMEZ Genel Sekreter Üye
     Deniz VARDAR İnsan Kaynakları Daire Başkanı Üye
       

Statejik Plan Takip ve Kalite Güvence Komisyonu Görevleri

a) Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Senato onayına sunmak,

b) İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve Senatoya sunmak, onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu kurumun internet ortamında ana sayfasında ulaşılacak şekilde kamuoyu ile  paylaşmak,

c) Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek.

Stratejik Plan Takip ve Kalite Güvence Komisyonu Toplantı Raporları;

1. 25.04.2017
2
. 17.05.2017 (sunumlar için tıklayınız;1, 2)
3. 07.06.2017