Close

Ders İçerikleri

ODY  101

İşitme ve Ölçümü

(2-2)5

 

Odyometriye giriş, odyometrist ve odyoloğun görev ve yetki sınırları, odyometrist hasta ilişkisi, odyometri prensipleri çeşitleri, işitme fizyolojisi, ses ve özellikleri, odyometrik sıfır, diyapazon, saf ses odyometri ve uygulaması, maskeleme, hava yolu ve kemik yolu ölçümünde maskeleme, saf ses odyogram örnekleri, işitme ölçme teknikleri.

 
 
 
 
             

ODY  103

Genel Fizik

(3-0)4

 

Ölçme ve birim sistemleri, sayısal ve vektörel nicelikler, bir boyutta hareket, iki boyutta hareket, Newton’un hareket yasaları, dairesel hareket, iş ve enerji, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu, elektrik alanlar, gauss yasası, elektriksel potansiyel, akım ve direnç, doğru akım devreleri, manyetik alanlar, manyetik alan kaynakları, faraday yasası, alternatif akım devreleri.

 
 
 
 
             

ODY  109

Temel Sağlık

(2-0)2

 

Sağlık ve hastalık kavramları, hastalık nedenleri, sıklığı, sağlık hizmetleri açısından hastalarla ilgili temel ilkeler, sistem hastalıkları, sterilizasyon, dezenfeksiyon, asepsi, antisepsi, hastane enfeksiyonları, sağlık çalışanlarının sağlığı, tıbbi atık yönetimi, şok esnasında yapılması gerekenler, kişisel temizlik.

 
 
 
 
             

ODY 111

İşitme ve Konuşmanın Anatomi ve Fizyolojisi

(2-0)4

 

Periferik ve  merkezi  işitme  sisteminin  anatomi  ve  fizyolojisi,  artikülasyon, rezonans, solunum, yutma sistemlerinin anatomi ve fizyolojisi ile dil ve konuşmanın anatomi ve fizyolojisi

 
 
 
 
             

ODY 121

Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler

(2-0)2

 

Sağlık işletmelerinde halkla ilişkilerin yeri, önemi, sağlık işletmelerinin hizmet ettiği toplumu ve personeli tanıması, işletmeyi topluma tanıtması, sağlık iletişimi, sağlığı geliştirme; iletişim teknikleri, iletişim yöntemleri,  sosyoekonomik ve kültürel konumun sağlık üzerine etkileri,

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ODY 100

Ses Fiziği

(2-0)4

 

Akustik konulara giriş, sesin fiziksel özellikleri, ses dalgalarının enerjisi, gücü ve şiddeti, kulak ve işitmenin fizik esasları, işitmenin teorik mekanizmaları, odyometrik incelemelerde kullanılan sessiz odaların akustik yapısı, sesin psikolojik özellikleri, odyolojik test bataryalarının fiziksel çalışma prensipleri

 
 
 
 
             

ODY 104

Objektif Odyometrik Test Yöntemleri

(2-2)5

 

Timpanogram ve akustik refleksler, empedans odyometri, Otoakustik emisyon (OAE), elektroensefalografik odyometri (ERA), elektrokokleagrafi (ECochG), beyin sapı uyarılmış cevap odyometrisi (BERA), işitsel sürekli durum cevapları (ASSR)

 
 
 
 
             

ODY 106

İşitme Kayıpları

(2-0)3

 

Normal işitme,  iletim tipi, mikst tip ve sensörinöral tip işitme kayıpları, dış, orta ve iç kulak (koklear ve retrokoklear) hastalıkları, gürültüye bağlı işitme kayıpları, labirentitler, ani işitme kayıpları, Meniere sendromu, presbiakuzi, ototoksisite ve vestibülotoksisite

 
 
 
 
             

ODY 112

Kliniğe Giriş

(1-2)4

 

Odyometrik inceleme nedir? Hasta değerlendirilmesi, odyometri cihazının tanınması, odyometrik ekipmanlar, odyogram nedir, odyogramda işaretleme, hasta takibi, diapozon testleri, konuşma testleri.

 
 
 
 
             

ODY 122

Gelişim Psikolojisi

(2-0)2

 

Gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişme ve büyümenin temelleri, bedensel gelişim, cinsel gelişim, zihinsel gelişim, bilişsel gelişim, dil gelişimi, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi, duygusal gelişim, toplumsal gelişim.

 
 
 
 
             

ODY 124

Türk İşaret Dili Eğitimi

(2-0)2

 

Türk işaret dili tarihçesi, Türk işaret dili parmak alfabesi, kişi zamirleri, tanışma-selamlaşma, kendini tanıtma, aile ve akraba ilişkileri, meslekler, renkler, sayılar, olumlu ve olumsuz cümle yapıları, soru cümleleri.

 
 
 
 
             

ODY 126

Dezavantajlı Bireylerde Farkındalık

(2-0)2

 

Dezavantajlılık kavramı, çocuklar ve gençler, evsizler, yaşlılar, kadınlar, engelliler, işitme engelliler, uzun süreli işsizler, eğitimsizler, hükümlüler, göç etmiş ve göçebe yaşayan kişiler, LGBT'li bireyler, yoksullar, bağımlılar, sosyal güvenliği olmayanlar, etnik kökeni ve dini inanışı nedeni ile dezavantajlı durumda olan bireylerin güvenli ve konforlu bir yaşam sürdürebilmeleri için farkında olmamız gereken hususlar

 
 
 
 
             

ODY 128

Enstrümantasyon ve Kalibrasyon

(2-0)2

 

Odyometride kullanılan standartlar, odyometrelerin teknik ve kalibrasyon özellikleri, akustik immitansmetrelerin performans ve kalibrasyon özellikleri, işitme odalarının akustik özellikleri, otoakustik emisyon,  elektrokokleografi ve elektronörografi, işitsel beyin sapı ölçümü cevabı ölçümü, orta ve genç latans ölçümü ve vestibüler değerlendirmede kullanılan aletlerin teknik özellikleri, çalışma prensibi ve kalibrasyonu.

 
 
 
 
 
             

ODY 201

Klinik Odyometri I

(2-4)6

 

Saf ses ve konuşma odyometrisi testleri ve uygulaması, işitme cihazı uygulaması ve seçim kriterleri, bebeklerde yeterli ve erken amplifikasyon, bebeklere objektif testlerle işitme kaybı tanısı, hasta envanter uygulaması, yenidoğan işitme taraması, otoskopik bakı ile test sonuçları, transient oto akustik emisyon testi ve distorsiyon ürünü oto akustik emisyon testi

 
 
 
 
             

ODY 207

Odyometri Meslek Etiği

(2-0)2

 

Etik ve ahlak kavramları, etik sistemleri, ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler, meslek etiği ilkeleri, iş hayatında ve yönetimde etik ilkeler, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçları, sosyal sorumluluk kavramı, odyometristin meslek etiği, mesleki etiğin iş ve iş yerine etkisi.

 
 
 
 
             

ODY 213

Odyometride Girişimcilik

(2-0)2

 

Girişimcilik süreçleri, girişimde tasarım ve inovasyon, iş kurma ve iş planı, iş planının ekonomik ve çevresel analizi, üretim ve pazarlama planı, yönetim ve finans planı, risk analizi, işitme merkezi açma süreci ve işitme merkezi işletmesi. Sektörün önde gelen girişimcilerinin başarı hikayeleri

 
 
 
 
             

ODY 108

İşitme Cihazları

(1-1)3

 

İşitme cihazı endikasyonunda tonal odyometri ve maskeleme, vokal odyometri, işitme cihazı endikasyonunda objektif odyometrinin yeri, işitme cihazı endikasyonları, çocuklarda işitme cihazı uygulanması, işitme cihazı tipleri, yardımcı işitme cihazları, koklear implant, kulak kalıpları, işitme cihazı seçimi, işitme cihazı fittingi,   işitme cihazlı hastaların takibi ve eğitimi.

 
 
 
 
             

ODY 208

İleri Odyometrik Test Yöntemleri

(1-2)4

 

Elektroakustik empedans, SAL, Tone Decay, SISI, Bekeys ve Rekruitment testleri.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ODY 215

İşitme Taramaları

(1-1)3

 

İşitme taramalarının tarihçesi, Türkiye’de işitme taraması, işime taramasına giriş, otoakustik emisyon ile tarama, ABR ile tarama, riskli bebeklerin taranması, taburculuk sonrası işitme taraması, aileyle iletişim, okul öncesi işitme taramaları, okul çağı işitme taramaları, endüstriyel işitme taramaları.

 
 
 
 
             

ODY 219

İşitme Engelli Çocuğa Yaklaşım

(2-0)3

 

Gelişim basamakları, normal çocukta gelişim basamakları, bilişsel gelişim, motor gelişim, psikososyal gelişim, dil ve konuşma gelişimi, işitme engelli çocuklarda gelişim özellikleri, işitme engelli çocukta dil ve konuşma gelişimi, eğitim yöntemleri ve teknikleri, işitsel rehabilitasyon, kaynaştırma sınıfları.

 
 
 
 
             

ODY 221

Kalite Güvencesi ve Standartları

(2-0)2

 

Kalite kavramı, standart ve standardizasyon, standardın üretim ve hizmet sektöründeki önemi, yönetim kalitesi ve standartları, çevre standartları, kalite yönetim sistemi modelleri ve stratejik yönetim, süreç yönetim sistemi, kaynak yönetimi sistemi, EFQM mükemmellik modeli, üretimde kalite kontrolü, muayene örnekleme, toplam kalite kontrol, kontrol diyagramları, istatistiksel dağılımlar.

 
 
 
 
             

ODY 223

Görsel Tasarım

(2-0)2

 

Gözlem, araştırma, görsel düşünme, sezgisel güç ve soyutlamaya dayalı estetik biçimlendirmenin temel ilkeleri (tasarım ilkeleri, tasarım elemanları), bilgisayarda gözlük, işitme cihazı gibi kullanılabilir tıbbi cihazların görsel (estetik) olarak tasarlama teorik ve pratik eğitimi.

 
 
 
 
             

ODY 225

İş Sağlığı ve Güvenliği

(2-0)2

 

İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin amacı ve önemi, Türkiye’de işçi sağlığı ve iş güvenliğinin genel görünümü, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı alınacak önlemler, temel hukuk kanunlarında işçi sağlığı ve güvenliği ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sözleşmeler.

 
 
 
 
             

ODY 227

Foniatri

(2-0)2

 

Ses oluşumu ve ses kalitesi, larinks anatomisi ve fizyolojisi, rezonans, perde ve şiddet bozuklukları, ses eğitimi ve konuşma eğitimi-egzersizleri.

 
 
 
 
             

ODY 229

Sanal Odyometri Uygulamaları

(2-0)2

 

Sanal ortamda gerçek hasta verileri üzerinde;  saf ses odyometrisi, maskeleme, konuşma testleri, timpanometre, akustik refleks ve östaki fonksiyon testlerini uygulama

 
 
 
 
             

ODY 202

Klinik Odyometri II

(2-4)6

 

Elektrofizyolojik ileri tetkikler (BERA, ECOG), konuşma odyometrisi BERA ve ECOG endikasyonları, uygulamaları, similasyon testleri, yüksek frekans odyometri, ototoksisite, stapes refleksi

 
 
 
 
             

ODY 204

KBB Hastalıkları

(2-0)3

 

Temporal kulak anatomisi, dış kulak hastalıkları, orta kulak hastalıkları, nörosensöryel işitme kayıpları, ani işitme kaybı, tinnitus, iletim tipinde işitme kaybı, otoskleroz-odyolojik bulguları, meniere, epistaksis, Aadenotonsillit ve adenotonsillektomi, rinitler ve sinüzit, tükrük bezi hastalıkları, larinks hastalıkları.

 
 
 
 
             

ODY 210

İşaret Dili

(2-0)2

 

Türk işaret dili tarihçesi, Türk işaret dili parmak alfabesi, kişi zamirleri, tanışma-selamlaşma, kendini tanıtma, aile ve akraba ilişkileri, meslekler, renkler, sayılar, olumlu ve olumsuz cümle yapıları, soru cümleleri. İşaret Dili ile odyolojik testlerin uygulama çalışmaları.

 
 
 
 
             

ODY 214

Vestibüler Sistem ve Test Yöntemleri

(1-1)3

 

Vestibüler sistem anatomisi ve fizyolojisi, denge fizyolojisi, denge muayenesi, nistogmus muayenesi, romlerg, yürüme, işaret testi, bitarmal kalorik test, rotasyon testi, galvanik test, ENG/VNG, VEMP

 
 
 
 
             

ODY 216

Pediatrik Test Yöntemleri

(1-2)4

 

Konuşma ve dil gelişimi, işitme kaybı ve konuşma gelişimi arasındaki ilişki, çocuklarda işitme kayıpları, çocuklarda işitme tarama testleri, davranış odyometrisi, şartlandırmaya dayalı tetkikler, çocukta vokal odyometri, objektif odyometrik testler, işitme-konuşma özürlü çocuklarda rehabilitasyon

 
 
 
 
             

ODY 218

Dil ve Konuşma

(2-0)2

 

İletişim nedir? Dil ve lisan, Dil gelişim kuramları, Konuşma süreci, Konuşmanın fizyolojisi, dilin bileşenleri, normal konuşma gelişimi, gecikmiş konuşma, kekemelik, yarık damak-yarık dudak, artikülasyon bozuklukları, pediatrik grupta ses bozukluklarının tanı, değerlendirme ve terapi yöntemleri.

 
 
 
 
             

ODY 280

Seminer

(1-1)3

 

Odyometri alanı ile ilgili araştırma konusu belirleme, araştırmanın planlanması, kaynak taraması, araştırma süreci, araştırma sonucunun raporlaştırılması, sunum, tartışma, değerlendirme.

 
 
 
 
             

ODY 222

Sağlık Kurumları Yönetimi

(2-0)2

 

İşletmenin tanımı, fonksiyonları, yönetimin tanımı, yönetimin özellikleri, yönetimin fonksiyonları, yönetim teorileri, yönetici-lider, yöneticinin sahip olması gereken yönetsel beceriler, sağlık hizmetlerinin teşkilat yapısı, hastaneler, hastanelerin özellikleri, çeşitleri, sağlık işletmelerinde hasta hakları ve etik, malpraktis, sağlık hizmetlerinde toplam kalite yönetimi, sağlık çalışanlarının sorunları ve mobbing.

 
 
 
 
             

ODY 224

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama

(2-0)2

 

Pazarlama kavramı, hizmetlerin ve sağlık hizmetlerinin pazarlanması, sağlık hizmetlerinin özellikleri, sağlık hizmetleri sunum modelleri, sağlık hizmetlerinde pazarlama yönetim süreçleri, hedef pazar, sağlık tüketicilerinin davranışları, pazarlama araştırmaları, tüketici talep tahminleri, sağlık hizmetlerinde dağıtım kanalları (sevk ve önerme sistemleri), satış artırma çabaları ve halkla ilişkiler, sağlık hizmetlerinde fiyatlandırma, pazarlama hizmetlerinin değerlendirilmesi.

 
 
 
 
 
             

ODY 226

Ses ve Müzik

(2-0)2

 

Sesin fiziksel parametreleri ile algısal özellikleri, müzik türleri, ülkemizdeki müzik çeşitleri ve çalgı türleri, iletişim aracı olarak çeşitli müzik biçimleri, müzikle tedavi ve tarihsel gelişimi, müzikal yapının insan psikolojisine etkisi ve Türk müziği makamlarının buna katkısı, iletişimde sözcüklerin müziği.

 
 
 
 
             

ODY 228

İşitme Engellilere Özel Öğretim Yöntemleri

(2-0)2

 

İşitme engellilere yönelik genel bilgiler, işitmezliğin neden olduğu sorunlar, bu sorunlardan kaynaklanan iletişim, eğitim ve sosyal engelleri aşma yolları; toplumda kullanılan iletişim yöntemleri, işiten toplumda kullanılan konuşmaya dayalı iletişim yöntemlerinin önemi ve sosyalleşmeye olan katkısı; günümüz eğitim yöntemlerini inceleme, avantaj, dezavantajları; işitme engelli çocukların eğitim tarihi ve günümüz eğitim yöntemlerine olan katkısı.