Close

Ders İçerikleri

ADS 101 Diş Hekimliğinde Kliniğe Giriş I (4-3)9
Diş hekimi yardımcısının görev tanımlamasını kavramak, diş hekimliği kliniklerini tanımak, diş hekimliği kliniğini oluşturan birimler hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmak, kullanılan cihaz ve aletleri tanımak, yapılan tedavi ve uygulamalar hakkında kısa bilgileri kavramak, kliniğe çıktığı zaman yapılması gereken temel bilgileri öğrenmek.
ADS 102 Diş Hekimliğinde Kliniğe Giriş II (2-4)9
Oral diagnoz ve radyoloji kliniğinde, Ağız, diş ve çene hastalıkları ve cerrahisi kliniğinde, periodontoloji kliniğinde, protez kliniğinde, pedodonti kliniğinde, diş hastalıkları ve tedavisi kliniğinde kullanılan el aletleri ve cihazları tanımak, onam formlarını düzenlemek, hasta kayıtlarının takip etmek, klasik veya dijital ortamdaki kayıtların güvenliğini ayarlamak, hekime asiste etmeyi bilmek, ilgili malzeme takibi yapmak.
ADS 105 Diş Hekimliği Terminolojisi (2-0)3
Tıbbi terminolojinin temel esaslarını kavramak, tıbbi terimlerin temel öğesi olan önek, sonek ve kökleri tanımlamak, Diş hekimliğinde sıklıkla kullanılan tıbbi terimleri, kök önek ve sonek yapılarından yola çıkarak tanımlamak, tıbbi terminolojiyi kavramak, diş hekimliği terminolojisini kavramak, bu bilgileri mesleki konularda etkin kullanmak.
ADS 106 Enfeksiyon Hastalıkları ve Sterilizasyon (1-1)3
Mikrobiyoloji ve mikroorganizmalar hakkında genel bilgiler edinmek;
Bakteri, virüs ve mantarların morfolojik özellikleri, üremeleri ve beslenme özelliklerini öğrenmek; Konak organizma ile mikroorganizma ilişkilerini kavramak; Mikroorganizmaların patojenlik faktörlerini öğrenmek; Antimikrobik ve kemoterapötik madde ne demektir kavramak; Bakteri, virus ve mantarlar üzerine etkili olan antimikrobikler hakkında bilgi sahibi olmak; Her mikroorganizma grubuna etkili olan antimikrobiklerin farklı olduğu bilgisini ayırt etmek; Dişhekimliğinde çapraz infeksiyonların önlenmesinde çok önemli olan sterilizasyon-dezenfeksiyon ve infeksiyon kontrol yöntemlerini doğru olarak öğrenmek.
ADS 123 Meslekte Temel İlke ve Kavramlar (2-0)2
Sağlığın insan hayatındaki önemini kavramak, sağlık hukukunun tanımlamak, hasta haklarını kavramak, diş hekimliğinin Türkiye' deki durumunu bilmek, diş hekimliği yardımcı elemanların Türkiye' deki durumunu bilmek, diş hekimliği klinik yardımcılığını meslek olarak benimsetmek.
ADS 124 İmplantolojide Diş Hekimi Klinik Yardımcılığı (2-0)2
İmplant uygulamalarının cerrahi aşamalarını kavramak, implant uygulamalarının protetik aşamalarını bilmek, implant cerrahisinde hekime asiste etmek, implantların protetik parçalarını tanımak, hastaların takibini yapabilmek.
ADS 126 Diş Hekimliği Klinik Laboratuvar (2-0)2
Diş hekimliği laboratuvar alet ve malzemelerini tanımak, protetik restorasyonların laboratuvar işlemlerini kavramak, diş hekimliği klinik ortamında bazı laboratuvar işlemlerini uygulamak, diş teknisyeni ile iletişim sağlamak, ölçü ve protezlerin sterilizasyonunu gerçekleştirmek.
ADS 127 Hasta İletişimi (2-0)2
İletişim araçlarını kullanmak, Etkin dinlemek, Çevresiyle sözlü ve sözsüz iletişim kurmak, Yazışma standartlarına göre yazılı iletişim gerçekleştirmek, Biçimsel (Formal) ve Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim uygulamak, Örgüt dışı iletişim gerçekleştirmek
ADS 128 Kişilerarası İlişkiler (2-0)2
Kişiler arası iletişim kavramını bilmek, iletişim türlerini tanımak ve süreci kavramak. Kişiler arası ilişkileri belirleyen temel bileşenleri öğrenmek, kişiler arası ilişkilerde algının öneminin farkına varmak, kişiler arası ilişkiler becerisi kazanmak, dili kullanmayı öğrenmek, sorunlu kişiler arası ilişkileri tanımak ve çözüm üretmek.
ADS 132 Sağlık Hukuku (2-0)2
Sağlık Hukuku’nun konusu önemi ve tarihi gelişimini kavramak, Sağlık Hukuku’nun kaynaklarını ve Sağlık Hukuku’nun temel kavramlarını kavramak,Sağlık Hukuku’nda hasta-hekim ilişkilerini ve türlerini öğrenmek, Hasta ve Hekim ilişkisinde karşılıklı hakları ve Hasta-Hekim ilişkisinde karşılıklı yükümlülükleri kavramak, Sağlık Hukuku açısından Tıp Etiğini ve Sağlıkla ilgili Kurum ve Kuruluşları öğrenmek, Sağlık Hukuku’nda Sorumlulukları ve Sağlık Hukuku’nda Suç ve Cezaları kavramak
ADS 134 Tıbbi Dokümantasyon (2-0)2
Tıbbi dokümantasyon ile ilgili kavramlar, Tıbbi doküman ve tıbbi dokümantasyonun tarihçesi, Tıbbi dokümanların özellikleri, Tıbbi kayıtların kapsamı, önemi, kullanımı ve başlıca kullanıcıları, arşivin düzenlenmesi, hasta dosyalarının numaralanması ve sıralanması,Hasta dosyalarına yer alan evrakın değerlendirilmesi, Hasta dosyalarının standardizasyonu, Dosya özetlerinin hazırlanması, şekil ve içeriği, çıkış özeti, Dosyalama yöntemleri, Dosyalama işlemleri, tanımları ve amaçları, Dosyalama sistemleri yarar ve sakıncalarını kavramak
ADS 136 Sağlık Yönetimi (2-0)2
Yönetimin tanımı ve genel özellikleri , Yönetimin tarihsel gelişimi ,  Yönetimin işlevleri ,  Sağlık ve sağlık hizmetlerinin tanımı , Sağlık hizmetlerinin özellikleri ve sınıflandırılması , Türkiye de sağlık hizmetlerinin gelişimi , Türkiye de sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi , Hastane organizasyonu ,  Hastanelerin tanımı ve özellikleri ,  Tıp Hizmetleri Organizasyonu ,  Özel ve kamu hastaneleri karşılaştırması ,  Sağlık hizmetleri yönetiminde enformasyon sistemleri
ADS 201 Meslekte Klinik Uygulama I (1-16)17
Diş hekimliği takımının önemini kavramak, diş hekimi klinik yardımcısının görevlerini tanımlamak, Diş hekimliği takımı içindeki yerini kavramak, hasta tedavisi için diş kliniğini hazırlamak, hastanın anamnezini almak, tedavi öncesi alet ve malzemeleri hazırlamak, tedavi sırasında hekime asiste etmek, aletlerin ve ekipmanların sterilizasyon ve dezenfeksiyonunu yapmak, aletlerin ve ekipmanların enfeksiyon kontrolünü yapmak, hastanın tedavi sırasında rahat etmesini sağlamak, hasta kayıtlarını tutmak, hastayla iletişim kurmak, laboratuvar ile iletişim gerçekleştirmek.
ADS 202 Meslekte Klinik Uygulama II (1-16)17
Hasta tedavisi öncesi diş kliniğini hazırlamak, hastanın anamnezini almak, tedavi öncesi alet ve malzemeleri hazırlamak, tedavi sırasında hekime yardımcı olmak, tedavi sırasında hekime asiste etmek, aletlerin ve ekipmanların sterilizasyon ve dezenfeksiyonunu yapmak, aletlerin ve ekipmanların infeksiyon kontrolünü yapmak, hastanın tedavi sırasında rahat etmesini sağlamak, hasta kayıtlarını tutmak, hastayla iletişim kurmak.
ADS 203 Diş Hekimliğinde Ergonomi (1-2)6
Diş hekimliği takımındaki rolünü kavramak, diş hekimliğinde ergonominin önemini kavramak, tedavi sırasında kullanılan aletlerin transferini gerçekleştirmek, dört elli diş hekimliğinin yararlarını ve önemini kavramak, dört el tekniğini uygulamak, hasta tedavisi sırasında gerekli adımları organize etmek.
ADS 208 Muayenehane İdaresi ve Hasta Kayıt (2-1)4
Muayenehane düzenini öğrenmek, onam formları, hasta kayıtları, malzeme ve teknisyen takibi yapabilmek, klasik veya dijital ortamdaki kayıtların güvenliğini sağlamak.
ADS 296 Meslek Etiği (2-0)2
Hasta haklarını tanımak, kendi profesyonelliğinin etik ve hukuki sınırlarının farkında olmak ve buna uygun davranacak şekilde bilinç kazanmak, malpraktis ve yaptırımları hakkında bilgileri öğrenmek, mesleki uygulamalarda karşılaşılacak etik sorunları kavramak, etik ikilemleri ayırt edecek en uygun davranış seçeneğini gerçekleştirmek (etik karar verme becerisini kazanmak).
ADS 221 Histoloji (2-0)2
Hücre, doku ve sindirim sistemi histolojisini öğrenmek, hücre ve dokuların mikroskopik yapı farklılıklarını bilmek, dokuların sınıflandırılmasını ve yapı-fonksiyon ilişkisini kavramak Diş ve destek dokularının histolojik yapısını öğrenmek, ağız mukozası, dil ve tükürük bezlerinin yapısının detayları hakkında bilgi sahibi olmak.
ADS 222 Alet Bakımı ve Koruması (1-1)2
Kullanılan cihazları tanımak, bu cihazların periyodik bakımlarını yapabilmek, cihazların basit tamirlerini yapabilmek, cihazları hakkında servis ile iletişim kurabilecek bilgiye sahip olmak, cihaz satın alırken ayırıcı bilgilere sahip olabilmek.
ADS 223 Farmakoloji (2-0)2
Farmakoloji ile ilgili temel kavramları tanımlamak, tedavide kullanılan ilaçları sınıflandırmak, ilaçların farmakolojik özelliklerini tanımak, ilaçların toksik etkilerini tanımlamak, ilaç etkileşimlerini kavramak, ilaç kullanımını alanlarını ayırt edebilmek.
ADS 225 Koruyucu Diş Hekimliği (2-0)2
Sağlığı tanımlamak ve sağlığı etkileyebilecek faktörleri kavramak, ağız diş sağlığını etkileyebilecek bireysel ve sosyal faktörleri sıralamak, bireylerin grupların ve toplumun ağız diş sağlığını yükselmeye yönelik hazırlanabilecek programları bilmek ve diş hekimi ile beraber uygulayabilmek, ağız diş Sağlığı konusunda çocuk ve erişkinlere sağlık eğitimi uygulayabilmek, beslenmenin genel sağlık ve ağız diş sağlığı üzerine etkilerini kavramak, sağlığın geliştirilmesinde çevrenin çevre kirliliğinin ve küresel değişimlerin rolünü öğrenmek, çevre kirliliğine ilişkin sonuçları değerlendirebilmek, çevreden sağlığa gelebilecek zararların en aza indirilmesinde sorumluluk duymak ve bunu amaçlayan bireysel ve toplumsal hareketlerde doğrudan yer almak.
 KULT 101 Kültür ve Toplum (2-0)2

 

 

 

TGT 101 Anatomi ve Fizyoloji I (3-0)4
Anatomi ve Fizyoloji ile ilgili temel tanımlamalar; insan gelişimi, Kimyasal evre, Hücresel evre, Doku evresi, Organ evresi, Solunum ve Sindirim sistemleri, Kalp ve Dolaşım sistemleri, Arasınav,Sinir sistemi,Sinir sistemi, İskelet ve Kas sistemleri, Endokrin ve Lenfatik sistemleri, Boşaltım ve Üreme sistemleri, Duyu organları.
RADY 109 Radyasyondan Korunma (2-0)3

İyonize ve non-iyonize radyasyon çeşitleri, Radyasyon doz birimleri, radyasyonun insan vücudundaki etkileri, X- Işını üretimi ve uygulama alanları, radyasyonda kullanılan ölçüm cihazları,  radyasyondan korunma kuralları ve hesaplamaları, radyoaktif kaynakların toplanması ve zararsız hale getirilmesi,  radyasyondan korunmada hukuksal durum.

ADS 290 Staj (0-0)8