Close

Ders İçerikleri

SKI         101         Sağlık Kurumları Yönetimi ve Organizasyonu I (2-2)4

Yönetim, yönetim teorileri , sağlık ve sağlık hizmetleri, sağlık hizmetlerinin kullanımı, sağlık kurumları  organizasyonları, sağlık kurumlarında stratejik yönetim süreci,

SKI         103         Sağlık Kurumlarında Kaynak Planlaması (2-0)2

Sağlık işletmelerinde kuruluş çalışmaları ve araştırmaları, sağlık işletmelerinde üretim yönetimi, kapasite planlaması

 SKI        105         Tıbbi Terminoloji (2-0)4

Tıbbi terimleri meydana getiren temel öğeler; insan yapısına ilişkin temel tanım ve terimler; vücut sistemleri (hareket, solunum, sindirim, sinir, üreme, iç salgı, boşaltım, kalp-dolaşım) ve organlarına ait temel terminoloji; hastalıklar ile ilgili temel bilgi ve terimler öğretilmektedir

SKI         107         Sağlık Politikaları (2-0)2

Sağlık politikaları ve geçmişten günümüze sağlık sistemleri, ulusal sağlık politikalarının belirlenmesi ve politikaları etkileyen faktörler, sağlık finansmanı, sigortacılık ve sigortacılık uygulamaları, Türkiye'nin sağlık politikası ve uygulamaları, Türkiye'de sağlık finansmanı, uygulamalara göre ülke modelleri ve bu modellerin karşılaştırılması

SKI         121         Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler (2-0)2

Sağlık kurumlarında uygulanacak halkla ilişkiler hakkında teorik ve uygulama düzeyinde bilgi birikimini sağlamak ve bu amaçla kendine özgü nitelikleri olan sağlık kuruluşlarında yapılacak halkla ilişkilerin, uygulanma biçim ve yöntemlerinin teorik ve uygulamalı olarak öğretilmesi

SKI         123         Hastanelerde Operasyon Yönetimi (2-0)2

Hastanelerde bulunan birimlerin tanıtılması ve tüm birimlerde yapılan işlerle ilgili uygulamalı örneklerin sunulması hedeflenmektedir.

SKI         102         Genel Muhasebe (3-0)5

Muhasebe ile ilgili temel kavramlar (bilanço, gelir tablosu, hesap kavramı, hesap planı, kayıt yöntemleri vb), tek ve çift taraflı kayıt usulü ve muhasebede kullanılan belli başlı belgeleri kavrayarak düzenleyebilme becerisi

SKI         104         Genel İşletme (3-0)4

Genel İşletme dersinde ağırlıklı olarak işletmeciliğe ilişkin temel kavramlar, işletmelerin varlık sebepleri, işletmenin kuruluş çalışmaları, işletmenin fonksiyonları

SKI         106         Genel İktisat (3-0)5

İktisat ile ilgili temel kavramlar, iktisatta sayısal yöntemler ve grafik okuma, talep, arz, piyasa, fiyat oluşumu ve devlet müdahalesi, tüketici teorisi, üretici teorisi ve maliyetler, mal piyasaları

SKI         108         Sağlık Kurumları Yönetim ve Organizasyonu II (2-2)4

(Ön koşul: Sağlık Kurumları Yönetim ve Organizasyonu I dersinden başarılı olmak.) : Hastanelerin yönetimi, diğer işletmelerden farklı yönleri, çeşitli ülkelerde ve Türkiye’de hastane organizasyonlarının yapısı

SKI         110         Hastalıklar Bilgisi (2-0)2

Sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, bulgular, etiyoloji, hastalıkların muayene şekilleri ve tanı işlemleri, konjenital anomaliler, enfeksiyon ve parazit hastalıkları, kanser, endokrin sistem hastalıkları, kan hastalıkları, ruh sağlığı ve hastalıkları, sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları konularında eğitim verilir

SKI         122         Stratejik Yönetim (2-0)2

Stratejik yönetimle ilgili temel kavramlar, stratejik yönetim modeli; durumsal analiz, alternatif stratejiler geliştirme, alternatifleri değerlendirme ve strateji seçimi; seçilen stratejinin uygulanması

SKI         124         Sağlık Hizmetlerinde Lojistik (2-0)2

Sağlık hizmetlerinde ihtiyaç duyulan modern lojistik yönetimi yaklaşım ve stratejileri, sağlık hizmetleri üretiminin etkili, verimli ve kesintisiz sürdürülebilmesi için doğru girdinin, doğru zamanda, doğru miktarda, doğru koşullarda ve en iyi maliyetle sürece dahil edilerek sağlayacak kavram, bilgi ve becerilerin kazandırılması

SKI         201         Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi (3-0)3

İnsan kaynakları yönetimi kapsamındaki kavramlar, işlevler, teknikler, yöntemler, yaklaşımlar (İKY örgütlenmesi, iş analizi, iş tasarımı, insan gücü planlaması, iş gören seçme, eğitim ve geliştirme, kariyer yönetimi, başarı değerleme, iş değerleme ve ücret yönetimi, iş göreni kalıcı kılma, İKY bilgi yönetimi); konu ile ilgili yapılan araştırmalar ile sağlık kurumlarındaki uygulamalar, yaklaşımlar

SKI         203         Sağlık Kurumlarında Pazarlama (2-0)3

Pazarlama kavramı, hizmetlerin ve sağlık hizmetlerinin pazarlanması, sağlık hizmetlerinin özellikleri, sağlık hizmetleri sunum modelleri, sağlık hizmetlerinde pazarlama yönetim süreçleri, hedef pazar, sağlık tüketicilerinin davranışları, pazarlama araştırmaları, tüketici talep tahminleri, sağlık hizmetlerinde dağıtım kanalları (Sevk ve Önerme Sistemleri), satış artırma çabaları ve halkla ilişkiler, sağlık hizmetlerinde fiyatlandırma, pazarlama hizmetlerinin değerlendirilmesi

SKI         205         Halk Sağlığı (2-0)3

Halk sağlığı tanımı, önemi, tarihçesi, demografi ve sağlık, epidemiyoloji, Sağlığı etkileyen davranışçı faktörler, çevre sağlığı, İşçi sağlığı ve güvenlik, meslek hastalıkları, Halk sağlığı açısından sağlık planlaması, organizasyon, değerlendirme, sağlık eğitimi, halk sağlığında özel konulara genel bakış, kadın sağlığı, üreme sağlığı, aile planlaması, çocukluk çağı, adolesan dönem, bağışıklama, bulaşıcı hastalıklar ve kontrolü, yaşlılık dönemi, bulaşıcı olmayan hastalıklar ve kontrolü, kazalar, afetler, afet tıbbı konuları

SKI         207         Sağlık Hizmetlerinde Satın Alma (2-0)3

Sağlık hizmetlerinde satın alma, sermaye malları satın alması, ihale yapma ve sözleşme hazırlama, stok yönetimi, talep ve tüketim tahminleri, hastane depo yönetimi, hastane eczane yönetimi, ulaştırma, kullanıma hazırlık ve steril süreçler, tüketim, geri dönüşüm ve tıbbi atık yönetimi

SKI         209         Tıbbi Dokümantasyon ve Arşivleme (2-0)3

Tıbbi dokümantasyonların tarihçesi, tıbbi dokümanların ve tıbbi sekreterliğin önemi, düzenlenmesi, kâğıtların tanımlanmasında renk ve semboller kullanılması, tıbbi dokümanların saklanması, tıbbi arşiv ve merkezi tıp arşivinin önemi, merkezi arşiv komitesi, bütçesi, bölümleri, personel temini, Yataklı tedavi kurumlarının değerlendirilmesi için gerekli istatistiklerin çıkarılması ve analizi, ICD kullanımı ile ilgili temel kavramları.

SKI         211         Sağlık Hukuku (2-0)3

Tıp hukuku ve etiğinin temel kavramları açıklanarak, hasta haklarının uluslararası bildirgelere ve tıp etiğine uygun bir şekilde ele alınması ve anlaşılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

SKI         213         Bioistatistik (2-0)3

İstatistiğin sağlık hizmetlerindeki kullanım alanları, hastane hizmetlerinin değerlendirilmesiyle ilgili istatistiksel yöntemler, verilerin sınıflandırılmasını ve merkezi eğilim ölçütleri, dağılımın yaygınlık ölçüleri (standart sapma ve varyans) ve evren ortalaması güven sınırları, tablo ve grafik yapım yöntemleri, dağılım türleri (binomiyal, poisson, normal dağılım), önemlilik testlerinin seçimini etkileyen faktörler, test çeşitleri ve özellikleri, temel parametrik ve parametrik olmayan hipotez testleri.

SKI         215         Sağlık Mevzuatı (2-0)2

Sağlık hizmetleri ile ilgili yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik gibi mevzuat hakkında bilgi verilecektir

SKI         221         Sağlık Hizmetlerinde  İletişim (2-0)2

Dünya’da ve Türkiye’de sağlık sektörü ve gelişim, dünyada ve Türkiye’de sağlık iletişimi ve yönetimi, kamu sağlık kuruluşları ve yönetimi,  özel sağlık kuruluşları ve CRM, sağlık kurumları organizasyon şemaları, sağlık kurumları ve akreditasyon, ilaç firmaları ve iletişim stratejileri, sağlık sektörü ve promosyon uygulamaları.

SKI         223         Performans Değerlendirme Yöntemleri (2-0)2

Performans yönetimi kavramı ve niteliği, stratejik yönetim ve performans yönetimi ilişkisi, kurumsal ve bireysel performansın değerlendirilmesi, performansa dayalı ücret uygulamaları, performans bilgi sistemi oluşturma

SKI         202         Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim (2-0)2

(Ön koşul: Genel Muhasebe dersinden başarılı olmak)Finansman kavramının tanımı, işletme sermayesi, yönetimi, nakitler, alacaklar ve stokların yönetimi, duran varlık yatırımlarının yönetimi, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynakların yönetimi, öz kaynakların yönetimi, hastanelerde sermaye maliyeti, hastanelerde bütçe kavramı, genel/katma bütçe, döner sermaye, fon bütçeleri uygulamalar, işletme bütçeleri, finansal analiz ve denetim, finansal tablo analizleri maliyet analizleri, finansal raporlar

SKI         204         Sağlıkta İş Sağlığı ve Güvenliği (2-0)2

Sağlık sektöründe çalışan bireylerin iş sağlığı ve güvenliği koşullarının incelenmesi

SKI         206         Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Teknolojileri (2-0)2

Sağlık hizmetlerinde bilişim teknolojilerinin kullanımına yönelik temel kavram, teknik ve yöntemlerin anlaşılmasını sağlamaktır. Bu ders kapsamında, kişisel sağlık kaydı, medikal bilgi, sağlık bilişim sistemleri, karar destek sistemleri

SKI         208         Sağlıkta Kalite Yönetimi (2-0)2

Sağlık hizmetlerinde kalite kavramı, sağlık hizmetlerinde sürekli kalite iyileştirme, Dünya’da ve Türkiye’de kalite yönetim sistemleri

SKI         212         Sağlık Sigortacılığı (2-0)2

Sağlık hizmetleri finansmanı, sağlık sigortası ve ödeme sistemleri, sağlık sigortası türleri, dünyada ve ülkemizde sağlık sigortacılığı, sigortacılık alanında yaşanan sorunlar, maliyet kısma yöntemleri ve bunların hizmet maliyeti, kullanımı ve sağlık üzerine etkileri, sağlık sigortacılığı ve ödeme sistemlerinde yaşanan son gelişmeler

SKI         280         Seminer (1-1)3

Literatür taraması ve çalışması ile derlenen bilgilerin değerlendirilmesi ve uygulanması, yapılan çalışma sonuçlarının sunumunun hazırlanması, sunumu ve değerlendirilmesi

SKI         222         Hasta Hakları ve Sorumlulukları (2-0)2

Hasta haklarına ilişkin temel kavramların açıklanması, hasta ve hasta yakınlarının sorumlulukların anlatılarak, sağlık çalışanlarının hak ve sorumlulukları ile ilişkisinin irdelenmesi

SKI         224         Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi (2-0)2

(Ön koşul: Genel Muhasebe dersinden başarılı olmak) Maliyet muhasebesinin tanımı, amaçları ve hastane işletmelerinde maliyet muhasebesi sisteminin kuruluşu. TMS’de maliyet muhasebesi kayıt yöntemleri, maliyet unsurları muhasebesi. Hastane işletmelerinde 1. ve 2. gider dağılım yöntemleri, birim maliyet hesaplama yöntemleri, maliyet yöntemlerinin kullanılışı, maliyet bilgilerinin raporlanması

SKI 290 Staj (0-0)8

Otuz iş günü uygulama yapılması ve çalışmaların raporlaştırılması