Close

Ders İçerikleri

ISG 101 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş (2-1)4
İş sağlığı ve güvenliği kavramı, iş sağlığı ve güvenliğine bütünsel yaklaşım; iş yerinde risk önleme kültürü; güvenlik kültürünün önemi ve günlük yaşamdaki yeri; güvenlik kültürünün oluşturulması ve devamlılığının sağlanması; iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensipleri; iş sağlığı ve güvenliğinin işletme yönetimindeki yeri, sağlıklı ve güvenli yaşam.
ISG 102 İş Sağlığı ve Güvenliği I (2-1)4
İş sağlığı ve güvenliği kavramı, tanımı, kapsamı ve amaçları; tehlike ve risk kavramları; iş kazası ve meslek hastalığı tanımları; iş kazalarının maliyeti, iş kazalarının nedenleri; tehlikeli hareketler ve tehlikeli durumlar, mesleki riskler; önleyici iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı; çalışma ortamı gözetimi; işyeri örgütlenmesi; sağlık gözetimi ve işyeri hekimliği; işveren, işveren vekili ve iş güvenliği uzmanlarının iş kazasındaki sorumluluğu.
ISG 103 Makine ve Teçhizat I (1-1)4
Makine elemanlarının sınıflandırılması; bağlama elemanları, yataklar ve kasnaklar, kavramalar, miller ve akslar, dişli çarklar, kaynak, lehim, perçin, cıvata bağlantıları ve hesapları; pim ve perno hesaplamaları; fırınlar, buhar kazanları, eleme ve tasnif malzemeleri; kırıcılar, karıştırıcılar, sondaj makineleri, pompalar, kompresörler, baca filtreleri, çeşitli amaçlı makineler ve aletler (taşıma, kaldırma, çekme, itme, kazma, delme, kesme, aşındırma).
ISG 104 Makine ve Teçhizat II (1-1)4
Makine ve mekanizma tanımları; malzemenin mukavemet halleri; emniyet gerilmesinin esasları; malzemenin elektriksel ve kimyasal özellikleri; endüstriyel malzemeler; malzeme standartları; makinelerde genel güvenlik kuralları; bakım onarım; basınçlı kaplarda güvenlik, el aletlerinde güvenlik, iş makinelerinde güvenlik.
ISG 105 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri (2-0)3
Temel ve türev büyüklükler, birim sistemleri, skaler (sayısal) büyüklükler, vektörel büyüklükler; vektörler; kuvvet, denge, moment, kütle ve ağırlık merkezi; yol, hız, zaman kavramları; ivmeli ve ivmesiz hareket; kinetik ve potansiyel enerji; güç ve verim; basınç kavramı; oksitlenme, kırılganlık, esneklik; genleşme ve uzama; mekanik ve elektromanyetik dalga; elektrostatik yansıma ve kırılma; kimyasal üreteçler; motorlar hakkında genel bilgiler.
ISG 106 İş Hijyeni (1-1)2
Hijyenin tanımı ve önemi, bakteriler, mayalar, küfler, virüsler ile ilgili bilgiler, yararlı patojenle; iş ortamlarında hijyen; araç, gereç, malzeme, koruyucu ekipman ve teçhizatta hijyen, etkileri ve mücadele yolları; gerekli malzeme, madde ve sistemler; cildin yapısı, ciltte hastalık yapabilen zararlı kimyasallara karşı korunma; mikroorganizmalar; mikrobik çoğalma, çapraz bulaşma; kişisel hijyen, el hijyeni, tuvalet hijyeni.
ISG 121 Bina Yönetim Sistemleri (2-0)2
Yangın güvenlik sistemleri, hırsız güvenlik sistemleri, kamera sistemleri, asansör ve yürüyen merdiven sistemleri, aydınlatma sistemleri, bina içi haberleşme sistemleri, geçiş kontrol sistemleri, iklimlendirme sistemleri.
ISG 122 Türkiye'de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği (2-0)2
Dünya’da ve Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği kavramının tarihsel gelişimi; Dünya’da ve Türkiye’de güncel iş sağlığı ve güvenliği düzenlemeleri; ILO sözleşmeleri, AB düzenlemeleri.
ISG 201 İş Sağlığı ve Güvenliği II (2-1)4
İş sağlığı ve güvenliği kavramı, tanımı, kapsamı ve amaçları; tehlike ve risk kavramları; iş kazası ve meslek hastalığı tanımları; iş kazalarının maliyeti, iş kazalarının nedenleri; tehlikeli hareketler ve tehlikeli durumlar, mesleki riskler; önleyici iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı; çalışma ortamı gözetimi; işyeri örgütlenmesi; sağlık gözetimi ve işyeri hekimliği; işveren, işveren vekili ve iş güvenliği uzmanlarının iş kazasındaki sorumluluğu.
ISG 202 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği (1-1)3
Şantiyelerde genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları; açık ve kapalı alanlarda iş sağlığı ve güvenliği kuralları; iş makinelerinde güvenlik; inşaat işlerinde meslek hastalıkları; genel iş sağlığı ve güvenliği; yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin farkı; şantiyelerde kayıtların saklanma sorumluluğu; inşaat yerlerinde iş kazaları maliyetinin belirlenmesi teknikleri.
ISG 203 Kimyasal Maddeler ve Tehlikeleri (2-0)3
Tehlikeli maddelerin tanımı ve sınıflandırılması, patlayıcı maddeler, gazlar, tozlar, yanıcı sıvılar, yanıcı katı maddeler, oksitleyici maddeler, zehirli ve iğrendirici maddeler, radyoaktif maddeler, dağlayıcı maddeler, diğer tehlikeli maddeler; maddelerin tehlikelilik özellikleri, alınması gerekli önlemler, mücadele yöntemleri; acil ilk yardım; araç, gereç, malzeme, ekipman ve koruyucu teçhizat seçimi, kullanılması ve hazırlanması.
ISG 204 İş Güvenliği Yönetimi ve Organizasyonu (2-0)3
İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği politikası geliştirme, plan ve programı hazırlama; iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin unsurları, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği örgütlenmesi, ortak sağlık ve güvenlik birimleri; iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin görev, yetki ve sorumlulukları; iş sağlığı ve güvenliği kurulları, görev, yetki ve sorumlulukları; işçi temsilcileri, işçi temsilcisi ve sendika temsilcisinin hakları ve görevleri; iş sağlığı ve güvenliği denetimi.
ISG 205 Yangından Korunma Yöntemleri (1-1)3
Yangının tanımı ve nedenleri; patlamalar ve nedenleri; yangın yönetmeliğinin incelenmesi; yangında organizasyon; haberleşme teknikleri; yangından korunma yöntemleri; ilk üç dakikanın önemi; yangın güvenliği uygulamaları.
ISG 206 Çeşitli İşlerde İş Güvenliği (2-1)3
Kaldırma ve taşıma araçlarında iş güvenliği, motorlu araçlarda iş güvenliği, kaynak işlerinde iş güvenliği, el aletlerinde iş güvenliği, bakım ve onarım işlerinde iş güvenliği, maden işlerinde iş güvenliği.
ISG 207 Elektrik Tehlikeleri ve İş Güvenliği (1-1)3
Elektriğin oluşumu ve özellikleri; alçak gerilim, küçük gerilim, orta gerilim, yüksek gerilim; kofra ve ana dağıtım tablosu; topraklama, akım devresi, aktif ve pasif kısım, yıldız noktası, faz, nötr, artı, koruma iletkeni, anahtar, otomatik anahtar, güç anahtarı, kesici; izolasyon hatası, kısa devre, hat teması; elektriğin insan vücudundaki etkileri; elektrik tesisatlarında ve elektrikli cihazlarda güvenlik önlemleri; elektrik çarpmasında ilk yardım.
ISG 209 İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulaması I (0-0)5
İş sağlığı ve güvenliği konusunda tedbir almak yükümlülüğünde olan kurumlarda uygulama yapılması; işletmelerde tehlike ve risk kavramları, iş kazası ve meslek hastalığı tanımları, iş kazalarının maliyeti, iş kazalarının nedenleri.
ISG 210 İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulaması II (0-0)5
İş sağlığı ve güvenliği konusunda tedbir almak yükümlülüğünde olan kurumlarda uygulama yapılması; işletmelerde tehlike ve risk kavramları, iş kazası ve meslek hastalığı tanımları, iş kazalarının maliyeti, iş kazalarının nedenleri.
ISG 211 İstatistik (1-1)3
İstatistiğin tanımı ve aşamaları; tanımlayıcı istatistikler; aritmetik, geometrik, harmonik ve kareli ortalama; merkezi dağılım ölçüleri, mod, medyan, standart sapma; olasılık teorisi; istatistiksel dağılımlar, binom dağılımı, Poisson dağılımı, normal dağılım; örnekleme; regresyon analizi, korelasyon analizi; zaman serileri analizi; indeksler.
ISG 212 Acil Durum Yönetimi (1-1)3
Afet ve endüstriyel kaza durumları; yangın,  deprem, sel ve diğer afetler; kaza nedenleri; acil durum yönetimi, afet ve endüstriyel kazalarda hareket planları, arama ve kurtarmada genel esaslar, arama organizasyonu ve yöntemleri; ilk yardım bilgisi, harita bilgisi, telsiz bilgisi; tahliye yöntemleri, kurtarma teknikleri; araç, gereç, malzeme, ekipman ve koruyucu teçhizat seçimi, kullanılması ve hazırlanması.
ISG 213 Ergonomi (2-0)2
Ergonominin tanımı, ergonomi-iş verimliliği ilişkisi, ergonomi-iş güvenliği ilişkisi, insan vücudu, çalışma ortamındaki fiziksel koşullar, kontrol ve kumanda düzenekleri, yüklenme ve zorlanma, çalışma ve dinlenme süreleri, iş gerilimi, çalışma enerjisi ve işlerin enerji gereksinimleri, çalışma yerlerinin ergonomik tasarımı, iş yerlerinde ergonomik inceleme.
ISG 214 Risk Analizi ve Metotları (1-1)3
Risk ve tehlike kavramı, risklerinin tespiti ve değerlendirilmesi, risk analizi metotları, metotların kullanım alanları, örnekler üzerinden risk analizi uygulamaları yapma.
ISG 221 Sosyal Güvenlik (2-0)2
Sosyal güvenliğin tanımı ve sosyal güvenliği doğuran koşullar; sosyal güvenlik tehlikelerinin niteliği ve bunlarla mücadele şekilleri; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda iş sağlığı ve güvenliği; iş kazası ve meslek hastalığı tanımı, sigortalıya sağlanan hak ve yardımlar.
ISG 222 İş Kazaları (2-0)2
İş kazasına neden olan sosyolojik, psikolojik, fizyolojik ve teknik nedenler; alınması gereken önlemler.
ISG 223 İş Yeri Organizasyonu (2-0)2
Kuruluşların düzenli ve temiz iş alanları yaratabilmeleri; maliyetlerin azaltılması, verimliliğin artırılması, kayıp ve israfın en aza indirilmesi, iş güvenliği ve motivasyonun artırılması.
ISG 224 Denetim ve Kontrol Yöntemleri (2-0)2
İş yeri ortamında çalışanların sağlığını ve güvenliğini etkileyebilecek bileşenler, bileşenlerin ölçüm metotları, ölçümlerin değerlendirilmesi, ortam denetimi.
ISG 225 Araştırma Yöntem ve Teknikleri (2-0)2
Araştırma yapma, araştırma raporu hazırlama, araştırma sunma teknikleri.
ISG 226 Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları (1-1)2
İşyerinde tutulması zorunlu sağlık raporları ve belgeler; çalışma ortamı gözetimi; işyerinde meslek hastalıklarını oluşturan fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörler; gürültünün, titreşimin sağlığa etkileri ve önlemleri, işyerinde gürültü haritasının düzenlenmesi; iş ortamında bulunan kimyasal ve organik tozlar, gazlar ve etkileri; enerji ve ağırlık kontrolü; dengeli beslenme, yaşam boyu spor.
ISG 280 Seminer (1-1)3
Araştırma konusu belirleme, araştırmanın planlanması, kaynak taraması, araştırma süreci, araştırma sonucunun raporlaştırılması, sunum, tartışma, değerlendirme.
ISG 290 Staj (0-0)8
Otuz iş günü uygulama yapılması ve çalışmaların raporlaştırılması.