Close

Ders İçerikleri

CGE 101 Özel Eğitim - I (3-0)4

Özel eğitim ile ilgili temel kavramlar, özel eğitimin genel amacı, özel eğitimin önemi, özel eğitim ilkeleri; özel eğitim kurumları ve özellikleri; engeli önleme ve erken tanı; özel eğitim alanını sınıflandırma,  dünyada özel eğitim, Türkiye’de özel eğitim hakkında bilgi sahibi olma.

CGE 102 Özel Eğitim - II (3-0)4
Özel eğitim grubunda yer alan farklı engel türleri hakkında bilgi olma, engel gruplarını tanıyarak farklılıklarını yorumlayıp, değerlendirebilme.
CGE 103 Çocukta Sanat ve Yaratıcılık (3-1)4
Yaratıcılık ve sanat, yaratıcılığı geliştirici etkinlikler; resim etkinliği, yaratıcılığı geliştirici resim etkinliğini uygulama; müzik etkinliği, yaratıcılığı geliştirici müzik etkinliğini uygulama; sanatsal ve kültürel gezi programı; sanatsal ve kültürel gezi programını uygulama; heykel etkinliği, heykel etkinliğini uygulama.
CGE 104 Çocuk Beslenmesi (3-0)3
Yaratıcılık ve sanat, yaratıcılığı geliştirici etkinlikler; resim etkinliği, yaratıcılığı geliştirici resim etkinliğini uygulama; müzik etkinliği, yaratıcılığı geliştirici müzik etkinliğini uygulama; sanatsal ve kültürel gezi programı; sanatsal ve kültürel gezi programını uygulama; heykel etkinliği, heykel etkinliğini uygulama.
CGE 105 Çocuk Hakları ve Koruma  (2-0)2
İnsan hakları ve çocuk hakları; çocuk hakları sözleşmesinin ortaya çıkış süreci; okulöncesi eğitimde çocuk hakları ve uygulama örnekleri
CGE 106 Eğitimde Araç Gereç Geliştirme (2-0)3
Sınıf yönetimi için araç gereç planlama, eğitici oyuncak planlama, eğitici oyuncak yapma, kukla planlama, kukla yapma, müzik araçları planlama, kostüm ve aksesuar planlama, kostüm ve aksesuar yapma.
CGE 107 Gelişim ve Öğrenme - I (3-0)4
Okul öncesi eğitiminde öğrenmeyi destekleyerek fiziksel gelişimi, psikomotor gelişimi, bilişsel gelişimi, dil gelişimi izleyebilecek seviyeye ulaştırma.
CGE 108 Gelişim ve Öğrenme - II (3-0)4
Okul öncesi eğitiminde öğrenmeyi destekleyerek sosyal gelişimi, duygusal gelişimi, bilişsel gelişimi, ahlak ve cinsel gelişimi izleyebilecek seviyeye ulaştırma.
CGE 109 Çocuk Edebiyatı ve Medya (2-0)2
Okulöncesi eğitimde kitabın yeri ve önemi; Türkiye’de ve dünyada çocuk edebiyatının gelişimi; okulöncesi dönem çocukları için hazırlanan yayınlarda bulunması gereken özellikler; anadili etkinlikleri planlama; medyanın çocuk üzerindeki etkisi; çocuk medya yayınlarında bulunması gereken özellikler.
CGE 110 Öğrenme ve Öğretme Teknikleri (2-0)2
Gelişim ve öğrenme, öğrenme kuramları, çocuklarda öğretme süreçleri, etkili öğretim yöntem ve teknikleri.
CGE 112 Çocukla İletişim (2-0)2
İletişim, çocuklarla etkili iletişim teknikleri; aile çocuk arasındaki etkili iletişim, aileyle etkili iletişim kurma teknikleri; iş hayatında iletişim, personelle etkili iletişim teknikleri uygulama.
CGE 114 Kaynaştırma Eğitimi (2-0)2
Kaynaştırma eğitimi alan çocuğun gelişimsel gereksinimlerini; kaynaştırma eğitimini uygulayan okullar; kaynaştırma öğrencilerinin özel gereksinimlerine uygun öğrenme ortamını hazırlama; kaynaştırma eğitiminde belirlenen etkinliği uygulama.
CGE 122 Aile Eğitimi (2-0)2
Aile eğitimi, tanımı, önemi, amacı, gerekliliği, aile eğitimi çalışmalarının etkileri, aile eğitimi programı hazırlama süreci, ailelerle çalışma, okulöncesi eğitimde aile eğitim çalışmaları, aile eğitimi etkinlik dosyası, aile eğitimi etkinlik dosyası inceleme, aile eğitimi etkinlik dosyası oluşturma, aile eğitimi etkinlik dosyası geliştirme.
CGE 201 Çocuk ve Oyun (1-1)2
Okul öncesi dönemde oyunun önemi, oyunla ilgili temel kavramlar, oyunun tarihsel gelişimi ve oyun kuramları, oyun çeşitleri ve özellikleri, erken çocukluk döneminde oyun aşamaları, davranış bozukluğu olan çocukların oyun ortamında eğitimi, farklı kültürlerde oyun, okul öncesi çocuklarına yönelik oyun örnekleri geliştirme.
CGE 202 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Eğitimleri (3-0)4
Özel gereksinimli çocukların bilişsel, sosyal-duygusal ve psikomotor öğrenme becerilerini tanıma ve öğrenme özelliklerine uygun eğitim durumlarını planlama.
CGE 203 Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı (3-0)4
Kişilik ve benlik özellikleri, güdüler ve duygular, duyum ve algı, savunma mekanizmaları; çocuklarda kişilik ve benlik gelişimi; çocukları tanıma teknikleri; çocukluk döneminde ruhsal sorunlar, çocuklarda duygu ve davranış sorunları, özel sorunları olan çocuklar; sosyal becerilerinin geliştirme.
CGE 204 Özel Eğitimde Araç-Gereç Geliştirme (2-2)5
Engelli çocuğun gereksinimlerine uygun araç-gereç tasarlama; görme engelli çocuğun gereksinimlerine uygun tasarlanan araç gereç hazırlama.
CGE 205 Çocuk ve Drama (2-0)2
Okul öncesi eğitimde drama; drama etkinliklerinde eğitimcinin rolü, eğitim ortamı, değerlendirme; hareket çalışmaları ve uygulaması; pantomim etkinliği ve uygulaması; rol oynama etkinliği ve uygulaması; doğaçlama etkinliği ve uygulaması; hikâyelerden oyunlar oluşturma etkinliği ve uygulaması.
CGE 206 Özel Eğitimde Uygulama (0-0)5
Özel eğitim kurumunu fiziksel ve eğitim açısından gözlemleme; özel eğitimde uygulanan bireysel eğitim programlarını inceleme; öğretmen gözetiminde bireysel eğitim programı uygulama, çocukları tanıma tekniklerini kullanarak çocuk gözlemi yapma ve gelişim dosyası hazırlama.
CGE 207 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (2-0)3
Sağlıklı çocuğu tanımak, çocuğun sağlığını koruyucu sınıf içi tedbirler; çocuğun sağlığı konusunda ilgili personelle işbirliği; hasta çocuğun özelliklerini tanımak, çocuklarda sık görülen şikâyetler ve ilgili personelle işbirliği; 0-12 yaş çocuklarında görülen hastalıklar; aşılar ve serumlar.
CGE 209 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama (0-0)5

Yıllık planı izleme; günlük plan hazırlama ve uygulama; serbest zaman etkinliği planlama ve uygulama; Türkçe dil etkinliği planlama ve uygulama; oyun ve hareket etkinliği planlama ve uygulama; müzik etkinliklerini planlama ve uygulama. 

CGE 211 Çocuk ve Müzik (2-0)3
Müzik dağarcığı, müzikleri derleme, müzik eğitimi, müzik etkinliklerini planlama ve uygulama; özel gereksinimli çocuklarda müzik etkinlikleri planlama ve uygulama; ritim çalışmaları, ritim çalışmalarını uygulama.
CGE 221 Çocukta Bilim ve Teknoloji (2-0)2
Okul öncesi dönemde bilim eğitimi, bilim etkinliğini uygulama, bilgisayarın eğitim alanında kullanılması, bilgisayar destekli etkinlik uygulamaları.
CGE 222 Çocuk Animatörlüğü (2-0)2
Animasyon etkinlikleri, animasyon etkinlikleri belirlemek, animasyon etkinlikleri hazırlamak, animasyon etkinlikleri uygulamak.
CGE 223 Sanat Etkinliklerini İzleme (2-0)2
Sanat ve sanat dalları; sanatın tanımı, terimleri, sanatın tarihsel gelişimi, sanatın gerekliliği, önemi, başlıca sanat dalları. Sanat dallarının önemi; plastik sanatların, ritmik sanatların, fonetik sanatların önemi.
CGE 224 Çocuk ve Çevre (2-0)2
Çocuk ve çevrenin önemi, çocuklar için sağlıklı çevre oluşturma, çocukta çevre bilinci oluşturma, çevre etkinlikleri planlama ve uygulama.
ÇGE 226 Özel Gereksinimli Çocuklarda Cinsel Eğitim (2-0)2
Cinsel eğitim; tanımı, önemi; cinsel eğitim kaynakları; cinsel eğitimin ilkeleri; cinsel gelişim dönemleri ve özellikleri, özel gereksinimli çocuklarda cinsel eğitim uyarlamaları; özel gereksinimli çocuklarda cinsel gelişim özellikleri.
CGE 230 Erken Çocukluk Döneminde Özel Eğitimi (2-0)2
Erken çocuklukta özel eğitim hizmet türleri, 03, 3-5, 5-8 dönemleri çocuklarının özellikleri, özel eğitim destek programları.
CGE 220 Seminer (1-1)3
Araştırma konusu belirleme, araştırmanın planlanması, kaynak taraması, araştırma süreci, araştırma sonucunun raporlaştırılması, sunum, tartışma, değerlendirme yollarının izlenmesi
CGE 290 Staj (0-0)8
Otuz iş günü uygulama yapılması ve çalışmaların raporlaştırılması