Close

Ders İçerikleri

  TPECTS
BIO 101 Genel Biyoloji 3 0 4
Yaşamın hücresel temelleri, biyomoleküller; hücre yapısı ve işlevi; hücre metabolizması; çevre ile materyal değişimleri, fotosentez, hücresel solunum, hücre bölünmesi ve genetiğin moleküler temeli.

 

  TPECTS
CHEM 123 Genel Kimya 3 1 5
Eczacılık fakültesi öğrencilerine hazırlanan bu temel ders, atom teorisi, kimyasal hesaplamalar, maddenin yapısal ve fiziksel özelikleri; atomların elektron yapısı, kimyasal bağ, molekül geometrisi, hibridleşme ve molekül orbitalleri v.b. konuları öne çıkaracaktır. Maddelerin gaz, sıvı ve katı haldeki özelikleriyle, çözeltilerinin özelikleri ayrıca  incelenecektir.

 

  TPECTS
MATH 101 Sosyal Bilimler için Matematik I 2 2 5
Cebirin incelemesi, denklemlerin uygulamaları, lineer eşitsizlikler, eşitsizliklerin uygulamaları, fonksiyonlar ve grafikler, çizgiler, paraboller ve sistemleri, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, matris cebiri, olasılık ve istatistiğe giriş.

 

  TPECTS
MATH 102 Sosyal Bilimler için Matematik II 2 2 5
Olasılıkta ek konular, limit ve süreklilik, türev ve türev ek konuları, eğri çizimi, integraller, integral yöntemleri ve uygulamaları, sürekli rasgele değişkenler, finans matematiği, lineer programlama ve çok değişkenli hesaplama.

 

  TPECTS
MATH 125 Mimarlık için Matematik I 3 1 5
Mantık, bağıntılar ve fonksiyonlar, matris ve determinant, matrisin tersi, matris polinomları, Cayley-Hamilton teoremi, doğrusal denklem sistemleri, parametrik çözümler, sayma, içerme-dışlama prensibi, güvercin yuvası ilkesi, matematiksel tümevarım ve özyineleniş ilişkileri, permütasyon, kombinasyon, ayrık olasılık, grafik çizimler.

 

  TPECTS
MATH 126 Mimarlık için Matematik II 3 1 5
R2 ve R3 düzlemlerinde analitik geometri; bir veya birkaç değişkenli fonksiyonlar, limit, süreklilik ve türevler; zincir kuralı, implisit türev, diferansiyel matematik, optimizasyon, Lagrange çarpanı; belirli integral, belirsiz integral; logaritmik ve üstel fonksiyonlar; integral yöntemleri, yerine koyarak integral alma, parçalara bölerek integral alma.

 

  TPECTS
MATH 142 Doğrusal Cebir 3 0 5
Doğrusal denklem sistemleri, Gauss eliminasyonu, matrisler ve matris işlemleri, matris tersi, matris aritmetiğinin kuralları; elementer matrisler, ters matris bulma yöntemleri; diyagonal, üçgen ve simetrik matrisler; determinant fonksiyonu, kofaktör açılımı, Cramer kuralı; doğrusal dönüşümler; reel vektör uzayları, Öklit n-uzayı; doğrusal bağımsızlık, taban ve boyut; satır uzayı, sütun uzayı ve boş uzay; rank ve hiçlik; iç çarpım uzayları, iç çarpım uzaylarında diklik, ortogonal tabanlar, Gram-Schmidt algoritması; özdeğerler ve özvektörler; köşegenleştirme.

 

  TPECTS
MATH 151 Diferansiyel ve İntegral Matematik I 3 2 6
Sınırlar ve süreklilik; türevler; farkların ve yüksek dereceden türevlerin kuralları, zincir kuralı; ilişkili oranlar; Rolle'nin ve orta değer kuramı; kritik noktalar; asimtotlar; eğri çizim; toplamalar (integraller), temel kuramı, toplama teknikleri, belirli toplamlar; geometri ve bilime uygulamaları; belirsiz durumlar; L'Hospital'ın kuralı; uygun olmayan toplamlar; kutupsal koordinatlar.

 

  TPECTS
MATH 152 Diferansiyel ve İntegral Matematik II 3 2 6
Diziler, sonsuz seriler, geometrik seriler, güç serileri, Taylor serileri, Maclaurin serileri, binomial seriler, çizgiler ve düzlemler, çok değişkenli işlevler, sınırlar ve süreklilik, kısmı fark alma, zincir kuralı, Tangent düzlemi, kritik noktalar, global ve yerel uç değer, yönsel türevler, Gradyant, ıraksamak ve Curl, katlı toplama ve uygulamaları, üçlü toplama ve uygulamaları, silindirsel ve küresel koordinatlarda üçlü toplamlar, doğru-, yüzey- ve hacım toplamları, yol bağımsızlığı, Green’in Kuramı, tutucu vektör alanları, ıraksamak kuramı, Stoke’un Kuramı.

 

  TPECTS
MATH 162 Biyoistatistik 3 0 4
Bu ders, değişkenler ve özelikleri, verilerin listelenip guruplandırılması, verilerin içerebileceği hatalar, gelişigüzel hataların istatiksel değerlendirilmesi, normal dağılım eğrisi, değer biçme problemi, ortalamalarla ve standard sapmalarla hipotez testi, varyans analizi, regresyon ve korelasyon ile parametrik olmayan testleri öne çıkaracaktır. Bilgisayar eczacılık bilimlerinde şart olan kullanımı, veri değerlendirmelerine uygulanarak, gösterilecektir.

 

  TPECTS
MATH 220 Olasılık ve İstatistik 3 0 5
Olasılık ve istatistiğin kısa bir tarihi; olasılığın aksiyom tanımları: olasılık uzayları, rassal değişkenler ve yöneyler (vektörler); olasılık dağılımları: sürekli/ayrık/bileşik dağılımlar, dağılım fonksiyonları, yoğunluk fonksiyonları, standart dağılımlar; ortalama, varyans ve daha yüksek dereceden momentler; bağımsızlık ve koşullu olasılık: ortak, sınırsal (marjinal) ve koşullu dağılımlar, kovaryans ve korelasyon; betimsel istatistik tanımları; Örneklem dağılımları; istatistiksel çıkarımın temelleri: model seçimi, nokta kestirimler ve güven aralıkları; ilgili bilgisayar modelleme/analizi ve görsel veri sunuş yöntemleri.

 

  TPECTS
MATH 261 Türevsel Denklemler 3 0 5
Temel kavramlar ve terminoloji, birinci mertebeden türevsel denklemler, daha yüksek mertebeden doğrusal türevsel denklemler, türdeş ve türdeş olmayan türevsel denklemler, türevsel denklemlerin çeşitli mühendislik dallarında uygulamaları, türevsel denklemlerin çözüm yöntemleri, kuvvet serileri çözümü, Laplace dönüşümü, Laplace dönüşümü ile türevsel denklem çözümü, sayısal yöntemler, başlangıç değer ve sınır değer problemleri, doğrusal türevsel denklem sistemleri, doğrusal olmayan türevsel denklemler, kısmi türevsel denklemlere giriş.

 

  TPECTS
PHYS 101 Fizik I 3 1 5
Standartlar ve birimler, vektörler ve koordinat sistemleri, kinematik, dinamik, iş ve enerji, parçacık sistemlerinin dinamiği, enerji ve momentum korunumu, çarpışmalar, dönel kinematik ve dinamik, katı cisimlerin dengesi, salınımlar.

 

  TPECTS
PHYS 102 Fizik II 3 1 5
Yük ve madde, elektrik alanı ve Gauss yasası, elektrik potansiyeli, kondansatörler, DA devreleri, manyetik alan, Ampere yasası, Faraday yasası, endüktans, maddenin manyetik özellikleri, Maxwell denklemleri.

 

  TPECTS
PHYS 103 Sağlık Bilimleri için Fizik 3 0 4
Ölçme ve birimler, vektörler; bir boyutta ve düzlemde hareket; parçacık dinamiği ve Newton yasaları; iş, enerji; elektrik alan, Coloumb yasası; Gauss yasası ve elektrik potansiyeli; kondansatörler ve dielektrikler; akım ve direnç; magnetik alan, optik.

 

  TPECTS
PHYS 111 Fizik Laboratuarı I 0 2 2
İş ve enerji, parçacık sistemleri dinamiği, enerji ve momentumun korunumu, çarpışmalar, dönel kinematik ve dinamik, katı cisimlerin dengesi ve salınımlarla ilgili deneyler.

 

  TPECTS
PHYS 112 Fizik Laboratuarı II 0 2 2
Kondansatörler, DA devreleri, manyetik alan, Ampere yasası, Faraday yasası, endüktans ve maddenin manyetik özellikleri ile ilgili deneyler.