Close

Ders İçerikleri

MİM 101             Temel Tasarım I                                                                                                             (2-6) 8

Tasarımın temel kavram ve prensiplerine giriş; tasarım problemlerinin çözümünde kullanılmak üzere zihinsel ve el becerilerini geliştirecek egzersizler.

 

MİM 102             Temel Tasarım II                                                                                                           (2-6) 8

Üç boyutlu tasarım problemleri çalışmaları. Mimari mekân, form, kavram, tasarım ve çevre ilişkileri kavramları ve tasarımına giriş.

 

MİM  123            Mimari İletişim Teknikleri                                                                                        (2-2) 5

Farklı sunum teknikleri, ortografik ve serbest el çizimi konularında çalışmalar; doğal ve yapay çevreyi algılama ve sunma teknikleri üzerine çalışmalar; bölüm/bütün, figür/yer, form/taşıyıcı, kütle/mekân ve form/fonksiyon ilişkilerinin analizi; mimari formların tarihsel ve çağdaş örnekleri üzerinden analitik çizim ve görselleştirme tekniklerinin incelenmesi.

 

MİM 131             Dijital Çizim Tekniklerine Giriş                                                                                              (1-2) 2

Mimari tasarım sürecinde dijital çizim tekniklerine giriş, bilgisayar ortamında gösterim ve sunuma yönelik teknik bilgi ve bilgisayar programlarının kullanımı, 2 ve 3 boyutlu çizim teknikleri, çeşitli çizim egzersizleri. 

 

MİM  132            Yapı Malzemelerine Giriş                                                                                         (2-1) 4

Geleneksel yapı malzemeleri; taş ve tuğla; ahşap, metal ve cam; kompozit, agrega, bağlayıcı, bitüm ve katran esaslı yapı malzemeleri, boya ve kaplama malzemeleri; yapı malzemelerinin fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri; yasal düzenlemeler, kanunlar ve standartlar.

 

MİM  145            Mimarlığa Giriş                                                                                                             (3-0) 3

Mimarlığın kapsamı ve diline giriş; farklı ölçek ve mekânsal düzeylerde tasarım aktiviteleri; mekânların düzeni ve karakteri; biçim, strüktür, kullanım ve anlama yönelik analizler; mimari forma etki eden fiziksel ve kültürel faktörler.

 

MİM  182            Dijital Çizim ve Sunum Teknikleri                                                                         (1-4) 5

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin mimari tasarım süreçlerinde ve mimarlık eğitiminde kullanımından doğan imkânlar; dijital çizim ve sunum teknikleri ve iki ve üç boyutlu çizimler için karışık kullanımları; bilgisayar destekli tasarıma güncel yaklaşımlar ve mimarideki yansımaları – modelleme ve animasyon.

 

MİM 201             Mimari Tasarım I                                                                                                           (2-6) 8

Mimari tasarım elemanlarının tanımlanması; bir projenin biçimsel, fonksiyonel ve yapısal açıdan mekânsal ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak tasarlanması.

 

MİM 202             Mimari Tasarım II                                                                                                         (2-6) 8

Mimari tasarım elemanlarının tanımlanması; bir projenin biçimsel, işlevsel ve yapısal açıdan mekânsal ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak tasarlanması.

 

MİM  231            Yapı Bilimi ve Teknolojisi I                                                                                       (2-2) 4

Bina ve yapıma ilişkin temel kavramlar ve tanımlar; temeller, duvarlar, betonarme sistem elemanları, döşemeler.

MİM  232            Yapı Bilimi ve Teknolojisi II                                                                                      (2-2) 4

Kapı ve pencereler; tavan ve çatı sistemleri; merdivenler.

 

MİM  241            Mimarlık Tarihi I                                                                                                           (3-0) 3

Tarih öncesi mimari, Mısır, Mezopotamya, Girit, Miken, Erken Anadolu Uygarlıkları, Klasik Dönem (Yunan ve Roma), geleneksel strüktürler, Ortaçağ Avrupa Mimarisi, Rönesans ve Barok Dönemleri, Klâsik Osmanlı ve Türk Barok Mimarisi.

 

MİM  242            Mimarlık Tarihi II                                                                                                          (3-0) 3

19. Yüzyıl Mimarisi’nin genel tutumu ve bu tutuma tepkiler. 20.Yüzyıl Rasyonalizm’ine özgü akımlar ve öncü mimarların tanıtımı. 1960 sonrası ortaya çıkan akımlar ve bunların tasarım felsefeleri.

 

MİM 244             İnsan, Mekan ve Çevre                                                                                                              (3-0) 4

Doğal ve yapılı çevrelerin tanımı ve ilişkileri; insan davranışları ve ihtiyaçları; mekânı oluşturan fiziksel eleman, ölçek ve oranlarının çalışılması; mekânsal algı ve mekân devinimi; mekân/yer ve mekân/zaman ilişkileri üzerinden tarihsel ve çağdaş söylemlere giriş.

 

MİM 284             Sayısal Tasarıma Giriş                                                                                                 (2-2) 4

Bilgisayar destekli tasarım ve üretim araçları, sayısal ortamlar ile mimari tasarım sürecinin ilişkisi; form ve fonksiyon tasarım ve üretim yöntemlerine giriş.

 

MİM 299             Mimarlık Stajı I                                                                                                              (0-0) 1

Birinci yaz stajının bir şantiyede yapılması beklenir. İnşaat süreçlerini ve usullerini gözlemleyerek ve bunlara katılarak, şantiye ortamında deneyim kazanma.

 

MİM  301            Mimari Tasarım III                                                                                                        (2-6) 8

Tarihi kentsel bağlamları ve çok boyutlu çevresel koşulları dikkate alan bina tasarımı; yerleşim-barınma ilişkilerinin, fonksiyonel karmaşıklık ve mekânsal çeşitlilik gösteren binaların analizi ve tasarımı; taşıyıcı sistemlerin arkitektonik yorumlarının analizi ve taşıyıcı sistem tasarımı,; mekân/taşıyıcı sistem ilişkilerinin, ısıl performansların, iklimsel ve akustik kontrol ve kullanıcı ihtiyaçlarının araştırması.

 

MİM  302            Mimari Tasarım IV                                                                                                        (2-6) 8

İşlevsel analiz ve mekânsal planlama; bağlamsal koşullar ve kentsel tasarım unsurları; kamusal, yarı-kamusal ve özel alanlar arasındaki ilişkiler; özelleşmiş program elemanları ve mekânsal yapılanışları (konferans salonları, ofisler, kütüphaneler, hastaneler, v.b.); tekrar eden birimler, dolaşım örüntüleri, yapı sistemleri bütünlüğü, ulaşılabilirlik ve ergonomi konularını kapsayan yapısal çözümlemeler.

 

MİM 305             Binalarda Çevresel Sistemler I                                                                                               (2-2) 4

Isı transferi, uluslar arası ve ulusal bağlamlarda ısı yalıtımı düzenlemeleri ve uygulamaları, yapı malzemelerinin ısıl özellikleri ve yapıların ısı performansları üzerindeki etkileri, nem ve yoğuşma öngörüleri, ısıl konfor ve parametreleri; Mimari tasarımı etkileyen çevresel faktörler,  farklı klimatik bölgelerde etkili olan iklim unsurları; Güneş sistemleri, güneş diyagramları, gölgeleme etkileri, pasif güneş ısıtmalı ve soğutmalı binalar;  Mimaride günışığı ve yapay aydınlatma ve renk; Mimaride akustik, sesin mekândaki davranışı, binalarda gürültü.

 

MİM 322             Mimari Modelleme                                                                                                     (2-2) 4

Geleneksel ve Çağdaş mimari temsiliyet biçimi olarak model; kavramsal olarak mimari model; model yapım teknikleri ve malzemeleri.

 

 

 

MİM  331            Yapı Bilimi ve Teknolojisi III                                                                                    (2-2) 4

Mutfak ve banyolarla ilgili olarak sıhhi tesisat gerekleri, ıslak hacim ekipmanları, dolapları; çelik yapı elemanları ve bileşenleri; prefabrike yapım sistemleri; tünel kalıp yapım sistemi;  bina mekanik-elektrik sistemleri; mekanik-elektrik tesisat projelerinin koordinasyonu; giydirme cephe sistemleri; cephe kaplama malzemeler ve ilgili detaylar; bina yönetmelikleri.

 

MİM  332            Yapı Uygulama Projesi                                                                                                               (2-2) 4

Verilen bir mimari projelerin yapı uygulama çizimlerinin oluşturulması – projenin farklı aşamalarına dair mimari çizimlerin hazırlanması; avan proje, kesin proje ve yapı uygulama projesi aşamalarının gereklerinin yerine getirilmesi.

 

MİM 337             Modern Yapı Malzemeleri                                                                                       (3-0) 5

Modern yapı malzemelerinin özellikleri ve seçim kriterleri. Yeni teknolojik gelişmeler, akıllı yapı malzemeleri, nano teknoloji yapı malzemeleri, ve binalarda bunların kullanım alanları.

 

MİM 338             Yapım Ekonomisi                                                                                                          (3-0) 5

İnşaat firması ve bina yapım projesi bağlamlarında finansman prensipleri ve teknikleri. Bina projesinin en başından itibaren maliyet tahmini konularıyla birlikte kaynak ve zaman gibi ilgili yönetimsel konular. İnşaat sektöründe maliyet yönetimi ile ilgili organizasyonel yapı üzerine bilgiler.

 

MİM 342             Binalarda Çevresel Sistemler II                                                                                              (2-2) 4

Binalarda yangından korunma, tasarımda pasif yaklaşımlar; su kaynakları, bina yerleşimi ve donanımları, basınç gereksinimleri ve bölgeleme, aktif yangın mücadelesi, atık su tasarrufu, bina tesisatı, dikey ulaşım, donanım, aktif ısıtma ve soğutma sistemleri, su ısıtması konularını kapsayan sıhhi tesisat servisleri; yeşil bina tasarımı ve yönetimi ilkelerine, ve yeşil bina puanlandırma sistemlerine giriş.

 

MİM  351            Şehir Planlama ve Kentsel Tasarım İlkeleri                                                       (2-2) 4

Kentin, gelişiminin ve aktiviteleri, işlevleri, hareket kanalları ve ilgili fiziksel biçimleri kapsayan, bileşenlerinin tanımı ve değerlendirilmesi; şehir planlama ve kentsel tasarımın tarihsel arka planı, arazi kullanım planı, ulaşım planlaması, farklı ölçeklerde planlama, kentin görsel analizi ve yönetsel özellikleri.

 

MİM  376            Tarihi Alan ve Yapıların Korunması                                                                       (3-1) 4

Farklı ülkelerdeki koruma ve restorasyon yaklaşımlarının tarihsel arka planına dair tartışma ve değerlendirme; tarihsel ve çağdaş perspektiflerde koruma ve restorasyona kuramsal yaklaşımlar konusunda tartışma ve değerlendirme.

 

MİM 382             Mimarlık ve Sayısal Tasarım                                                                                    (2-2) 4

Bilgisayar destekli mimari tasarım, yaratıcı ve üretken tasarım yöntemleri ve form, biçim üretimi, biçim gramerleri ve mekân organizasyonları.

 

MİM 399             Mimarlık Stajı II                                                                                                             (0-0) 1

İkinci yaz stajının mimari bir büroda yapılması beklenir. Proje geliştirme ve sunum hazırlama süreçlerini ve çeşitli ofis usullerini gözlemleyerek ve bunlara katılarak, mimari ofis alanında deneyim kazanma.

 

MİM 401             Mimari Tasarım V                                                                                                         (2-6) 8

Çok-fonksiyonlu kentsel bağlamlar ve karmaşık yapı organizasyonları unsurlarını dikkate alan ileri düzey mimari tasarım problemleri; ileri düzey sayısal tasarım yöntemlerinin kullanımı -tasarım ve sunuma dair yöntemler.

 

MİM 402             Mimari Tasarım VI                                                                                                        (2-6) 8

Yapılı çevrenin oluşmasını etkileyen mimari tasarım kuram ve pratiklerini bütünleştiren ileri düzey çalışmalar; tasarımcıların doğasını ve ilgi alanlarını yansıtan bireyselleşmiş veri toplama, analiz etme ve bina programlama süreçleri; yapıların detaylandırma ve inşası hakkındaki bilgiyi tasarım sürecinin bütününe uygulama.

 

MİM 412             Mimari Portfolyo Tasarımı                                                                                       (2-2) 5

Mimari temsil biçimleri ve portfolyo tasarım yöntemleri; model fotoğraflama teknikleri, sayfa biçimlendirme ve grafik tasarım yöntemleri.

 

MİM 431             Çağdaş Türk Mimarisi                                                                                                 (3-0) 5

Cumhuriyet dönemi Türk mimarisi, birinci ulusal mimarlık akımı ve ikinci ulusal mimarlık akımı; Avrupalı mimarların Türk mimarisi üzerindeki etkisi; uluslararası stilin yükselişi; önde gelen modern Türk mimarların tasarım felsefeleri.

 

MİM 432             Dijital Tasarım                                                                                                                (2-2) 4

Bilgisayar destekli mimari tasarım süreci ve tasarım yaklaşımları ve stratejileri; sayısal araçlar, geometrik modelleme ve görselleştirmeye ilişkin güncel örnekler; Bilgisayar destekli mimari tasarımda model türleri, kavramsal ve biçimsel modellerde tanım teknikleri;  form üretimi ve biçim çalışmaları.

 

MİM 433             Yapı Projesi Yönetimi                                                                                                 (2-2) 4

Yapı projesi yönetimi konusunda ilkeler, teknikler ve araçlar (maliyet, kalite, zaman, verimlilik ve karar verme kavramları; yapı projesinin hazırlık, tasarım, inşa, işletme ve bakım süreçlerini kapsayan farklı aşamaları, proje liderliği ve takım çalışması konuları; insan gücü yönetimi); yapı endüstrisinin temellerine giriş; proje ihaleleri, teklifi ve şartnameleri konularında hukuki ve teknik belgeler.

 

MİM 437             Sürdürülebilir Bina Yapımı                                                                                       (3-0) 3

Çevresel kaynaklarla ilişkili olarak sürdürülebilir yapılar; enerji, su, malzeme, kati atik ve toprak; sürdürülebilir tasarım konusunda uluslararası standartlar, çevre ve insan sağlığıyla uyumlu yapıların yönetimi, binalar ve topluluklar için LEED sertifikasyon sistemi; Uluslararası Gelecek Yaşam Enstitüsü, ulusal yeşil binalar kılavuzu; sürdürülebilir peyzaj tasarımı, aydınlatma, sağlıklı malzeme kullanımı, insan sağlığı için doğa ve tasarım birlikteliği.

 

MİM 438             Çelik Yapılar                                                                                                                   (2-2) 5

Çelik binaların prensipleri, teknikleri ve gerekleri.  Mevcut çelik binaların yapım sistemleri üzerine vaka analizleri. Çelik binalarla ilgili maliyet, zaman ve kalite konularıyla birlikte çelik binaların gerektirdiği bitiş malzemeleri.

 

MİM 441             Çevresel Estetik                                                                                                            (3-0) 4

Doğal ve yapılı çevre estetiğine giriş; çevresel estetik olgusunun tarihsel kökeni ve çevresel etik olgusuyla ilişkisi üzerine tartışmalar; estetik kuramı bağlamında çevresel estetik olgusuna felsefi bir yaklaşım; dünya örnekleri ve uygulamaları üzerinden çevrenin estetik algısına dair inceleme ve tartışmalar; estetik olgusu ve mimari tasarım ilişkisi üzerine tartışmalar; biçimsel, şematik ve simgesel estetik sorunlar.

 

MİM 443             Sinematik Mimarlık                                                                                                     (3-0) 4

Mimarlık ve sinema ilişkisi ve sinemanın bir temsiliyet aracı olarak gelişimi; mimarlığın mekân, hareket ve zaman kavramları bağlamında, örnekler üzerinden, sinemadaki temsili; kadraj, süreklilik, montaj ve kurgu olgularını kapsayan film türü özellikleri ve sinematografik teknikler çerçevesinde erken modern, modern, post modern ve fütüristik yaklaşımların analizi.

 

MİM 445             Mimarlıkta Felsefi Tartışmalar                                                                                               (3-0) 3

Mimarlık düşüncesi ve uygulamalarını etkileyen felsefi yaklaşımlar çerçevesinde, mimarlık-felsefe ilişkisinin analizi; pozitivizm, fenomenoloji, hermeneutik, yapısalcılık tartışmaları.

 

MİM 471             Rölöve ve Restorasyon                                                                                                              (2-2) 4

Korunması gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarına ilişkin sorunlar, nedenleri ve koruma çözümleri; rölöve türleri ve rölöve alma yöntemleri; seçilen Taşınmaz Kültür Varlığı’nı, yapısal ve mekânsal incelemeleri ve teknik çizimler.