Close

Ders İçerikleri

  TPECTS
SOC 101 Sosyolojiye Giriş I 3 0 5
Sosyolojinin temel kavram ve konularına giriş; güç, iktidar ve sosyalleşme kavramları çerçevesinde özellikle toplumsal katmanlaşma ve sınıflar, toplumsal aidiyet/etnisite ve toplumsal cinsiyet.

 

  TPECTS
SOC 102 Sosyolojiye Giriş II 3 0 6
Sosyal, ekonomik ve politik kurumların karşılaştırmalı ve kültürlerarası bir perspektifle incelenmesi; tarihsel değişim ve sosyal yapıların dönüşümü, toplumun sosyolojik bir perspektiften incelenmesine dair temel anlayışlar. Ön koşul: SOC 101.

 

  TPECTS
SOC 211 Sosyal Antropoloji 3 0 5
Farklı kültürel bağlamlardaki insan toplumları, kültür ve sosyal yapıya ilişkin kuramlar konusundaki tartışmalar; akrabalık kurumu, ekonomik, siyasi ve dinsel yapıların karşılaştırmalı kültürel perspektiflerle analizi.

 

  TPECTS
SOC 185 Sosyal Antropolojiye Giriş (Türkçe) 2 0 2
Sosyal antropolojinin temel kavram ve ilkeleri, kapsam ve amacı; kültürün tanımı, kültürel özellikler, sosyal ve kültürel değişme kuramları, kültür ve kişilik özellikleri; uygulamalı antropoloji ve sosyal hizmet ilişkisi.

 

  TPECTS
SOC 187 Sosyolojiye Giriş (Türkçe) 2 0 3
Sosyolojinin temel ilke, kavram ve kuramları; sosyal yapı ve özellikleri; sosyal tabakalaşma, sosyal ilişkiler, sosyal değişme; ülkemizde ve dünyada toplumsal kurumların temel özellikleri; sosyoloji ve sosyal hizmet ilişkisi.

 

  TPECTS
SOC 188 Aile Sosyolojisi (Türkçe) 2 0 3
Ailenin kaynağı, görevi, yapısı, tarihi süreç içindeki gelişimi, köy ve kent ailesi, aile tiplerinin incelemesi; endogami, egzogami, poligami, monogami; çeşitli din ve toplumlarda aile; aileyi teşkil eden bireyler ve bunların rol ve statüleri; çocukların sosyalleşmesinde ailenin rolü; modernleşme ile ortaya çıkan aile problemleri.

 

  TPECTS
SOC 222 Sosyal Değişim ve Gelişme 3 0 5
Sosyal değişim ve gelişmeye dair temel kavram ve teoriler, teorilerin dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanmış olan tarihsel deneyimler ışığında değerlendirilmesi, gelişim ve toplumsal dönüşüme dair güncel meseleler.

 

  TPECTS
SOC 224 Kent Sosyolojisi 3 0 5
Kent toplumları ve kentsel kurumların karşılaştırmalı incelemesi; Batı Avrupa ve Doğu'daki kentlerin ortaya çıkışı ve değişimi; Ortaçağ, erken modern dönem ve modernite sonrası kentler; kent sosyolojisine dair temel kuramsal yaklaşımlar; banliyö hareketi, soylulaştırma ve küreselleşme gibi son dönem kentsel gelişim dinamikleri ve eğilimleri; dünya şehirlerinde emek kullanımına dair örüntüler ve resmi politikalar.

 

  TPECTS
SOC 225 Kır Sosyolojisi 3 0 5
Kırsal toplumsal yapılar; kırsal toplumlarda değişen sosyal ilişkiler; kalkınma ve serbest piyasa ekonomisi bağlamında köylüler ve köylülük; tarımsal üretim biçimleri, emek kullanımına dair örüntüler, tarımda modernleşme ve tarıma dair resmi politikalar, dünya ekonomisi bağlamında köylülük.

 

  TPECTS
SOC 262 Aile Sosyolojisi 3 0 5
Aile kurumuna ilişkin temel kuramsal yaklaşımlar; toplumsal bir kurum olarak aile; ailenin yapısı ve "aile tipleri"; ailenin ekonomik, sosyal ve yeniden üretime ilişkin işlevleri; toplumsal değişim sürecinde aile ve ailenin değişen rolü, ailede cinsiyete dayalı iş bölümü;  aile içi emek kullanımı;  biyolojik yeniden üretim, ataerkillik, evlilik ve akrabalık örüntüleri.

 

  TPECTS
SOC 251 Sosyolojik Düşünce Tarihi I 3 0 5
Sosyolojinin bir bilim dalı olarak kabul görmesini sağlayan düşünürlerin -Marx, Comte, Durkheim, Weber - kullandıkları kavram ve metodolojilerin tanıtılması ve ortaya koydukları sorunsalların yakından incelenmesi.

 

  TPECTS
SOC 252 Sosyolojik Düşünce Tarihi II 3 0 5
20. yüzyılın önde gelen sosyologlarının -Simmel, Tönnies, Eleştirel Teorinin kurucuları (özellikle Adorno, Horkheimer, Benjamin ve Marcuse), Parsons, Luhmann, Bourdieu, Habermas ve Foucault - geliştirdikleri araştırma alanlarının tanıtımı. Ön koşul: SOC 251.

 

  TPECTS
SOC 303 Sosyolojide Nicel Yöntemler 3 0 6
Sosyal bilimlerde veri özetleme ve analiz teknikleri; betimsel istatistik, olasılık teorisi ve olasılık dağılımları, karar alma teorileri, istatistiksel hipotezlerin test edilmesi, istatistiksel tahmin, güven aralıkları, parametre-dışı istatistik, korelasyon ve regresyon analizi, veri analizi için tasarlanmış bir bilgisayar programı eşliğinde veri işlenmesi ve analizi. 

 

  TPECTS
SOC 304 Veri Analizi 3 1 6
İleri istatistiksel analiz ile uygulamalı niceliksel araştırma yöntemleri; çoklu regresyon, ANOVA, zaman serileri analizi ve benzeri istatistiksel tekniklerin SPSS veya benzeri bilgisayar programı ile araştırma problemlerine uygulanması; anket çalışması ve toplanan verinin analizi, ikinci veri kaynaklarından derlenen veri ile uygulamalı çalışmalar. Ön koşul: SOC 303.

 

  TPECTS
SOC 306 Niteliksel Araştırma Teknikleri 3 1 6
Sosyoloji ve antropolojide kullanılan niteliksel araştırma yöntemlerine dair teorik ve uygulamaya dönük konular; niteliksel yöntemleri belirleyen felsefi varsayımlar ve paradigmalar, araştırma yöntem tasarımında alternatifler ve sorunlar, derinlemesine görüşme ve gözlem gibi veri toplama teknikleri, güvenilirlik ve geçerlilik meseleleri, veri analizi ve raporlama stratejileri, niteliksel araştırmalarda etik meselesi ve kurumsal yükümlülükler. 

 

  TPECTS
SOC 323 Türkiye'de Sosyolojik Düşünce 3 0 6
Türkiye'de sosyolojik düşüncenin incelenmesi, temel figürlerin ve metinlerin tanıtılması; baskın teorik yönelimler, alanın öncülleri, siyasi eğilimler ve amaçların tarihsel bir perspektifle tartışılması.

 

  TPECTS
SOC 326 Çalışma ve Örgüt Sosyolojisi 3 0 5
Endüstri toplumlarının gelişimi; farklı endüstrileşme stratejileri ve bu stratejilerin siyasi ve sosyal sonuçları, çalışma ve çalışma etiğinin antik cağlardan günümüze evrimi, üretim sistemleri ve üretim ilişkilerine dair kuramlar, emek süreci ve vasıfsızlaşma tartışmaları, emek piyasasında tabakalaşma, enformel çalışma biçimleri, kadın ve çocuk emeği, sendikalar ve sanayi sektöründe çatışma ve çelişkiler, ileri sanayi toplumunda iş kavramının dönüşümü ve Fordizm sonrası.

 

  TPECTS
SOC 341 Sosyal Tabakalaşma ve Eşitsizlik 3 0 5
Sosyal tabakalaşma ve eşitsizlik bağlamında toplumların (yatay ve dikey) yapılanmaları ve değişim dinamikleri; Marx ve Weber'in farklı yaklaşımları; başta Bourdieu olmak üzere çağdaş sosyologların çalışmaları.

 

  TPECTS
SOC 345 Gündelik Hayat Irkçılığı 3 0 5
Antisemitizm, kültürel ve etnik temele dayanan Irkçılık ve İslamofobi farklılık ve benzerliklerinin irdelenmesi; ‘Gündelik Hayat Irkçılığı' kavramı; modern anti-ırkçılık teorileri ışığında ırkçılığa karşı bilinçlenme, uygulamalı olarak ırkçılık karşıtı düşünce ve eylem biçimlerinin geliştirilmesi.

 

  TPECTS
SOC 351 Eleştirel Teori (Frankfurt Ekolü) I 3 0 5
Adorno ve Horkheimer'ın ‘Geleneksel ve Eleştirel' teori adlı makaleyle temellerini attıkları Eleştirel Teorinin başlıca yapıtları.

 

  TPECTS
SOC 352 Eleştirel Teori (Frankfurt Ekolü) II 3 0 5
1960'lı yılların sonlarından itibaren Eleştirel Teori ve geçirdiği radikal değişim; Eleştirel Teorinin Habermas ve Honneth çizgisindeki evrimi; teorinin günümüz toplumunu incelerken karşılaştığı güçlükler; bu güçlükler karşısında alternatif eleştirel bakış açılarının geliştirilmesi.

 

  TPECTS
SOC 353 Feminist Teori 3 0 5
Feminizmin tanımı, farklı disiplin, paradigma ve yaklaşımlar içinde kendine açtığı alan; temel metinler, kavramlar ve teorik açılımlar (Marksist, yapısalcı, yapısalcılık sonrası, postkolonyal, psikanalitik v.b.); kadının toplum içindeki yeri, toplumsal cinsiyet kimlikleri, feminist teorinin toplumu farklı bir gözle görmek ve anlamak için sunduğu araçlar, bastırılmış grupları farketmek ve anlamak, kadınlık, erkeklik, cinsel yönelim, kesişen eşitsizlikler, kadın hareketi ve aktivizm.

 

  TPECTS
SOC 355 Güç Kavramı 3 0 5
Toplumsal ilişkileri tanımlamada kavramın aldığı anahtar rol; ‘Toplum nedir?' ve ‘İyi bir toplum nasıl olmalıdır?' soruları ile güç ilişkilerinin nasıl kavramsallaştırıldığı arasındaki ilişki; ‘Güç' kavramının Marx, Weber, Arendt ve Foucault'nun sosyolojik kuramları çerçevesinde farklı kullanımları.

 

  TPECTS
SOC 363 Suç ve Sapma 3 0 5
Ahlak-dışı, yasadışı, hastalıklı, ya da anormal kabul edilen davranışlar ve olguların tarihsel analizi; fiziksel, cinsel ve aile-içi şiddet, intihar ve akıl hastalıkları, cinsel davranışlar, uyuşturucu ve sigara kullanımı, iktidar sahibi olanlar ve olmayanlar tarafından işlenen suçlar, damgalama ve normlar, sosyal kontrol; sapkınlığın sosyolojik bir olgu olarak kurgulanışı ve farklı teorik yaklaşımlar.

 

  TPECTS
SOC 372 Göç Çalışmaları 3 0 5
Sınıraşırı göçün sebepleri ve sonuçları; göçmen gönderen ve alan ülkelerin hukuki sistemlerinin ve politikalarının göçmenler üzerindeki etkileri; ekonomik ve kültürel küreselleşme, hukuki, siyasi ve kültürel vatandaşlık, uluslararası göçü etkileyen demografik etkenler, zorunlu göç, ulusaşırı kimlikler, emek göçü, döngüsel göç, kayıt dışı göç ve insan trafiği.

 

  TPECTS
SOC 382 Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi 3 0 6
Toplumsal cinsiyet ile sosyal yapı ve uygulama arasındaki ilişkinin incelenmesi; kadının sosyal yapı içindeki yeri, siyasi, ekonomik ve kamusal alanlara erişimi; çeşitli toplumlardaki kadın hareketlerinin tarihi, aile ve ev içinde kadın, toplumsal cinsiyet kimliklerinin oluşturulması, kadınlık ve erkekliğe atfedilen anlamlar, toplumsal cinsiyet farklılıklarının bağlamsallığı; sosyolojik kategorilerin eleştirel bir gözle incelenmesi, sosyal gerçekliğin cinsiyetçi yapısını algılamayı sağlayacak perspektifin oluşturulması.

 

  TPECTS
SOC 384 Ekonomik Sosyoloji 3 0 5
Ekonomik faaliyetlerin toplumsal hayattaki yeri, işlevi ve anlamının karşılaştırmalı analizi; ekonomik davranışların sosyal yapı, kurumlar, devlet, iktidar, siyaset ile ilişkisinin ve etkileşiminin anlaşılması; devletin ekonomideki yeri, emek ve finans piyasaları, küreselleşme, büyüme ve kalkınmaya dair temel yaklaşımların tartışılması.

 

  TPECTS
SOC 399 Sosyolojide Güncel Meseleler (Türkçe) 3 0 5
Toplumların yapısal özellikleri; güncel meselelerin sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel kökenleri; birey ve toplum ilişkisi bağlamında güncel meseleler;  toplumsal dönüşümler ve toplumsal hareketler; güncel sorunların zaman ve mekana bağlı değişimi; güncel meselelerin devlet, kurumlar, toplumsal cinsiyet,  mekan, akımlar ve süreçler bağlamında analizi.

 

  TPECTS
SOC 402 Feminist Araştırma Yöntemleri 3 0 5
Araştırma yöntemlerine feminist bir bakış geliştirilmesi, yöntem seçimi ve kullanımının araştırmaya etkileri, feminist akademisyenlerin egemen teorilere ve araştırma yöntemlerine eleştirel yaklaşımları, toplumsal cinsiyet perspektifi ve feminist politikanın araştırma sorusu oluşturma aşamasından itibaren araştırma sürecinin tüm safhalarına etkileri.

 

  TPECTS
SOC 434 Ortadoğu'da Siyaset ve Kültür 3 0 5
Ortadoğu toplum ve kültürünün tarihsel kökenleri; ekolojik, kültürel ve sosyoekonomik çeşitlilik, modern Ortadoğu'nun siyasi tarihi ve bölgenin dünya ekonomisine ve küresel güç dengesine entegrasyonu; sömürge donemi, kitle siyaseti, milliyetçilik ve ulus devletin inşası, vatandaşlık, kalkınma ve toplumsal cinsiyet meselelerine ek olarak Türkiye, İran, Suriye, Irak, Mısır, İsrail, Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan gibi Ortadoğu ülkelerinin 19.  yüzyıldan günümüze karşılaştırmalı iç ve dış politika tarihleri.

 

  TPECTS
SOC 435 Türkiye'de Güncel Sosyal ve Siyasi Konular 3 0 5
Türkiye toplumunun yapısal özellikleri;  Türkiye'deki toplumsal sorunların ekonomik, sosyal ve kültürel kökenleri; birey ve toplum ilişkisi açısından toplumsal sorunlar; toplumsal sorunların zaman ve mekâna bağımlı olarak değişimi;  Türkiye'nin toplumsal sorunlarının çözümüne dair farklı yaklaşımlar; Türkiye'nin sosyal yapısına ilişkin temel akademik ve siyasi tartışmalar.

 

  TPECTS
SOC 436 Kitle İletişim ve Medya Sosyolojisi 3 0 5
Kitle iletişim kuramları; kitle iletişimi ve kitle iletişim araçlarının toplumsal kurumlar olarak rolleri, kapsamı, hedef kitleleri ve etkilerine ilişkin tartışmalar, kitle iletişim araçlarının kamuoyu oluşturmakta, kültürel değerler ve toplumsal denetim üzerindeki rolünün hem erken dönem medya çalışmaları hem de son dönem araştırmalarından örneklerle çözümlenmesi.

 

  TPECTS
SOC 442 Siyasal ve Sosyal Devrimlere Eleştirel Bakış 3 0 5
Fransız devriminden günümüze (‘Arap Baharı') başarıya ulaşmış devrimci halk hareketlerinin ortak paydaları ve ayrıştırıcı özelliklerinin analizi; Tocqueville, Marx, Lenin, Troçki, Bloch, Benjamin, Sartre ve Arendt gibi önde gelen düşünürlerin devrim analizleri; günümüz radikal-demokrasi teorilerinde ‘devrim' kavramının tuttuğu yer.

 

  TPECTS
SOC 443 Modern Demokrasi Teorileri 3 0 5
21. yüzyıl siyasal ve sosyolojik düşüncesinde etkisini sürdürmekte olan modern demokrasi teorileri: Liberal Demokrasi, Cumhuriyetçi Demokrasi, Tartışmacı Demokrasi ve Radikal Demokrasi.

 

  TPECTS
SOC 445 Siyasi İdeolojiler ve İdeoloji Eleştirisi 3 0 5
Ekonomik ve siyasal Liberalizm, Sosyalizm, Faşizm/Nasyonal Sosyalizm, Anarşizm gibi temel toplumsal öğretilerin yanı sıra ideoloji eleştirilerinin farklı biçimlerinin ele alınması.

 

  TPECTS
SOC 446 Siyaset Sosyolojisi 3 0 5
Siyasi yapı ve süreçleri çözümlemekte siyaset bilimi ve sosyolojik perspektifler, siyasi alanın yapı ve öznelerini örneklendiren kuramsal, tarihsel ve ampirik çalışmalar; siyasi kültür, siyasal toplumsallaşma, katılım, modern devletin kökenleri ve gelişimi, meşruiyet, bireycilik, liberalizm, vatandaşlık kavramı, küreselleşme ve ulus-devlet, vatandaşlık ve refah devleti üzerine tartışmalar.

 

  TPECTS
SOC 452 Küreselleşen Kültür ve İletişim 3 0 4
Kültür ve kültürlerarası iletişimin küreselleşme sürecine dair temel tartışma ve yaklaşımlar; farklı disiplinlerin küresel iletişimin ekonomi politiğine dair yaklaşımları;  "dünya kültürünün" oluşumu, endüstri sonrası veya Fordizm sonrası üretim biçimlerine geçiş; zaman ve mekâna dair deneyimin değişimi ve yeni iletişim örüntülerinin oluşumu.

 

  TPECTS
SOC 468 Demografi ve Nüfus Çalışmaları 3 0 4
Temel demografi kavramları, sosyal, kültürel ve ekonomik faktörler ile nüfus kompozisyonu ve yapısı arasındaki ilişki; nüfus teorileri ve politikaları, bunların sosyal yapıyla etkileşimi; demografik süreçlerin sebepleri ve sosyal sonuçları, aile ve toplumsal yapı, doğurganlık, ölüm ve göç trendleri.

 

  TPECTS
SOC 462 Kimlik ve Kültür 3 0 5
Ortak kimliklerin oluşumu ve dönüşümüne sosyolojik yaklaşımlar; modern ulus-devletin oluşumu ve gelişimi, uluslararası göçün etkileri, kitle iletişim araçları ve kültürel ifadenin yeni yapıları, kimliklerin siyasileşmesi; etnik, ırksal ve dini azınlıklar ve bunların egemen kültür ile ilişkileri, kimlik politikalarının artan önemi ve popüler kültürler.

 

  TPECTS
SOC 464 Güzel Sanatlar Sosyolojisi 3 0 5
Moderniteyle beraber sanatın geleneksel işlevlerinden giderek bağımsızlaşması ve bunun beraberinde getirdiği tartışmalar; günümüzde ‘Sanat nedir?' sorusu.

 

  TPECTS
SOC 472 Toplumsal Cinsiyet, Etnisite ve Göç 3 0 5
Göç sürecini çevreleyen toplumsal cinsiyet ve etnisite tartışmaları; dünya üzerindeki göç ağları ve çeşitli bölge örnekleri, toplumsal cinsiyet, ırk/etnisite, milliyet, din ve cinsel yönelim gibi farklılık ve eşitsizlik kaynaklarının göç çalışmalarına entegre edilmesinin önemi.

 

  TPECTS
SOC 480 Devlet, Hukuk, Aile ve Cinsiyet Temelli Şiddet 3 0 5
Cinsiyet temelli şiddet, ataerkil toplum yapısı, asimetrik güç ilişkileri, devlet ve toplumun cinsiyetçi yapısı, etnisite ile cinsiyetçiliğin çakışma noktaları; toplumun merkezi kurumları olarak devlet, hukuk ve aile, bunların ataerkil yapının yeniden üretilmesi ve cinsiyet-temelli şiddetin sürmesindeki rolleri, şiddetle mücadelede sivil toplumun rolü.

 

  TPECTS
SOC 482 Din Sosyolojisi 3 0 5
Farklı perspektifler bağlamında din ve kültür;  din ve dini alanın tanımına ilişkin yaklaşımların karşılaştırmalı analizi; dinin toplumla bağlantılı olarak farklılaşmasına dair örüntüler; dinin modernleşme sürecindeki rolü ve modernleşmenin din üzerindeki etkileri; dinde kurumsal yapılar ve dinin kurumsallaşmasına dair yönelimler; din ve toplumsal tabakalaşma; laikleşme tartışmaları; Max Weber'in din sosyolojisi yaklaşımına özel bir vurguyla din konusundaki karşılaştırmalı incelemeler.

 

  TPECTS
SOC 484 Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Kültür 3 0 5
Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze Türkiye'de toplumsal cinsiyet, kadınlık ve erkeklik durumlarının sosyolojik ve tarihsel boyutları; seçkin olmayan kadın ve erkeklerin yaşam örüntülerine dair kesitleri; toplumsal cinsiyet ve din; modernleşme ve toplumsal cinsiyet meseleleri; eğitim, kamusal yaşam, sosyal politika, aile hayatı, evlilik, cinsellik,  boşanma, toplumsal cinsiyete ilişkin kültürel-yasal gelenekler ve ideoloji, siyaset ve ekonomik koşullar; toplumsal cinsiyet temelli sosyal hareketlerle milliyetçilik, ulus devlet süreci ve vatandaşlık, sömürgeleşme, küreselleşme gibi olgular arasındaki karmaşık bağlantılar, kadın ve erkeklerin ayrımcılığa karşı mücadeleleri.

 

  TPECTS
SOC 485 Ortadoğu'da Toplumsal Cinsiyet ve Kültür 3 0 5
19. yüzyıldan günümüze Orta Doğu'da toplumsal cinsiyet, kadınlık ve erkeklik durumlarının tarihsel ve sosyolojik boyutları;  bölgedeki seçkin olmayan kadın ve erkeklerin yaşam örüntülerine dair kesitler; Orta Doğu ülkelerinde toplumsal cinsiyet ve din; modernleşme, sosyal politika, kamusal yaşam, aile hayatı, evlilik, cinsellik,  boşanma, kültürel-yasal gelenekler ve ideoloji, siyaset ve ekonomik koşullar; Orta Doğu'da toplumsal cinsiyet temelli sosyal hareketlerle milliyetçilik, ulus devlet süreci ve vatandaşlık, sömürgeleşme, küreselleşme gibi olgular arasındaki karmaşık bağlantılar, kadın ve erkeklerin ayrımcılığa karşı mücadeleleri.

 

  TPECTS
SOC 488 Bölgesel Çalışmalar I 3 0 5
Sosyolojik ve/veya antropolojik bir perspektifle dünya üzerindeki çeşitli bölgelerdeki toplumların ve kültürlerin incelenmesi, bölgesel sosyal ve kültürel yapı ve kurumların benzeşen ve ayrışan özellikleri.

 

  TPECTS
SOC 489 Bölgesel Çalışmalar II 3 0 5
Sosyolojik ve/veya antropolojik bir perspektifle dünya üzerindeki çeşitli bölgelerdeki toplumların ve kültürlerin incelenmesi, bölgesel sosyal ve kültürel yapı ve kurumların benzeşen ve ayrışan özellikleri.

 

  TPECTS
SOC 490 Bölgesel Çalışmalar III 3 0 5
Sosyolojik ve/veya antropolojik bir perspektifle dünya üzerindeki çeşitli bölgelerdeki toplumların ve kültürlerin incelenmesi, bölgesel sosyal ve kültürel yapı ve kurumların benzeşen ve ayrışan özellikleri.

 

  TPECTS
SOC 491 Bölgesel Çalışmalar IV 3 0 5
Sosyolojik ve/veya antropolojik bir perspektifle dünya üzerindeki çeşitli bölgelerdeki toplumların ve kültürlerin incelenmesi, bölgesel sosyal ve kültürel yapı ve kurumların benzeşen ve ayrışan özellikleri.

 

  TPECTS
SOC 492 Yönlendirmeli Araştırma ve Okumalar I 3 0 5
Öğretim üyeleri öğrencilere çeşitli konularda yazın taraması ve araştırma ödevleri verip süreci yönetirler.

 

  TPECTS
SOC 493 Yönlendirmeli Araştırma ve Okumalar II 3 0 5
Öğretim üyeleri öğrencilere çeşitli konularda yazın taraması ve araştırma ödevleri verip süreci yönetirler.

 

  TPECTS
SOC 494 Yönlendirmeli Araştırma ve Okumalar III 3 0 5
Öğretim üyeleri öğrencilere çeşitli konularda yazın taraması ve araştırma ödevleri verip süreci yönetirler.

 

  TPECTS
SOC 495 Yönlendirmeli Araştırma ve Okumalar IV 3 0 5
Öğretim üyeleri öğrencilere çeşitli konularda yazın taraması ve araştırma ödevleri verip süreci yönetirler.

 

  TPECTS
SOC 496 Uzmanlaşma Semineri I 3 0 5
Sosyoloji çalışmalarında ileri seviye analizler.

 

  TPECTS
SOC 497 Uzmanlaşma Semineri II 3 0 5
Sosyoloji çalışmalarında ileri seviye analizler.

 

  TPECTS
SOC 498 Uzmanlaşma Semineri III 3 0 5
Sosyoloji çalışmalarında ileri seviye analizler.

 

  TPECTS
SOC 499 Uzmanlaşma Semineri IV 3 0 5
Sosyoloji çalışmalarında ileri seviye analizler.

 

  TPECTS
SOC 444  Internship in Sociology 2 4 6
 

*Öğrenciler çeşitli devlet kurumlarında, STK’larda ve özel işletmelerde gözlem yapacaklardır. Öğrenciler staj yapacakları ortama ek olarak sınıf ortamındaki ders ve tartışmalara katılacaklardır.

  TPECTS
SOC 203 Sociological Research Methods 3 0 5


 *Niceliksel ve Niteliksel araştırma metodolojisi ve araştırma teknikleri (i.e. pozitivizm, yorumsamacı sosyal bilim ve eleştirel sosyal bilim, ayrıca mülakat, odak grup, sözlü tarih anlatımı, literatür taraması, tarihsel araştırma), bilgi analizi ve bilgi dökümü; tarafsızlık ve bilimsel etik.

  TPECTS
SOC 303 Sosyolojide Nicel Yöntemler 3 0 6
 

*Sosyal bilimlerde veri özetleme ve analiz teknikleri; betimsel istatistik, olasılık teorisi ve olasılık dağılımları, karar alma teorileri, istatistiksel hipotezlerin test edilmesi, istatistiksel tahmin, güven aralıkları, parametre-dışı istatistik, korelasyon ve regresyon analizi, veri analizi için tasarlanmış bir bilgisayar programı eşliğinde veri işlenmesi ve analizi. 

  TPECTS
SOC 306 Niteliksel Araştırma Teknikleri    3 1 6
 

*Sosyoloji ve antropolojide kullanılan niteliksel araştırma yöntemlerine dair teorik ve uygulamaya dönük konular; niteliksel yöntemleri belirleyen felsefi varsayımlar ve paradigmalar, araştırma yöntem tasarımında alternatifler ve sorunlar, derinlemesine görüşme ve gözlem gibi veri toplama teknikleri, güvenilirlik ve geçerlilik meseleleri, veri analizi ve raporlama stratejileri, niteliksel araştırmalarda etik meselesi ve kurumsal yükümlülükler.