Close

Ders İçerikleri

 

SHU 101

Sosyal Hizmette Temel Kavramlar

3

0

7

Sosyal hizmetin tanımı, temel kavram ve unsurları. Sosyal hizmet felsefesi, değerleri, etiği, süreç ve yaklaşımları. Türkiye’de ve Dünya’da Sosyal Hizmet Mesleğinin gelişim süreci. Profesyonel sosyal hizmetin uygulama alanları ve işlevsel özelliği; sosyal hizmet mesleğinin temel unsurları, ülkemizde sosyal hizmet uygulamaları.

SHU 102

Sosyal Hizmetlerin Yapısı ve Alanı

3

0

7

Sosyal hizmetin tarihsel gelişimi, amacı, işlevi, mesleki nitelikleri ve kapsamı, kadın, çocuk, gençlik, yaşlılık, sağlık, göç, sığınma ve sosyal yardım alanlarına ilişkin sosyal hizmet uygulamaları.

 

SHU 103

Sosyolojiye Giriş

3

0

7

Sosyolojinin temel ilke, kavram ve kuramları. Sosyal yapı ve özellikleri. Sosyal tabakalaşma, sosyal ilişkiler, sosyal değişme. Ülkemizde ve dünyada toplumsal kurumların temel özellikleri. Sosyoloji ve sosyal hizmet ilişkisi.

SHU 104

Psikolojiye Giriş

3

0

7

Psikolojinin gelişimi, temel kavramları, konusu ve amacı. Gelişim psikolojisi, davranış, algılama, duygu, heyecan ve güdülenme kavramları. Öğrenme ilkeleri ve kişilik kuramları. Sosyal hizmet uygulamalarında psikolojinin önemi.

SHU 105

Hukukun Temel Kavramları

3

0

6

Hukukun temel kavramları, anlamı ve önemi. Toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar, hukukun kaynakları, hukuk dalları ve içerikleri, kanunların uygulanması, yorumlanması ve mahkemeler.

SHU 106

Türkiye'nin Toplumsal Yapısı

3

0

7

Toplumunun kültürel ve sosyal yapısının tarihçesi ve analizi. Türkiye'nin toplumsal yapısının gelişme özellikleri. Kır, kent ve gecekondu toplumları. Gelenekler ve görenekler, sosyal normlar ve değer yargıları. Ülke ekonomisinin tarihçesi. Türkiye ekonomik hayatının kurumsal esasları. Yaşama standartlarını etkileyen sosyal ve ekonomik etkenler.

SHU 201

Sosyal Hizmet Kuramları I

3

0

6

Klasik sosyal hizmet ile ilişkili kuramlar. Mikro, mezzo ve makro müdahale düzeyleri. Genelci yaklaşım, psiko-dinamik, sistem, sosyal psikoloji ve iletişim, hümanizm, toplum kalkınması, radikal sosyal hizmet, güçlendirme ve savunuculuk yaklaşımları doğrultusundaki kuramlar. Çağdaş sosyal hizmet ile ilişkili kuramlar.

 

SHU 202

Sosyal Hizmet Kuramları II

3

0

6

Sosyal hizmetin genelci bir anlayış doğrultusunda kuramsal temelleri, uygulamaya dönük yönleri, bir disiplin ve meslek olarak sosyal hizmetin temel özellikleri üzerinde durmak. Sosyal hizmetin özellikle bireylerle yürütülme esasları, bireylerin özellikleri ve mikro-mezzo ve makro düzeyde bireyin yeri temel alınarak bireye özgü müdahale yaklaşımlarının temellerini genişletmek.

 

SHU 203

Sosyal Hizmet Mevzuatı

3

0

5

Sosyal hizmet uygulamalarının dayanağı olan mevzuat. 2828 sayılı Kanun. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu. 5378 Özürlüler Kanunu, Genelge, Yönetmelikler ve sosyal hizmet uygulamalarında yeni mevzuat çalışmaları. Velayet ve vesayet hukuku.

SHU 204

Sosyal Kalkınma ve Sosyal Hizmet

3

0

6

Sosyal kalkınma ve toplum örgütlenmesinin kuramsal temelleri. Sosyal kalkınma, sosyal gelişme ve değişme kavramları. Ulusal, bölgesel, yerel ve çevresel kalkınma stratejileri. Toplum kalkınması ve toplum organizasyonunun temel ilkeleri. Kent ve kır ortamlarında toplumla çalışma. Sosyal kalkınma ve gelişmede sosyal hizmetin rol ve işlevi.

 

SHU 205

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I

3

0

5

Sağlıklı bir gelişim süreci, ekosistem kuramı, çevresi içinde insan bakış açısı, bebeklik ve çocukluk, ergenlik dönemlerinin biyolojik, psikolojik ve sosyal gelişimsel boyutları.

 

SHU 206

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre II

3

0

5

Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme esasları çerçevesinde çocuğa yönelik sosyal hizmet müdahalelerinin ilkeleri ve etik standartları. Çocuklara ilişkin hak kayıpları, ihmal ve istismar, önleyici yaklaşımlar.

 

SHU 207

Sosyal Psikoloji

3

0

5

Sosyal psikolojinin kısa tarihi, sosyal psikolojide kuram ve araştırma yöntemleri; sosyal psikolojik kuramsal paradigmalar; sosyal algı, sosyal biliş, sosyal etki ve güç, tutum ve tutum değişimi, kişilerarası çekicilik ve yakın ilişkiler, özgeci davranış ve saldırganlık konusu.

 

SHU 208

Sosyal Antropoloji

3

0

5

Sosyal antropolojinin temel kavram ve ilkeleri, kapsam ve amacı. Kültürün tanımı, kültürel özellikler, sosyal ve kültürel değişme kuramları, kültür ve kişilik özellikleri. Uygulamalı antropoloji ve sosyal hizmet ilişkisi.

 

SHU 210

Meslek Etiği

3

0

3

Etik ve ahlak kavramları, etik sistemleri; ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler, meslek etiği, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçları, sosyal sorumluluk kavramı.

 

SHU 301

Birey ve Ailelerle Sosyal Hizmet

3

0

5

Birey ve aile düzeyinde sosyal hizmet uygulamaları, müdahale yolları ve uygulamaya ilişkin kuramsal arka plan.

SHU 302

Örgüt ve Topluluklarla Sosyal Hizmet

2

1

5

Toplumun farklı düzeydeki topluluklarında, sivil toplum örgütleri ve daha özgün gruplarında sosyal hizmet uygulamalarına ilişkin kuramları ve tarihçeyi ele almak.

 

SHU 303

Sosyal Hizmette Araştırma Yöntemleri

3

0

5

Yöntem ve üzerine yapılan tartışmalar, araştırmalarda kullanılan yaklaşım biçimleri ile bu araştırmaların yapıldığı süreç içerisinde kullanılan teknikler; veri toplama teknikleri, anket, gözlem, mülakat, içerik çözümlemesi, verilerin işlenmesi, rapor yazılması.

 

SHU 304

Sosyal Hizmette Uygulamalı Araştırma

2

2

5

Sosyal hizmet kurumlarında alınan ders içeriklerine uygun olarak özel ya da kamu kurumlarda uygulama yaparak saha deneyimi kazanmak.

 

SHU 305

Sosyal Hizmet Yönetimi

3

0

4

Sosyal hizmet sağlanan kurumlardaki yönetsel usul ve esaslar. Sosyal hizmetin işleyiş özellikleri ve liderlik yapısı ile ilişkisi. Örgüt ve yönetim kavram ve kuramları, örgüt türleri ve sosyal hizmet örgütlerinin temel özellikleri. Sosyal hizmet yönetiminin temel ilkeleri ve boyutları, sosyal hizmet alanlarında proje tasarımı ve yönetimi, çağdaş yönetim kavramlarının sosyal hizmet yönetimine uyarlanması, yönetici olarak sosyal hizmet uzmanı. 

SHU 306

Sosyal Hizmette Görüşme İlke ve Teknikleri

3

0

5

Sosyal hizmet uygulamalarında birey, aile ve gruplarla gerçekleştirilen görüşmelerin esasları, görüşme teknikleri, yaklaşım ve müdahale yolları.

 

SHU 307

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları

3

0

5

Toplumsal cinsiyet kavramı, toplumsal cinsiyet rolleri ve kadın çalışmaları alanında yapılan araştırmalar. Kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik sürece katkı sağlama; kadın-erkek eşitliği alanında eleştirel bir bakış açısının yaratılması; kadın istihdamı ve kadın sorunlarının sosyal hizmet paradigması içerisinde ele alınması ve uygulamadaki hizmet modelleri.

 

SHU 308

Sağlık Kurum ve Mevzuatı

2

0

5

Sağlığın hizmetlerinin örgütlenme biçimi ve işlevleri; birey, aile ve toplum sağlığı yönünden önemi. Ülkemizdeki genel sağlık sorunları, sağlık ocağında yürütülen hizmetler, sağlık hizmetleri içinde sosyal hizmetin işlevsel özelliği ve önemi.

SHU 309

Sosyal Hizmette Drama Uygulamaları

3

0

5

Sosyal hizmet uygulamalarında yaratıcı dramanın kullanımı, drama yöntemleri ile müdahale yollarının önemi ve grup çalışmalarında etkili deneyimsel yöntemlerin kullanımı.

 

SHU 310

Göç ve Kentleşme Sorunları

3

0

5

Türkiye’de iç ve dış göç olgusu. Gecekondulaşma ve kentleşme. Kentleşmenin nedenleri ve önemi.  Kentleşme sorunları. Bireylerin kente uyum sürecine geçişte sosyal hizmet çalışmaları.

SHU 311

Çocuk Çalışmaları ve Sosyal Hizmet

3

0

5

Çocuk çalışmalarında sosyal hizmet kuram ve uygulamalarının önemi. Çocuk hakları bağlamında sosyal hizmet yaklaşımı, çocuğa yönelik kötü muamele ve dezavantajlı gruplarda sosyal hizmet müdahalelerinin yöntemi ve yaklaşımı.

 

SHU 312

İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet

3

0

5

Sosyal hizmet uygulamalarında insan haklarının önemi. İnsan hakları yaklaşımının tarihçesi ve gelişimi. Ötekileştirilen ve dışlanan gruplarda sosyal hizmet uygulamalarının önemi, hassas gruplarda müdahale biçimleri.

 

SHU 313

Oyunlarla İletişim

3

0

5

Çocuk ve yetişkinlerle yürütülen psiko-sosyal çalışmalarda oyunun, yaratıcılık ve spontanitenin yeri. Eğitim alanında yaratıcı dramanın kullanımı, tanışma ve güven oyunları, iletişim ve ısınma oyunları, çocuk ve yetişkin oyunlarının farkı,  oyunun doğru kullanımı.

SHU 401

Sosyal Hizmet Kurumlarında Uygulama I

2

16

12

Teorik dersler tamamlandıktan sonra uygulama yapar ve çalışmalarını raporlaştırır.

SHU 402

Sosyal Hizmet Kurumlarında Uygulama II

2

26

24

Teorik dersler tamamlandıktan sonra uygulama yapar ve çalışmalarını raporlaştırır.

SHU 403

Seminer

3

0

5

Araştırma konusu belirleme, araştırmanın planlanması, kaynak taraması, araştırma süreci, araştırma sonucunun raporlaştırılması, sunum, tartışma, değerlendirme yolları.

SHU 404

Evde Bakım Hizmetleri

3

0

5

Türkiye’de ve Dünyada evde bakım hizmetlerinin tarihi gelişim sürecini özetlemek, bakım hizmet türleri ile bakım güvence sistemlerinin özelliklerini tartışmak ve Türkiye evde bakım hizmetlerini dünya uygulamaları ile karşılaştırıp yorumlamak.                

SHU 405

Çocuk ve Ergen Suçluluğu

3

0

5

Çocuk ve ergenlerin suça sürüklenme nedenleri, çocuk suçluluğunda mikro, mezzo ve makro nedenler, ailesel faktörler, çocuk suçluluğu ve okul ilişkisi, çocuk suçluluğunda cezalandırıcı ve onarıcı yaklaşım yöntemleri, çocuk adalet sistemi, çocuk yargılaması, çocuk suçluluğunda çocukluk çağı travmalarının yeri, tahliye sonrası süreç ve çocuklarda mükerrer suç kavramı.

SHU 406

Yaşlılık ve Sosyal Hizmet

3

0

5

Yaşlılık döneminin ayırt edici özellikleri, yaşlıların psiko-sosyal ve ekonomik sorun ve ihtiyaçları, yaşlıların sorun ve ihtiyaçlarına yönelik var olan hizmet modellerini çeşitli boyutları, yaşlılara yönelik sosyal hizmet müdahalesinin aşamaları.

SHU 407

Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Hizmet

3

0

5

Türkiye’de sivil toplumun tarihi, gelişimi, modern sivil toplum yaklaşımı, gönüllülük, sivil toplumda proje geliştirme süreci, sivil toplum alanı ve sosyal hizmet uygulamaları yürüten dernek ve vakıflar, alan çalışması.

SHU 408

Çocuk İhmal ve İstismarı

3

0

5

Çocuğa yönelik kötü muamele, çocuk ihmal ve istismarı, çocukluk çağı travması olgularının çocuk hakları bağlamında ele alınması. Mağdur, fail ve tanıklara yaklaşım ve müdahale yolları.

 

SHU 409

Yoksulluk ve Sosyal Hizmet

3

0

5

Yoksulluk bağlamında sosyal hizmet yaklaşımının önemi. Yoksullukla ilgili sosyal politika uygulamaları, yoksulluğun sosyolojik nedenleri ve yoksulluk sorununa karşılık geliştirilen sosyal hizmet müdahaleleri.

 

SHU 410

Adli Sosyal Hizmet

3

0

5

Adli sosyal hizmet bağlamında, suç, suçluluk, hapis süreci, tahliyeye hazırlık ve tahliye sonrası süreç, suçunn nedenleri, suçlu bireylere yönelik sosyal hizmet ve sağaltım yaklaşımlarının psiko-sosyal esasları.

SHU 411

Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet

3

0

5

Sağlık alanında sosyal hizmet yaklaşım ve müdahale yolları. Psikopatoloji ve sosyal hizmet ilişkisi. Psikiyatrik bozukluklarda sosyal hizmet uygulamalarının esasları.

 

SHU 412

Okul Sosyal Hizmeti

3

0

5

Okul sosyal hizmetinin kavramsal içeriği, okul sosyal hizmetinin tarihsel gelişimi, okul sosyal hizmet uzmanının rol, görev ve işlevleri.