Close

Amaç ve Hedefler

Stratejik Amaç ve Hedefler

Amaç; Öğretim Üyesi kadrolarında nicelik ve nitelik olarak artış sağlamak

Hedef; Her 25 öğrenci için bir kadrolu eğitim üyesi

Amaç; Öğretim elemanı kadrolarında nicelik ve nitelik olarak artış sağlamak

Hedef; Her 30 öğrenci için bir kadrolu öğretim elemanı hedefinin Eylül 2020’ye kadar gerçekleştirilmesi

Amaç; Eğitime destek veren idari kadroyu arttırmak

Hedef; Mevcut teknisyen sayısının, öğrenci başına yeterli olacak şekilde sabit tutulması

Amaç; Eczacılık lisansüstü eğitiminin niteliğini geliştirmek

Hedef; Öğrencilerimizin lisansüstü eğitim almasını teşvik etmek, nitelikli öğrencileri fakültemize çekmek, öğrencilerimizin vizyonlarını geliştirmek

Amaç; Fakülte görev ve sorumlulukları kapsamında yapılan tüm faaliyetlerin komisyon bazında yürütülmesi

Hedef; Kurulan komisyonların iş takvimlerine göre çalışmalarının ve aylık raporlar vermelerinin idamesi

Amaç; Fakülte görev ve sorumlulukları kapsamında yapılan tüm faaliyetlerin komisyon bazında yürütülmesi

Hedef; Kurulan komisyonların iş takvimlerine göre çalışmalarının ve aylık raporlar vermelerinin idamesi

Amaç; Akreditasyon standartlarını sağlayacak şekilde bütçenin arttırılması

Hedef; Akreditasyon standartları kapsamında alt bütçe kalemlerinin belirli bir tarihe kadar belirlenip bütçe onaylarının alınması

Amaç; Eğitimcilerin eğitim hizmetlerinin kalitesini artırmak ve kanıta dayalı eğitim vermelerini sağlamak

Hedef; Eğiticinin eğitimi seminerlerinin yapılması

Amaç; Ölçme ve Değerlendirme sistemlerini geliştirmek

Hedef; Halen devam eden ölçme ve değerlendirme sistemi eğitimlerinin düzenlenmesi, UZEM sınav modüllerinin 2020-2021 Akademik Yılından itibaren uygun olan bütün dersler için kullanılması

Amaç; Genişletilmiş eğitim programı (GEP) kapsamında “hasta odaklı eğitimin” idamesi

Hedef; ÇEP programımız tamamlanmış olup, ÇEP’e uygunluğumuz vardır. 2020 yılının ilk çevreğinde GEP kriterlerine uygun eğitimin verilmesi için çalışmalara başlanması

Amaç; Eğitim dokümanlarının (izlenceler, ders dosyaları, yetkinlik haritaları vb) revize edilerek tamamlanması ve müfredat içinde çok disiplinli ve fakülteler arası seçmeli derslere yer verilmesi

Hedef; Belirli sürelerde (yılda bir) gözden geçirilmesi

Amaç; Sosyal sorumluluk projeleri ile topluma katkı sağlamak

Hedef; Akılcı ilaç kullanımı veya eczacılıkla ilgili konularda toplumun her kesimine ulaşarak, bilgilendirmek, bilgi kirliliğini engellemek

Amaç; Uluslararası hareketlilik için gerekli belgelerin hazırlanması diploma eki

Hedef; 2019 mezunlarından başlayarak öğrencilere diploma eki verilmesi

Amaç; SEM eğitim programlarını arttırmak

Hedef; İlaç firmalarına ve sağlık çalışanlarına sağlık yönetim becerileri eğitimleri vermek

Amaç; Uzaktan eğitim programlarını hazırlamak ve yaygınlaştırmak

Hedef; Mezunlarımıza hasta odaklı eğitim çerçevesinde yıldızlardan biri olan ömür boyu öğrenme kavramı meslek içi eğitimler verilmesi

Amaç; Eczacılık Eğitiminde mevcut uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi

Hedef; Colorado Üniversitesi ile işbirliklerinin devam etmesi, Avusturalya Monash Üniversitesi işbirliği ile başlatılan sanal eğitim programlarının derslerimizde uygulanmasının sağlanması, İngiltere Manchester Üniversitesi’ne iki öğrencinin gönderilmesi

Amaç; Eczacılık Eğitiminde yeni uluslararası işbirliklerin artırılması

Hedef; 2020 sonuna kadar Erasmus anlaşmalı üniversite sayısını en az bir adet artırmak

Amaç; Mezunların işe yerleşme oranlarının takip edilmesi

Hedef; Mezuniyet sonrası mezun takip sisteminin kurulması ve tanıtılması

Amaç; Nitelikli araştırmalar üretmek

Hedef; Çokdisiplinli çalışmalar ve kapsamlı projeler üretmek, bu gibi projelere katılım sağlamak; çalışmaların ulusal ve uluslararası saygın dergilerde yayınlanması

Amaç; Ulusal araştırma-geliştirme stratejileri ve ulusal, bölgesel kalkınma hedefleri ile uyumlu Üniversite araştırma politikasının belirlenmesi ve yenilikçi yaklaşımların hayata geçirilerek ürün, süreç, pazarlama, örgütsel inovasyonun geliştirilmesi

Amaç; Üniversite tarafından desteklenen bilimsel araştırma projelerinde öncelikli alanlar belirlenerek bu alanlarda yürütülecek araştırmaların teşvik edilmesi

Amaç; Sanayi işbirliklerinin arttırılması, araştırma ve eğitim desteklerinin verilmesi

Hedef; DÜAGEM ile proje geliştirilmesi, Farklı sektörlere yönelik danışmanlık hizmetlerini arttırmak için ihtiyaç duyulan alanlara yönelik toplantılar düzenlemek

Amaç; Uluslararası işbirliklerinin arttırılması ve uluslararası temaların araştırma konularına dahil edilmesi, Akademik kadronun daha fazla uluslararası proje yapmaları veya uluslararası bir proje ekibine dahil olmalarının sağlanması

Hedef; 2021 yılına kadar en az iki yurtdışı Üniversite ile işbirliği yapılması için iletişim kurulması, en az iki farklı uluslararası tema belirlenerek araştırma projeleri yazılması

Amaç; Araştırma çalışmalarına her seviyedeki öğrencilerin de aktif katılımlarının teşvik edilmesi, öğrenci kulüplerinin bu doğrultuda yönlendirilmesi

Hedef; Hasta hizmeti temalı en az 2 proje konusu belirlenerek öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilmesi, bitirme ödevleri ile bilimsel yayın yazımının öğretilmesi

Amaç; Türk Eczacılar Birliği ve Eczacı Odaları iş birliği ile eczacılara eğitimler düzenlemek

Amaç; Belediyeler, Sivil Toplum Kuruluşları, Öğrenci Birlikleri ile iş birlikleri ile doğru ilaç kullanımı konusunda eğitim içerikli, sürekli eğitimler, Sürdürülebilirlik kapsamında, atık ilaçlar konusunda çalışmalar yapmak

Amaç; Laboratuvar imkânlarının geliştirilmesi

Hedef; Laboratuvar alt yapı eksikliklerinin giderilmesi için girişimde bulunmak.

Amaç; Kurumun bilişim alt yapısını ve eğitim açısından gerekli teknik donanımını geliştirmek

Hedef; QbD çalışmalarının lisansüstü program çerçevesinde yaygınlaştırılması, 2019-2021 yılları içinde simulasyon programlarının da kullanılacağı Uygulama Eczanesi açılması

Amaç; Akredite olmak

Hedef; Ulusal akreditasyon süreci tamamlanmaktadır (ECZAKDER). Uluslararası akreditasyon (ACPE vb.)

Amaç; Uluslararası tanınırlığı artırmak

Hedef; Üniversitemizin uluslararası öğrenci ofisi ile ortaklaşa düzenlediğimiz bilgilendirme toplantılarına öğrencilerimizin katılımlarını sağlamak, Fakültemiz öğrencilerinin uluslararası programlardan yararlanma imkanını artırmak ve sürekliliğini sağlamak, Fakültemiz bünyesinde düzenlenmekte olan uluslararası kongrelerin devamlılığını sağlamak ve katılımcı sayısını artırmak

Amaç; Girişimcilik ruhunun kazandırılması

Hedef; Girişimcilik, hali hazırda mevcut yabancı öğrenci potansiyelimizin bu alanda, ülkemizdeki sağlık ürünleri ihraç eden firmalarla temaslarının sağlanıp, bu konuda bulundukları ülkelerde hizmet verebilmelerini sağlamak, Girişimcilik dersinde proje çalışmaları yapılmaktadır, girişimcilik fuarlarına ve yarışmalara bu projeleri yollamak