Close

Ders İçerikleri

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ

1.SINIF DERS İÇERİKLERİ

DEN 101 - Diş Morfolojisi ve Manipülasyon

Süt dişlerinin morfolojilerine giriş, santral ve lateral kesiciler, kaninler, birinci ve ikinci süt azıları; sürekli dişlerin morfolojilerine giriş, santral ve lateral kesiciler, kaninler, birinci ve ikinci küçük azılar, birinci, ikinci ve üçüncü büyük azılar, süt ve sürekli dentisyondaki temel oklüzyon prensipleri ve oklüzal terminoloji; el becerilerine giriş, üst ve alt santral, lateral, kanin manipülasyonu, üst ve alt  birinci ve ikinci küçük azı manipülasyonu, üst ve alt birinci ve ikinci büyük azı manipülasyonu; süt ve sürekli dişlerin çizim yeteneklerinin kazandırılması, üst ve alt santral ve lateral kesicilerin çizimi, üst ve alt kaninlerin, birinci küçük azıların ve ikinci büyük azıların çizimi, oklüzyonun çizimi.

DEN 103 - Sağlık ve Hastalık

Sağlığın tanımı, sağlığın davranışsal ve sosyal boyutu, sağlığın biyomedikal etiyolojisi, sağlık indikatörleri, Ottawa Bildirgesi, sağlığın korunması ve geliştirilmesi programları, bireylerin kendi sağlığını koruma bilincinin geliştirilmesi, sağlığa bağlı yaşam kalitesi ölçütleri, hastalığın tanımı ve sınıflandırılması.

MED 101 - Temel Bilimlere Giriş

Medikal biyolojiye giriş, yaşamın temelleri, DNA, hücrelerin organizasyonu, organeller, organik kimyaya giriş, biyofiziğe giriş, histolojiye giriş, mikroskop tipleri ve kullanımı, elektron mikroskopları, doku preparatı hazırlanması, biyomekanik, kütle çekim kanunu, potansiyel ve kinetik enerji.

MED 102 - Doku

Baş-boyun anatomisi, kas dokusu, bağ dokusu ve epitel dokuların histolojileri, epigenetik mekanizmalar, farmako-genomik, glikozaminoglikanlar, doymuş ve doymamış yağ asitleri, triaçilgliserol, fosfolipitler, izopren türevleri, steroidler, eikazanoidler, proteinlerin sınıflandırılması ve genel özellikleri, glutatyon yapısı ve fonksiyonları, glikoproteinler.

MED 103 - Hücre

Nükleik asitlerin yapı ve fonksiyonları, replikasyon, protein sentezi ve turnoverı, medikal biyoloji cihazları, kromozom yapısı ve anomalileri, gelişimin biyolojik temelleri, anatomik terimler, sistemik anatomiye genel bakış, osteolojiye giriş, iskelet sistemi anatomisi, kranial kemikler, radyasyon biyofiziğine giriş, hücre membranı ve organelleri, fizyolojiye giriş, hücre zarının yapısı ve maddelerin taşınması.

MED 104 - Metabolizma

Baş-boyun damarları ve sinirleri, oksidoredüktazlar, transferazlar, hidrolazlar, oksidatif fosforilasyon ve ATP üretimi, karbonhidrat-protein-lipit metabolizmaları, erken embriyo gelişimi ve fertilizasyon, somit oluşumu, nörogenez, fetal dönem ve organların oluşumu, epitelin fonksiyonları, bağ dokularının fizyolojisi.

MED 106 - Araştırma Metodolojisine Giriş

Biyoistatistiğin temelleri, aritmetik ortalama, medyan, mod, dağılım ölçüleri, oran, orantı, standardizasyon metotları, epidemiyolojiye giriş, olasılık ve teorik dağılım.

ENG 101 - İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma

Akademik rapor inceleme ve yazı tekniklerinin öğrenilmesi.

HIST 110 - Uygarlık Tarihi

İnsanlık tarihine giriş.

SRP 102 - Toplumsal Sorumluluk Projesi

Öğrencilerin ilgi alanlarına göre projelerde yönlendirilmesi.

2. SINIF DERS İÇERİKLERİ

DHF 201 - Kariyoloji ve Koruyucu Diş Hekimliği

Diş çürüklerinin etiyolojisi, mine, dentin, remineralizasyon, çürük eğilim faktörleri, dentin çürüğü, sement çürüğü, diş çürüklerinin teşhisi.

DEN 202 - Mesleki Değerler ve İlkeler

Meslek saygınlığı, profesyonellik, meslek dürüstlüğü ve ahlakı, mesleki liderlik, ekip çalışması, meslekler arası iletişim, hekim sorumlulukları.

DHF 202 - Araştırma Metodolojisi II

Araştırma planlama aşamaları, hipotez yazılması, gözlemsel araştırmalar, durum analizi çalışmaları, epidemiyoloik araştırmalar, ulusal ağız-diş sağlığı durum analizi, uluslararası ağız-diş sağlığı durum analizi çalışmaları ve karşılaştırılması, ağız diş sağlığı izleme indikatörleri ve indeksleri, ağız diş sağlığı surveyans sistemi.

DHF 203 - Fonksiyonel Diş Hekimliği (Preklinik)

Tam protezlere giriş, anatomik oluşumlar, tutuculuğun sağlanması, tam protezlerde birinci ölçü, tam protezlerde ikinci ölçü, akrilik baz plak, tam protezlerin tutuculuğunu etkileyen faktörler, yüz arkı, dikey boyut, yatay hareketler, stabilitenin sağlanması, diş seçimi, düzenleme ve tam protez provası, protez teslimi, inter-oklüzal ilişkiler, ortaya çıkabilecek olası problemler, hasta muayenesi, köprü dizaynı (1-2), diş kesimi, preparasyonun prensipleri ve biyomekaniği, geçici kuronlar, dişeti retraksiyonu, ölçü materyalleri ve hazırlanması, metal altyapı dizaynı ve porselen provası, oklüzal ilişkiler, dikey ve yatay kayıt alınması, simantasyon, artikülatörler.

 

DHF 204 - Diş Hekimliğinde Preklinik

Endodontinin tanımı ve tarihi, çürük lezyonlarının sınıflandırılması, kavite preparasyonunun sınıflandırılması, genel ve spesifik kavite prensipleri, restoratif diş hekimliğinde enstrümantasyon, endodontide kullanılan aletler, döner aletler, rubber dam uygulaması, fantom laboratuvarında pulpa tedavisi ve tedavi yöntemleri, çürüğün tespiti ve kaviteden uzaklaştırılması, pulpa dokusunun korunması, cam iyonomer simanlar ve klinik kullanımları, endodontik kavite preparasyonu, çalışma boyunun belirlenmesi, endodontide radyografik yöntemler, probleme dayalı öğrenme, anatomik form matriksler, fantomda ergonomik çalışma pozisyonları, kavite sınırlarının çizilmesi, mine ve dentin yapısı, Sınıf I, II ve V kavitelerin hazırlanması, pulpa örtücü maddelerin uygulanması, matriks ve kama uygulanması, horizontal ve vertikal olarak kesilmiş dişte pulpa odası ve kök kanallarının şematik çizimi, 6 adet tek köklü dişte endodontik tedavinin tüm aşamalarının tamamlanması.

DHF 205 - Maddeler Bilgisi

Dental maddeler ve özellikleri (biyolojik-mekanik-termal-optik), alçı, ölçü materyallerinin sınıflandırılması ve hidrokolloid ölçü maddeleri, çinko oksit öjenol ve ölçü bileşeni, elastomerik ölçü maddeleri, ölçü maddelerinin karşılaştırılması, mum, akrilik rezinler, metaller, korozyon,  dental seramikler, kalsiyum hidroksit, çinko oksit öjenol ve çinko fosfat simanlar, cam iyonomer simanlar, rezin modifiye cam iyonomer simanlar-kompomer, amalgam, adeziv sistemler, kompozit rezinler (anterior ve posterior), sabit protezlerde kullanılan simanlar.

MED 201 – Kardiyo-vasküler ve Solunum Sistemi (ing)

Kardiyo-vasküler sisteme giriş, kalbin yüzeyleri ve perikard, eritrositler ve lökositler, kardiyak fonksiyonun düzenlenmesi, kardiyak arterler ve venler, fetal ve lenfatik dolaşım, sistemik arterler ve venler, hemoglobin yapım ve yıkımı, arteriyel, venöz ve koroner dolaşım, kardiyo-vasküler sistem histolojisi, baş-boyun anatomisi, kan basıncının düzenlenmesi, pulmoner ventilasyon ve perfüzyon, solunum sistemine giriş, nazal kavite ve sinüsler, farinks ve larinks, boyun bölgesi organlarının gelişimi, nörokranyum ve splankokranyum gelişimi, üst solunum yollarının gelişimi ve histolojisi, soluk borusu ve akciğerler.

MED 202 - Sindirim Sistemi ve Metabolizma (ing)

Sindirim sistemine giriş, oral kavite, tükürük salgıları, gastrik hareketler ve salgılar, diş gelişimi, oral kavitenin damar ve sinir yapısı, periodonsiyumun gelişimi, karbonhidrat-yağ-proteinlerin emilim ve sindirimi,  farinks, özofagus ve mide, bağırsak hareketleri ve salgıları, karaciğer ve safra kesesinin fonksiyonları, bağırsakların damar ve sinir yapısı, pankreas, dalak ve portal sistem, endokrin bezler ve vitaminler.

 

 

MED 203 - Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklık (ing)

İmmünolojiye giriş, hematopoez ve immün hücrelerin kaynağı, mikrobiyolojiye giriş, bakterilerin sınıflaması, bakteriyel patogenez, gram negatif ve pozitif bakteriler, antimikrobiyal ajanlar, bakteri kültürü, doğal ve kazanılmış bağışıklık, lenf organları, hücresel ve hümoral bağışıklık, mikoloji, parazitoloji, diş çürüklerinin mikrobiyolojisi.

MED 205 -  Araştırma Metodolojisi I (ing)

Epidemiyoloji (bilgi toplama ve işlenmesi), metotların standardizasyonu, istatistiksel karar teorisi, hipotezlerin test edilmesi ve küçük-büyük gruplarda önemi, parametrik olan ve olmayan istatistik yöntemleri, tıbbi karar vermede riskler ve olumsuzluklar.

MED 206 - Sinir Sistemi (ing)

Nöroanatomi ve omuriliğe giriş, sinir sisteminin yapısı, sinapslar ve nörotransmitterler, kraniyal sinirler, ağrının fizyolojisi, santral sinir sisteminin gelişimi, periferik sinir sistemi, görme ve duymanın fizyolojisi, motor fonksiyonlar, duyu organları.

MED 207 -  İç Salgı ve Boşaltım Sistemleri (ing)

Böbrek ve üriner sisteme giriş, renal dolaşım ve glomerüler fonksiyonlar, üriner sistem histolojisi, sıvı ve elektrolit dengesi, endokrin sistem histolojisi,  hormonlar ve mekanizmaları, erkek ve kadın genital organları,  pelvik damar ve sinirler, tiroid fonksiyonları ve testleri.

DEN 203- Sağlık Bilimlerinde Psikoloji (ing)

Sağlık kavramının tanımı, sağlığın geliştirilmesi, çevresel faktörlerle sağlık arasındaki ilişki, sağlığın psiko-sosyal yönü, davranışsal değişim modelleri, doktor-hasta ilişkisi.

TURK 103 - Türk Dili ve Türkçe İletişim

İmla kuralları, dilbilgisi, iletişim becerileri.

ENG 201 - İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma

Akademik rapor inceleme ve yazı tekniklerinin öğrenilmesi.

3.SINIF DERS İÇERİKLERİ

MED 301 - Genel Patoloji (ing)

Hücre yaralanmaları, hücre ölümü ve adaptasyon, enflamasyon ve tamir, hemodinamik bozukluklar, immün sistem hastalıkları, genetik ve pediatrik hastalıklar, enfeksiyon hastalıkların genel patolojisi, kan damarları, kalp, hematopoetik ve lenf sistemi, akciğer, böbrek ve ilgili sistemler, oral kavite ve gastro-intestinal yol, karaciğer, safra kesesi ve safra yolları, pankreas, endokrin sistem, kemik, eklem ve yumuşak doku tümörleri, periferal sinirler ve kaslar.

 

MED 303 - Genel Farmakoloji (İng.)

Farmakolojiye giriş-yeni ilaçların geliştirilmesi, ilaçların farmasötik şekilleri, ilaç uygulama yolları, ilaçların abzorpsiyonu, dağılımı, biyotransformasyonu, atılımı, doz-konsantrasyon-etki ilişkisi, ilaçların etki mekanizmaları ve akılcı ilaç kullanım ilkeleri, ilaçların etkisini değiştiren faktörler, farmako-genetik, farmako-vijilans, ilaçlar arasındaki farmako-kinetik ve farmako-dinamik etkileşimler, ilaçların toksik etkileri ve toksikolojinin temel kavramları, ilaç allerjisi.

DHF 301 - Klinik Bilimlere Giriş ve Diş Hekimliği Radyolojisi

Cerrahi, protetik, ortodontik muayene, sterilizasyon-dezenfeksiyon, diş hekimliğinde profesyonellik, hasta hakları ve klinik karar verme, laboratuvar teknikleri, diş hekimliğinde enfeksiyon, diş tedavisini takiben gelişen bakteriyemi, diş hekimliğinde hepatit, radyolojinin tarihi ve diş hekimliğinde önemi, radyolojinin fiziği, ağız içi ve ağız dışı radyografik teknikler, röntgen filmleri ve baskısı, radyolojide filtrasyon ve ölçüm değerleri, radyasyonun biyolojik ve somatik etkileri, osteo-radyonekroz, radyasyonun diş yapılarına zararları, radyoterapi öncesi ve sonrasında ağız bakımı, radyografilerin değerlendirilmesi.

Hastalara yaklaşım, oral diagnoz tanımı, anamnez alınması, ağız içi ve ağız dışı muayene, tükürük bezleri, diş çürükleri, ergonomi, fonksiyon, dişlerde estetik değerlendirme, vitalometrik muayene, periodontal muayene ve klinik-radyografik periodontal parametrelerin değerlendirilmesi.

DHF 302 - Araştırma Metodolojisi III

Neden-sonuç ilişkisini değerlendiren araştırmalar, vaka kontrol çalışmaları, kohort çalışmaları, araştırmalarda kritik değerlendirme, kanıta dayalı diş hekimliği, klinik rehberler, gruplar halinde araştırma konusu seçimi ve uygulaması.

DHF 303 - Fonksiyonel Diş Hekimliği ve Oklüzyon I

 

Protez hakkında genel bilgilendirme (tam protezler), anatomik bilgiler, kişisel kaşık yapımı, boxing ve ana model elde edilmesi, sentrik oklüzyonun tanımı, artikülatör kullanımı, Kennedy sınıflaması, hareketli protezlerin komponentleri, majör-minör bağlayıcılar, diş preparasyonunda kullanılan aletler, diş preparasyonunun kuralları, ön bölge dişlerin (santral, lateral ve kanin) preparasyonu, arka bölge dişlerin (premolar ve molar) preparasyonu, arka bölge dişlerin restorasyonu (inlay, onlay, overlay), sabit köprü protezlerin çeşitleri ve gövde tipleri, ölçü alma, laboratuvara giriş, kişisel kaşık yapımı, bas plak yapımı, diş kesimi (ön ve arka bölgeler), diş dizimi, muflaya alma, akril tepme, köprü protezi için 2 diş kesimi, bölümlü protezler için bas plak yapımı, paralelometre.

DHF 305 -Diş - Çevre Doku Hastalıkları ve Tedavisi

Dental amalgam ve uygulamaları, mine ve dentine adezyon, adeziv sistemler, ışık kaynakları, anterior ve posterior kompozit uygulamaları, tedavi planlamasında endodontinin rolü, klinikte endodontik işlemler, pulpa histolojisi, pulpa hastalıkları ve dejenerasyonun etiyolojisi, hiperemi, pulpitis seroza, pulpitis purulenta ve tedavisi, pulpitis ulserosa ve tedavisi, pulpa nekrozu, endodontide lokal anestezi, klinikte radyolojik metotlar, minimal invaziv diş hekimliği yaklaşımı, bitirme ve cila işlemleri,  dişi destekleyen periodontal dokular, periodontal hastalıkların etiyolojisi, periodontal hastalıkların sınıflaması ve özellikleri, biyofilm, periodontal mikrobiyoloji, diş taşı, sistemik hastalıkların periodonsiyum üzerindeki etkileri, mekanik plak kontrolü, ağızın farklı alanlarında periodontal aletlerin uygulanması, klinik teşhis, tedavi planı, cerrahi olmayan periodontal tedavi yaklaşımı.

DHF 307 - Ağız Cerrahisine Giriş

Lokal anestezinin tarihi ve mekanizması, lokal anestezik ajanlar ve özellikleri, diş hekimliğinde vazokonstriktörler, lokal anestezi endikasyonları ve kontrendikasyonları, trigeminal sinir, temel yaşam desteği, blok anestezilerin sınıflaması, mandibular blok anestezi, bukkal anestezi, infiltratif anestezi, diş çekim teknikleri, çocuk hastalarda lokal anestezi, infra-orbital, maksiller, inferior alveolar, insiziv ve mental bloklar, Gow Gates tekniği, Akinosi tekniği, majus tekniği, ekstra-oral anestezi teknikleri, lokal anestezi komplikasyonları, ilaç etkileşimleri, lokal anesteziklerin sinir sistemine etkileri, klinik sterilizasyon ve dezenfeksiyon kuralları ve cerrahi onam formları, komplike diş çekimleri ve kök çekimleri, çekim sırasında ve sonrasında görülebilecek komplikasyonlar, genel komplikasyonlar, basit dikiş teknikleri, sistemik hastalığı olan ve ilaç kullanan hastalarda diş çekimi, reçete yazılması.

DHF 309  - Diş Hekimliği Etiği

Etik ve diş hekimliği kliniğinde etik karar verme, tıp ve diş hekimliği etiğinde prensipler ve teknik tanımlar, etik ve hukuk arasındaki ilişki, diş hekimliğinde araştırma kuralları ve etik komite, deontoloji ve uzmanlık alanlarının tanımı, diş hekimliği ve diş hekimliği cerrahisinde hekim sorumluluğu, organ nakli ve hukuk, ötenazi, diş hekimliğinde hasta mahremiyeti, konsültasyon ve raporlama, savaş suçları ve diğer etik durumlar.

DHF 311 - Çocuk Diş Hekimliği I

Mikrobiyal dental plak, diş hekimliğinde florun genel kullanımı, florun yan etkileri, fissür sealantlar, fissür sealant uygulamaları, gerekli aletler, materyal ve metotlar, daimi ve süt dişlerinin farklılığı, süt dişlerinin anatomik ve morfolojik karakterleri, süt dişlerinin histolojik ve fizyolojik karakterleri, süt dişlerinin özellikleri ve fonksiyonu, karışık ve daimi dentisyonun özellikleri, genç daimi dişlerin morfolojik, histolojik ve fizyolojik özellikleri, süt dişlerinin özellikleri ve değişimi, maloklüzyon ve etiyolojisi, hasta simülasyon laboratuvarı, sınıf I, II ve V kavite preparasyonlarının çizimi, pulpotomi yöntemlerinin çizimi, koruyucu rezin restorasyonları ve kavite preparasyonlarında yaygın hatalar, pediatrik simülasyon model çenelerde dental amalgamlar ve kompozitler için sınıf I, II ve V kavite preparasyonları, pediatrik simülasyon model çenelerde pulpatomi kavite preparasyonları, pediatrik simülasyon model çenelerde dental siman yerleştirilmesi, pediatrik simülasyon model çenelerde hazırlanan sınıf I, II ve V kavitelere amalgam ve kompozit yerleştirilmesi, koruyucu ve önleyici ortodonti, normal ve anormal oral fonksiyonlar, koruyucu ve önleyici ortodonti uygulamaları, metal ve strip kuronlar.

DHF 313 - Çocuk Diş Hekimliği II

 

Çenelerin büyüme ve gelişimi (prenatal gelişim), dudak ve damak yarıkları, sert dokuların gelişimi, baş-boyun iskeletinde postnatal gelişim, yüz iskeletinin büyüme ve gelişme temelleri, embriyolojik diş gelişimi, diş sürmesi, gelişimsel diş anomalilerinin etiyolojisi ve sınıflandırılması.

DHF 315 - Davranış Yönetimi

Çocuklara psikolojik yaklaşım, çocuklarda dental anksiyete ve diş hekimi korkusu, çocuklarda farmakolojik olmayan davranış yönetimi, ağrısız diş tedavisi, çocuklarda farmakolojik davranış yönetimi, kötü davranışların ve ağız alışkanlıklarının yönetimi, protez kullanan hastalara psikolojik yaklaşım, dental anksiyete.

DHF 318 - Oral Biyoloji

Oral biyolojiye giriş ve diş hekimliğindeki önemi, diş ve çevre dokuların mikroskopik anatomisi ve histolojisi, tükürük bezlerinin fizyolojisi, tükürüğün özellikleri ve fonksiyonu, biyofilm.

HIS 101 - Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Yakın tarihin öğrenilmesi.

4.SINIF DERS İÇERİKLERİ

DHF 401 - Klinik  Bilimler II

Sert doku kaybında restorasyon tipleri, diş preparasyonu, dişeti retraksiyonu ve ölçü alma, porselen çeşitleri, kompozit inlay-onlay-overley, porselen inlay-onlay-overlay, indirekt restorasyonların simantasyonu, post endikasyonları, post tipleri, fiber postlar ve uygulamaları, endodontik tedavi görmüş dişlerin restorasyonları, kuron restorasyonları, simantasyon, estetik diş hekimliği, diş rengi ve rengi etkileyen faktörler, beyazlatma, renk illüzyonu, kompozit veneerler, porselen laminalar, tam porselen restorasyonlar, oklüzyon, restoratif uygulamalarda problemler, restoratif diş hekimliğinde fiber uygulamaları, sert dokularda lazer uygulamaları, vaka tartışması.

DHF 402 - Dental Travma

Dental travma etiyolojisi ve epidemiyolojisi, dental travma sınıflandırılması, dental travma hikayesi, teşhisi ve acil tedavisi, daimi dişlerin travma sonucu gelişim ve değişimleri, kuron kırığı olmayan dişlerde kanal tedavisi, kuron kırıklı dişlerde kanal tedavisi, kuron-kök ve kök kırığı olan dişlerde kanal tedavisi, travmaya uğramış dişlerde fiber post ve kompozit restorasyonlar, travmaya uğramış dişlerde fiber post restorasyonlar, travmaya uğramış dişlerde post restorasyonlar, travmaya uğramış dişlerde periodontal doku yaralanmaları ve kanal tedavisi, replantasyon, splint uygulaması.

DHF 403 - Klinik  Bilimler III

Acil endodontik tedavi (probleme dayalı öğrenme), periapikal dokuların yapısı ve periapikal hastalıklar, periapikal dokuların hasarına sebep olan faktörler ve uygulamalar, akut apikal periodontitis ve akut apikal apse tedavisi, kronik apikal apse, kronik apikal periodontitis, apikal kist ve tedavisi, periapikal lezyonların diğer lezyonlardan farkı (küçük grup tartışması), kronik periodontitis, agresif periodontitis, dişeti apsesi, periodontal apse, iç ve dış kök rezorpsiyonu ve tedavisi, kök apeksi oluşumunun uyarılması, apeksifikasyon ve apeksogenez (vaka tartışması), ilaca bağlı dişeti büyümeleri, dişeti çekilmesi, periodontolojide teşhis, prognoz ve tedavi planlaması, cerrahi olmayan periodontal tedavi, endodontik tedavi sonrası periapikal dokuların durumu, endodontik kayıplar ve yasal sorumluluklar, endodontik tedavi için diş seçimi (probleme dayalı tartışma), endodontik tedavilerde başarı, periodontal tedavilerde antimikrobiyal ajanlar, endodontik mikrobiyoloji, mikrobiyal olmayan endodontik hastalıklar, tedavi sonrası problemler ve ağrı, endodontik retreatment, endodontik tedavi sırasında uygulama hataları, endodontik tedavi görmüş dişlerde beyazlatma, anomalili dişlerde endodontik tedavi, cerrahi periodontal tedavi, dikişler ve patlar, gingivektomi, periodontal flep operasyonu, rezektif kemik cerrahisi.

DHF 404 - Diş Hekimliği Tarihi

Antik çağdan günümüze tıp ve diş hekimliği, geçmişte kullanılan diş hekimliği malzemeleri ve uygulamaları, eski Mısır ve Mezopotamya, Çin, Japonya, Amerika kıtası ve Avrupa’daki diş hekimliği tarihi ve uygulamaları, VII. - XX. yüzyılları arasında diş hekimliğinde olan gelişmeler.

DHF 405 - Ağız Hastalıkları

Odontojenik ve non-odontojenik kistler ve histopatolojileri, periapikal doku hastalıkları, çenenin odontojenik tümörleri, odontojenik tümörlerin histopatolojileri, çenelerin malign non-odontojenik tümörleri, non-lipid retiküloendoteliazis, tükürük bezi hastalıkları, ağız boşluğundaki bakteri ve mantar enfeksiyonları, orofasiyal ağrı, fokal enfeksiyon, oral mukozal lezyonlar, oral mukozanın beyaz lezyonları, prekanseröz lezyonlar, dudaklardaki değişimler ve hastalıklar, ağız yanması sendromu, liken planus ve tedavisi.

DHF  407 - Çocuk Diş Hekimliği III

Kanal tedavisi ve diş ağrısı, süt dişlerinin indirekt kanal tedavisi, süt dişlerinin direkt kanal tedavisi, direkt kanal tedavisi için kullanılan malzemeler, süt dişlerine pulpektomi uygulaması, pulpektomi uygulamasında kullanılan malzemeler, genç daimi dişlerin kanal tedavisi, apeksogenez ve apeksifikasyon, çocuklarda sistemik periodontal hastalıklar ve yaralanma, vaka tartışması ve probleme dayalı öğrenme.

 

DHF 409 - Ağız Cerrahisi I

Cerrahi konseptler ve prensipler, asepsi, antisepsi ve sterilizasyon, yara ve yara iyileşmesi, diş hekimliğinde genel korunma yöntemleri, viral hepatitler, AIDS ve diş hekimliği, gömülü dişler ve gömülü kalma nedenleri, gömülü diş sınıflandırmaları ve çekim endikasyonları, oral kavitede kanama ve kanama kontrolü, postoperatif bakım ve reçete, oral cerrahide antibiyotikler ve analjezikler, biyopsi prensipleri ve yöntemleri, kemoterapi ve radyoterapi alan hastalarda cerrahi yaklaşım, apikal rezeksiyon, dikiş materyalleri ve yöntemleri, çene kistlerinin cerrahi tedavisi, cerrahi komplikasyonların önlenmesi ve tedavisi, oral cerrahide premedikasyon ve sedasyon, orafasiyal enfeksiyonlara giriş, orafasiyal enfeksiyonların anatomik yapı ile ilişkisi, orafasiyal enfeksiyonların etiyolojisi ve yayılım yolları, anatomik aralıklara ait orafasiyal enfeksiyonlar ve tedavisi, ludwig anjini, panfasiyal selülit ve kavernöz sinüs trombozu, çene kemiğine ait enfeksiyonlar, maksiler sinüs hastalıkları, etiyolojisi ve tedavisi, tükürük bezi hastalıkları ve cerrahi prensipler, gömülü dişlerin cerrahisi.

DHF 411 - Bireysel İhtiyaca Yönelik Koruyucu Diş Hekimliği

Kombine koruyucu programlar, çürük ve periodontal hastalık risk grubu tayini, remineralizasyon hızının arttırılması, antimikrobiyellerin kullanımı, sentetik tükürük ürünleri, özel bakım ihtiyacı olan gruplarda koruyucu uygulamalar,  ağız kuruluğu olanlarda koruyucu programlar, baş-boyun kanserleri tedavisi gören hastalarda koruyucu programlar ve izleme protokolleri.

DHF 413 - Çocuk Diş Hekimliği IV (Ortodontide Tanı ve Tedaviler)

Diş hareketleri, biyomekanik, ankıraj, ortodontik tedavi yöntemleri, üst çene genişletilmesi, fonksiyonel tedaviler, sabit ortodontik tedaviler, Edgewise yöntemleri, Straight Wire tekniği, sabit molar distalizasyon apareyi, farklı sabit ortodontik tedavilerin birbirine göre avantaj ve dezavantajları, ortodontik tedavilerde komplikasyonlar, inter-disipliner tedaviler, ortognatik cerrahi, retansiyon, tanı kayıtları ve model analizi, lateral sefalometri, frontal radyografi, el-bilek radyografisi, hareketli aparey uygulaması, kroşelerin tanımlanması.

DHF 415 - Fonksiyonel Diş Hekimliği ve Oklüzyon  II

Kısmi dişsiz çenelerde sınıflama, hareketli bölümlü protezler, kısmi dişsizlikte ağız muayenesi ve protetik tedavi öncesi rehabilitasyon, ölçü maddeleri ve diş-doku destekli hareketli protezler, bölümlü protezlerde karşılaşılan problemler ve çözümleri, modelleme, hareketli bölümlü protezlerde endikasyon, planlama ve yapım teknikleri, kroşelerin genel özellikleri, indirekt tutucular, besleme, astarlama ve fonksiyonel ölçü teknikleri, hareketli bölümlü protezlerde oklüzyon, hareketli bölümlü protezlerde tırnak, kısmi dişsizlikte hareketli bölümlü protezler veya implant destekli sabit protezler, artikülasyon kuralları.

 

 

TIP 403 - Psikiyatri

Belirti ve bulgular, depresyon, duygu durum bozuklukları, antidepresanlar, şizofreni, psikoterapiler, hastalara yaklaşım.

TIP 404 - Göz Hastalıkları

Göz anatomisi ve fizyolojisi, göz kapağı hastalıkları, retina ve hastalıkları, görme bozuklukları, glokom, kontakt lens ve hastalıkları, üvea hastalıkları.

TIP 405 - Kulak Burun Boğaz

Muayene ve teşhis yöntemleri, üst solunum yolu enfeksiyonları, sinüzitler, otitis media, boyun ve yumuşak doku travmaları, vertigo, horlama, boyun kitleleri, burun kanamaları, trakeostomi, tiroid hastalıkları, larinks hastalıkları, maksillo-fasiyal travmalar, tükürük bezi hastalıkları.

TIP 406 - Dermatoloji

Teşhis ve tedavi, HSV enfeksiyonları, epidermal hastalıklar, Behçet hastalığı, liken planus, dermatopitozlar, yağ bezi hastalıkları, nevuslar, melanoma, ilaç reaksiyonları, dermatit, skleroderma.

TIP 407 - Dahiliye

İç hastalıkları ve anamnez, baş-boyun muayenesi, anemi, kardiyo-vasküler hastalıklar, geriatrik hastalıklar, nefrolojik hastalıklar, hipotalamus ve hipofiz hastalıkları, asit-baz dengesi bozuklukları, karaciğer hastalıkları, bağırsak hastalıkları, immün sistem hastalıkları, kanser, diabet, kanamalı hastalıklar.

TIP 408 - Nöroloji

Konuşma bozuklukları, duyu bozuklukları, yürüyüş bozuklukları, epilepsi ve tedavisi, Parkinson hastalıkları, nöro-psikoloji, nöropatik ağrı, hareket bozuklukları ve tedavisi, demans tedavisi, enfeksiyonlar, nöro-radyoloji.

LAW 324 - Sağlık Hukuku

Sağlık konusunda meslek etiği, hasta hakları ve sorumlulukları, tıbbi uygulama hatalarının adli ve tıbbi açıdan değerlendirilmesi.

5.SINIF DERS İÇERİKLERİ

DHF 501 - Çocuk Diş Hekimliği V (Klinik Ortodonti Pratiğine Giriş)

Klinik ve müteharrik tedavi çalışmaları, vaka ve seminer sunumları, ortodonti kliniğinde ortodonti bilgisinin arttırılması, ortodontik tedavi yaklaşımı ile ilgili bilgi edinilmesi, klinik stajda elde edilen bilgilerle ilgili rapor hazırlanması, ortodontik materyallerin tanımlanması.

 

DHF 502 - Klinik Bilimler- Vaka Tartışması

Multi-disipliner vaka tartışmaları.

DHF 503 - Klinik Bilimler IV

Tam protezlerde estetik, temporo-mandibular eklem problemlerinin etiyolojisi ve teşhisi, bruksizm, vaka tartışmaları.

DHF 504 - Hastane Diş Hekimliği

Genel sağlık ile ağız-diş sağlığı ilişkisi, hastanede yatan hastalarda ağız muayenesi, tedavi planlaması, koruyucu program planlaması, izleme protokolü, evde bakım standartlarına uygun tedavi uygulamaları.

DHF 505 - Klinik Bilimler V

Endodontik tedavi görmüş dişlerin restorasyonu, yaşlı hastalarda endodontik tedavi, endodontik-periodontal tedavi, endodonti ve periodontoloji ilişkisi, protez ve periodontoloji ilişkisi, restoratif tedavi-periodontoloji ilişkisi, ortodonti ve periodontoloji ilişkisi, endodontik ajanlar, endodontik cerrahi, periodontal hastalıkların genel sağlığa etkisi, destekleyici periodontal tedavi.

DHF 506 - Diş Hekimliğinde Özel Uygulamalar

Lazerlerin bilimsel temeli ve güvenlik, çocuk diş hekimliğinde lazer uygulamaları, dental sert dokularda lazer uygulamaları, yumuşak dokularda lazer uygulamaları, diş hekimliğinde ağrı yönetimi, endodontide ağrı yönetimi, post-operatif ağrı yönetimi, temporo-mandibular hastalık etiyolojisi,  teşhisi, tedavisi, maksillo-fasiyal protezler I ve II.

DHF 507 - Klinik Bilimler VI

Mineral trioksit agregat ve klinik uygulamaları, endodontik irrigasyon solüsyonları, endodontide lazer uygulamaları, dental operasyon mikroskobu, endodontide uygulama hataları ve çözümleri, dental çatlaklar, kırıklar, etiyoloji, tedavi ve koruma, kanal tedavisi tekrarı, rejeneratif endodonti, sıcak güta perka teknikleri, implant mı kanal tedavisi mi?, sistemik hastalıklar ve endodonti ilişkisi, 12 adet kanal tedavisinin tamamlanması.

DHF 508 - Muayenehane İdaresi

Profesyonellik, muayenehane ekipmanı, hasta ile iletişim, klinik ekibinin diğer üyeleri ile iletişim, muayenehanenin yönetimi, hasta güvenliği standartları.

DHF 509 - Çene - Yüz Cerrahisi

Çene yüz cerrahisine giriş, acil durumlarda tedavi, baş-boyun travmaları, çene yüz kırıklarının fizyo-patolojisi, blow-out kırıkları, yan yüz kırıkları, şok tipleri ve klinik bulguları, çene yüz kırıklarının teşhisi ve radyografik görüntüsü, TME bozuklukları ve tedavileri, sublüksasyon, ankiloz sınıflaması ve tedavi prosedürü, ortognatik cerrahiye giriş, mandibula ve maksillada cerrahi yöntemler.

DHF 510 - Dijital Diş Hekimliği

CAD-CAM protetik tedavi uygulamaları, CAD-CAM restoratif tedavi uygulamaları, bilgisayar destekli implant diş hekimliği,  bilgisayar destekli ağız ve çene cerrahisi uygulamaları, ağız içi ve ağız dışı dijital radyografi, konik ışınlı bilgisayarlı tomografi,  oklüzyon ve TME analizi ve teşhisi, bilgisayar destekli endodonti uygulamaları, ağız içi ve ağız dışı fotoğrafçılık uygulamaları, dijital hasta eğitimi ve bilgisayar destekli periodontoloji uygulamaları,  bilgisayar destekli ortodonti uygulamaları.

DHF 511 - Oral İmplantoloji

Oral implantolojinin tarihsel altyapısı, oral implantolojide teknik terimler, oral implantolojide anatomi, teşhis ve endikasyonlar, oral implantolojide farklı radyografik teknikler, implant materyallerinin özellikleri, implantların osseoentegrasyonu ve yüzey özellikleri, peri-implant dokuların histolojisi, implant hastalarının sistemik değerlendirmesi ve kontrendikasyonları I ve II, implant hastalarının klinik değerlendirmesi, kemik kalitesi, miktarı ve kemik tiplerinin sınıflandırması, dezenfeksiyon, asepsi, antisepsi ve sterilizasyon, implant cerrahisi protokolleri ve implant tipleri I ve II, kemik greft materyalleri, yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu teknikleri, ileri implant cerrahisi ve mini dental implantlar, implant üstü protezlerde tedavi seçenekleri ve sınıflandırma, komponentler ve ölçü teknikleri, protetik- cerrahi implant komplikasyonları, peri-implantitis tedavisi ve idame.

DHF 513 - Gerodontoloji

Gerodontoloji ve diş hekimliğindeki yeri, geriatrik hastalarda restoratif tedavi, geriatrik hastalar için protetik rehabilitasyon ve planlama I ve II, geriatrik hastalarda periodontal problemler, geriatrik hastalarda ağız hastalıklarının tedavisi ve ağız bakımı, geriatrik hastalarda endodontik tedavi, geriatrik beslenme, psikoloji ve davranış bozuklukları, geriatrik hastalarda diş çürükleri.

DHF 515 - Toplum Ağız - Diş Sağlığı

Ulusal ağız diş sağlığı politikaları, ulusal sağlık sistemi, toplumsal bazda sağlığın korunması ve geliştirilmesi, sağlığı geliştiren okulların programları, ulusal sağlık eğitimi programları, yaşlılarda ağız sağlığının geliştirilmesi, toplumsal esaslı koruyucu programlar, toplumsal koruyucu programların planlanması ve uygulanması.

DHF 517 - İleri Cerrahi Teknikler

Yumuşak ve sert dokuları ilgilendiren pre-protetik cerrahi prensipler, kemik ve yumuşak doku rejenerasyonları, sulkuloplastiler, vestibuloplastiler, vestibuloplastilerde deri ve mukoza greftleri, ağız tabanı plastileri, alveolar ogmentasyon, alveolar distraksiyon ve osteotomiler, periodontal plastik cerrahi uygulamalar, rejeneratif periodontal tedavi uygulamaları, farklı rejeneratif tedavi yöntemleri, materyalleri ve kullanımları, furkasyon defektlerinin tedavileri, ameliyathane gözlem rotasyonu (1 hafta).

DHF 519 - PDÖ Esaslı Çocuk Diş Hekimliği

Probleme dayalı öğrenme esaslı çocuk diş hekimliği.

TIP 503 - Adli Tıp

Yasal formalitelerin diş hekimliği ve ilaçlarla ele alınması, adli diş hekimliğinin tanıtılması.

TIP 505 - Genel Cerrahi

Şok ve metabolik bozukluklar, hipovolemi ve tedavisi, sepsis ve septik şok, sıvı-elektrolit dengesi, yanık, ameliyat sonrası enfeksiyonlar ve antibiyotik kullanımı, travma ve metabolik cevap.

ALAN SEÇMELİ DERS İÇERİKLERİ

DHF 320 - Etik Karar Verme

Etik karar verme modelleri, etik karar verme süreci, karar verme sürecinde hasta görüşlerinin önemi, sonuç kararın etik kurallara uygunluğunun denetlenmesi, vaka tartışmaları.

DHF 322 - Diş Hekimliğinde Cihaz Yönetimi

Fiziki alan planlamaları, ergonomi, alt yapı tesisat tekniği, cihaz ve ekipman teknolojileri, hijyen teknolojileri (sterilizasyon ekipmanları, kompresör, aspirator, su arıtma, toz aspirasyon), teknik ve güvenlik yönetmelikleri yönetimi.

DHF 417 - Diş Hekimliğinde Fotoğrafçılık

Fotoğrafın tanımı ve tarihçesi, diş hekimliğinde fotoğrafın önemi, dijital fotoğraf makinasının bölümleri, diş hekimliğinde fotoğrafçılığa yönelik klinik ihtiyaçlar, ağız içi fotoğraflara yönelik özel ayarlar, diş hekimliğinde fotoğraf çekiminde karşılaşılan hatalar.

DHF 419 - Sunum Teknikleri

Etkili sunum modelleri, sunum akışının planlanması, sunumun içeriği ve mesajı, animasyon teknikleri, sunumun görsel özellikleri.

DHF 406 - Beslenme

Toplumda beslenme sorunları ve epidemiyoloji, yeterli ve dengeli beslenme, ana ve çocuk beslenmesinin ağız sağlığı açısından önemi, özel beslenme rejimi olan hastalarda ağız sağlığı sorunları riskinin azaltılması, diyabette beslenme ve ağız sağlığı.

DHF 408 - Stres ve Sağlık

Sağlık ve stres kavramları, bireysel ve çevresel stres kaynaklarını tanıma, stres fizyolojisi, stres ve sağlık ilişkisi, stres yönetimi.