Close

AKADEMİK BİRİMLER

Ders İçerikleri

SUI 501         Karşılaştırmalı Siyasette İleri Seviye Konular - (3-0)5

Siyasal sistemler, kurumlar, tarih, ekonomi, kültür, din, otorite ve diğer siyasal konuların belli ülkelere odaklanan karşılaştırmalı analizi; kalkınma ve demokratikleşme kuramları; siyasetin incelenmesine ve anlaşılmasına farklı kuramsal yaklaşımlar; karşılaştırmalı analiz yöntemleri; kapsanacak konu ve ülkeler eğitmene göre değişecektir.        

SUI 503         Türkiye’de Siyasal Hayat - (3-0)5

Erken modernleşme dönemi aktörler ve temel siyasal ideolojik yönelimler; Kemalist modernleşmenin bakiyesi; Kemalist rejimin konsolidasyonu; askeri darbeler ve darvelerin ekonomik politik zemini; yükselen kimlik talepleri.

SUI 505         Küreselleşme ve Devlet - (3-0)5

Ulus-devleti hazırlayan şartlar; 20. yüzyılda ulus-devlet sistemi;  küreselleşmeyi hızlandıran etkenler; küreselleşmenin hukuki, siyasi ve ekonomik boyutları;  ekonomik küreselleşme ve sosyal devlet; küreselleşme ve egemenlik; küreselleşme ve demokratikleşme dalgaları.

SUI 506         Uluslararası İlişkiler Kuramı  - (3-0)5

Uluslararası ilişkiler çalışmalarına ve anlayışına farklı teorik yaklaşımlar; realizm, neorealizm, liberalizm, idealizm, neoliberalizm, dünya-sistem kuramı, yapısalcılık ve eleştirel teoriler, Thucydides’den günümüze başlıca uluslararası ilişkiler teorisyenleri; güç, egemenlik, anarşi ve işbirliği gibi temel uluslararası ilişkiler kavramları.

SUI 507         Dış Politikada Seçilmiş Konular - (3-0)5

Dış politika kavramının tanımlanması, siyaset biliminde stratejik karar alma çalışmalarını etkileyen en temel kuramsal yaklaşımlar; dış politika karar alma sürecini etkileyen çeşitli faktörler; iç politika-dış politika ilişkisi; dış politika oluşturma sürecinde kuramsal yaklaşımların uygulamayla ilişkilendirilmesi; dış politikada örnek olayların incelenmesi; Türk dış politikasında güncel konular ve gelişmeler; Türkiye’nin AB’ye yönelik dış politikası ve Türkiye-AB ilişkilerinin Türkiye’nin başka devletlerle ilişkilerine olan etkileri; bu eksende, AB dış politikası ve bu politikanın Türkiye’nin AB entegrasyonu çabaları açısından doğurduğu sonuçlar.

SUI 512         Siyasi Düşünceler Tarihi - (3-0)5

Siyaset felsefesine giriş, Site-devlet kuramı ve Yunan felsefesi, evrensel topluluk kuramı ve Ortaçağ Hıristiyan öğretisi, ulusal devlet kuramı.

 SUI 514         Demokratikleşme ve Türkiye  - (3-0)5

“Demos”un tanımı, doğrudan demokrasi ve modern temsili demokrasi; demokrasi ile bireysel haklar ve parlamenter tartışmaların gelişimini sağlayan klasik liberalizm arasındaki ilişki; değişik demokrasi modelleri; demokrasinin yerleşmesine ilişkin temel tartışmalar; Türkiye ve demokratikleşme.

SUI 516         Yönetişim ve Yerel Yönetimler - (3-0)5

Yerel yönetimlerin tarihçesi, devletin yeniden yapılanması, sermayenin yeni yönelimleri ve küreselleşme, küresel-yerel gerilimi, küreselleşme ve yerel yönetimler, yönetişim kavramı ve Dünya Bankası politikaları, yönetişim ve yerel yönetimler.

SUI 524         Uluslararası Örgütler  - (3-0)5

Teorik ve uygulamalı olarak uluslararası örgütlerin işleyişini ve uluslararası ilişkilerde artan önemlerini anlamak; uluslararası kuruluşların tarihsel kökenleri ve işlevleri; uluslararası örgütlerin etkinliklerini ve faaliyetlerini etkileyen ulusal ve uluslararası güçler; güvenlik, finans, ticaret, çevre, insan hakları alanlarındaki uluslararası örgütler; karşılıklı bağımlılık, küresel yönetişim ve egemenlik konuları ve uluslararası örgütler. 

SUI 531         Uluslararası İlişkilerde Temel Kavramlar - (3-0)5

Savaş, güç, ince güç, güçler dengesi, hegemonya ve küreselleşme gibi temel kavramlar; devletler ve uluslararası, ulusötesi ve uluslarüstü örgütler; uluslararası sistemin kuruluşu, antlaşmalar, rejim değişiklikleri, dünya savaşları, soğuk savaş ve soğuk savaş sonrası dönem gibi tarihi dönüm noktaları; ticaret, yardım, çevre ve enerji gibi uluslararası meseleler.

SUI 533         Enerji ve Uluslararası Politika - (3-0)5

Enerji güvenliğini çıkış noktası alan bu ders, devletlerin dış politikalarını oluştururken enerji ihtiyaçlarını karşılamayı nasıl gözettiklerini ve bu politikaların uluslararası siyasal ekonomi ve güvenliği nasıl biçimlendirdiğini araştırır. Enerji dış politikanın bir amacı olduğu kadar aracıdır da; ülkeler enerji kaynaklarını dış politikadaki hedeflerine ulaşma yolunda bir güç unsuru olarak kullanırlar ki bu olgu da dersin ana konuları arasındadır. Bu ders enerji politikası konusundaki tarihsel yaklaşımları (merkantilizm,  kaynakların laneti, petrol şokları, OPEC…) enerji politikalarına dair güncel gerçeklerin (dışa bağımlılık, nükleer enerjinin sürdürülebilirliği, piyasaların yapısı...) ve yakın geleceğe yönelik eğilimlerin (alternatif enerji, yeni hidrokarbon rezervlerinin keşfi ve kaya gazının geliştirilmesi…) analiziyle birleştirir. Yine bu ders Arap devrimleri ve BRIC ülkelerinin yükselişi gibi yakın dönemdeki siyasal ve ekonomik gelişmelerin enerji sorunlarını nasıl etkilediğini inceler.  Son olarak bu derste yakın bir gelecekte fosil yakıtlarının ötesine geçilmesinin ne gibi jeopolitik sonuçları beraberinde getireceği tartışılır.

SUI 534         Avrupa Birliği ve Türkiye - (3-0)5

Türkiye’nin AB ile bütünleşme süreci; ortaklığın organları ve bunların işlevleri; Türkiye’nin AB’nin ortak politikalarına uyumu; ilişkiler ile ilgili güncel sorunlar; Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği.

SUI 535         Küreselleşen Dünyada Diploması - (3-0)5

Diplomasi tarihi ile karmaşanın ve çatışmaların hüküm sürdüğü dünya düzeninde ülkelerin ulusal çıkarlarını koruma stratejileri; dünya politikasındaki kilit aktörler ve uluslararası düzeyde uyguladıkları düşünsel ve maddi taktikler; çok taraflı platformlarda işbirliğinin imkân ve limitleri; diplomasinin uygulamalı yönü ve ülkelerin birbirleriyle müzakere stratejileri; diplomatların ve kişilerin uluslararası müzakerelerdeki rolleri.

SUI 536         Küreselleşen Dünyada Güvenlik Konuları- (3-0)5

Uluslararası siyasi sistem içerisinde savaşın nedenleri, koşulları ve geleceğe dair değerlendirmeler; temel uluslararası güvenlik kuramları; algılama ve yanlış algılama; uluslararası güvenlikte silahlanma, silahsızlanma ve silahların denetiminin rolü; kitle imha silahlarının yayılması; uluslararası terör şebekelerinin ortaya çıkışı; küreselleşmenin güvenlik sorunlarının dönüşümüne etkileri.

SUI 537         Siyasette Temel Kavramlar  - (3-0)5

Siyaset Biliminin doğası, siyasetin kırılgan yapısı, toplumsal yapı ve siyaset, güç, meşruiyet, egemenlik ve otorite gibi temel kavramların tanımlanması; ulus-devletin gelişimi; klasik ve çağdaş ideolojilerin temelleri, siyasi düzenlerin sınıflandırılması; devlet ve yurttaş arasındaki ilişkinin tanımlanması; demokratik ve demokratik olmayan hükümet sistemleri; parti ve parti sistemleri.

SUI 538         Türk Edebiyatı ve Siyaset - (3-0)5

Edebiyatı ulus devletin inşası ve ulusal kimliğin kuruluş süreçleri bağlamında yeniden ele almak; edebiyatın siyasal mücadeleler alanı olarak okunması; Doğu/Batı sentezi üzerinden edebiyat alanını irdelemek; halk/aydın (entelektüel) kopukluğu ve aydının misyonu tartışması; direnen gelenek ve muhalif siyasal akımlar; İslam ve Türk milliyetçi kanonu.

SUI 539         Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler  - (3-0)5

AB’nin siyasi ve idari tarihinin incelenmesi; AB’nin kurumsal ve işlevsel yapısının değerlendirilmesi; AB’nin yerel yönetim pratiklerinin ve yerel yönetim yapılarının irdelenmesi; AB’de yerel yönetim reformları, nedenleri ve genişleme süreçlerinin tartışılması.

SUI 540 Yerel Yönetimler ve Sosyal Politika  - (3-0)5

Sosyal politikaların işleyişinde en yaygın ve etkili zemin olan yerel yönetimlerin işleyişi; yerel yönetimlerde dönüşümler; sosyal politika yerel yönetim ilişkisi; sosyal devletin dönüşüm sürecinde yerel yönetimlerin yeni işlevleri; küreselleşme sürecinde yerel yönetimler; yerel ve bölgesel yönetişim.

SUI 541         Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri - (3-0)5

Farklı ülkelerdeki sağlık sigorta sistemleri; kamusal ve özel sigorta sistemlerinin sistemdeki rol paylaşımları; sağlık sistemi maliyetleri; tarihi gelişimi; sağlık çıktıları; örnek uygulamalar; kamu sağlığının korunmasında devletin rolü, siyasi partilerin kamu sağlığı konusundaki tutumları. 

SUI 542         Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları  - (3-0)5

Toplumsal cinsiyet çalışmalarının temel tartışmalarını ortaya koymak; cinsiyet, toplumsal cinsiyet, erkeklik, kadınlık, “queer” teori, feminizm ve toplumsal cinsiyetlendirilmiş toplum kavramlarının aile, iş yaşamı, medya, beden ve eğitim gibi farklı bağlamlarda tartışılması.

SUI 545         Uluslararası Siyasal İktisat - (3-0)5

Uluslararası ölçekte ekonomi ve siyaset arasındaki ilişkiler; uluslararası siyasal iktisat içerisindeki kurumlar, aktörler ve yapılara yönelik temel teorik bakış açıları; küresel ticaret, üretim, finans ve bilgi sistemleri; uluslararası örgütler, ulus ötesi şirketler, bölgesel ekonomik bütünleşme, Kuzey-Güney ilişkileri, kalkınma söylem ve uygulamaları, küresel yoksulluk sorunları ve siyasal iktisatta çevre konuları.

SUI 565         Siyaset Psikolojisi - (3-0)5

Bilişsel kestirme yollar; siyasi karar alma süreçlerine etki eden mantık yanılmaları ile önyargıları tespit etme ve onlardan kaçınma yöntemleri; görüş oluşturulması, ideoloji, partizanlık, siyasi katılım ve eylemi belirleyen psikolojik süreçler; siyasal kampanyalar ve sistem meşrulaştırmanın psikolojik boyutları; demokratik ve demokratik olmayan siyasi ortamlarda psikolojik manipülasyon kullanımı.

SUI 570         Serbest Çalışma - (3-0)5

Öğretim üyesinin onayı ile kararlaştırılacak. Dersin içeriği eğitmen ve öğrenci tarafından ortaklaşa kararlaştırılacaktır. Öğrencinin ileri düzeyde araştırma tamamlaması beklenmektedir.

SUI 597         Seminer (3-0)5

Akademik araştırmanın temel ilkeleri: araştırma sorusu, hipotez geliştirme, yöntem seçme, sonuçların sunulması; resmi araştırma raporlarının yazılması; sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (vaka analizleri, mülakatlar, odak grupları vb.); sosyal bilimlerde nicel araştırma yöntemleri (anketler, ikincil veri vb.); güvenilirlik ve geçerlilik konuları; araştırmada yapılan hatalar.

SUI 598         Mezuniyet Projesi  - (0-0)40 Öğrencinin seçtiği bir konuda bir danışman özetiminde ve onayıyla yüksek lisans seviyesinde tez yazılması. Sosyal bilimlerde akademik etik ve yazım kuralları. Tez çalışmasından yola çıkarak bir akademik makale türetebilmek.     

SUI 599         Yüksek Lisans Tezi   (0-0)80

Danışman gözetiminde ve onayıyla, öğrencinin seçtiği bir siyaset bilimi konusunda proje çalışması. Sosyal bilimlerde akademik araştırma yapmak ve rapor yazmak.