Close

Ders İçerikleri/Programı

BT 501 Bilgisayar Becerileri Çalıştayı (3-0)5
Bilgi işleme giriş; bilgisayar donanımı ve yazılımı; bilgisayar uygulamaları.
BT 502 Programlama Çalıştayı (3-0)5
Nesne-yönelimli programlama; küçük ve orta boy program geliştirme ve programlama projeleri.
BT 503 Java ile Uygulama Geliştirme (3-0)5
Nesne-yönelimli programlama ile küçük ve orta boy uygulama geliştirme ve programlama projeleri
BT 510 Veri Yapıları ve Algoritmalar (3-0)5
Algoritma analizi; diziler, yığınlar ve kuyruklar; listeler, ağaçlar, sıralama, arama; karmaşıklık.
BT 520 İnternet ve Web Programlama (3-0)5
HTML’ye giriş, Javascript denetim yapıları, işlevler, diziler, nesneler, dinamik HTML, CSS, nesne modeli, filtreler.
BT 530 Bilgisayar Organizasyonu (3-0)5
Temel bilgisayar yapısı; komut kümeleri ve gerçeklenmeleri; adresleme teknikleri; aritmetik birim; denetleyiciler; bellek birimi; giriş/çıkış yapıları.
BT 540 İşletim Sistemleri (3-0)5
İşletim sistemlerinin sınıflandırması ve yapısı; depolama ortamı, bellek yönetimi, dinamik depolama stratejileri; çizelgeleme algoritmaları; giriş/çıkış ve kesme yapıları; koruma ve güvenlik; kuyruk ve ağ denetim modelleri.
BT 541 Sistem Programlama (3-0)5
Windows ortamı ve araçları; Unix ortamı ve araçları; C programlama; Unix uygulamaları.
BT 542 Veritabanı Sistemleri (3-0)5
VeriTabanı sistemlerine giriş; nesne-bağıntı modelle; bağıntısal model; veri tanımlama ve sorgulama dilleri; normal formlar ve veritabanı tasarımı; veritabanı projesi.
BT 550 Bilgisayar Ağları (3-0)5
Bilgisayar ağlarına genel bakış; ağ mimarisi ve ISO modeli; ağ topolojisi, bağlanırlık analizi, gecikme analizi; fiziksel düzey, iletim ve çoklama; veri bağlantı düzeyi ve bağlantı protokolleri; ağ düzeyi; iletim ve oturum düzeyi, sunum düzeyi ve uygulama düzeyi.
BT 551 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği (3-0)5
Kriptolama ilkeleri ve pratiği; ağ güvenliği ve güvenli yazılım; atak türleri ve önleme yöntemleri; bilgi güvenliği politikaları.
BT 552 Bilgisayar Ağları Uygulamaları (3-0)5
Ağ teknoloji ve sistemleri, ağlar arası bağlantıların oluşturulması, Internet uygulamaları (e-posta, dosya aktarımı, web, Internet telefonu ve SIP), istemci/sunucu etkileşimi, servis kalitesi kavramı ve gerçeklenmesi, ağ tasarımı ve gerçeklenmesi, ağ yönetimi ve işletimi.
BT 560 Yazılım Mühendisliği (3-0)5
Yazılım yaşam döngüsü; nesne yönelimli yazılım mühendisliği; UML; isterler belirleme ve analizi; yazılım tasarımı; gerçekleme ve test etme; yazılım proje yönetimi; yazılım geliştirme projesi.
BT 570 Nicel Yöntemler (3-0)5
Nicel, nitel, deneysel ve anket araştırması metodolojilerine genel giriş. Tanımlayıcı istatistikler ve bunların kullanımı ve yorumlanması. İstatistiksel çıkarsama ve seçilmiş hipotez testleri (farklı veya ilişkili grupların ortalamaları, ANOVA, ilgileşim [korelasyon], Ki-Kare testleri, vs.). Genel doğrusal regresyon modelleri. Seçilmiş doğrusal olmayan regresyon modelleri. Faktör analizi ve zaman serisi tahminlemesine kısa giriş. İlişkili elektronik tablo istatistiksel analiz yazılımı kullanma uygulamaları.
BT 571 Sistem Benzetimi Modellemesi (3-0)5
Benzetim modellerine giriş, girdi veri modellemesi, model doğrulama ve geçerlemesi, çıktı veri analizi, benzetim kullanarak sistemlerin karşılaştırılması, benzetimli optimizasyon, Arena programı kullanarak benzetim modellemesi.
BT 572 Karar Analiz Modelleri (3-0)5
Karar teorisi, risk ve belirsizlik, bilginin değeri, tercih ölçümleri, seçeneklerin önceliklendirilmesi, çok hedefli süreçler ve hiyerarşik kararlar, çok kriterli karar verme, yarar teorisi, analitik hiyerarşi süreci ve analitik ağ süreci yöntemleri, çeşitli vaka çalışmaları.
BT 573 Kalite Güvencesi (3-0)5
Kalite güvence sürecinin tasarım, planlama ve ürün aşamalarına giriş. İstatistiksel süreç kontrolü, belirtim (teknik özellik) ve dayanıklılık (tolerans), kontrol çizitleri, süreç yeterliliği çalışmaları, onama örneklemesi, kalite kararlarının maliyete etkisi, stratejik toplam kalite yönetimi, altı sigma, kalite geliştirme programları ve yöntemleri. İlişkili elektronik tablo ve istatistiksel analiz yazılımı kullanma uygulamaları.
BT 574 Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi (3-0)5
Mühendislik yönetimi kavramları, nitel ve sayısal yönetim süreçleri, teknik ve bilimsel organizasyonların yönetimi, sistem teorisi, yönetim ve sistem kavramı, stratejik planlama ve yönetim sistemleri, sistem analizi, proje yönetimi, maliyet yönetimi, örgütsel tasarım, sistemlerin kontrolü ve değerlendirilmesi, teknik konular üzerinde çalışanların yönetilmesi, liderlik, vaka çalışmaları ve güncel yönetimsel konular.
BT 575 Üretim Bilgi Sistemleri (3-0)5
Tahminleme, yığışık planlama, rassal olmayan envanter ve parti-büyüklüğü modelleri, çizelgeleme, kapasite planlama, tam zamanında üretim, kanban sistemleri, grup teknolojisi ve hücresel imalat.
BT 576 Mühendislik Ekonomisi ve Finans Mühendisliğine Giriş (3-0)5
Mühendislik karar alma sürecinin ekonomik ve finansal yönleri; paranın zaman değeri, faiz kuramı, temel faiz formülleri; yıllık, şimdiki ve gelecekteki değer analizi; getiri iç ve dış oranları; aşınma payı ve vergiler; birden fazla yatırım/proje alternatifleri; sabit getirili menkul kıymetler; riskten kaçınma ve belirsiz getirili yatırımlar; tahviller, vadeli döviz işlemleri ve opsiyonlar; faiz oranlarının vade yapısı; ortalama-varyans portföy kuramı, Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli (CAPM); faktör modelleri; varlık dinamikleri modelleri; faiz oranı türev enstrümanları; optimal portföy büyümesi.
BT 580 Web Uygulamaları (3-0)5
Internet ve uygulamalarına giriş, HTML ve FrontPage giriş; web hizmet vericileri (IIS, Apache), orta düzey HTML, Javascript, PHP, MySQL; dönem projeleri.
BT 581 Bilişim Sistemleri Analizi ve Tasarımı (3-0)5
Nesneye yönelik analiz ve tasarım; UML'ye genel bakış; analiz ve tasarımda kullanılan UML diyagramları; dönem projesi.
BT 582 Veri Ambarlama ve Madenciliği (3-0)5
Çok boyutlu veri analizi, veri görselleştirme teknikleri, özel ve çoklu ortam veritabanlarında madencilik, ardışık örüntü madenciliği; veritabanlarında benzerlik arama, metin madenciliği, web madenciliği; veri küplerinin hesaplanması, OLAP ile veri dizinlenmesi ve OLAP sorgulama işlemi.
BT 583 İnsan Bilgisayar Etkileşimi (3-0)5
İnsan makine etkileşiminin ilkeleri; pencere sistemleri ve diyalog denetimi; etkileşimli sistemler için diyalog tasarımı; psikolojik, fizyolojik, linguistik ve algılama etmenleri; değişik etkileşim yöntemlerinin avantaj ve dezavantajları; tasarım metodolojisi.
BT 584 Yapay Zeka (3-0)5
Bilginin gösterimi; arama ve sezgisel programlama; mantık ve mantıksal programlama; yapay zekanın uygulama alanları: problem çözme, oyunlar, uzman sistemler, planlama, öğrenme, görme, doğal dil anlama.
BT 585 Çokluortam Teknikleri ve Uygulamaları (3-0)5
Çokluortam ilkeleri ve teknolojileri; çokulortam uygulamaları; çokluortam donanımı ve yazılımı; çokluortam verisi, grafik veri, ses ve müzik, görüntü ve video etkin olarak gösterimi, işlenmesi ve erişimi.
BT 586 Bilgi Toplumunda Girişimcilik (3-0)5
Girişimciliğe giriş; pazar ve ihtiyaçlar; ekonomik temeller; risk; bilişim toplumunda fırsatlar; sermaye riski ve yatırım seçenekleri; iş planı hazırlama; kendi işini kurma.
BT 587 Elektronik Ticaret (3-0)5
Elektronik ticarete giriş; elektronik ticaret teknolojileri: istemci ve hizmet sunucu tarafı web programlama; veritabanı teknolojileri; internet güvenliği; ödeme sistemleri; elektronik hizmetler; web reklamcılığı ve web yayıncılığı; elektronik ticaret hizmeti kurma.
BT 591 Bilişim Teknolojisinde Özel Konular I (3-0)5
Bilişim teknolojileri alanındaki güncel teknolojik ya da kuramsal gelişmeler arasından seçilmiş özel konuların çalışılması.
BT 592 Bilişim Teknolojisinde Özel Konular II (3-0)5
Bilişim teknolojileri alanındaki güncel teknolojik ya da kuramsal gelişmeler arasından seçilmiş özel konuların çalışılması.
BT 597 Seminer (2-0)5
Bilişim teknolojileri konusunda seminer verilmesi.
BT 598 Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Projesi (0-0)40

Bilişim teknolojileri konusunda bir öğretim üyesinin gözetiminde yüksek lisans projesi yapılması ve bir proje dokümanı hazırlanması.

 

BT 599 Yüksek Lisans Tezi (3-0)80
Bilişim teknolojileri konusunda bir öğretim üyesinin gözetiminde yüksek lisans projesi yapılması ve proje belgesinin hazırlanarak sunulması.