ANASAYFAYA GERİ DÖNSOSYOLOJİ LİSANS PROGRAMI

·         Kazanılan Derece

·         Kazanılan Derecenin Düzeyi

·         Kabul Koşulları

·         Önceki Öğrenmenin Tanınması

·         Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

·         Program Tanımı

·         Program Eğitsel Amaçları

·         Program Yeterlilikleri

·         Program Eğitsel Amaçları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Mezunların Mesleki Profili

·         Bir Üst Dereceye Geçiş

·         Öğretim Programı

·         Sınavlar Değerlendirme ve Notlandırma

·         TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Temel Alan Yeterlilikleri – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Ders Öğrenme Kazanımları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Program Yapısı

·         Mezuniyet Koşulları

·         Eğitim Türü

·         Bölüm Başkanı

 

 

KAZANILAN DERECE

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Sosyoloji Lisans Derecesi almaya hak kazanırlar.

 

KAZANILAN DERECENİN DÜZEYİ

 

Bu program lisans düzeyinde öğrenim veren bir programdır.


geri dön

KABUL KOŞULLARI

 

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan iki aşamalı (YGS ve LYS) sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir.

 


geri dön

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI

 

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır.

 

Kurum içi yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır. Kontenjanlar ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının belirli bir oranı olarak ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenir. Kurum içi yatay geçiş kontenjanları taban puanı ve öngörülen ilave şartlarla birlikte son başvurunun kabul edileceği günden belirli bir süre öncesinde Üniversite web sayfasında ilan edilir.

 

Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

 

Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

 
Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarını başarı ile tamamlamış öğrenciler lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurtdışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da dikey geçiş için başvurabilirler. Gerek merkezi yerleştirme gerekse özel yetenek sınavı ile öğrenci alan meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezi sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS sınavına girmek zorundadırlar. Özel Yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş de merkezi olarak yapılır.

 


geri dön

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Sosyoloji (Sociology) alanında Lisans derecesi (Bachelor of Arts in Sociology) almaya hak kazanmaktadırlar.

 

PROGRAM TANIMI

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyolojii Bölümü öğrencilerini, sosyoloji alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak, yenilikçi ve girişimci sosyologlar olarak yetiştirmeyi hedefler.

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrencileri eğitimleri süresince iş dünyasının gerçekleriyle tanışırlar, seçmeli dersler, konferanslar ve seminerler yoluyla mesleğin önde gelen akademisyenleri ve profesyonelleriyle tanışma ve deneyimlerinden yararlanma olanağını elde ederler.

 


geri dön

 PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI

 

 Program eğitsel amaçları aşağıdadır:

 

1.      Temel sosyoloji kuramlarını kavrama, karşılaştırmalı ve tarihsel bir perspektifle analitik ve eleştirel düşünme yeteneği kazanma ve uygulama becerisi

2.      Sosyoloji ile ilgili sorulara yanıt bulmak amacıyla uygun araştırma metotlarını kullanarak bilimsel araştırmaları tasarlama becerisi

3.      Toplumsal ilişkiler, sosyal eşitsizlik ve farklılıklar, toplumsal dönüşüm ile ilgili soruları, sorgulayıcı ve yaratıcı düşünce yapısını kullanarak bilimsel bir yaklaşımla çözme becerisi

4.      Problem çözerken (aile içi ve toplumsal şiddet vakaları, nefret suçlarının değerlendirilmesi, kültürel çatışmalar, kayıt dışı insan trafiği, çevre-toplum ilişkisi, doğal afetlerin ardından, yoğun çatışma ve şiddet süreçlerinde (savaş, zorunlu göç) ortaya çıkan toplumsal travmalar gibi) sosyoloji biliminde kullanılan uygulamaları seçme ve kullanma becerisi

5.      Sosyolojinin farklı alanlarında bilimsel yazına katkıda bulunmak, uygun programları kullanarak sosyolojik değerlendirme raporları hazırlamak, güncel bilgi ve teknolojiyi kullanma becerisi

6.      Sosyolojik sorunları algılama ve bunların çözümüne yönelik sosyal politika geliştirme becerisi

7.      Farklı iletişim ortamlarında (yazılı iletişim becerisi, niceliksel okur-yazarlık, sözlü ve kişiler arası iletişim becerisi, takım çalışması becerisi vb.) etkin iletişim kurma becerisi

8.      Sosyokültürel ve uluslararası çeşitlilikten doğan zenginliğin farkında olma ve bu zenginliği anlayışla ve saygıyla karşılama becerisi

9.      Kişisel ve profesyonel gelişimi sağlamak için sosyolojinin prensiplerini kullanabilme becerisi

10.  Dürüstlüğe, profesyonel etik kurallara, aktif yurttaşlık ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olma ve bu özelliklere değer verme becerisi

 


geri dön

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

Program yeterlilikleri aşağıdadır:

1.      Sosyoloji bilimine ait temel kavram ve kuramları, araştırma sonuçlarını ve tarihi yaklaşımları bilmelidir.

2.      Sosyoloji bilimine dair temel kavram ve kuram bilgisine ve alan araştırması tecrübesine sahip olmalıdır.

3.      Sosyolojinin temel kuram ve yaklaşımlarını toplumsal, kurumsal ve yapısal sorunlara uygulayabilmelidir.

4.      Uygun araştırma soruları hazırlama, bir araştırma tasarımı için gerekli kaynakları optimize etme ve bu kaynakları veri toplama ve analizinde etkin bir şekilde yönlendirme becerisini göstererek, sosyolojideki araştırma metotlarını kullanabilmelidir. 

5.      Bilimsel sonuçlara ulaşıp bu sonuçları, sosyolojinin bağlı olduğu etik kurallara uygun olarak raporlayabilmelidir.

6.      Sosyolojinin farklı alanlarına (aile sosyolojisi, siyaset sosyolojisi, kent ve kır sosyolojisi, din sosyolojisi, hukuk sosyolojisi, suç ve sapma, toplumsal cinsiyet, sosyal eşitsizlik ve farklılıklar, devlet-sivil toplum ilişkisi, doğa-toplum ilişkisi vb.) dair bilgi sahibi olmalı ve bu alanlara ilişkin sorunlara etkin çözümler üretebilmelidir.

7.      Sosyolojide kullanılan bilgisayar teknolojilerini hem akademik hem de profesyonel alanlara uygulayabilmelidir. 

8.      Hem akademik hem de profesyonel çevrelerinde etkin iletişim (yazılı ve sözlü) kurma becerisi gösterebilmelidir.

9.      Takım ruhuna sahip ve bir takım üyesi olmanın bilinciyle etkin bir şekilde iletişim kurabilmelidir.

10.  Uluslararası ve kültürlerarası çeşitliliğin farkında olmalı ve bu çeşitliliğe saygı duyma becerisine sahip olmalıdır.

11.  Kişisel ve profesyonel gelişimlerini sağlamak için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimsemelidir.

12.  Hem akademik hem de profesyonel hayatlarında sosyolojiye dair etik kuralları bilmeli ve bu kuralları uygulama becerisine sahip olmalıdır.

13.  Hem kişisel hem de profesyonel hayatlarında sosyal sorumluluk ve aktif yurttaşlık bilinci sergileyebilmelidir. 

 


geri dön

PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Program Yeterlilikleri

Program Eğitsel Amaçları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

x

x

x

x

x

2

x

x

x

x

x

3

x

x

x

x

4

x

x

x

x

x

x

5

x

x

x

x

x

6

x

x

x

x

x

x

x

7

x

x

x

8

x

x

x

x

9

x

x

10

x

x

x

11

x

x

x

12

x

x

13

x

x

 

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

 

Bu programdan mezun olanlar sosyolog olarak veya başka ünvanlar ile kamu kuruluşlarında ve özel sektörde çalışırlar. Mezunlar bu alanda çalışabilmek üzere gerekli temel ve teknik bilgilerle ve iletişim, yabancı dil, takım çalışması gibi becerilerle donatılmış olarak yetiştirilirler.

 


geri dön

BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

 

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü eğitim programlarına başvurabilirler.

 

ÖĞRETİM PROGRAMI

 

Vizyon


Uluslararası akademik standartlarda eğitim veren, bilimsel ve mesleki bilgi ve beceriye ek olarak entelektüel birikime de sahip, etik değerlere saygılı ve toplumsal duyarlılığı gelişmiş sosyologlar yetiştiren bir bölüm olmak.

 

Misyon


Öğrencilerimize sağlam bir kuramsal altyapı ve alan araştırması deneyimine ek olarak analitik ve eleştirel düşünme yeteneği sağlayarak onları akademik ve profesyonel kariyerlerine hazırlamak; akademik kadro ve öğrencilerin işbirliği ile alanı zenginleştirecek çalışmalar yapmak ve yaygınlaştırmak; uluslararası işbirlikleriyle desteklenmiş akademik etkinlikler ve eğitim programları aracılığıyla bilime ve topluma faydalı hizmetler vermek.

 


geri dön

SINAVLAR DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

 

Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

 

Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.

 

Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, DC değeri 1.50, DD değeri 1.00, F değeri 0.00 şeklindedir.

 

Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

 

Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar.

 

Genel not ortalaması veya yarıyıl not ortalaması 2.00’ın altında olan lisans ve ön lisans öğrencileri başarısız sayılırlar. Başarısız öğrencilerden ikinci ve daha üst yarıyıl öğrencisi olanların öğrenimlerine devam edebilmeleri için kayıtlı bulundukları yarıyıl sonu itibariyle genel not ortalaması 1.80'den daha düşük olan ikinci ve daha üst yarıyıldaki öğrenciler, genel not ortalamalarını belirtilen düzeye çıkartıncaya kadar daha önce aldıkları dersleri tekrarlar.

 


geri dön

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

 

TYYÇ 6. Düzey Yetkinlikleri

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Bilgi

-Kurumsal

-Olgusal

1

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

Beceriler

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

1

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

2

 

x

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

2

 

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1

x

x

 

x

x

x

x

 

 

x

x

x

x

2

x

x

 

x

 

x

x

 

 

x

 

x

x

3

 

x

 

x

x

x

x

 

 

x

x

x

x

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

2

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

 

 

3

 

 

x

x

x

x

 

x

x

x

x

 

 

4

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5

 

x

 

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

 

x

x

x

x

x

 

 

 

x

x

 

x

2

 

x

x

 

x

x

 

 

 

x

x

 

x

 


geri dön

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

Temel Alan: Sosyal ve Davranış Bilimleri

 

Sosyal ve Davranış Bilimleri Temel Alanı Lisans Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) TYYÇ 6. Düzey

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Bilgi

-Kurumsal

-Olgusal

1

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

2

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

3

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

4

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

5

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

6

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

x

Beceriler

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

1

x

x

x

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

2

x

x

x

x

x

x

 

x

x

 

 

 

 

3

 

x

x

x

x

x

 

x

x

 

 

 

 

4

 

x

x

x

x

x

 

x

x

 

 

 

 

5

 

x

x

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

 

x

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

2

 

x

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

3

 

x

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

5

 

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1

x

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

2

x

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

6

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

x

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

 

x

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

2

x

x

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

3

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

x

4

 

x

x

x

 

 

 

 

x

 

 

x

x

5

 

x

x

x

 

 

 

 

x

 

x

 

x

6

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

7

 

x

x

x

 

 

x

x

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

x

2

 

 

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

x

3

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

x

4

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

x

 


geri dön

DERS –PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ MATRİSİ

 

Dersler

Program Yeterlilikleri

1. Yarıyıl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

PSY 101

 

 

 

 

 

5

 

 

 

5

3

 

 

SOC 101

5

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

 

5

SOC 111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5

 

 

MATH 101

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE 100

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

ENG 101

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

HIST 101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

2. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSY 102

 

 

 

 

 

5

 

 

 

5

3

 

 

PSY 142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5

 

 

SOC 102

5

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

 

5

PHIL 101

 

 

 

5

 

5

 

 

 

 

 

5

 

ENG 102

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

HIST 102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

HIST 110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

3. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOC 251

5

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

PSY 241

5

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

IR 303

5

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

ECON 101

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

ENG 201

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Alan Seçmeli Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOC 222

5

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

SOC 252

5

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

SOC 262

5

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

ECON 102

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

ENG 202

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Alan Seçmeli Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOC 303

 

 

 

5

5

5

5

5

 

 

 

5

 

SOC 323

5

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

SOC 341

5

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

ENG 301

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Alan Seçmeli Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serbest Seçmeli Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOC 326

 

 

 

5

5

5

5

5

 

 

 

5

 

SOC 382

5

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

3

5

ENG 302

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Alan Seçmeli Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamamlayıcı Seçmeli Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seçmeli Ders