ANASAYFAYA GERİ DÖNSANAT VE TASARIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

·         Kazanılan Derece

·         Kazanılan Derecenin Düzeyi

·         Kabul Koşulları

·         Önceki Öğrenmenin Tanınması

·         Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

·         Program Tanımı

·         Program Eğitsel Amaçları

·         Program Yeterlilikleri

·         Program Eğitsel Amaçları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Mezunların Mesleki Profili

·         Bir Üst Dereceye Geçiş

·         Öğretim Programı

·         Sınavlar Değerlendirme ve Notlandırma

·         TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Temel Alan Yeterlilikleri – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Ders Öğrenme Kazanımları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Program Yapısı

·         Mezuniyet Koşulları

·         Eğitim Türü

·         Bölüm Başkanı

 


geri dön

KAZANILAN DERECE

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Derecesi almaya hak kazanırlar.

 

KAZANILAN DERECENİN DÜZEYİ

 

Bu program  yüksek lisans düzeyinde öğrenim veren bir programdır.

 


geri dön

KABUL KOŞULLARI

 

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan ALES sınavı sonuçları, öğrencinin lisans eğitimindeki performansı (notları) ve mülakat sonuçlarına göre yapılır. Yüksek lisans programına öğrenci kabulu merkezi bir sürece bağlı olmayıp ilgili üniversite tarafından yapılır.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI

 

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır.

 

Kurum içi ve kurum dışı yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır. Kurum için ve kurum dışı yatay geçişlerde transfer edilen dersler yönetim kurulu tarafından belirlenir. Öğrencinin programa yatay geçiş yoluyla başlamadığı durumlarda da eğer öğrencinin başka bir kurumda almış olduğu dersler var ise bunlardan ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenenler ders bazında transfer edilebilir.

 


geri dön

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Sanat ve Tasarım (Art and Design) alanında Yüksek Lisans derecesi (Master of Art and Design) almaya hak kazanmaktadırlar.

 

PROGRAM TANIMI

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı öğrencilerini, alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak, yenilikçi ve girişimci tasarımcılar olarak yetiştirmeyi hedefler.

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı öğrencileri eğitimleri süresince kendi alanında temel dersler ve seçmeli alarak mesleğin önde gelen akademisyenleri ve profesyonelleriyle tanışma ve deneyimlerinden yararlanma olanağını elde ederler. Yüksek lisans projesi çalışması ile kendi ilgi alanlarını geliştirirler ve kendi ilgi alanlarında derinlik kazanırlar.

 


geri dön

 PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI

 

 Program eğitsel amaçları aşağıdadır:

 

1.      Yaşadığı toplumun tarihinin ve kültürel değerlerinin farkında olan ve bu kültürel zenginlikleri evrensel değerler ışığında sanatsal üretime dönüştürebilen sanatçılar yetiştirmek.

2.      Çağdaş ve özgür düşünebilen, yeniliğe açık, sorgulayan, sürekli kendine ve alanındaki gelişmelere katkı sağlayabilecek, teknik alt yapıya sahip tasarımcılar yetiştirmek.

3.      Sergi, fuar, bienal, çalıştay gibi çok disiplinli ortamlarda, çağdaş, modern, yaratıcı ve özgün çalışmalarıyla ülkemizi tüm dünyada temsil edebilecek sanatçılar yetiştirmek.

4.      Sanatsal düşünceyi ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen, özgür düşünen, tartışıp sorgulayan, ulusal ve uluslararası ilişkileri yönetebilen sanatçılar yetiştirmek.

5.      Alanının etik değerleri ve tutumlarına sahip bireyler yetiştirmek.

6.      Üniversitelerde araştırma yapabilecek, temel sanat problem alanlarını kavrayıp tasarlayacak, yürütecek ve sonuçlarını yorumlayabilecek akademisyenler yetiştirmek.

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

Program yeterlilikleri aşağıdadır:

 

1.      Sanat ve tasarım alanında temel teorik ve pratik bilgilere sahiptir.

2.      Kendi alanının dışında diğer disiplinlerle ve disiplinler arası çalışır.

3.      Yaşadığı toplumun kültürel ve tarihsel gelişimiyle ilgili bilgilere sahiptir.

4.      Sanat ve tasarım alanında etik ve ahlaki gerekliliklerin farkındadır.

5.      Yaşam boyu öğrenme ve araştırmaya açıktır.

6.      Güncel sanatsal değişimleri takip edip analiz eder.

7.      Sanatsal üretimini evrensel sanat ve tasarım ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirir.

8.      Alanı ile ilgili araştırmalara katkıda bulur ve akademik yayınlar yapar.

9.      Tasarım alanının teknolojik gelişimini inceler ve yeni teknolojileri kullanır.

 


geri dön

PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI-PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Program Yeterlilikleri

Program Eğitsel Amaçları

1

2

3

4

5

6

1

x

x

x

x

x

2

x

x

3

x

4

x

5

x

x

6

x

x

x

7

x

x

x

8

x

x

9

 

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

 

Bu programdan mezun olanlar sanat ve tasarım alanda kamu sektöründe ve özel sektörde çalışırlar. Mezunlar bu alanda çalışabilmek üzere gerekli temel ve teknik bilgilerle ve iletişim, takım çalışması gibi becerilerle donatılmış olarak yetiştirilirler.

 


geri dön

BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

 

Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilirler.

 

ÖĞRETİM PROGRAMI

 

Vizyon


İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün vizyonu kültürel açıdan zengin ve teknolojik açıdan gelişmiş küresel topluma ve iş dünyasına katma değer sağlamak ve ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişiminde etkin ve etik değerlere saygılı şekilde görev almaktır.

 

Misyon

 

Sanat ve tasarım alanlarında bilgi ve deneyimi ile toplumun kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sunan, tarihsel ve kültürel bilince sahip eleştirel bakış açısıyla evrensel değerlere ulaşma hedefinde olan, güncel sanat disiplinleri ile hayatın buluşmasını öngören, kuramsal ve deneysel yeni tasarımlar oluşturacak mezunlar yetiştirmek.

 


geri dön

SINAVLAR DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

 

Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

 

Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.

 

Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, F değeri 0.00 şeklindedir.

 

Yüksek Lisans tezi için IP, P ve F notları kullanılır. IP tez çalışmasının başarıyla sürdüğünü, P tez çalışmasının başarıyla tamamlanmış olduğunu, F tez çalışması çalışmasının başarısız olduğunu gösterir.

 

Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

 


geri dön

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

 

 TYYÇ 7. Düzey Yeterlilikleri

Program Yeterlilikleri

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Bilgi

-Kuramsal

-Olgusal

1

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

2

 

x

 

 

x

x

x

 

x

 

Beceriler

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

1

 

x

 

 

 

x

x

x

x

 

2

 

x

 

 

x

x

x

x

x

 

3

 

 

 

 

x

 

 

x

x

 

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

2

 

x

 

 

x

x

x

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

2

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

2

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

3

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 


geri dön

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

Temel Alan: Sanat

 

Sanat Temel Alanı Yüksek Lisans Yeterlilikleri

(Akademik Ağırlıklı) TYYÇ 7. Düzey

Program Yeterlilikleri

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Bilgi

-Kurumsal

-Olgusal

1

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

2

 

 

x

x

x

 

x

 

 

 

3

x

 

 

 

x

x

x

 

x

 

4

 

x

 

x

 

x

 

x

x

 

Beceriler

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

1

 

x

 

x

x

x

 

x

 

 

2

 

x

 

 

x

x

x

 

x

 

3

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

4

x

 

x

 

x

x

 

 

 

 

5

x

 

 

 

x

x

 

x

 

 

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

x

x

x

 

x

x

x

 

x

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

2

x

 

x

 

 

x

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

4

 

 

 

 

x

x

x

x

x

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

 

 

 

 

x

x

x

x

 

 

2

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

3

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

4

x

 

x

x

x

x

 

x

x

 

5

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

6

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

7

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

2

 

x

 

 

x

x

x

x

 

 

3

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 


geri dön

DERS -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Zorunlu Dersler

Program Yeterlilikleri

Dersler

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ST 501

1

1

1

1

3

1

1

5

3

ST 501

5

2

4

5

4

5

1

4

2

ST 511

2

5

4

1

3

4

5

2

3

ST 512

2

5

4

1

3

4

5

2

3

ST 513

2

5

4

1

3

4

5

2

3

ST 531

-

3

2

2

5

1

5

-

4

ST 532

-

5

2

1

3

5

5

-

2

ST 533

-

-

3

2

4

3

5

-

4

ST 551

5

5

4

3

4

5

5

5

5

ST 552

5

5

2

2

3

5

4

4

5

ST 533

5

5

5

3

3

-

4

4

-

ST 571

5

5

5

5

5

5

5

5

5

ST 572

5

5

5

5

5

5

5

5

5

ST 573

5

5

5

5

5

5

5

5

5

 

Seçmeli Dersler

 

Serbest Seçmeli Dersler

Program Yeterlilikleri

Dersler

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ST 514

1

1

1

1

3

1

1

5

3

ST 515

2

5

4

1

3

4

5

2

3

ST 516

1

1

1

1

3

1

1

5

3

ST 534

-

-

5

-

2

-

-

5

-

ST 535

-

5

2

4

5

-

-

4

-

ST 554        

3

2

2

1

1

1

1

1

5

ST 555

5

4

4

2

5

3

5

5

2

ST 556

2

5

4

1

3

4

5

2

3

ST 574

5

5

5

5

5

5

5

5

5

ST 575

5

5

5

5

5

5

5

5

5

ST 611

5

5

5

3

3

-

4

4

-

ST 612

5

5

5

5

5

5

5

4

4

 


geri dön

PROGRAM YAPISI

 

Ders Programı

 

T

U

AKTS

ST 501

Sanat Tasarım Kuramları

2

0

5

ST 502

Çağdaş Sanat Yorumları

2

0

5

 

Alan Zorunlu Ders

3

2

5

 

Alan Zorunlu Ders

3

2

5

 

Alan Zorunlu Ders

3

2

5

 

Seçmeli Ders

2

0

5

 

Seçmeli Ders

2

0

5

ST 597

Seminer

2

0

5

ST 599

Tez

0

0

80

 

Alan Zorunlu Ders Listesi

                     

Plastik Sanatlar

ST 511

Plastik Sanatlar Atölyesi

(3-2)5

ST 512

Ütopya Atölyesi

(3-2)5

ST 513

Disiplinlerarası Sanat Atölyesi

(3-2)5

Moda ve Tekstil Tasarımı

ST 531

Moda ve Tekstil Tasarım Projesi

(3-2)5

ST 532

Lif Sanatı

(3-2)5

ST 533

Giyilebilir Sanat

(3-2)5

Grafik Tasarım

ST 551

Görsel İletişim Tasarımı

(3-2)5

ST 552

Tipografik ve Kaligrafik Tasarım

(3-2)5

ST 553

Sayısal İllüstrasyon

(3-2)5

Takı Tasarımı

ST 571

Takı ve Küçük Obje Tasarımı

(3-2)5

ST 572

Takı Tasarımında Değişimler ve Moda Eğilimler

(3-2)5

ST 573

Takı Yapımında Plastik ve Endüstriyel Malzemeler

(3-2)5

 

Ders İçerikleri

ST 501 Sanat - Tasarım Kuramları                                                                      (2-0)5

 

Sanatın ve tasarımın genel kuramları, ekoller, sanat ve tasarımda çağdaş yaklaşımlar.

 

ST 502 Çağdaş Sanat Yorumları                                                                          (2-0)5

 

Modern sanatın başlangıcını oluşturan 19. yüzyıldan başlayarak modern sanatın geçmişi ve evrimi, görsel malzemelerin kullanımıyla modern sanatın kilometre taşı niteliğindeki temel kavramlar.

 

ST 511 Plastik Sanatlar Atölyesi                                                                           (3-2)5

 

Görsel sanatlarda disiplinlerarası ilişkiler, yaratıcılık gücünün gelişmesi, canlı ve cansız nesneler arasındaki plastik ilişkilerin sorgulanması, sağlam bir gözlem ve ifade gücü ile kuramsal ve uygulamalı alanlarda özgün yapıtlar üretimi.

 

ST 512 Ütopya Atölyesi                                                                                         (3-2)5

 

Yaratıcılığın gerektirdiği düşünme, algılama, iletişim kurma ve dünya görüşü oluşturma, karşısındaki engellerle yüzleşmek ve bilinçaltını yüzeye çıkarıp geleneksel ve akademik dünyanın dışına taşırarak bireyin iç dünyasına yolculuk yapan ve hayallere kucak açan atölye çalışması.

 

ST 513 Disiplinlerarası Sanat Atölyesi                                                                 (3-2)5

 

Sanat ve tasarımdaki farklı gelenekler, yenilikler ve kültür etkileşimleriyle disiplinlerarası bir uygulama alanını kapsayan atölyede güncel ve özgün işler üretimi.

 

ST 531 Moda ve Tekstil Tasarım Proje                                                                (3-2)5

 

Moda alanı ve tekstil tasarım; dokuma, baskı, örme, desen ile ilgili kuramsal, kavramsal ve teknik becerilerle donatarak problem çözme yetilerinin geliştirilmesi.

 

ST 532 Lif Sanatı                                                                                                   (3-2)5

 

Geniş bir kullanım alanı olan tekstilin; bilinen işlevselliğinden tamamen bağımsız, diğer sanat disiplinleri ile ilişkilendirilerek görsel ve evrensel dilinin sorgulanması, her türlü doğal ya da yapay lif ve lif esaslı malzemelerin, özgün teknik ve ifadelerin kullanıldığı tekstil sanat nesnelerinin üretimi.

 

ST 533 Giyilebilir Sanat                                                                                         (3-2)5

 

Günümüzde sanatın tüm tutucu kuralları yıkılarak disiplinler arası ilişkilendirmelerle yaşamın içindeki yeri, giyim sanatının örtünmenin dışında diğer sanat disiplinleri ile ilişkilendirilmesi, görsel ve evrensel dili sorgulayan projelerin uygulanması.

 

ST 551 Görsel İletişim Tasarımı                                                                            (3-2)5

 

Yerel ve Küresel boyutta sosyal, ekonomik, kültürel duyarlık ve gelişimler rehber alınarak teori tabanı yapılandırılması ve bu kapsamda pratik uygulamaların üretimi.

 

ST 552 Tipografik ve Kaligrafik Tasarım                                                                       (3-2)5

 

Grafik tasarım ürünlerinde kullanma ve uygulama biçimlerini geliştirme, sınırları geniş, deneysel bir ortam içinde tasarımcı olarak düşünebilme, araştırma, anlama ve tanımlama; çözüme yönelik etkili görsel fikirler bulma, yazı karakterlerini yorumlayarak bilgisayar ortamında yaratıcı çözümler üretmek.

 

ST 553 Sayısal İllüstrasyon                                                                                    (3-2)5

 

Yeni medyanın ve yeni iletişim formlarının sanatsal yaratıcılık, kültür ve toplum üzerindeki etkisi, sayısal medyanın gelişimi ile bağlantılı sosyal, kültürel ve politik konular.

 

ST 571 Takı ve Küçük Obje Tasarımı                                                                 (3-2)5

 

Küçük heykel, obje ve takılarda kullanılan malzeme, araç ve gereçler, model üzerinden kalıp alma ve çoğaltma teknikleri, küçük heykel ve takıların üretimi.

 

ST 572 Takı Tasarımında Değişimler ve Moda Eğilimleri                                 (3-2)5

 

Modern hayatta takıların sembolik anlamlarının ve sosyolojik boyutunun incelenmesi, biçimsel ve estetik ayrıntılar üzerinden araştırmalar yapılması, takı tasarımlarına uygulanması.

 

ST 573 Takı Yapımında Plastik ve Endüstriyel Malzemeler                              (3-2)5

 

PVC, PP, akrilik, plastikler, döküm reçineleri, kauçuk, paslanmaz çelik, ahşap, kağıt, örme-

dokuma ve sıkıştırılmış elyaf kumaşlar gibi malzemelerle çağdaş takılar üretilmesi.

 

ST 514 Kamusal Alanda Sanat                                                                             (2-0)5

 

Kentin kültürel ve görsel dokusunun sanat eseriyle ilişkilendirilmesi, kentsel anlamda kültür

politikalarının belirlenmesi, kamu sanatı, metropol hayatının sorunlarının sanata yansımaları.

 

ST 515 Plastik Sanatlarda Yapıt Çözümlemesi                                                   (2-0)5

 

Sanat eserini çözümleme yöntemleri ve ilkeleri, genel sanat birikimi ve bilgilerine dayanarak, sanat yapıtlarının çözümlemesi.

 

ST 534 16. Yüzyılda Osmanlı Kumaşları                                                             (2-0)5

 

Osmanlı saray kumaşlarının 16. yüzyıla ait örnekleri teknik ve desen özelliklerine göre inceleme, görsel analiz, yurt içi ve yurt dışı koleksiyonlarda bulunan örneklerle karşılaştırma.

 

ST 535 Moda Marka Stil İlişkisi                                                                           (2-0)5

 

Tekstil tasarımcısının stil yaratmada, marka oluşturmada, moda içinde var olabilmede çağdaş yaklaşımlar.

 

ST 554 Tasarım Tarihi                                                                                          (2-0)5

 

19. yüzyıl başından günümüze kadar uzanan süre içinde, tasarım kültürünün geçirdiği önemli evreler, bu evreleri yansıtan belli başlı örnekler ve bunlarla ilişkili olarak tartışılan kavram ve terimler.

 

ST 555 Semiotik                                                                                                      (2-0)5

 

Görsel sanatlarda olgular gösterge bilimsel yaklaşımlarla okunması, anlam oluşumu, çevresel göstergeleri açımlayarak etkin iletişim, anlam bilimi tasarım geliştirme süreci.

 

ST 574 Kültür, Teknoloji ve Kuyumculuk                                                          (2-0)5

 

Antik dünyanın toprak üstüne çıkarılan bilgeliği olarak, kuyumculuğun tarih boyunca kültürel ve teknolojik temelleri, temellerin birikimi sonucu günümüz kuyumculuğunun vardığı nokta.

 

ST 575 Sanat Tasarım ve Beden                                                                           (2-0)5

 

Teknoloji ve beden arasındaki değişik ilişki türleri, beden tasarımına yeni yaklaşım biçimleri, kültürlerarası ve disiplinlerarası alanlarda, bedenin farklı ifade biçimleri.

 

ST 611 Elektronik Çağda Sanat                                                                           (2-0)5

 

19. yüzyılın ikinci yarısından günümüze teknolojik yeniliklerin sanatsal alana yansımaları, sanatçı ve elektronik medya alanında deneyimli bilim insanlarının işbirliğiyle gerçekleştirdikleri teknoloji temelli yaratıcı süreçler, çok disiplinli sanat anlayışları.

 

ST 612 Yeni Medya Sanatı                                                                                    (2-0)5

 

Yeni medyanın sanat uygulamalarının tarihi ve estetiği, kavramsal ve kuramsal olarak 20. yüzyıl sanat akımları ile oyun, mekansal medya, anlatı, açık kaynak, performans, radikal medya ve gözetim kuramları ve eserleri.

 

ST 597 Seminer                                                                                                      (2-0)5

 

Tez çalışmalarına hazırlık olmak üzere, öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel sanatsal bir konunun teori ve uygulamalarının derlenmesi, araştırma sorularının tanımlanması, akademik etik prensipler çevresinde rapor hazırlama ve sunma.

 

ST 599 Seminer                                                                                                      (0-0)80

 

Kuramsal veya özgün sanat çalışmalarını kapsayan bir çalışma, araştırma yetkinliği kazanma, akademik etik çerçevede raporlama ve sunma.

 


geri dön

MEZUNİYET KOŞULLARI

 

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 4.00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve minimum 120 AKTS kredi yükünü tamamlayarak, tüm derslerden en az CC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir.

 

EĞİTİM TÜRÜ

 

Bu program örgün öğretimdir.

 


geri dön

BÖLÜM BAŞKANI 

 

Prof.Dr. Hayri KOZANOĞLU
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
E-posta: hayri.kozanoglu@kemerburgaz.edu.tr
Telefon: +90 212 604 0100