ANASAYFAYA GERİ DÖNPSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI

·         Kazanılan Derece

·         Kazanılan Derecenin Düzeyi

·         Kabul Koşulları

·         Önceki Öğrenmenin Tanınması

·         Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

·         Program Tanımı

·         Program Eğitsel Amaçları

·         Program Yeterlilikleri

·         Program Eğitsel Amaçları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Mezunların Mesleki Profili

·         Bir Üst Dereceye Geçiş

·         Öğretim Programı

·         Sınavlar Değerlendirme ve Notlandırma

·         TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Temel Alan Yeterlilikleri – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Ders Öğrenme Kazanımları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Program Yapısı

·         Mezuniyet Koşulları

·         Eğitim Türü

·         Bölüm Başkanı

 


geri dön

KAZANILAN DERECE

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Psikoloji Lisans Derecesi almaya hak kazanırlar.

 

KAZANILAN DERECENİN DÜZEYİ

 

Bu program lisans düzeyinde öğrenim veren bir programdır.

 


geri dön

KABUL KOŞULLARI

 

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan iki aşamalı (YGS ve LYS) sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI

 

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır.

 

Kurum içi yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır. Kontenjanlar ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının belirli bir oranı olarak ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenir. Kurum içi yatay geçiş kontenjanları taban puanı ve öngörülen ilave şartlarla birlikte son başvurunun kabul edileceği günden belirli bir süre öncesinde Üniversite web sayfasında ilan edilir.

 

Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

 

Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.


Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarını başarı ile tamamlamış öğrenciler lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurtdışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da dikey geçiş için başvurabilirler. Gerek merkezi yerleştirme gerekse özel yetenek sınavı ile öğrenci alan meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezi sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS sınavına girmek zorundadırlar. Özel Yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş de merkezi olarak yapılır.

 


geri dön

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Psikoloji (Psychology) alanında Lisans derecesi (Bachelor of Arts in Psychology) almaya hak kazanmaktadırlar.

 

PROGRAM TANIMI

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğrencilerini, psikoloji alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak, yenilikçi ve girişimci psikologlar olarak yetiştirmeyi hedefler.

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğrencileri eğitimleri süresince iş dünyasının gerçekleriyle tanışırlar, seçmeli dersler, konferanslar ve seminerler yoluyla mesleğin önde gelen akademisyenleri ve profesyonelleriyle tanışma ve deneyimlerinden yararlanma olanağını elde ederler.

 


geri dön

PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI

 

 Program eğitsel amaçları aşağıdadır:

 

1.       Psikolojinin temel hedeflerini ve dört temel psikoloji kuramını (1. Öğrenme ve biliş; 2. Psikometri; 3. Davranışların ve zihinsel süreçlerin biyolojik temelleri; 4. Gelişim psikolojisi) tanımlama ve uygulama becerisi

2.       Psikoloji ile ilgili sorulara yanıt bulmak amacıyla uygun araştırma metotlarını kullanarak bilimsel araştırmaları tasarlama becerisi

3.       Davranışlar ve zihinsel süreçlerle ilgili soruları, sorgulayıcı ve yaratıcı düşünce yapısını kullanarak bilimsel bir yaklaşımla çözme becerisi

4.       Problem çözerken (normal dışı davranışların tedavisi, psikolojik ölçümler ve testler, kişiler arası ve kültürler arası çatışmalar vb.) psikoloji biliminde kullanılan uygulamaları seçme ve kullanma becerisi

5.       Psikolojinin farklı alanlarında (psikolojiye dair bilimsel alanyazına katkıda bulunmak, uygun programları kullanarak anlaşılması kolay psikolojik raporlar hazırlamak, vb.) güncel bilgi ve teknolojiyi kullanma becerisi

6.       Farklı iletişim ortamlarında (yazılı iletişim becerisi, niceliksel okur yazarlık, sözlü ve kişiler arası iletişim becerisi, takım çalışması becerisi vb.) etkin iletişim kurma becerisi

7.       Sosyokültürel ve uluslar arası çeşitlilikten doğan zenginliğin farkında olma ve bu zenginliği anlayışla ve saygıyla karşılama becerisi

8.       Kişisel ve profesyonel gelişimi sağlamak için psikolojinin prensiplerini kullanabilme becerisi

9.       Dürüstlüğe, profesyonel etik kurallara, aktif yurttaşlık ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olma ve bu özelliklere değer verme becerisi

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

Program yeterlilikleri aşağıdadır:

 

1.      Öğrenciler, psikoloji bilimine ait temel kavram ve kuramları, deneysel bulguları ve tarihi yaklaşımları bilmelidir.

2.      Öğrenciler, psikoloji bilimine dair dört temel alan bilgisine sahip olmalıdır (1. Öğrenme ve biliş; 2. Psikometri; 3. Davranışların ve zihinsel süreçlerin biyolojik temelleri; 4. Gelişim psikolojisi).

3.      Öğrenciler, dört temel psikoloji kuramını kişisel, sosyal ve organizasyonel konulara uygulayabilmelidir.

4.      Öğrenciler, uygun araştırma soruları hazırlama, bir araştırma dizaynı için gerekli kaynakları optimize etme ve bu kaynakları veri toplama ve analizinde etkin bir şekilde yönlendirme becerisini göstererek, psikolojideki araştırma metotlarını kullanabilmelidir.

5.      Öğrenciler, bilimsel sonuçlara ulaşıp bu sonuçları, psikolojinin bağlı olduğu etik kurallara uygun olarak raporlayabilmelidir.

6.      Öğrenciler, kişilerin hem içsel dünyalarını hem de çevreleriyle olan ilişkilerini, kişiler arası ilişki türlerini ve Zeitgeist ("zamanın ruhu") etkisini psikoloji açısından analiz ederken sorgulayıcı ve yaratıcı bir bakış açısı kullanabilmelidir.

7.      Öğrenciler, psikolojinin farklı alanlarına (klinik, danışmanlık, endüstriyel/organizasyonel, sağlık, adli, medya vb.) dair bilgi sahibi olmalı ve bu alanlara ilişkin sorunlara etkin çözümler üretebilmelidir.

8.      Öğrenciler, psikolojide kullanılan bilgisayar teknolojilerini hem akademik hem de profesyonel alanlara uygulayabilmelidir.

9.      Öğrenciler hem akademik hem de profesyonel çevrelerinde etkin iletişim (yazılı ve sözlü) kurma becerisi gösterebilmelidir.

10.  Öğrenciler, farklı kültürlerden gelen kişilerin getirdiği katkıların farkında olup, bu kişilerle takım ruhuna sahip ve bir takım üyesi olmanın bilinciyle etkin bir şekilde iletişim kurabilmelidir.

11.  Öğrenciler, uluslar arası ve kültürler arası çeşitliliğin farkında olmalı ve bu çeşitliliğe saygı duyma becerisine sahip olmalıdır.

12.  Öğrenciler, kişisel ve profesyonel gelişimlerini sağlamak için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimsemelidir.

13.  Öğrenciler, hem akademik hem de profesyonel hayatlarında psikolojiye dair etik kuralları bilmeli ve bu kuralları uygulama becerisine sahip olmalıdır.

14.  Öğrenciler, hem kişisel hem de profesyonel hayatlarında sosyal sorumluluk ve aktif yurttaşlık bilinci sergileyebilmelidir.

 


geri dön

PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Program Yeterlilikleri

Program Eğitsel Amaçları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

x

x

x

x

2

x

x

x

3

x

x

4

x

x

x

5

x

x

x

6

x

x

7

x

x

8

x

x

9

x

x

10

x

x

11

x

x

12

x

13

x

x

14

x

x

 

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

 

Bu programdan mezun olanlar psikolog olarak hastanelerde, sağlık kuruluşlarında, sağlık alanındaki kamu kuruluşlarında, özel sektörde çalışırlar. Mezunlar bu alanda çalışabilmek üzere gerekli temel ve teknik bilgilerle ve iletişim, yabancı dil, takım çalışması gibi becerilerle donatılmış olarak yetiştirilirler.

 


geri dön

BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

 

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü eğitim programlarına başvurabilirler.

 

ÖĞRETİM PROGRAMI

 

Vizyon


Üniversitemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda, vereceği eğitimle dünyada ilk elli psikoloji programının içinde yer alan; demokratik ve bilimsel öğrenme ortamı sağlayan; etik değerlere ve bilimsel bakış açısına sahip mezunlar yetiştiren bir bölüm olmak.

 

Misyon


Verdiği eğitim ile uluslar arası ve ulusal üniversitelere öncü olan; ürettiği bilimsel araştırmalar ile çağdaş psikoloji biliminin ilerlemesine katkıda bulunan ve yetiştirdiği psikologlar ile topluma en kaliteli hizmeti vermeye amaçlayan kurumsallaşmış bir eğitim-öğretim organizasyon yapısını oluşturmak.

 


geri dön

SINAVLAR DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

 

Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

 

Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.

 

Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, DC değeri 1.50, DD değeri 1.00, F değeri 0.00 şeklindedir.

 

Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

 

Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar.

 

Genel not ortalaması veya yarıyıl not ortalaması 2.00’ın altında olan lisans ve ön lisans öğrencileri başarısız sayılırlar. Başarısız öğrencilerden ikinci ve daha üst yarıyıl öğrencisi olanların öğrenimlerine devam edebilmeleri için kayıtlı bulundukları yarıyıl sonu itibariyle genel not ortalaması 1.80'den daha düşük olan ikinci ve daha üst yarıyıldaki öğrenciler, genel not ortalamalarını belirtilen düzeye çıkartıncaya kadar daha önce aldıkları dersleri tekrarlar.

 


geri dön

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

 

TYYÇ 6. Düzey Yetkinlikleri

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Bilgi

-Kurumsal

-Olgusal

1

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

Beceriler

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

1

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

2

 

x

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

2

 

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1

x

x

 

x

x

x

x

 

 

x

x

x

x

2

x

x

 

x

 

x

x

 

 

x

 

x

x

3

 

x

 

x

x

x

x

 

 

x

 

x

x

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

x

 

x

x

x

x

x

 

x

x

 

 

 

2

x

 

x

x

 

x

x

 

x

x

 

 

 

3

 

 

x

x

x

x

 

 

x

x

x

 

 

4

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5

 

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

 

x

x

x

x

x

 

 

 

x

x

 

x

2

 

x

x

 

x

x

 

 

 

x

x

 

x

 


geri dön

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

Temel Alan: Sosyal ve Davranış Bilimleri

 

Sosyal ve Davranış Bilimleri Temel Alanı Lisans Yeterlilikleri

(Akademik Ağırlıklı) TYYÇ 6. Düzey

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Bilgi

-Kurumsal

-Olgusal

1

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

2

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

3

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

4

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

5

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

6

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

x

Beceriler

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

1

x

x

x

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

2

x

x

x

x

x

x

 

x

x

 

 

 

 

3

 

x

x

x

x

x

 

x

x

 

 

 

 

4

 

x

x

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

5

 

x

x

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

 

x

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

2

 

x

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

3

 

x

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

5

 

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1

x

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

2

x

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

6

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

x

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

 

x

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

2

x

x

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

3

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

4

 

x

x

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

5

 

x

x

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

6

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

7

 

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

x

2

 

 

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

x

3

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

4

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 


geri dön

DERS -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Dersler

Program Yeterlilikleri

1. Yarıyıl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

PSY 101

5

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

 

5

SOC 101

 

 

 

 

 

5

 

 

 

5

3

 

 

SOC 111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5

 

 

MATH 101

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE 100

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

ENG 101

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

HIST 101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

2. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSY 102

5

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

 

5

PSY 142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5

 

 

SOC 102

 

 

 

 

 

5

 

 

 

5

3

 

 

PHIL 101

 

 

 

5

 

5

 

 

 

 

 

5

 

ENG 102

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

HIST 102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

HIST 110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

3. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSY 221

5

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

PSY 231

5

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

PSY 241

5

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

MAN 211

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENG 201

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Tamamlayıcı Seçmeli Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSY 222

5

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

PSY 232

5

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

PSY 242

5

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

MAN 212

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENG 202

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Tamamlayıcı Seçmeli Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSY 313

 

 

 

5

5

5

5

5

 

 

 

5

 

PSY 351

5

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5

5

BIO 101

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR 205

 

 

 

5

5

5

 

 

 

 

 

 

 

ENG 301

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Alan Seçmeli Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSY 312

 

 

 

5

5

5

5

5

 

 

 

5

 

PSY 352

5

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

3

5

ENG 302

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Alan Seçmeli Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamamlayıcı Seçmeli Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seçmeli Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSY 403

5

5

5

5

5

5

5

3

3

5

5

5