ANASAYFAYA GERİ DÖNULUSLARARASI TİCARET LİSANS PROGRAMI

·         Kazanılan Derece

·         Kazanılan Derecenin Düzeyi

·         Kabul Koşulları

·         Önceki Öğrenmenin Tanınması

·         Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

·         Program Tanımı

·         Program Eğitsel Amaçları

·         Program Yeterlilikleri

·         Program Eğitsel Amaçları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Mezunların Mesleki Profili

·         Bir Üst Dereceye Geçiş

·         Öğretim Programı

·         Sınavlar Değerlendirme ve Notlandırma

·         TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Temel Alan Yeterlilikleri – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Ders Öğrenme Kazanımları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Program Yapısı

·         Mezuniyet Koşulları

·         Eğitim Türü

·         Bölüm Başkanı

 

KAZANILAN DERECE

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Uluslararası Ticaret Lisans Derecesi almaya hak kazanırlar.

 

KAZANILAN DERECENİN DÜZEYİ

 

Bu program lisans düzeyinde öğrenim veren bir programdır.

 


geri dön

KABUL KOŞULLARI

 

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan iki aşamalı (YGS ve LYS) sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI

 

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır.

 

Kurum içi yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır. Kontenjanlar ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının belirli bir oranı olarak ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenir. Kurum içi yatay geçiş kontenjanları taban puanı ve öngörülen ilave şartlarla birlikte son başvurunun kabul edileceği günden belirli bir süre öncesinde Üniversite web sayfasında ilan edilir.

 

Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

 

Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

 
Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarını başarı ile tamamlamış öğrenciler lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurtdışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da dikey geçiş için başvurabilirler. Gerek merkezi yerleştirme gerekse özel yetenek sınavı ile öğrenci alan meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezi sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS sınavına girmek zorundadırlar. Özel Yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş de merkezi olarak yapılır.

 


geri dön

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Uluslararası Uluslararası Ticaret (International Trade) alanında Lisans derecesi (Bachelor of Arts in International Trade ) almaya hak kazanmaktadırlar.

 

PROGRAM TANIMI

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Uluıslararası Ticaret Bölümü öğrencilerini, uluslararası ticaret alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak, yenilikçi ve girişimci kişiler olarak yetiştirmeyi hedefler.

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü öğrencileri eğitimleri süresince iş dünyasının gerçekleriyle tanışırlar, seçmeli dersler, konferanslar ve seminerler yoluyla mesleğin önde gelen akademisyenleri ve profesyonelleriyle tanışma ve deneyimlerinden yararlanma olanağını elde ederler.

 


geri dön

PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI

 

 Program eğitsel amaçları aşağıdadır:

 

1.      İşletme, ekonomi ve hukuk alanlarında elde edilen bilgileri kullanarak ulusal/uluslararası işletmelerde performansı artırmaya yönelik yaratıcı stratejiler geliştirmek ve bu stratejileri etkin bir biçimde uygulamak için gerekli bilgi ve beceriye,

2.      Eleştirel düşünme, Uluslararası Ticaret alanındaki çağdaş araç ve yöntemleri kullanarak problemleri teşhis etme, yaratıcı çözümler üretme ve karar verme yetkinliklerine,

3.      Hızla değişen küresel ortam için gerekli olan sürekli gelişim ve değişikliklere hızlı uyum sağlayabilme becerilerine,

4.      Mezuniyet sonrası akademik çalışmalara devam edildiği takdirde, bilimsel araştırmalarla bilgi üretebilecek ve bu bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını tasarlayabilecek altyapıya sahip olan lider kişilikli mezunlar yetiştirmektir.

5.      Küresel düzeyde yazılı ve sözlü iletişim becerisi

6.      Kültürel değerler ve kültürel çeşitliliğe saygı

7.      Kişisel bütünlük, iş ahlakı, aktif vatandaşlık ve sosyal sorumluluk duygusu

8.      Sürekli kişisel gelişim için yaşam boyu öğrenme sürecinin önemini takdir etme ve kendini iyileştirme becerisi.

 


geri dön

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

Program yeterlilikleri aşağıdadır:

 

1.      Uluslararası ticaret yönetimi alanındaki (ekonomik teori ve uygulamalar, uluslararası işletme, uluslararası finans, uluslararası lojistik, uluslararası ticaret hukuku vb.) temel bilgi, kavram ve mevcut teorileri kavrar ve kullanabilir.

2.      Uluslararası ticaret teorilerini gerçek hayat fonksiyonları ile bağdaştırabilir, etkin uluslararası ticaret stratejileri geliştirebilir, işletmenin misyon ve stratejilerini destekleyecek kararlar alabilir.

3.      Uluslararası ticaret ortamındaki riskleri tanımlayabilir ve uluslararası ticaret risklerini yönetecek kararları ve önlemleri alabilir.

4.      Uluslararası ticaret yönetim ve uygulamalarını eleştirel bir biçimde değerlendirebilir, problemleri tanımlayabilir ve analiz edebilir.

5.      Uluslararası ticaret yönetim ve uygulamalarındaki problemlere yenilikçi çözümler üretebilir ve performansın iyileştirilmesi için tavsiyelerde bulunabilir.

6.      Ulusal ve uluslar arası ticaret faaliyetlerini şekillendiren hukuki çerçevelerin farkındadır ve bu faaliyetlerin ulusal ve uluslararası mevzuat ve kanunlara uygunluğunu değerlendirebilir.

7.      Küresel iş dünyası ve uluslararası ticaret ortamındaki başlıca oyuncuları, koşul ve dinamikleri anlar.

8.      Farklı kültürlerden gelen kurum içi ve dışından kişilerle etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

9.      Alana ilişkin konularda veri toplamak ve analiz etmek için gereken kaynakları seçip etkin şekilde kullanabilir ve araştırmalardan doğru çıkarımları yapabilir.

10.  Uluslararası ticaret alanında yaygın olarak faydalanılan yazılım ve uygulamaları kullanabilir.

11.  Karmaşık ve hızla değişen küresel iş ortamındaki değişimlere uyum sağlamanın önemini ve gereğini anlar.

12.  Takım çalışmasının başarıya olan katkısının farkındadır, takım çalışmalarında farklı tecrübelere sahip bireylerin katkılarını değerlendirebilir, takım çalışmalarına liderlik edebilir veya verimli katkılarda bulunabilir.

13.  Aktif vatandaşlık, sosyal sorumluluk ve mesleki etik standartları konularını anlar ve bu çerçeveler içinde faaliyet göstermenin gereğini ve önemini kavrar.

14.  Kişisel ve mesleki gelişimde kendini değerlendirebilmenin ve yaşam boyu öğrenmenin gereğini ve önemini kavrar.

 

PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Program Yeterlilikleri

Program Eğitsel Amaçları

1

2

3

4

5

6

7

1

x

x

2

x

x

3

x

x

4

x

x

x

5

x

x

x

6

x

x

7

x

x

8

x

x

x

x

x

9

x

x

10

x

x

11

x

x

x

x

x

x

12

x

x

x

x

13

x

x

x

x

x

x

14

x

x

x

x

 


geri dön

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

 

Bu programdan mezun olanlar uluslararası ticaret alanında kamu sektöründe ve özel sektörde çalışırlar. Mezunlar bu alanlarda çalışabilmek üzere gerekli temel ve teknik bilgilerle ve iletişim, yabancı dil, takım çalışması gibi becerilerle donatılmış olarak yetiştirilirler.

 

BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

 

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü eğitim programlarına başvurabilirler.

 


geri dön

ÖĞRETİM PROGRAMI

 

Vizyon

 

Kültürel açıdan zengin ve teknolojik açıdan gelişmiş küresel toplum ve iş dünyasına katma değer sağlamak ve ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişiminde etkin şekilde görev almak.

 

Misyon


Küresel, saygın, ilkeli ve paylaşımcı bir eğitim ortamında lider nitelikli uluslararası işletme yöneticileri yetiştirmek, akademik araştırmalar ile bilgi üretimine katkıda bulunmak ve paydaşlarına ve topluma yarar sağlayıcı hizmetler vermek.

 

SINAVLAR DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

 

Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

 

Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.

 

Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, DC değeri 1.50, DD değeri 1.00, F değeri 0.00 şeklindedir.

 

Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

 

Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar.

 

Genel not ortalaması veya yarıyıl not ortalaması 2.00’ın altında olan lisans ve ön lisans öğrencileri başarısız sayılırlar. Başarısız öğrencilerden ikinci ve daha üst yarıyıl öğrencisi olanların öğrenimlerine devam edebilmeleri için kayıtlı bulundukları yarıyıl sonu itibariyle genel not ortalaması 1.80'den daha düşük olan ikinci ve daha üst yarıyıldaki öğrenciler, genel not ortalamalarını belirtilen düzeye çıkartıncaya kadar daha önce aldıkları dersleri tekrarlar.

 


geri dön

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

 

TYYÇ 6. Düzey Yeterlilikleri

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Bilgi

-Kurumsal

-Olgusal

1

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

x

 

x

x

Beceriler

-Bilişsel
-Uygulamalı

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

x

 

 

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

 

x

x

x

x

 

 

 

x

x

 

x

 

 

2

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

3

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

x

Öğrenme Yetkinliği

1

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

x

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

 

x

x

 

x

 

 

x

 

 

 

x

 

 

2

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

x

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

4

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 


geri dön

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

Temel Alan: İşletme ve Yönetim Bilimleri

 

İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Lisans Yeterlilikleri

(Akademik Ağırlıklı) TYYÇ 6. Düzey

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Bilgi

-Kurumsal

-Olgusal

1

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

Beceriler

-Bilişsel
-Uygulamalı

1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

2

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

x

 

 

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

 

x

 

x

x

 

 

 

x

x

 

 

 

 

2

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

3

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

 

x

x

 

x

 

 

x

 

 

 

x

 

 

2

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

x

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

2

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

x

 

x

 

3

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

4

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 


geri dön

DERS -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Dersler

Program Yeterlilikleri

1. Yarıyıl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ECON 101

5

5

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

MATH 101

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

LAW 195

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

5

 

PSY 101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

ENG 101

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

HIST 101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

HIST 110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

2. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECON 102

5

5

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

MAN 102

 

5

 

4

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

MATH 102

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

PSY 142

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

ENG 102

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

HIST 102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

CE 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

3. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECON 201

5

5

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

MAN 201

 

5

 

5

 

 

5

 

 

 

 

5

 

 

MAN 211

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

MAN 213

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

MAN 221

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

ENG 201

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

4. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAN 212

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

MAN 222

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

MAN 252

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

ILM 242

 

4

3

4

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

LAW 258

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

5

 

ENG 202

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

5. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITR 311

5

5

 

 

 

 

 

 

5

5

 

 

 

 

MAN 321

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

IR 303

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

ENG 301

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITR 312

 

 

4

 

3

 

4

 

 

 

 

 

 

 

ITR 322

5

5

5

4

5

4

5

 

 

 

 

 

 

4

ITR 324

5

5

5

4

5

4

5

 

 

 

 

 

 

4

ENG 302

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Yaz Dönemi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILM 399

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

7. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITR 431

4

4

3

2

3

3

3

3

 

 

4

 

3

 

MAN 431

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5

TURK 401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

8. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILM 408

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

TURK 402

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Alan Seçmeli Dersler

            Küresel Pazarlama ve Yönetim

 

Program Yeterlilikleri

Dersler

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ITR  342

5

5

 

3

4

4

 

4

 

 

5

5

4

 

ITR 344

5

5

3

3

5

 

 

5

 

 

4

5

5

 

ITR 413

5

 

 

 

4

4

4

 

 

 

 

 

 

 

ITR 421

5

5

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

5

ITR 432

5

4

 

3

4

 

 

4

 

 

5

 

 

 

ITR 433

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

5

ITR 435

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

5

ITR 436

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

5

ITR 442

5

5