ANASAYFAYA GERİ DÖNULUSLARARASI TİCARET HUKUKU YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

·         Kazanılan Derece

·         Kazanılan Derecenin Düzeyi

·         Kabul Koşulları

·         Önceki Öğrenmenin Tanınması

·         Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

·         Program Tanımı

·         Program Eğitsel Amaçları

·         Program Yeterlilikleri

·         Program Eğitsel Amaçları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Mezunların Mesleki Profili

·         Bir Üst Dereceye Geçiş

·         Öğretim Programı

·         Sınavlar Değerlendirme ve Notlandırma

·         TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Temel Alan Yeterlilikleri – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Ders Öğrenme Kazanımları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Program Yapısı

·         Mezuniyet Koşulları

·         Eğitim Türü

·         Bölüm Başkanı

 

 

 

KAZANILAN DERECE

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Uluslararası Ticaret Hukuku Yüksek Lisans Derecesi almaya hak kazanırlar.

 

KAZANILAN DERECENİN DÜZEYİ

 

Bu program  yüksek lisans düzeyinde öğrenim veren bir programdır.

 


geri dön

KABUL KOŞULLARI

 

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan ALES sınavı sonuçları, öğrencinin lisans eğitimindeki performansı (notları) ve mülakat sonuçlarına göre yapılır. Yüksek lisans programına öğrenci kabulu merkezi bir sürece bağlı olmayıp ilgili üniversite tarafından yapılır.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI

 

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır.

 

Kurum içi ve kurum dışı yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır. Kurum için ve kurum dışı yatay geçişlerde transfer edilen dersler yönetim kurulu tarafından belirlenir. Öğrencinin programa yatay geçiş yoluyla başlamadığı durumlarda da eğer öğrencinin başka bir kurumda almış olduğu dersler var ise bunlardan ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenenler ders bazında transfer edilebilir.

 


geri dön

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Uluslararası Ticaret Hukuku (Law in International Trade) alanında Yüksek Lisans derecesi (Master of Law in International Trade) almaya hak kazanmaktadırlar.

 

PROGRAM TANIMI

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Uluslararası Ticaret Hukuku Yüksek Lisans Programı öğrencilerini, alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak kişiler olarak yetiştirmeyi hedefler.

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Uluslararası Ticaret Hukuku Yüksek Lisans Programı öğrencileri eğitimleri süresince kendi alanında temel dersler ve seçmeli alarak mesleğin önde gelen akademisyenleri ve profesyonelleriyle tanışma ve deneyimlerinden yararlanma olanağını elde ederler. Yüksek lisans projesi veya yüksek lisans tezi çalışması ile kendi ilgi alanlarını geliştirirler ve kendi ilgi alanlarında derinlik kazanırlar.

 


geri dön

 PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI

 

 Program eğitsel amaçları aşağıdadır:

 

1.      Hukuk kültürünü benimsemiş, güçlü bir adalet duygusuna ve etik değerlere sahip, insan haklarını temel alan, toplumsal sorumluluklarının bilincinde bireyler yetiştirmek.

2.      Ulusal ve uluslararası değişikliklere açık, yenilikleri yakından takip eden, ulusal hukuku uluslararası hukukla harmanlama yeteneğine sahip hukukçular yetiştirmek.

3.      Türk Hukuk sisteminin yapısını özümsemiş, hem ulusal hem uluslararası hukuk mevzuatına hâkim, sorun çözme yeteneğine sahip, uygulama becerisiyle akademik vizyonu bağdaştıran, kamu ve özel sektörde görev alabilecek nitelikte donanımlı hukukçular yetiştirmek.

4.      Öğrenci odaklı bir hukuk eğitimini amaç alarak uygulamaya yönelik eğitim vermek. Bu çerçevede yargı organlarıyla işbirliği halinde, uygulamalı çalışma ve farazi mahkeme çalışmalarına ağırlık vermek.

5.      Hukuk bilgisi güçlü, hukuk biliminin gelişimine katkıda bulunan akademisyenler yetiştirmek.

6.      En az bir yabancı dili ve bilişim teknolojilerini etkili şekilde kullanarak dünyanın her yerindeki meslektaşlarıyla iletişim kurma yeteneğine sahip hukukçular yetiştirmek.

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

Program yeterlilikleri aşağıdadır:

 

1.      Uluslararası Ticaret Hukuku'nun çeşitli disiplinlerine ilişkin kavram ve kurumlar ile bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri kavrar.

2.      Uluslararası Ticaret Hukuku'nun her dalına ilişkin ulusal, uluslararası ve uluslarüstü düzenlemelerden, yargı organlarının kararlarından, tahkim uygulamalarından ve ilgili bilimsel değerlendirmelerden haberdardır.

3.      3)Uluslararası Ticaret Hukuku'nun uygulamasında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

4.      Mevzuat metinleri, yargı ve tahkim kararları ve bilimsel kaynaklardan hareketle, hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunları tanır ve çözüm üretir.

5.      Mevzuat metinlerini, yargı ve tahkim kararlarını, bilimsel kaynakları hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle inceler, yorumlar, mesleki ve bilimsel amaçlarla kullanır.

6.      Özeleştiri yeteneği geliştirerek yaşam boyu öğrenmeye açık olur.

7.      Uluslararası Ticaret Hukuku alanındaki tüm gelişmeleri, gerek teori, gerekse uygulama düzeyinde takip eder ve değerlendirir.

8.      Uluslararası Ticaret Hukuku’yla ilgili konularda kişi ve kurumlarla karşılıklı bilgi alışverişinde bulunarak konuyla ilgili düşüncelerini ve çözüm önerilerini sunma yeteneğine sahip olur.

9.      İyi bir hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlüğe, adalet duygusuna ve ahlaki değerlere sahitir.

 


geri dön

PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI-PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Program Eğitsel Amaçları

Program Eğitsel Amaçları

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

1

x

x

x

x

2

x

x

x

x

x

x

3

x

x

x

x

4

x

x

x

x

x

x

5

x

x

x

x

x

x

6

x

x

x

x

7

x

x

x

x

x

8

x

x

x

x

9

x

x

x

x

x

x

 

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

 

Bu programdan mezun olanlar uluslararası ticaret hukuku alanda kamu sektöründe ve özel sektörde çalışırlar. Mezunlar bu alanda çalışabilmek üzere gerekli temel ve teknik bilgilerle ve iletişim, takım çalışması gibi becerilerle donatılmış olarak yetiştirilirler.

 


geri dön

BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

 

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü eğitim programlarına başvurabilirler.

 

ÖĞRETİM PROGRAMI

 

Vizyon


İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün vizyonu kültürel açıdan zengin ve teknolojik açıdan gelişmiş küresel topluma ve iş dünyasına katma değer sağlamak ve ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişiminde etkin ve etik değerlere saygılı şekilde görev almaktır.

 

Misyon

 

Hukuk kültürünü benimsemiş, güçlü bir adalet duygusuna ve etik değerlere sahip, bu adalet duygusunun izlerini her tür hukuki ilişkiye yansıtabilen hukukçular yetiştirmek. Hukuk bilimine öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve faaliyet boyutlarında ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunarak hukuk biliminin gelişimine öncülük etmek.

 


geri dön

SINAVLAR DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

 

Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

 

Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.

 

Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, F değeri 0.00 şeklindedir.

 

Yüksek Lisans tezi için IP, P ve F notları kullanılır. IP tez çalışmasının başarıyla sürdüğünü, P tez çalışmasının başarıyla tamamlanmış olduğunu, F tez çalışması çalışmasının başarısız olduğunu gösterir.

 

Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

 


geri dön

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

 

TYYÇ 7. Düzey Yeterlilikleri

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Bilgi

-Kurumsal

-Olgusal

1

x

x

 

x

x

 

x

 

 

2

x

x

 

 

x

 

x

 

 

Beceriler

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

1

x

x

x

x

x

 

 

x

 

2

x

x

x

 

x

 

x

x

 

3

 

 

x

x

x

 

 

 

 

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

x

x

x

x

 

x

x

 

 

2

x

x

x

x

 

 

x

x

x

Öğrenme Yetkinliği

1

 

 

 

 

x

x

x

x

x

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

x

x

x

 

 

x

x

x

x

2

x

 

x

x

x

x

x

x

x

3

 

 

 

 

x

 

x

x

 

4

 

 

 

 

x

 

x

x

 

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

x

x

 

x

 

x

 

x

x

2

 

 

x

x

 

x

x

x

x

 


geri dön

DERS -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Dersler

Program Yeterlilikleri

Zorunlu Dersler

1

2

3

4

5

6

7

8

9

HUK 561

5

5

3

4

5

1

5

 

 

HUK 562

5

4

3

4

5

 

5

 

5

HUK 697

 

 

 

5

5

4

 

5

5

Seçmeli Dersler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUK 502

5

5

 

4

5

3

5

3

 

HUK 521

5

5

 

5

5

5

5

5

3

HUK 522

5

5

5

4

5

4

5

5

3

HUK 523

5

5

5

5

4

2

4

5

 

HUK 525

5

5

5

4

5

4

5

5

4

HUK 551

5

5

5

4

4

5

2

5

 

LAW 453

5

5

3

4

5

4

4

5

 

HUK 553

5

5

2

4

5

3

4

 

 

HUK 563

5

5

 

5

4

3

4

 

 

HUK 564

5

5

 

4

5

5

1

3

 

HUK 571

5

5

 

4

5

3

1

 

 

HUK 572

5

5

3

5

5

3

3

 

 

HUK 652

5

5

4

5

4

4

3

5

 

HUK 660

5

5

5

5

4

4

4

5

5

HUK 670

5

5

5

4

4

4

5

5

 

HUK 682

5

5

 

5

4

 

1

5

5

 


geri dön

PROGRAM YAPISI

 

Ders Programı

 

 

T

U

AKTS

HUK 521

Türk Özel Hukukunda Güncel Gelişmeler I

3

0

5

HUK 522

Türk Özel Hukukunda Güncel Gelişmeler II

3

0

5

HUK 561

Uluslararası Ticari Sözleşmeler

3

0

5

HUK 562

Uluslararası Ticari Tahkim

3

0

5

 

Seçmeli Ders

3

0

5

 

Seçmeli Ders

3

0

5

 

Seçmeli Ders

3

0

5

HUK 597

Seminer

3

0

5

HUK 599

Yüksek Lisans Tezi

0

0

80

 

Seçmeli Ders Listesi

 

HUK 502

Uluslararası Mali Hukuk

(3-0)5

HUK 523

Uluslararası Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

(3-0)5

HUK 525

Bilgi Teknolojileri Hukukunda Yeni Gelişmeler

(3-0)5

HUK 551

Şirket Birleşme ve Devralmaları

(3-0)5

HUK 553

Enerji Hukuku

(3-0)5

HUK 563

Yeknesak Hukuk (Hukukun Birleştirilmesi)

(3-0)5

HUK 564

Uluslararası İnşaat Hukuku

(3-0)5

HUK 571

Dünya Ticaret Örgütü Hukuku

(3-0)5

HUK 572

Rekabet Hukuku

(3-0)5

HUK 652

Uluslararası Lojistik ve Taşıma Hukuku

(3-0)5

HUK 660

Lex Mercatoria

(3-0)5

HUK 670

Milletlerarası Özel Hukuk Uygulama Çalışmaları

(3-0)5

HUK 682

ILO Normları Işığında Toplu Pazarlık Hukuku

(3-0)5

 

Ders İçerikleri

HUK 502 Uluslararası Mali Hukuk                                                                      (3-0)5

 

Bu derste Avrupa Birliği düzenlemeleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin uygulamaları, çifte vergilendirmenin önlenmesi, serbest ticaret bölgeleri, dolaylı ve dolaysız vergiler ve gümrük vergileri.

 

HUK 521 Türk Özel Hukukunda Güncel Gelişmeler I                                      (3-0)5

 

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile getirilen yeni kurum ve düzenlemeler.

 

HUK 522 Türk Özel Hukukunda Güncel Gelişmeler II                                     (3-0)5

 

Yeni Türk Borçlar Kanunu ve yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile getirilen yeni kurum ve düzenlemeler.

 

HUK 523 Uluslararası Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku                                    (3-0)5

 

Fikri mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin temel hukuki çerçeve; bu bağlamda özellikle telif hakları ve bağlantılı haklar, markalar, patentler, endüstriyel tasarımlar ve faydalı modellere ilişkin uygulamalar.

 

HUK 525 Bilgi Teknolojileri Hukukunda Yeni Gelişmeler                                (3-0)5

 

Bilişim ve iletişim teknolojileri alanında yaşanan gelişmelere ilişkin hukuksal altyapı, güvenlik ve özgürlük çizgisinde Internet’in yönetişimi, bilgi toplumuna sosyo-hukuksal yaklaşım, telekomünikasyon düzenlemelerinin hukuksal boyutu,  kişisel bilgi ve verinin korunması, fikri mülkiyet haklarının bilişim alanında korunması, bilgi ve iletişim teknolojileri ve kamu yönetimi, siber suç.

 

HUK 551 Şirket Birleşme ve Devralmaları                                                          (3-0)5

 

Gizlilik anlaşması (confidentiality agreement), mutabakat anlaşması (memorandum of understanding), mali ve hukuki "due diligence" incelemesi, model şirket birleşme ve devralma sözleşmelerinin uygulaması ve yeni Türk Ticaret Kanununun getirdiği düzenlemeler.

 

HUK 553 Enerji Hukuku                                                                                      (3-0)5

 

Enerji sektörünü düzenleyen hukuk kuralları ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun düzenlemeleri.

 

HUK 561 Uluslararası Ticari Sözleşmeler                                                (3-0)5

 

Bir uluslararası alım-satım sözleşmesi örneğinden yola çıkılarak uluslararası sözleşmelerin kuruluşu ve işleyişi; INCOTERMS, akreditif ve diğer ödeme şekilleri; model sözleşmelerin kullanımı, sözleşmeye uygulanacak hukuk ve uyuşmazlık çözüm yolları.

 

HUK 562 Uluslararası Ticari Tahkim                                                                  (3-0)5

 

Tahkim şartı, dava ehliyeti, tahkime elverişlilik, kamu düzeni, ad hoc ve kurumsal tahkim, tahkimde yargılama süreci, tahkim kararlarının tanınması ve tenfizi ile ilgili New York Konvansiyonu, Milletlerarası Tahkim Kanunu.

 

HUK 563 Yeknesak Hukuk (Hukukun Birleştirilmesi)                                      (3-0)5

 

Yeknesak hukukun gelişimi; AB çerçevesinde özel hukuku birleştirme çalışmaları; Ole Lando ilkeleri; uluslararası mal satımına ilişkin Viyana Konvansiyonu; UNIDROIT ilkeleri ve diğer yeknesak hukuk metinleri.

 

HUK 564 Uluslararası İnşaat Hukuku                                                                 (3-0)5

 

FIDIC model sözleşmeleri, mühendisin konumu ve uyuşmazlık çözme yetkisi, uygulama sorunları, "joint venture" sözleşmeleri, aşırı ifa güçlüğü ve force maceur şartları, tahkim şartları.

 

HUK 571 Dünya Ticaret Örgütü Hukuku                                                                      (3-0)5

 

GATT ve Dünya Ticaret Örgütünün tarihsel gelişimi; GATT'ın dayandığı temel ilkeler; TRIPS ve TRIM anlaşmaları; gelişmekte olan ülkelerin temsili; Dünya Ticaret Örgütü panelleri ve temyiz yargılaması.

 

HUK 572 Rekabet Hukuku                                                                                              (3-0)5

 

Avrupa Birliği Hukuku çerçevesinde şirket birleşme ve devralmalarının denetimi; monopol, üstün konumun kötüye kullanılması; ticaret engelleri; devlet sübvansiyonlarının hukukiliği.

 

HUK 597 Seminer                                                                                                  (3-0)5

 

Öğrencilerin tez konuları ile ilgili yaptıkları araştırmaların sonuçlarının sunumu

 

HUK 598 Mezuniyet Projesi                                                                                  (3-0)5

 

Uluslararası Ticaret Hukukunun uygulama alanında bir araştırma konusunu belirleme, araştırma sorularını tanımlama, mevzuat, teori ve uygulamaya dayalı literatür ve alan araştırması yapma, etik akademik çerçevede rapor hazırlama ve sunma.

 

HUK 599 Yüksek Lisans Tezi                                                                               (0-0)80

 

Öğrenciler uluslararası ticaret hukuku ile ilgili bir alanda akademik nitelikli bir araştırma yaparak bilimsel bir eser ortaya çıkaracaklartır.

 

HUK 652 Uluslararası Lojistik ve Taşıma Hukuku                                            (3-0)5

 

Hava taşıma ve deniz taşımacılığına ilişkin hukuk kuralları ve ilkeler; bu alandaki uluslararası sözleşmeler ve yeni Türk Ticaret Kanununun bu alana ilişkin hükümleri.

 

HUK 660 Lex Mercatoria                                                                                      (3-0)5

 

Uluslararası ticaret hukukunun genel ilkeleri, tarihi gelişimi, mukayeseli hukukta ve yeknesak hukuktaki yansımaları, uluslararası ticari tahkim kararlarındaki uygulamalar ve doktrin görüşleri.

 

HUK 670 Milletlerarası Özel Hukuk Uygulama Çalışmaları                             (3-0)5

 

Uluslararası mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi; sözleşmelerde, haksız fiillerde ve aile hukuku davalarında uygulanacak hukukun belirlenmesi; kanunlar ihtilafı kuralları; “renvoi”; uyuşmazlık çözüm şartı yazımı.

 

HUK 682 ILO Normları Işığında Toplu Pazarlık Hukuku                                (3-0)5

 

Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) toplu pazarlık ile ilgili düzenlemeleri.

 


geri dön

MEZUNİYET KOŞULLARI

 

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 4.00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve minimum 120 AKTS kredi yükünü tamamlayarak, tüm derslerden en az CC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir.

 

EĞİTİM TÜRÜ

 

Bu program örgün öğretimdir.

 


geri dön

BÖLÜM BAŞKANI 

 

Prof.Dr. Hayri KOZANOĞLU
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

E-posta: hayri.kozanoglu@kemerburgaz.edu.tr
Telefon: +90 212 604 0100