ANASAYFAYA GERİ DÖNULUSLARARASI İLİŞKİLER LİSANS PROGRAMI

·         Kazanılan Derece

·         Kazanılan Derecenin Düzeyi

·         Kabul Koşulları

·         Önceki Öğrenmenin Tanınması

·         Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

·         Program Tanımı

·         Program Eğitsel Amaçları

·         Program Yeterlilikleri

·         Program Eğitsel Amaçları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Mezunların Mesleki Profili

·         Bir Üst Dereceye Geçiş

·         Öğretim Programı

·         Sınavlar Değerlendirme ve Notlandırma

·         TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Temel Alan Yeterlilikleri – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Ders Öğrenme Kazanımları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Program Yapısı

·         Mezuniyet Koşulları

·         Eğitim Türü

·         Bölüm Başkanı

 

KAZANILAN DERECE

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Uluslararası İlişkiler Lisans Derecesi almaya hak kazanırlar.

 

KAZANILAN DERECENİN DÜZEYİ

 

Bu program lisans düzeyinde öğrenim veren bir programdır.

 


geri dön

KABUL KOŞULLARI

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan iki aşamalı (YGS ve LYS) sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır.

 

Kurum içi yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır. Kontenjanlar ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının belirli bir oranı olarak ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenir. Kurum içi yatay geçiş kontenjanları taban puanı ve öngörülen ilave şartlarla birlikte son başvurunun kabul edileceği günden belirli bir süre öncesinde Üniversite web sayfasında ilan edilir.

 

Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

 

Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

 
Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarını başarı ile tamamlamış öğrenciler lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurtdışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da dikey geçiş için başvurabilirler. Gerek merkezi yerleştirme gerekse özel yetenek sınavı ile öğrenci alan meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezi sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS sınavına girmek zorundadırlar. Özel Yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş de merkezi olarak yapılır.

 


geri dön

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Uluslararası İlişkiler (International Relations) alanında Lisans derecesi (Bachelor of Art in International Relations) almaya hak kazanmaktadırlar.

 

PROGRAM TANIMI

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerini, uluslararası ilişkiler alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak, yenilikçi ve girişimci kişiler olarak yetiştirmeyi hedefler.

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri eğitimleri süresince iş dünyasının gerçekleriyle tanışırlar, seçmeli dersler, konferanslar ve seminerler yoluyla mesleğin önde gelen akademisyenleri ve profesyonelleriyle tanışma ve deneyimlerinden yararlanma olanağını elde ederler.

 


geri dön

PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI

 

 Program eğitsel amaçları aşağıdadır:

 

1.      Uluslararası ilişkiler disiplininde uzmanlaşmış,

2.      Devlet, siyasi süreçler, siyasal sistemler ve uluslararası aktörler arasındaki ilişkiler konularında kapsamlı olarak bilgili,

3.      Uluslararası ilişkiler araştırmaları ile ilgili sosyal ve idari disiplinlere aşina,

4.      Kamu, sivil toplum ve iş kuruluşlarında yetkin ve sorumlu bir şekilde çalışabilecek, onları yönetebilecek ve çalışma süreçlerini etkin bir şekilde yönlendirebilecek,

5.      Hızla değişen küresel ortamda değişikliklere uyum sağlayabilen,

6.      Kültürel değerler ve kültürel çeşitliliğe saygılı,

7.      Sosyal sorumluluk ve etkin yurttaşlık niteliklerine sahip,

8.      Küresel düzeyde yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip,

9.      Sürekli kişisel gelişim için yaşam boyu öğrenme sürecinin önemini takdir eden ve kendini iyileştirme becerisine sahip

 


geri dön

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

Program yeterlilikleri aşağıdadır:

 

1.      Hukuk, ekonomi, sosyoloji, tarih, Avrupa çalışmaları ve kültürel çalışmalar gibi uluslararası ilişkiler disiplini ile bağlantılı alanlarda temel kuram ve kavramları anlar.

2.      Karşılaştırmalı siyaset, siyaset teorisi, siyasal tarih, siyasal kurumlar, uluslararası ilişkiler, uluslararası örgütler, diplomasi, Avrupa çalışmaları ve Türk siyasal hayatı gibi uluslararası ilişkilerin çalışma alanlarındaki teori, kavram ve olguları tanıyabilir ve ayırt edebilir. 

3.      Uluslararası ilişkiler teorilerini kullanarak güncel yerel, bölgesel ve küresel olayları anlayabilir, analiz edebilir ve yorumlayabilir.

4.      Niceliksel ve niteliksel analiz yaparak, meseleleri analiz edebilir ve doğru çıkarımlar yapabilir.

5.      Türkçe ve İngilizcede güçlü yazılı ve sözel iletişim becerisi sergiler.

6.      Akademik ve iş hayatında gereken bilgisayar teknolojilerini kullanabilir.

7.      Eleştirel düşünme yeteneği kazanır.

8.      Projeleri zamanında ve başarılı olarak tamamlama sorumluluğunu üstlenebilir.

9.      Karmaşık, hızla değişen küresel, siyasi ve sosyal çevredeki koşullara uyum sağlamanın ve değişimi idare etmenin önemini anlar.

10.  Hayat boyu eğitim için gerekli beceri ve motivasyonu kazanır.

11.  Etnik, dini, kültürel ve cinsi çeşitlilik değerleri ve meseleleri konusunda farkındalık ve hassasiyet gösterir.

12.  Toplumsal, siyasal ve profesyonel hayatta yüksek etik standartlara sahip olur.

13.  Hem bağımsız olarak, hem de grup içinde sorunları çözebilir ve kararlar alabilir.

14.  Topluluk üyesi ve yurttaş olma farkındalığına ve bilincine sahip olur.

15.  Çok kültürlü ve çok dilli çevrelerde çalışmasını sağlayacak kültürlerarası yetkinlik kazanır.

 

PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Program Yeterlilikleri

Program Eğitsel Amaçları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

x

x

x

x

2

x

x

x

x

3

x

x

x

x

x

4.

x

x

x

x

5

x

x

x

x

x

6

x

x

x

7

x

x

x

x

8

x

x

x

9

x

x

10

x

x

x

x

11

x

x

x

12

x

x

x

13

x

14

x

x

15

x

x

 


geri dön

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

 

Bu programdan mezun olanlar uluslararası ilişkiler alanında kamu sektöründe ve özel sektörde çalışırlar. Mezunlar bu alanlarda çalışabilmek üzere gerekli temel ve teknik bilgilerle ve iletişim, yabancı dil, takım çalışması gibi becerilerle donatılmış olarak yetiştirilirler.

 

BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

 

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü eğitim programlarına başvurabilirler.

 


geri dön

ÖĞRETİM PROGRAMI

 

Vizyon


Ulusal ve küresel düzeyde demokrasinin ve barışın gelişmesine katkıda bulunmak.

 

Misyon


Uluslararası ilişkiler alanında güçlü bir entelektüel altyapıya sahip ulusal ve küresel liderler yetiştirmek, disiplinin gelişmesine katkı sağlayacak akademik araştırmalar gerçekleştirmek ve paydaşlarına ve topluma yarar sağlayıcı hizmetler vermek.

 


geri dön

p>

SINAVLAR DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

 

Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

 

Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.

 

Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, DC değeri 1.50, DD değeri 1.00, F değeri 0.00 şeklindedir.

 

Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

 

Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar.

 

Genel not ortalaması veya yarıyıl not ortalaması 2.00’ın altında olan lisans ve ön lisans öğrencileri başarısız sayılırlar. Başarısız öğrencilerden ikinci ve daha üst yarıyıl öğrencisi olanların öğrenimlerine devam edebilmeleri için kayıtlı bulundukları yarıyıl sonu itibariyle genel not ortalaması 1.80'den daha düşük olan ikinci ve daha üst yarıyıldaki öğrenciler, genel not ortalamalarını belirtilen düzeye çıkartıncaya kadar daha önce aldıkları dersleri tekrarlar.

 


geri dön

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

           

 

TYYÇ 6. Düzey Yeterlilikleri

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Bilgi

-Kurumsal

-Olgusal

1

x

x

x

x

 

 

 

Beceriler

-Bilişsel

-Uygulamalı

 

1

x

x

x

x

x

 

 

 

2

x

x

x

x

x

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği

1

x

x

x

x

x

x

x

2

x

x

x

x

3

x

x

x

x

1

x

x

x

x

x

x

x

x

2

x

x

x

x

3

x

x

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

x

x

x

x

2

x

x

x

x

3

x

x

x

x

4

x

5

x

Alana Özgü Yetkinlik

1

x

x

x

x

2

x

x

x

x

 


geri dön

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

Temel Alan: Sosyal ve Davranış Bilimleri

 

Sosyal ve Davranış Bilimleri Temel Alanı Lisans Yeterlilikleri

(Akademik Ağırlıklı) TYYÇ 6. Düzey

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Bilgi

-Kurumsal  

-Olgusal

1

x

x

x

x

2

x

x

x

x

3

x

x

x

x

4

x

x

x

x

5

x

x

x

x

x

x

x

6

x

x

x

x

x

x

x

Beceriler

-Bilişsel

-Uygulamalı

1

x

x

x

x

2

x

x

3

x

x

x

4

x

x

5

x

x

x

x

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

x

x

x

x

x

2

x

x

x

x

x

3

x

x

4

x

x

x

5

x

x

x

x

Öğrenme Yetkinliği

1

x

x

x

x

x

x

2

x

x

x

x

x

x

3

x

x

x

x

x

x

4

x

x

x

x

5

x

x

x

x

x

x

x

6

x

x

x

x

7

x

x

x

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

x

x

2

x

x

x

x

3

x

x

x

x

x

x

x

4

x

x

x

x

5

x

x

x

x

x

6

x

x

7

x

Alana Özgü Yetkinlik

1

x

x

x

2

x

x

x

3

x

x

x

x

x

4

x

x

x

x

x

 


geri dön

DERS -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Dersler

Program Yeterlilikleri

1. Yarıyıl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

POLS 101

5

5

3

 

5

 

3

3

 

4

4

4

3

4

 

ECON 101

5

5

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

MATH 101

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

LAW 195

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

5

 

 

CE 101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

ENG 101

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

HIST 101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

2. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR 102

 

5

3

 

1

 

 

1

 

 

2

 

 

 

 

ECON 102

5

5

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

MATH 102

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

ENG 102

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

HIST 102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

HIST 110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

3. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR 201

5

5

 

 

1

 

 

1

 

 

2

 

 

 

 

POLS 201

5

5

4

1

 

 

4

2

 

 

3

3

 

 

 

POLS 301

4

5

5

3

4

 

4

4

2

4

5

4

 

5

 

MAN 211

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOC 101

5

4

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

ENG 201

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR 202

5

5

 

 

1

 

 

1

 

 

2

 

 

 

 

IR 204

 

5

 

 

1

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

IR 232

5

5

 

 

1

 

 

1

 

3

2

 

 

 

3

POLS 206

5

5

5

3

4

 

 

4

 

4

5

4

 

5

 

LAW 214

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

5

 

 

ENG 202

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR 301

 

5

5

3

1

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

IR 303 

 

5

5

3

1

 

5

4

 

5

3

 

 

 

4

IR 351

5

5

5

3

3

 

4

4

 

 

 

 

 

 

 

ENG 301

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alan Seçmeli Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serbest Seçmeli Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR 302

3

5

5

3

3

 

4

4

1

 

 

 

 

 

 

IR 312