ANASAYFAYA GERİ DÖNTIP LİSANS PROGRAMI

·         Kazanılan Derece

·         Kazanılan Derecenin Düzeyi

·         Kabul Koşulları

·         Önceki Öğrenmenin Tanınması

·         Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

·         Program Tanımı

·         Program Eğitsel Amaçları

·         Program Yeterlilikleri

·         Program Eğitsel Amaçları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Mezunların Mesleki Profili

·         Bir Üst Dereceye Geçiş

·         Öğretim Programı

·         Sınavlar Değerlendirme ve Notlandırma

·         TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Temel Alan Yeterlilikleri – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Ders Öğrenme Kazanımları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Program Yapısı

·         Mezuniyet Koşulları

·         Eğitim Türü

·         Bölüm Başkanı

 

KAZANILAN DERECE

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Tıp Lisans Derecesi almaya hak kazanırlar.

 

KAZANILAN DERECENİN DÜZEYİ

 

Bu program lisans düzeyinde öğrenim veren bir programdır.

 


geri dön

KABUL KOŞULLARI

 

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan iki aşamalı (YGS ve LYS) sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI

 

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır.

 

Kurum içi yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır. Kontenjanlar ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının belirli bir oranı olarak ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenir. Kurum içi yatay geçiş kontenjanları taban puanı ve öngörülen ilave şartlarla birlikte son başvurunun kabul edileceği günden belirli bir süre öncesinde Üniversite web sayfasında ilan edilir.

 

Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

 

Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.


Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarını başarı ile tamamlamış öğrenciler lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurtdışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da dikey geçiş için başvurabilirler. Gerek merkezi yerleştirme gerekse özel yetenek sınavı ile öğrenci alan meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezi sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS sınavına girmek zorundadırlar. Özel Yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş de merkezi olarak yapılır.

 


geri dön

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Tıp (Medicine) alanında Lisans derecesi (Bachelor of Medicine) almaya hak kazanmaktadırlar.

 

PROGRAM TANIMI

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerini, alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak hekimler olarak yetiştirmeyi hedefler.

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri eğitimleri süresince tıp dünyasının gerçekleriyle tanışırlar, hastane pratiği ile mezuniyet öncesinde deneyim kazanırlar, seçmeli dersler, konferanslar ve seminerler yoluyla mesleğin önde gelen akademisyenleri ve profesyonelleriyle tanışma ve deneyimlerinden yararlanma olanağını elde ederler.

 


geri dön

PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI

 

 Program eğitsel amaçları aşağıdadır:

 

1.      Bilinçli, sorumluluk sahibi ve sorgulayıcı,

2.      Gerekli yöntemleri uygulayabilecek bilgi ve becerilere sahip,

3.      İnsan sağlığının korunması ve iyileştirilmesi için gerekli bilgi ve becerilerle donanmış,

4.      Sağlık sorunlarına karşı çözüm ve tedavi yöntemleri geliştirebilme yeteneğine sahip.

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

Program yeterlilikleri aşağıdadır:

 

1.      Sağlık sorunlarıyla başa çıkmak için gerekli bilgiye sahip olmak.

2.      Birinci basamak sağlık hizmeti sorunlarıyla uğraşmak için gereken bilgi ve becerilere sahip olmak.

3.      Birinci derece sağlık hizmeti vermek için gereken becerilere sahip olmak.

4.      Bilinçli, araştırmacı ve sorumluluk sahibi bir hekim olmak.

5.      Halk sağlığını korumak ve iyileştirmek.

6.      Sağlık sorunlarına çözüm bulabilmek.

 

PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Program Yeterlilikleri

Program Eğitsel Amaçları

1

2

3

4

1

x

x

2

x

x

3

x

4

x

x

x

5

x

x

x

6

x

x

x

 

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

 

Bu programdan mezun olanlar hekim olarak hastanelerde ve sağlık sektöründe çalışırlar. Mezunlar bu alanda çalışabilmek üzere gerekli temel ve teknik bilgilerle ve iletişim, yabancı dil gibi becerilerle donatılmış olarak yetiştirilirler.

 


geri dön

BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

 

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü eğitim programlarına başvurabilirler.

 

ÖĞRETİM PROGRAMI

 

Vizyon

 

Yenilikçi bir tıp eğitimi vermek, tıp alanındaki standartları belirlemek ve mükemmel bir sağlık hizmeti sunmak.

 

Misyon


Uluslararası standartlarda bilgi birikimine sahip, halk sağlığı konularına duyarlı, etik değerlere bağlı, değişik vakaları doğru bir biçimde teşhis edebilecek ve doğru tedavi yöntemlerini uygulayabilecek nitelikli hekimler yetiştirmek; halka nitelikli ve uluslararası tanınmışlık seviyesinde sağlık hizmeti vermek; ülkenin sorunlarının çözümüne ve tıp biliminin evrensel gelişimine katkıda bulunacak araştırmaları yapmak.

 


geri dön

SINAVLAR DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

 

Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

 

Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.

 

Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, DC değeri 1.50, DD değeri 1.00, F değeri 0.00 şeklindedir.

 

Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

 

Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar.

 

Genel not ortalaması veya yarıyıl not ortalaması 2.00’ın altında olan lisans ve ön lisans öğrencileri başarısız sayılırlar. Başarısız öğrencilerden ikinci ve daha üst yarıyıl öğrencisi olanların öğrenimlerine devam edebilmeleri için kayıtlı bulundukları yarıyıl sonu itibariyle genel not ortalaması 1.80'den daha düşük olan ikinci ve daha üst yarıyıldaki öğrenciler, genel not ortalamalarını belirtilen düzeye çıkartıncaya kadar daha önce aldıkları dersleri tekrarlar.

 


geri dön

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

TYYÇ 6. Düzey Yeterlilikleri

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Bilgi

 

-Kurumsal

-Olgusal

1

x

x

x

2

x

x

x

Beceriler

 

 

 

-Bilişsel

-Uygulamalı

 

 

1

x

x

2

x

x

3

x

x

4

x

Yetkinlikler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme  Yetkinliği

 

1

x

x

2

x

x

Öğrenme Yetkinliği

 

 

 

1

x

x

x

2

x

3

x

x

4

x

x

x

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 

 

 

1

x

x

2

x

x

3

x

x

4

x

x

Alana Özgü Yetkinlik

 

 

 

1

x

x

2

x

3

x

4

x

x

 


geri dön

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Temel Alan: Sağlık

 

Sağlık Temel Alanı Lisans Yeterlilikleri

(Akademik Ağırlıklı) TYYÇ 6. Düzey

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Bilgi

Kurumsal

Olgusal

1

x

x

x

2

x

x

x

Beceri

 

 

Bilişsel

Uygulamalı

 

1

x

x

2

x

x

3

x

x

4

x

Yetkinlikler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme  Yetkinliği

1

x

x

2

x

x

Öğrenme Yetkinliği

 

 

1

x

x

x

2

x

3

x

x

4

x

x

x

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 

 

1

x

x

2

x

x

3

x

x

4

x

x

Alana Özgü Yetkinlik

 

 

1

x

x

2

x

3

x

4

x

x

 

 


geri dön

/p>

DERS -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Dersler

Program Yeterlilikleri

 

1.Yarıyıl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

MED 111

5

1

1

5

1

1

2

3

MED 121

4

2

1

2

1

1

2

3

ENG 101

 

CE 100

 

HIST101

 

Seçmeli

 

 2.Yarıyıl

 

MED122

4

2

1

2

3

1

2

3

MED152

3

1

1

1

2

1

1

1

3

ENG102

 

HIST102

 

HIST110

 

3.Yarıyıl

 

MED203

4

2

2

1

2

1

2

1

4

MED213

4

2

2

1

2

1

2

1

4

MED221

4

2

2

1

2

1

2

1

4

ENG201

 

Seçmeli 

 

4.Yarıyıl

 

MED232

4

2

2

1

2

1

2

1

4

MED242

4

2

2

1

2

1

2

1

4

ENG202

 

Seçmeli

 

5.Yarıyıl

 

MED301

4

3

2

2

2

2

3

1

5

MED311

4

3

2

2

2

2

3

1

5

ENG301

 

TURK401

 

Seçmeli 

 

6.Yarıyıl

 

MED 322

4

3

2

2

2

2

3

1

5

MED 332

4

3

2

2

2

2

3

1

5

MED 342

4

4

3

3

2

2

3

1

5

ENG 304

 

TURK401

 

Seçmeli

 

7.Yarıyıl

 

MED 401

5

4

4

4

1

3

2

3

3

4

5

MED 411

5

4

4

4

1

3

2

3

3

4

5

Seçmeli 

 

8.Yarıyıl

 

MED 422

5

4

4

4

1

3

2

3

3

4

5

MED 432

5

4

4

4

1

3

2

3

3

4

5

MED 442

5

4

4

4

1

3

2

3

3

4

5

MED 452

5

4

4

4

1

3

2

3

3

4

5

MED 462

5

4

4

4

1

3

2

3

3

4

5

Seçmeli

 

9.Yarıyıl

 

MED 501

5

4

5

4

4

4

2

4

4

4

5

MED 511

5

4

5

4

4

4

2

4

4

4

5

MED 521

5

4

5

4

4

4

2

4

4

4

5

MED 531

5

4

5

4

4

4

2

4

4

4

5

MED 541

5

4

5

4

4

4

2

4

4

4

5

MED 551

5

4

5

4

4

4

2

4

4

4

5

MED 561

5

4

5

4

4

4

2

4

4

4

5

Seçmeli

 

 

 

10.Yarıyıl

 

MED 502

5

4

5

4

4

4

3

4

4

4

5

MED 512

5

4

5

4

4

4

3

4

4

4

5

MED522

5

4

5

4

4

4

3

4

4

4

5

MED 532

5

4

5

4

4

4

3

4

4

4

5

MED 542

5

4

5

4

4

4

3

4

4

4

5

MED 552

5

4

5

4

4

4

3

4

4

4

5

MED 562

5

4

5

4

4

4

3

4

4

4

5

MED 572

5

4

5

4

4

4

3

4

4

4

5

MED 582

5

4

5

4

4

4

3

4

4

4

5

MED 592

5

4

5

4

4

4

3

4

4

4

5

MED 504

5

4

5

4

4

4

3

4

4

4

5

MED 514

5

4

5

4

4

4

3

4

4

4

5

11.Yarıyıl

 

MED601

5

4

5

5

4

5

5

5

5

4

5

12.Yarıyıl

 

MED602

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

 


geri dön

PROGRAM YAPISI

 

Ders Programı

 

1. Yarıyıl

T

U

AKTS

MED 111

Tıp Bilimlerine Giriş

5

2

8

MED 121

Hücre, Doku ve Organ Sistemleri I

7

2

9

ENG 101

İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma I

4

0

4

CE 100

Bilgisayar Becerileri

1

2

3

HIST 101

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

2

0

2

 

Seçmeli Ders

4

2. Yarıyıl

MED 122

Hücre, Doku ve Organ Sistemleri II

7

3

11

MED 152

Klinik Bilimlere Giriş

6

1

9

ENG 102

İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma II

4

0

4

HIST 102

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

2

0

2

HIST 110

Uygarlık Tarihi

3

0

4

3. Yarıyıl

MED 203 

Lokomotor Sistem

4

1

6

MED 213

Kalp ve Damar Sistemi

8

2

10

MED 221

Solunum Sistemi

4

1

6

ENG 201

İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma III

3

0

4

 

Seçmeli Ders

4

4. Yarıyıl

MED 232

Hemapoetik Sistem, İmmünoloji, Mikrobiyoloji

7

4

11

MED 242

Gastrointestinal Sistem

8

3

11

ENG 202

İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma IV

3

0

4

 

Seçmeli Ders

4

5. Yarıyıl

MED 301

Sinir Sistemi ve Duyu Organları

7

3

10

MED 311

Genitoüriner Sistem

7

3

10

ENG 301

Yazılı İletişim

3

0

4

TURK 401

Türk Dili ve Türkçe İletişim I

2

0

2

 

Seçmeli Ders

4

6. Yarıyıl

MED 322

Topografik Anatomi, Biyoistatistik, Deontoloji

5

2

7

MED 332

Endokrin Sistem ve Metabolizma

5

1

6

MED 342

Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları

5

2

7

ENG 304

Sağlık Uygulamalarında Sözlü İletişim

3

0

4

TURK 402

Türk Dili ve Türkçe İletişim II

2

0

2

 

Seçmeli Ders

4

7. Yarıyıl

MED 401

İç Hastalıkları

9

4

13

MED 411

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

7

6

13

 

Seçmeli Ders

4

8. Yarıyıl

MED 422 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

4

4

8

MED 432

Genel Cerrahi

5

5

10

MED 442

Radyoloji

1

1

2

MED 452

Anestezioloji ve Reanimasyon

1

1

2

MED 462

Üroloji

2

2