ANASAYFAYA GERİ DÖNTIP LİSANS PROGRAMI

·         Kuruluş

·         Kazanılan Derece

·         Kazanılan Derecenin Düzeyi

·         Kayıt ve Kabul Koşulları

·         Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

·         Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

·         Program Tanımı

·         Program Eğitsel Amaçları

·         Program Yeterlilikleri

·         Program Eğitsel Amaçları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Mezunların Mesleki Profili

·         Bir Üst Dereceye Geçiş

·         Öğretim Programı

·         Sınavlar Değerlendirme ve Notlandırma

·         Mezuniyet Koşulları

·         Eğitim Türü

·         Bölüm Başkanı

·         TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Temel Alan Yeterlilikleri – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Ders Öğrenme Kazanımları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Program Yapısı

·         Müfredatlar

 

 

KURULUŞ

 

2013-2014’te eğitim-öğretim hayatına başlayan Tıp Fakültemiz, % 100 İngilizce eğitim vermekte ve eğitime başlamasını takiben her sene yurt içinden çok sayıda öğrenci tarafından tercih edilmektedir ve yurt dışından da çok sayıda öğrenci kabul etmektedir. Altınbaş Holding Desteği ile Altınbaş Üniversitesi bünyesinde ve Medical Park Sağlık Gurubu hastaneleri ile afiliye olarak Mahmutbey Kampüs içerisinde başladığı eğitim-öğretim hayatına, 2016-2017 itibarı ile Bakırköy Kampüs içerisinde devam etmektedir.

 

KAZANILAN DERECE

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Tıp Lisans Derecesi almaya hak kazanırlar.

 

KAZANILAN DERECENİN DÜZEYİ

 

Bu program Tıp alanında Lisans Diploması sunan ve lisans düzeyinde (6. Düzey) öğrenim veren bir programdır.

 


geri dön

KAYIT VE KABUL KOŞULLARI

 

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan iki aşamalı (YGS ve LYS) sınav sonuçlarına göre yapılır ve adayın en az lise mezunu olmak şarttır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir. Yabancı uyruklu öğrenciler, Üniversitemizin Yabancı Öğrenci Alım Komisyonunun belirlediği kriterlere göre alınmaktadır.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI HAKKINDA KURALLAR

 

Önceki formal öğrenmenin tanınması, ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve Altınbaş Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır.

 

Kurum içi yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dâhilinde yapılır. Kontenjanlar ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının belirli bir oranı olarak ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenir. Kurum içi yatay geçiş kontenjanları taban puanı ve öngörülen ilave şartlarla birlikte son başvurunun kabul edileceği günden belirli bir süre öncesinde Üniversite web sayfasında ilan edilir.

 

Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl, geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, yurtiçi üniversitelerin geçmek istediği diploma programına eşdeğer diploma programlarının taban puanlarının en düşüğünden az olmaması şartı aranır.

 

Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.


Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarını başarı ile tamamlamış öğrenciler lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurtdışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da dikey geçiş için başvurabilirler. Gerek merkezi yerleştirme gerekse özel yetenek sınavı ile öğrenci alan meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezi sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS sınavına girmek zorundadırlar. Özel Yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş de merkezi olarak yapılır.

 


geri dön

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Tıp (Medicine) alanında Lisans derecesi (Bachelor of Medicine) almaya hak kazanmaktadırlar.

 

PROGRAM TANIMI

 

Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerini, alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak hekimler olarak yetiştirmeyi hedefler.

 

Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri eğitimleri süresince tıp dünyasının gerçekleriyle tanışırlar, hastane pratiği ile mezuniyet öncesinde deneyim kazanırlar, seçmeli dersler, konferanslar ve seminerler yoluyla mesleğin önde gelen akademisyenleri ve profesyonelleriyle tanışma ve deneyimlerinden yararlanma olanağını elde ederler.

 


geri dön

PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI

 

 Program eğitsel amaçları aşağıdadır:

 

1.      Bilinçli, sorumluluk sahibi ve sorgulayıcı,

2.      Gerekli yöntemleri uygulayabilecek bilgi ve becerilere sahip,

3.      İnsan sağlığının korunması ve iyileştirilmesi için gerekli bilgi ve becerilerle donanmış,

4.      Sağlık sorunlarına karşı çözüm ve tedavi yöntemleri geliştirebilme yeteneğine sahip.

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

Program yeterlilikleri aşağıdadır:

 

1.      Sağlık sorunlarıyla etkin şekilde mücadele eder.

2.      Uluslararası kriterlere uygun sağlık hizmeti verir

3.      Alanında güncel bilgileri takip eder.

4.      Halk sağlığını korur ve iyileştirir.

5.      Araştırma-Geliştirme alanında faaliyet gösterir.

 

PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Program Yeterlilikleri

Program Eğitsel Amaçları

1

2

3

4

1

x

x

2

x

x

3

x

4

x

x

x

5

x

x

x

6

x

x

x

 

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

 

Bu programdan mezun olanlar hekim olarak kamu ve özel hastanelerde ve sağlık sektöründe çalışırlar. Mezunlar bu alanda çalışabilmek üzere gerekli temel ve teknik bilgilerle ve iletişim, yabancı dil ve ekip çalışması gibi becerilerle donatılmış olarak yetiştirilirler.

 


geri dön

BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

 

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü eğitim programlarına başvurabilirler.

 

ÖĞRETİM PROGRAMI

 

Vizyon

 

Yenilikçi bir tıp eğitimi vermek, tıp alanındaki standartları belirlemek ve mükemmel bir sağlık hizmeti sunmak.

 

Misyon


Uluslararası standartlarda bilgi birikimine sahip, halk sağlığı konularına duyarlı, etik değerlere bağlı, değişik vakaları doğru bir biçimde teşhis edebilecek ve doğru tedavi yöntemlerini uygulayabilecek nitelikli hekimler yetiştirmek; halka nitelikli ve uluslararası tanınmışlık seviyesinde sağlık hizmeti vermek; ülkenin sorunlarının çözümüne ve tıp biliminin evrensel gelişimine katkıda bulunacak araştırmaları yapmak.

 


geri dön

SINAVLAR DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

 

Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilere verilecek yarıyıl sonu ders notları, yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumları göz önünde tutularak, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçlarına göre öğretim elemanı tarafından belirlenir.

 

Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.

 

Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD ve F şeklindedir. 4’lük not sistemine göre, AA’nın değeri 4.00, BA’nın değeri 3.50, BB’nin değeri 3.00, CB’nin değeri 2.50, CC’nin değeri 2.00, DC’nin değeri 1.50, DD’nin değeri 1.00 ve F’nin değeri 0.00’dır.

 

Her yarıyıl sonunda, öğrencilerin başarı durumu, yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Tekrar edilen dersler için, alınan en son not hesaplamaya katılır. Not dökümünde öğrencinin tüm notları gösterilir.

 

Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden, bir akademik yıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar.

 

Genel not ortalaması veya yarıyıl not ortalaması 2.00’ın altında olan lisans ve ön lisans öğrencileri başarısız sayılırlar. Genel not ortalaması 1.80’ın altında olan başarısız ö ğrencilerden ikinci veya daha üst yarıyıl öğrencisi olanlar, genel not ortalamalarını en az 1.80’e çıkartıncaya kadar sadece daha önce aldıkları dersleri tekrarlar.

 


geri dön

MEZUNİYET KOŞULLARI

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.

 


geri dön

EĞİTİM TÜRÜ

 

Bu program örgün öğretimdir.

 


geri dön

BÖLÜM BAŞKANI 

 

Prof. Dr. Selma YILMAZER (DEKAN)

Tıp Fakültesi Dekanı

E-posta: selma.yilmazer@altinbas.edu.tr
Telefon: +90 212 604 0100

Doç. Dr. Yekbun ADIGÜZEL (Bologna Fakülte Koordinatörü)

E-posta: yekbun.adiguzel@altinbas.edu.tr

 

 

 


geri dön

 

 

DERS -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Dersler

Program Yeterlilikleri

 

1.Yarıyıl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

MED 111

5

1

1

5

1

1

2

3

MED 121

4

2

1

2

1

1

2

3

ENG 101

 

CE 100

 

HIST101

 

Seçmeli

 

 2.Yarıyıl

 

MED122

4

2

1

2

3

1

2

3

MED152

3

1

1

1

2

1

1

1

3

ENG102

 

HIST102

 

HIST110

 

3.Yarıyıl

 

MED203

4

2

2

1

2

1

2

1

4

MED213

4

2

2

1

2

1

2

1

4

MED221

4

2

2

1

2

1

2

1

4

ENG201

 

Seçmeli 

 

4.Yarıyıl

 

MED232

4

2

2

1

2

1

2

1

4

MED242

4

2

2

1

2

1

2

1

4

ENG202

 

Seçmeli

 

5.Yarıyıl

 

MED301

4

3

2

2

2

2

3

1

5

MED311

4

3

2

2

2

2

3

1

5

ENG301

 

TURK401

 

Seçmeli 

 

6.Yarıyıl

 

MED 322

4

3

2

2

2

2

3

1

5

MED 332

4

3

2

2

2

2

3

1

5

MED 342

4

4

3

3

2

2

3

1

5

ENG 304

 

TURK401

 

Seçmeli

 

7.Yarıyıl

 

MED 401

5

4

4

4

1

3

2

3

3

4

5

MED 411

5

4

4

4

1

3

2

3

3

4

5

Seçmeli 

 

8.Yarıyıl

 

MED 422

5

4

4

4

1

3

2

3

3

4

5

MED 432

5

4

4

4

1

3

2

3

3

4

5

MED 442

5

4

4

4

1

3

2

3

3

4

5

MED 452

5

4

4

4

1

3

2

3

3

4

5

MED 462

5

4

4

4

1

3

2

3

3

4

5

Seçmeli

 

9.Yarıyıl

 

MED 501

5

4

5

4

4

4

2

4

4

4

5

MED 511

5

4

5

4

4

4

2

4

4

4

5

MED 521

5

4

5

4

4

4

2

4

4

4

5

MED 531

5

4

5

4

4

4

2

4

4

4

5

MED 541

5

4

5

4

4

4

2

4

4

4

5

MED 551

5

4

5

4

4

4

2

4

4

4

5

MED 561

5

4

5

4

4

4

2

4

4

4

5

Seçmeli

 

 

 

10.Yarıyıl

 

MED 502

5

4

5

4

4

4

3

4

4

4

5

MED 512

5

4

5

4

4

4

3

4

4

4

5

MED522

5

4

5

4

4

4

3

4

4

4

5

MED 532

5

4

5

4

4

4

3

4

4

4

5

MED 542

5

4

5

4

4

4

3

4

4

4

5

MED 552

5

4

5

4

4

4

3

4

4

4

5

MED 562

5

4

5

4

4

4

3

4

4

4

5

MED 572

5

4

5

4

4

4

3

4

4

4

5

MED 582

5

4

5

4

4

4

3

4

4

4

5

MED 592

5

4

5

4

4

4

3

4

4

4

5

MED 504

5

4

5

4

4

4

3

4

4

4

5

MED 514

5

4

5

4

4

4

3

4

4

4

5

11.Yarıyıl

 

MED601

5

4

5

5

4

5

5

5

5

4

5

12.Yarıyıl

 

MED602

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

 


geri dön

PROGRAM YAPISI

 

Ders Programı

 

1. Yarıyıl

T

U

AKTS

MED 111

Tıp Bilimlerine Giriş

5

2

8

MED 121

Hücre, Doku ve Organ Sistemleri I

7

2

9

ENG 101

İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma I

4

0

4

CE 100

Bilgisayar Becerileri

1

2

3

HIST 101

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

2

0

2

 

Seçmeli Ders

4

2. Yarıyıl

MED 122

Hücre, Doku ve Organ Sistemleri II

7

3

11

MED 152

Klinik Bilimlere Giriş

6

1

9

ENG 102

İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma II

4

0

4

HIST 102

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

2

0

2

HIST 110

Uygarlık Tarihi

3

0

4

3. Yarıyıl

MED 203 

Lokomotor Sistem

4

1

6

MED 213

Kalp ve Damar Sistemi

8

2

10

MED 221

Solunum Sistemi

4

1

6

ENG 201

İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma III

3

0

4

 

Seçmeli Ders

4

4. Yarıyıl

MED 232

Hemapoetik Sistem, İmmünoloji, Mikrobiyoloji

7

4

11

MED 242

Gastrointestinal Sistem

8

3

11

ENG 202

İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma IV

3

0

4

 

Seçmeli Ders

4

5. Yarıyıl

MED 301

Sinir Sistemi ve Duyu Organları

7

3

10

MED 311

Genitoüriner Sistem

7

3

10

ENG 301

Yazılı İletişim

3

0

4

TURK 401

Türk Dili ve Türkçe İletişim I

2

0

2

 

Seçmeli Ders

4

6. Yarıyıl

MED 322

Topografik Anatomi, Biyoistatistik, Deontoloji

5

2

7

MED 332

Endokrin Sistem ve Metabolizma

5

1

6

MED 342

Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları

5

2

7

ENG 304

Sağlık Uygulamalarında Sözlü İletişim

3

0

4

TURK 402

Türk Dili ve Türkçe İletişim II

2

0

2

 

Seçmeli Ders

4

7. Yarıyıl

MED 401

İç Hastalıkları

9

4

13

MED 411

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

7

6

13

 

Seçmeli Ders

4

8. Yarıyıl

MED 422 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

4

4

8

MED 432

Genel Cerrahi

5

5

10

MED 442

Radyoloji

1

1

2

MED 452

Anestezioloji ve Reanimasyon

1

1

2

MED 462

Üroloji

2

2

4

 

Seçmeli Ders

4

9. Yarıyıl

MED 501 

Ortopedi ve Travmatoloji

3

1

4

MED 511

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

2

1

3

MED 521

Nöroloji

3

2

5

MED 531

Nöroşirürji

1

1

2

MED 541

Psikiyatri

2

1

3

MED 551

Göz Hastalıkları

2

1

4

MED 561

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

3

1

5

 

Seçmeli Ders

4

10. Yarıyıl

MED 502 

Kalp Damar Cerrahisi

1

1

2

MED 504

Göğüs Hastalıkları

2

1

3

MED 512

Çocuk Cerrahisi

2

1

3

MED 514

Göğüs Cerrahisi

1

1

2

MED 522

Radyasyon Onkolojisi

1

0

1

MED 532

Plastik Cerrahi

2

1

3

MED 542

Nükleer Tıp

1

0

1

MED 552

Kardiyoloji

2

2

4

MED 562

Enfeksiyon Hastalıkları

2

1

3

MED 572

Adli Tıp

2

1

3

MED 582

Dermatoloji

2

1

3

MED 592

Halk Sağlığı

2

0

2

11. Yarıyıl

MED 601 

İntern Çalışması I

0

0

30

12. Yarıyıl

MED 602 

İntern Çalışması II

0

0

30

 

Alan Seçmeli Ders Listesi

 

MED 113

Tıbbi Etik

(3-0)4

MED 231

Tıbbi Antropoloji

(3-0)4

MED 233

Sinemada Tıp

(3-0)4

MED 235

Dans ve Fizik Kondisyonu

(3-0)4

MED 252

Sanat ve Tıpta Vücut Estetiği

(3-0)4

MED 254

Biyokimyasal Genetik ve Kalıtımsal Hastalıklar

(3-0)4

MED 256

Stres ve Sağlık

(3-0)4

MED 321

Biyoetik

(3-0)4

MED 323

Kimyasal Biyoloji

(3-0)4

MED 325

Mikrop Etkileşimleri

(3-0)4

MED 327

Nosokomial Enfeksiyonlar

(3-0)4

MED 352

Tıbbi FTIR Spektroskopisi

(3-0)4

MED 371

Biyomühendislik ve Sentetik Biyolojinin Tıp Uygulamaları

(3-0)4

 

Seçmeli Ders Listesi

 

•ARCH 241, ARCH 244-Tr ARCH 431-Tr, ARCH 431-Eng
•CE 322, CE 380
•
ECON 306 - Tr •ECON 306 - Eng •ECON 313 - Tr •ECON 313 - Eng •ECON 316 - Tr •ECON 316 - Eng
•IR 302 - Tr •IR 302 - Eng
•ECON 306 - Eng •ECON 313 - Tr •ECON 313 - Eng •ECON 316 - Tr •ECON 316 - Eng
•IR 305, •IR 409 - Tr •IR 409 - Eng •IR 454 - Tr •IR 454 - Eng
•LAW 246 - Tr,Eng, •LAW 426 •LAW 324, •LAW 335,
•PHAR 342 - En, •PHAR 342 - Tr, •PHAR 423, •PHAR 441 - En, •PHAR 441 - Tr, •PHAR 472 - En, •PHAR 472 - Tr, •PHAR 473 - En, •PHAR 473 - Tr, •PHAR 474 - En, •PHAR 474 - Tr,
•
PHAR 475 - En, •PHAR 475 - Tr, •PHAR 476, •PHAR 478 - En, •PHAR 478 - Tr, •PHAR 479 - En, •PHAR 479 - Tr, •PHAR 480, •PHAR 481, •PHAR 482, •PHAR 483 - En, •PHAR 483 - Tr,
•
POLS 324 - En, •POLS 324 - Tr, •POLS 421 - En, •POLS 421 - Tr, •POLS 423 - En, •POLS 423 - Tr, •POLS 424, •POLS 442 - En, •POLS 442 - Tr,
•
PSY 261 - Tr, •PSY 323 - Eng, •PSY 353 - Tr, •PSY 354 - Tr, •PSY 355 - Tr, •PSY 362 - Eng, •PSY 363 - Tr, •PSY 364 - Tr, •PSY 467 - Tr,
•
SOC 353 - Eng, •SOC 353 - Tr, •SOC 363 - Eng, •SOC 363 - Tr, •SOC 472, •SOC 480
•CHI 101, JAP 101
•
ITA 101-Tr, ITA 101-Eng

                                                                                 

Ders İçerikleri

MED 102 Anatomi                                                                                                 (4-0)6

 

İskelet-kas sistemi anatomisi; sinir sistemi anatomisi; merkezi sinir sistemi; kardiyovasküler sistem anatomisi.

 

MED 111 Tıp Bilimlerine Giriş                                                                             (5-2)8

 

Anatominin, biyokimyanın, biyofiziğin, biyoistatistiğin ve tıp tarihinin temelleri; tıp terminolojisine giriş.

 

MED 113 Tıbbi Etik                                                                                                          (3-0)4

 

Tıp etiğine giriş; hasta özerkliği ve aydınlatılmış onam, kaynakların adil kullanımı ve sağlık hizmetlerinde adalet, yeni tıp teknolojileri ve etik, araştırma etiği, savunmasız hastalar, sır tutma yükümlülüğü ve mesleki yeterlilik.

 

MED 121 Hücre, Doku ve Organ Sistemleri I                                                     (7-2)9

 

Asit-baz denge parametreleri, elemanlar, vitaminler, enzimler, biyomoleküller and temel metabolizma konuları; hücrelerin yapıları ve işlevleri, hücrenin klinik önemi.

 

MED 122 Hücre, Doku ve Organ Sistemleri II                                                    (7-3)11

 

Hücre fonksiyonları ve yapısı hakkında genel bilgi; hücrelerin histolojisi, fizyolojisi ve genetik yapıları.

 

MED 131 Tıbbi Biyoloji ve Genetik                                                                     (4-0)5

 

Hücre yapısı ve organizasyonu; hücre bölünmesi; genetik materyalin yapısı, DNA-RNA’nın yapısı, sentezi ve fonksiyonu; protein sentezi; genetik kontrol; mutasyon ve mutagenler; Mendel genetiği.

 

MED 152 Klinik Bilimlere Giriş                                                                           (6-1)9

 

Patolojinin temel konuları, davranış bilimi ve psikolojik yansımaları; temel ilk yardım ve nükleer tıbbın temel kavramları; klinik bilimlere giriş.

 

MED 162 Biyoistatistik                                                                                          (3-0)4

 

Temel istatistiksel kavramlar, veri tipleri, tanımlayıcı istatistikler; verilerin sınıflandırılması, ortalama ve konum ölçüleri, yaygınlık ölçüleri; tablo ve grafikler; iki/çok değişkenli tablo ve grafikler; çapraz tablolar, ortalamaya göre tablolar, temel grafik gösterimlerin çok değişkenli uygulamaları, saçılım grafikleri v.b.; kuramsal dağılışlar: normal dağılım, binom dağılımı, Poisson dağılımı; normallik testleri ve grafikleri; örneklem dağılışları ve güven aralıkları; örnekleme yöntemleri; hipotez testleri; korelasyon ve regresyon çözümlemesi; çoklu doğrusal regresyon; çok etkenli denemeler: 2n ve 3ndenemeleri.

 

MED 201 Fizyoloji ve Patofizyoloji                                                                      (3-0)5

 

İskelet-kas sistemi fizyolojisi ve hastalıkları; sinir sistemi fizyolojisi ve hastalıkları; merkezi sinir sistemi hastalıkları; kardiyovasküler sistem fizyolojisi ve hastalıkları; kan pıhtılaşma anomalileri ve anemi. Doku tipleri ve özellikleri; hücresel hasar, inflamasyon ve iyileşme; kök hücre; kanser.

 

MED 203 Lokomotor Sistem                                                                                 (4-1)6

 

Kemiklerin, eklemlerin ve kasların yapıları, gelişimleri ve fonksiyonları; sisteme bağlı hastalıklar (etioloji, belirtiler, temel klinik ve laboratuar bulguları, tanı yöntemleri) bu hastalıklar için kullanılan ilaçlar.

 

MED 206 Tıbbi Beceriler ve İlk Yardım                                                              (1-1)1

 

İnsan vücudunun yapısı ve işleyişi, ilkyardımın tanımı, önemi, öncelikleri ve temel uygulamaları, kaza ortamının değerlendirilmesi, hasta ve yaralı taşıma, nefes yolu tıkanıklığı, koma suni solunum–kalp masajı, kanamalarda ilkyardım, şok, sıcak çarpması, donma, sara nöbeti, ısırılma kırıklarda ilkyardım, sargı ve ateller, ilkyardım eğitimine ilişkin mevzuat.

 

MED 211 Farmasötik Mikrobiyoloji                                                                    (3-2)5

 

Mikrobiyolojiye giriş, bakteri hücresinin ince yapısı, bakteri metabolizması, bakterilerin üretilmeleri, bakteri genetiği, bakteriyel enfeksiyonların patogenezi, insan vücudunun normal florası, sterilizasyon, antisepsis ve dezenfeksiyon, antibiyotikler ve etki mekanizmaları, antibiyotik direnç mekanizmaları, tıbbi önemi olan bazı bakteriler ve enfeksiyonları, riketsiya ve klamidyalar, mikolojiye giriş, fungusların yapı ve özellikleri, tıbbi önemi olan bazı funguslar ve enfeksiyonları, virolojiye giriş, virüslerin morfolojik ve kimyasal yapıları, virüslerin sınıflandırılması, virüslerin replikasyonu, viral hastalıkların patogenezi, parazitolojiye giriş, protozonlar ve yaptıkları hastalıklar, helmintler ve yaptıkları hastalıklar.

 

MED 213 Kalp ve Damar Sistemi                                                                         (8-2)10

 

Kalp ve damar sisteminin yapısı, gelişimi ve fonksiyonları; sisteme bağlı hastalıklar (etioloji, belirtiler, temel klinik ve laboratuar bulguları, tanı yöntemleri) bu hastalıklar için kullanılan ilaçlar.

 

MED 221 Solunum Sistemi                                                                                    (4-1)6

 

Solunum sisteminin yapısı, gelişimi ve fonksiyonları; sisteme bağlı hastalıklar (etioloji, belirtiler, temel klinik ve laboratuar bulguları, tanı yöntemleri) bu hastalıklar için kullanılan ilaçlar.

 

MED 232 Hemapoetik Sistem, İmmünoloji, Mikrobiyoloji                                (7-4)11

 

Hemapoetik sistemi, immünoloji ve mikrobiyolojinin yapısı, gelişimi ve fonksiyonları; sisteme bağlı hastalıklar (etioloji, belirtiler, temel klinik ve laboratuar bulguları, tanı yöntemleri) bu hastalıklar için kullanılan ilaçlar; hastayla iletişim becerileri, etik, hasta nakli, temel klinik süreçler, el hijyeni, nosocomial enfeksiyonların önlenmesi ve CPR.

 

MED 233 Sinemada Tıp                                                                                        (3-0)4

 

Filmlerde çizilen doktor imajı, işlenen dönemin sağlık hizmetleri yapısı, tıbbın toplumsal konumu ve işleyişi hakkında verilen mesajlar, filmde doktorların görevleri ve yetkileri.

 

MED 235 Dans ve Fizik Kondisyon                                                                     (3-0)4

 

Dans ve fiziksel kondisyonun sağlıklı yaşam üzerine etkileri.

 

MED 242 Gastrointestinal Sistem                                                                         (8-3)11

 

Gastrointestinal sistemin yapısı, gelişimi ve fonksiyonları; sisteme bağlı hastalıklar (etioloji,

belirtiler, temel klinik ve laboratuar bulguları, tanı yöntemleri) bu hastalıklar için kullanılan ilaçlar.

 

MED 252 Sanat ve Tıpta Vücut Estetiği                                                              (3-0)4

 

Tıpta ve sanatta beden estetiğinin tarihsel bir analizi; bedene tıbbi yaklaşım ve perspektifin, güzel sanatların beden estetiği kavramıyla kıyaslanması; bedene tıbbi ve sanatsal yaklaşımların tarihi bir bağlamda değerlendirilmesi, sanat ve tıbbın karşılıklı etkileşimi.

 

MED 254 Biyokimyasal Genetik ve Kalıtımsal Hastalıklar                                (3-0)4

 

Karbonhidrat, amino asit ve lipit metabolizma enzimlerindeki kusurları içeren doğuştan gelen metabolik kusurların tanısı ve işleyişi; belirli kalıtımsal hastalıkların nedenleri.

 

MED 256 Stres ve Sağlık                                                                                       (3-0)4

 

Stres uyarı işaretleri ve belirtileri, strese bağışıklık sisteminin cevabı, stres kaynaklı hastalıklar ve stres yönetimi.

 

MED 301 Sinir Sistemi ve Duyu Organları                                                          (7-3)10

 

Sinir sitemi ve duyu organlarının yapısı, gelişimi ve fonksiyonları; sisteme bağlı hastalıklar (etioloji, belirtiler, temel klinik ve laboratuar bulguları, tanı yöntemleri) bu hastalıklar için kullanılan ilaçlar.

 

MED 311 Genitoüriner Sistem                                                                              (7-3)11

 

Genitoüriner sistemin yapısı, gelişimi ve fonksiyonları; sisteme bağlı hastalıklar (etioloji, belirtiler, temel klinik ve laboratuar bulguları, tanı yöntemleri) bu hastalıklar için kullanılan ilaçlar.

 

MED 321 Biyoetik                                                                                                  (3-0)4

 

İnsan denekleri üzerindeki klinik araştırmalarda etik, araştırma etiği; organ nakli ve insan bedeninin sınırları; genetik bilimi ve toplum; yaşamın sonu ve üreme teknolojilerine ilişkin etik sorunlar; çok disiplinli çalışma ve araştırmalarda etik sorunlar; yaşam bilimleri, ekoloji ve tıp bilimleri arasında profesyonel işbirliği.

 

MED 322 Topografik Anatomi, Biyoistatistik, Deontoloji                                 (5-2)7

 

Topografik anatomi, adli tıp, klinik biyoistatistik, tıp etiği, temel tedavi.

 

MED 323 Kimyasal Biyoloji                                                                                  (3-0)4

 

Moleküler düzeyde araç ve probların tıpta spesifik biyolojik sistemlerde uygulamaları, enzim kimyası, kimyasal dizilim, DNA ve protein sentezi, kanser kemoterapisinde moleküler mekanizmalar ve tıp görüntüleme teknikleri.

 

MED 325 Mikrop Etkileşimleri                                                                             (3-0)4

 

Mikroorganizmaların birbirleri ve biyolojik çevreleri ile olan etkileşimleri; bu etkileşimlerin, virülans genlerinin yayılımında veya biyofilm oluşumundaki etkileri.

 

MED 327 Nosokomial Enfeksiyonlar                                                                   (3-0)4

 

Sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyonlar ve bu enfeksiyonların önlenmesi;  antimikrobiyal

direnç sorunu ve antimikrobiyal yönetim.

 

MED 332 Endokrin Sistem ve Metabolizma                                                        (5-1)6

 

Endokrin sistemin ve metabolizmanın yapısı, gelişimi ve fonksiyonları; sisteme bağlı hastalıklar (etioloji, belirtiler, temel klinik ve laboratuar bulguları, tanı yöntemleri) bu hastalıklar için kullanılan ilaçlar.

 

MED 342 Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları                               (5-2)7

 

Mikroorganizmalar, parazitler, bakteri ve mantarlar; sık görülen enfeksiyon hastalıklarının klinik ve laboratuar özellikleri; bu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların özellikleri,; tanı araçları ve tedavi modaliteleri.

 

MED 352 Tıbbi FTIR Spektroskopisi                                                                  (3-0)4

 

Kızılötesi spektroskopisinin temel kavramları ve tarihi; reaksiyon-indüklenmiş kızılötesi fark spektroskopisi, protein reaksiyonları; Fourier dönüşüm kızılötesi (FTIR) spektroskopi verisi işleme ve analiz araçları; protein ikincil yapı analizi için FTIR spektroskopisi; protein farmasötiklerinin kızılötesi spektroskopisi; izotop-düzenlenebilir FTIR spektroskopisinin protein-protein etkileşimleri çalışmasına uygulanması; lipitlerin biyomedikal FTIR spektroskopisi; protein-DNA ve protein-RNA etkileşimlerinin FTIR spektroskopisi ile yapı analizi; hücrelerin, dokuların ve vücut sıvılarının FTIR spektroskopisi içererek tanınması.

 

MED 401 İç Hastalıkları                                                                                        (9-4)13

 

Bu stajın amacı öğrencilere iç hastalıklarının tanısı, tedavisi ve tedavi sonrası izlenmesi konularında önemli bilgilerin verilmesidir.

 

MED 411 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları                                                               (7-6)13

 

Bu stajın amacı öğrencilere çocuk gelişimi, beslenme, önleyici hekimlik ile sık görülen çocuk

hastalıklarının tanısı ve tedavisiyle ilgili önemli bilgilerin verilmesidir.

 

MED 422 Kadın Hastalıkları ve Doğum                                                              (4-4)8

 

Hamileliği anlama; anne ve çocuk sağlığı; sistemik/bölgesel hastalık taraması; kadın hastalıklarının tanısı ve tedavisi.

 

MED 432 Genel Cerrahi                                                                                       (5-5)10

 

Mide, bağırsak, pankreas, safra ve endokrin sistem hastalıkları, sarılıklar, göğüs hastalıkları, karın duvarı hastalıkları, organ nakli, acil cerrahisi ve travma hastalıkları; birinci derece tıp merkezlerinde tanı konulması ve tedavi, karmaşık vakaların ileri düzey tedavi merkezlerine yönlendirilmesi.

 

MED 442 Radyodiagnostik                                                                                   (1-1)2

 

Radyodiagnostiğin temelleri; teknik prensipler, belirtiler, tanı kriterleri, radyolojik yöntemlerin tanıdaki rolleri; radyolojik yöntemlerin hastalıkların tanı ve tedavisindeki girişimsel rolü.

 

MED 452 Anestezioloji ve Reanimasyon                                                              (1-1)2

 

Anestezi yöntemleri, anezteside kullanılan ilaçlar ve bunları sistemler üzerindeki etkileri; kritik hasta bakımındaki temel fizyoloji prensipleri, önemli kritik durumlar, yaşam desteği; anestezi uygulaması, kritik hasta bakımı ve müdahaleler.

 

MED 462 Üroloji                                                                                                    (2-2)4

 

Ürolojik hastalıklar; ürolojik hastalıkların belirtileri ve tanı yöntemleri.

 

MED 501 Ortopedi ve Travmatoloji                                                                     (3-1)4

 

Ortopedi ve travmatolojiye ilişkin temel hususlar.

 

MED 502 Kalp Damar Cerrahisi                                                                         (1-1)2

 

Kalp ve damar hastalıklarının cerrahi yöntemlerle tedavisi.

 

MED 504 Göğüs Hastalıkları                                                                                (2-1)3

 

Solunum sistemi hastalıklarının belirtileri, fiziksel muayene, radyolojik ve fonksiyonel değerlendirme, göğüs hastalıklarının patojenisi, ayırıcı tanı ve tedavi stratejileri.

 

MED 511 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon                                                             (2-1)3

 

Fiziksel tıp ve rehabilitasyon yöntemleri, rehabilitasyon takımının tanımı ve takım üyelerinin sahip olmaları gereken beceriler, lokomotor sistem hastalıkları, kronik hastalıklar, fiziksel muayene, fizik tedavi ve rehabilitasyon müdahaleleri.

 

MED 512 Çocuk Cerrahisi                                                                                    (2-1)3

 

Çocuk cerrahisine ilişkin tanı ve tedavi yöntemleri.

 

MED 514 Göğüs Cerrahisi                                                                                    (1-1)2

 

Akciğer tümürleri ve cerrahi tedavi, mediastinal kistler ve tümörler, akciğer kistleri ve süpüratif hastalıklar, trake hastalıkları ve TOS, göğüs duvarı deformasyonları ve tümörleri; akciğer zarı hastalıkları ve tümörleri; göğüs kafesi travmaları ve nefes borusuna yabancı cisimlerin kaçması.

 

MED 521 Nöroloji                                                                                                  (3-2)5

 

Nörolojik semioloji, nörolojik muayene, nörolojik tanının esasları; nörolojik hastalara pratik yaklaşım, hastanın gösterdiği belirtilere göre nörolojik tanı esasları.

 

MED 522 Radyasyon Onkolojisi                                                                           (1-0)1

 

Onkoloji ve radyasyon onkolojisinin temel kavramları.

 

MED 531 Nöroşirürji                                                                                             (1-1)2

 

Nöroşirürjiye ilişkin hastalıklar; nöroşirürjiye ilişkin acil vakaların yönetim stratejisi;

nörolojik belirtiler gösteren hastaların değerlendirilmesi ve ayırıcı tanısı.

 

MED 532 Plastik Cerrahi                                                                                      (2-1)3

 

Genel plastik cerrahi, cilt kanseri, yanık tedavisi, mikrocerrahi konuları, boyun ve kafa

kanserleri.

 

MED 541 Psikiyatri                                                                                                (2-1)3

 

Psikiyatrik bozuklukların genetiği, nörobiyolojisi, klinik sunumları, tanı kriterleri ve tedavi algoritmaları; psikiyatrik hastalıklar ile genel tıbbi koşullar arasındaki ilişki; psikofarmakolojik ilaçlar ile diğer ilaçlar arasındaki etkileşim; acil psikiyatrik hastalara müdahalede sahip olunması gereken beceriler ve modern tedavi yöntemleri.

 

MED 542 Nükleer Tıp                                                                                           (1-0)1

 

Radyoaktif elemanlar kullanılarak uygulanan tanı ve tedavi yöntemleri.

 

MED 551 Göz Hastalıkları                                                                                    (2-1)4

 

Belli başlı göz hastalıklarının normal ve ayırıcı tanıları ve tedavileri.

 

MED 552 Kardiyoloji                                                                                            (2-2)4

 

Kalp ve damar hastalıklarının tanı ve tedavisi; kalp ve damar hastalıklarının önlnemesine ilişkin esaslar; kalp hastalığı olan kişilerde kalple ilgili olmayan sağlık sorunları; kalp ve damar hastalıklarının geçmişi, fiziksel muayenesi ve kullanılan laboratuar yöntemleri; kalp ve damar hastalıklarının kanıta dayalı tedavisi; kalp ve damar hastalıklarının önlenme yöntemleri; kalp ve damar hastalığı bulunanlarda hamilelik ve kalple ilgili olmayan cerrahi.

 

MED 561 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları                                                         (3-1)5

 

Kulak, burun, boğaz, baş ve boyun hastalıklarının tanı ve tedavisi.

 

MED 562 Enfeksiyon Hastalıkları                                                                        (2-1)3

 

Enfeksiyon hastalıklarının tanı ve tedavisi.

 

MED 571 Biyomühendislik ve Sentetik Biyolojinin Tıbbi Uygulamaları          (3-0)4

 

Geleneksel genetik mühendisliği yaklaşımları yanında sentetik biyoloji yaklaşımının biyolojik olguların karmaşıklığına bakışı; hücre fonksiyonları kontrol mekanizmalarının (transkripsiyon, translasyon ve sonrası, epigentik olarak) hücre mühendisliğinde kullanım şekilleri.

 

MED 572 Adli Tıp                                                                                                  (2-1)3

 

Türk Ceza Kanunu, hekimlerin yasal sorumlulukları, insan hakları ihlalleri, ölüme ilişkin temel bilgiler, adli tıp vakalarının değerlendirmesi ve raporlanması, ateşli silahlar ve patlayıcılarla yaralanma, yaralar, boğulma, adli psikiyatri ve uyuşturucu bağımlılığı, cinsel saldırı, çocuk istismarı, hamilelik ve doğum, adli toksikoloji.

 

MED 582 Dermatoloji                                                                                            (2-1)3

 

Cüzam hastalığının etiyolojisi ve sınıflandırılması, cilt hastalıklarının klinik belirtileri ve komplikasyonları.

 

MED 592 Halk Sağlığı                                                                                           (2-0)2

 

Halk sağlığının esasları, sorunlara yaklaşım ve çözüm üretilmesi.

 

MED 601 İntern Çalışması I                                                                                 (0-0)30

 

İntern çalışmasının amacı öğrencilerin pratisyen hekim olarak yetişmelerini, tanı koyma ve tedaviyi yönetme becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır.

 

MED 602 İntern Çalışması II                                                                                (0-0)30

 

İntern çalışmasının amacı öğrencilerin pratisyen hekim olarak yetişmelerini, tanı koyma ve tedaviyi yönetme becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır.

 


geri dön

MÜFREDATLAR

 

1. Year


MED 101
MED 103
MED 104
MED 106

1. Year - Elective


MED 113
MED 116
MED 118
MED 133

 

2. Year


MED 204
MED 205
MED 208
MED 210
MED 253
MED 255

2. Year - Elective


MED 211
MED 216
MED 231
MED 252
MED 254
MED 256

 

3. Year


MED 301
MED 311
MED 321
MED 323
MED 327
MED 332
MED 342
MED 352
MED 354
MED 356

 

4. Year


MED 401
MED 411
MED 422
MED 432

 

5. Year


MED 501
MED 502
MED 504
MED 511
MED 512
MED 514
MED 521
MED 522
MED 531
MED 532
MED 541
MED 542
MED 551
MED 552
MED 561
MED 562
MED 572
MED 573
MED 581
MED 582
MED 594
MED 594

 

Pharmacy School


MED 131
MED 162
MED 201

 

1. Sınıf-Seçmeli


MED 113
MED 116
MED 118
MED 133

 

1. Sınıf-Zorunlu


MED 101
MED 103
MED 104
MED 106

 

2. Sınıf-Seçmeli


MED 211
MED 216
MED 231
MED 252
MED 254
MED 256

 

2. Sınıf-Zorunlu


MED 204
MED 205
MED 208
MED 210
MED 253
MED 255

 

3. Sınıf-Seçmeli


MED 321
MED 323
MED 327
MED 352
MED 354
MED 356

 

3. Sınıf-Zorunlu


MED 301
MED 311
MED 322
MED 332
MED 342

 

4. Sınıf


MED 401
MED 411
MED 422
MED 432

 

5. Sınıf


MED 501
MED 502
MED 504
MED 511
MED 512
MED 514
MED 521
MED 522
MED 531
MED 532
MED 541
MED 542
MED 551
MED 552
MED 561
MED 562
MED 572
MED 573
MED 581
MED 582
MED 594
MED 594

 

Eczacılık Fakültesine Servis Edilen Dersler


MED 131
MED 162
MED 201