ANASAYFAYA GERİ DÖNTAKI TASARIMI  LİSANS PROGRAMI

·         Kazanılan Derece

·         Kazanılan Derecenin Düzeyi

·         Kabul Koşulları

·         Önceki Öğrenmenin Tanınması

·         Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

·         Program Tanımı

·         Program Eğitsel Amaçları

·         Program Yeterlilikleri

·         Program Eğitsel Amaçları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Mezunların Mesleki Profili

·         Bir Üst Dereceye Geçiş

·         Öğretim Programı

·         Sınavlar Değerlendirme ve Notlandırma

·         TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Temel Alan Yeterlilikleri – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Ders Öğrenme Kazanımları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Program Yapısı

·         Mezuniyet Koşulları

·         Eğitim Türü

·         Bölüm Başkanı

 

KAZANILAN DERECE

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Takı Tasarımı Lisans Derecesi almaya hak kazanırlar.

 

KAZANILAN DERECENİN DÜZEYİ

 

Bu program lisans düzeyinde öğrenim veren bir programdır.

 


geri dön

KABUL KOŞULLARI

 

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan iki aşamalı (YGS ve LYS) sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI

 

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır.

 

Kurum içi yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır. Kontenjanlar ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının belirli bir oranı olarak ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenir. Kurum içi yatay geçiş kontenjanları taban puanı ve öngörülen ilave şartlarla birlikte son başvurunun kabul edileceği günden belirli bir süre öncesinde Üniversite web sayfasında ilan edilir.

 

Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

 

Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

 
Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarını başarı ile tamamlamış öğrenciler lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurtdışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da dikey geçiş için başvurabilirler. Gerek merkezi yerleştirme gerekse özel yetenek sınavı ile öğrenci alan meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezi sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS sınavına girmek zorundadırlar. Özel Yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş de merkezi olarak yapılır.

 


geri dön

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Takı Tasarımı (Jewelry Design) alanında Lisans derecesi (Bachelor of Arts in Jewelry Design) almaya hak kazanmaktadırlar.

 

PROGRAM TANIMI

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Takı Tasarımı Bölümü öğrencilerini, takı tasarımı alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak, yenilikçi ve girişimci tasarımcılar olarak yetiştirmeyi hedefler.

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Takı Tasarımı Bölümü öğrencileri eğitimleri süresince iş dünyasının gerçekleriyle tanışırlar, seçmeli dersler, konferanslar ve seminerler yoluyla mesleğin önde gelen akademisyenleri ve profesyonelleriyle tanışma ve deneyimlerinden yararlanma olanağını elde ederler

 


geri dön

PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI

 

 Program eğitsel amaçları aşağıdadır:

 

1.      Yurt içi veya dışında sektörel düzeyde çalışan,

2.      Yurt içi veya dışındaki tasarım yarışmalarında, çeşitli yöntemleri, teknikleri, araçları ve güncel teknolojileri kullanarak nitelikli ve özgün çalışmalar uygulayan, görev alan,

3.      Ulusal ve uluslararası sanatsal kültürel işbirlikleri oluşturan,

4.      Yazılı ve sözlü olarak profesyonel formatta iletişim kuran,

5.      Çağın gelişen ve değişen koşullarının ve anlayışların ışığında, tarihsel ve kültürel birikimlere sahip,

6.      Karşılaşılan sorunlara etkin çözüm üreten ve etik sorumlulukları göz önünde bulunduran,

7.      Entelektüel düzeyde analiz ve sentez yeteneği geliştirmiş,

8.      Karşılaşılan sorunlara etkin çözüm üreten ve etik sorumlulukları göz önünde bulunduran,

9.      Evrensel ölçekte kendi yetiştiği coğrafyanın kültürel ve sanatsal birikimlerine entelektüel bir bakış açısı ile bu zenginlikleri tasarımsal üretime dönüştüren,

10.  Yeniliğe açık gelişen bilgi ve beceriler edinerek kendine ve alanındaki gelişmelere katkı sağlayan ve liderlik yapan yaratıcı tasarımcılar olarak yetiştirmek.

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

Program yeterlilikleri aşağıdadır:

 

1.      Tasarımın temel öğeleri ve kavramları üzerinden açımlanabilecek yeni kurgusal analiz ve sentezlere ulaşır,

2.      Kavramlar üzerinden biçimsel ve konstruktif düzenlemeler oluşturur,

3.      İki boyutlu olarak kurguladığı tasarımlarını farklı malzemelerle üç boyutlu yapılara dönüştürür,

4.      Malzeme ve teknik olanakların bilgisini kavramak ve yetkinleşmek için deneysel düzeyde farklı çalışmalar yapar,

5.      Biçimsel unsurlardan hareketle strüktürel düzenlemeler yapar,

6.      Renk bilgisini ve deneyimini tasarımlarında amaçlarına uygun olarak kullanır,

7.      İnsan bedeninin anatomik, antropometrik ve ergonomik bilgisine sahiptir,

8.      Yeni teknolojilerin olanaklarını ve ortamlarını çalışmaları için kullanır ve uyarlar

9.      Ulusal ve uluslararası tarihsel süreçte takıların, dönemsel, üslupsal, teknik özelliklerini öğrenir, analiz eder,

10.  Alanı ile ilgili başlıca malzemeleri bilir ve uygular.

11.  Bilişim ve İletişim teknolojilerini kullanır,

12.  Antropoloji, sosyoloji, felsefe ve tarih üzerinden edindiği bilgilerin ışığında, eleştirel düşünmeyi öğrenir,

13.  Tasarım kavramına nitelikli ve özgün yeni bakış açıları geliştirir,

14.  Ulusal ve uluslararası çalışmalar, etkinlikler ve yarışmalarda takım kurar, takımın işleyişini koordine eder, uygun sonuçlar ve yürütme önerileri ve projeler sunar, uygular.

15.  Kendisini tanıtacağı kişisel tanıtım dosyasını oluşturma ve sunma yetisini kazanır.

16.  Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrar bunu temel ilke haline getirir.

 


geri dön

PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Program Yeterlilikleri

Program Eğitsel Amaçları

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

x

x

2

x

x

x

x

x

3

x

x

x

x

x

x

4

x

5

x

6

x

x

7

x

x

x

x

8

x

x

9

x

x

10

x

x

x

x

x

11

x

x

x

x

x

12

x

x

x

x

x

13

x

x

x

x

x

14

x

x

x

x

x

15

x

x

x

x

x

16

x

x

x

x

x

 

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

 

Bu programdan mezun olanlar takı tasarımcısı olarak çalışırlar. Mezunlar bu alanlarda çalışabilmek üzere takı tasarımı alanda gerekli temel ve teknik bilgilerle ve iletişim, yabancı dil, takım çalışması gibi becerilerle donatılmış olarak yetiştirilirler.

 


geri dön

BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

 

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü eğitim programlarına başvurabilirler.

 

ÖĞRETİM PROGRAMI

 

Vizyon


Özellikle son yıllarda endüstriyel olarak da büyük bir atağa geçen ve dünyadaki pazar payını büyütmüş olan mücevher sektörü, bu alanda günün değişen koşullarına uyumlu ve dinamik yaratıcılıkta tasarımcılara ihtiyaç duymaktadır. Takı tasarımı alanında, geçmişten devraldığımız kültürel miraslarımızın kıymetinin bilinciyle geleceğe yeni değerler aktarmak, sahip olduğumuz bu hazineyi dünya ile cömertçe paylaşırken, dünyadaki yeniliklerle bütünleşik ve fütüristik bir bölüm olmak.

 

Misyon


Öğrencileri sektörün ulusal ve uluslararası düzeydeki ihtiyaçlarına cevap verebilecek, estetik düzeyde çağdaş bir yaratıcılık ve endüstriyel düzeyde uzmanlık donanımlarına sahip, rekabet koşullarında varlık gösterecek kimlikler yetiştirmek.

 


geri dön

SINAVLAR DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

 

Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

 

Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.

 

Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, DC değeri 1.50, DD değeri 1.00, F değeri 0.00 şeklindedir.

 

Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

 

Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar.

 

Genel not ortalaması veya yarıyıl not ortalaması 2.00’ın altında olan lisans ve ön lisans öğrencileri başarısız sayılırlar. Başarısız öğrencilerden ikinci ve daha üst yarıyıl öğrencisi olanların öğrenimlerine devam edebilmeleri için kayıtlı bulundukları yarıyıl sonu itibariyle genel not ortalaması 1.80'den daha düşük olan ikinci ve daha üst yarıyıldaki öğrenciler, genel not ortalamalarını belirtilen düzeye çıkartıncaya kadar daha önce aldıkları dersleri tekrarlar.

 


geri dön

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

TYYÇ 6. Düzey Yeterlilikleri

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


Bilgi

-Kurumsal

-Olgusal

1

 

 

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

Beceriler

-Bilişsel

 

-Uygulamalı

1

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

2

x

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

 

 

 

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

2

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

Öğrenme Yetkinliği

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

2

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

x

x

 

3

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

5

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

2

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


geri dön

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

Temel Alan: Sanat

 

Sanat Temel Alanı Lisans Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) TYYÇ 6. Düzey

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Bilgi

-Kurumsal

-Olgusal

1

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

2

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

3

x

 

x

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

x

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beceriler

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

1

x

x

 

x

 

x

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

2

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

3

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

5

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

6

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

x

 

2

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

X

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

5

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

2

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

4

x

x

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 


geri dön

DERS -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Dersler

Program Yeterlilikleri

1. Yarıyıl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

PS103

3

5

2

5

4

3

5

2

1

1

1

1

3

1

1

3

PS105

5

5

4

5

5

5

4

1

1

1

1

1

4

1

3

3

PS111

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

4

CE110

1

1

1

1

1

1

1

3

1

5

1

1

1

1

1

3

ENG111

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

HIST103

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

3

2. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS104

3

5

2

5

4

3

5

2

1

1

1

1

3

1

1

3

PS106

3

5

2

5

4

3

5

2

1

1

1

1

3

1

1

3

PS110

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

3

1

1

1

4

3

PS112

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

3

ENG112

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

HIST 104

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

3

3. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT221

2

3

5

5

5

5

5

5

3

5

4

3

3

1

1

5

TT223

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

5

5

TT225

3

1

1

1

1

1

1

5

5

4

5

5

2

1

2

5

TT261

1

1

1

5

1

1

1

5

1

5