ANASAYFAYA GERİ DÖNSOSYAL HİZMETLER ÖN LİSANS PROGRAMI

·         Kazanılan Derece

·         Kazanılan Derecenin Düzeyi

·         Kabul Koşulları

·         Önceki Öğrenmenin Tanınması

·         Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

·         Program Tanımı

·         Program Eğitsel Amaçları

·         Program Yeterlilikleri

·         Program Eğitsel Amaçları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Mezunların Mesleki Profili

·         Bir Üst Dereceye Geçiş

·         Öğretim Programı

·         Sınavlar Değerlendirme ve Notlandırma

·         TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Temel Alan Yeterlilikleri – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Ders Öğrenme Kazanımları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Program Yapısı

·         Mezuniyet Koşulları

·         Eğitim Türü

·         Bölüm Başkanı

 

KAZANILAN DERECE

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Sosyal Hizmetler Ön Lisans Derecesi almaya hak kazanırlar.

 

KAZANILAN DERECENİN DÜZEYİ

 

Bu program   ön lisans düzeyinde öğrenim veren bir programdır.

 


geri dön

KABUL KOŞULLARI

 

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan iki aşamalı (YGS ve LYS) sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir.

 


geri dön

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI

 

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır.

 

Kurum içi yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır. 

 

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Sosyal Hizmetler (Social Services) alanında Ön Lisans derecesi (Associate Degree in Social Services) almaya hak kazanmaktadırlar.

 


geri dön

PROGRAM TANIMI

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Ön Lisans Programı öğrencilerini, alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak kişiler olarak yetiştirmeyi hedefler.

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Ön Lisans Programı öğrencileri eğitimleri süresince kendi alanında temel dersler ve seçmeli alarak yetişirler.

 

 PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI

 

 Program eğitsel amaçları aşağıdadır:

 

1.      Sosyal hizmetin temel kavram ve unsurlarını (sosyal hizmet felsefesi, değerleri, etiği, süreç ve yaklaşımları) öğrenme ve uygulama becerisi.

2.      Çocukluk ve gençlik dönemi temel gelişim özellikleri ile sosyal hizmet uygulamalarını tanıma, öğrenme ve uygulama becerisi.

3.      Çalışma hayatından çekilme, yaşlılık dönemi ve sosyal hizmet uygulamalarını tanıma, öğrenme ve uygulama becerisi.

4.      Özel gereksinimli ve bakıma muhtaç bireyler ile muhtaçlık kavramını tanıma, sınıflandırma ve bu alanlara yönelik sosyal hizmet müdahale esaslarını anlama becerisi.

5.      Sosyokültürel ve uluslararası çeşitlilikten doğan zenginliğin farkında olma; bu zenginliği anlayış ve saygıyla karşılama becerisi.

6.      Sosyal hizmetin uygulama alanlarında kullanılacak bilgisayar teknolojilerini öğrenme ve uygulama becerisi.

7.      Mesleki görüşme ve raporlama becerisi.

8.      Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme ve mesleki anlamda İngilizceyi yazıp okuyabilme becerisi.

9.      Dürüstlüğe, profesyonel etik kurallara, aktif yurttaşlık ve sosyal sorumluluk bilicine sahip olma ve bu özelliklere değer verme becerisi. 

 


geri dön

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

Program yeterlilikleri aşağıdadır:

 

1.      Sosyal hizmet ve sosyal yardımların felsefesini anlamalı ve profesyonel yaklaşımlara sahip olmalıdır.

2.      Sosyal hizmet bilimine ait temel kavram ve kuramları, tarihsel gelişim sürecini bilmelidir.

3.      Sosyal hizmetin uygulama alanlarını bilmeli ve meslek elemanı olarak rol ve fonksiyonlarını öğrenmelidir.

4.      Toplumsal kaynakları tanıma araştırma ve öğrenme becerisine sahip olmalı ve bu kaynakları ihtiyaç sahipleriyle buluşturabilmelidir.

5.      Hızlı değişimlerin yaşandığı günümüz bilgi çağında yeni oluşacak sosyal sorunlara karşı ilgili ve çözüm odaklı olmalıdır.

6.      Bilgisayar teknolojilerini hem akademik hem de profesyonel alanlara uygulayabilmelidir.     

7.      Akademik ve profesyonel çevresinde etkin iletişim kurma becerisi gösterebilmelidir.

8.      Mesleki görüşme ve raporlama becerisine sahip olmalıdır.

9.      Uluslararası ve kültürlerarası çeşitliliğin farkında olmalı ve bu çeşitliliğe saygı duyma becerisine sahip olmalıdır.

10.  Farklı mesleklerden gelen kişilerin getirdiği katkıların farkında olup, takım ruhuna sahip ve takımın bir üyesi olmanın bilinciyle etkin bir şekilde sorumluluk alabilmelidir.

11.  Kişisel ve profesyonel gelişimlerini sağlamak için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimsemelidir.

12.  Sosyal hizmet mesleğinin etik kurallarını bilmeli ve bu kurallara uyma becerisine sahip olmalıdır.

13.  Hem kişisel hem de profesyonel hayatlarında sosyal sorumluluk ve aktif yurttaşlık bilinci sergileyebilmelidir.  

14.  İnsan hakları ve sosyal adalet ilkelerini benimsemeli,  içinde yaşadığı toplumu tanımalı ve toplumdaki dezavantajlı gruplardan yana taraf olmalıdır.

 


geri dön

PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Program Yeterlilikleri

. Program Eğitsel Amaçları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

x

x

x

x

x

2

x

x

x

x

3

x

x

4

x

x

x

5

x

x

6

x

x

7

x

x

8

x

x

9

x

x

10

x

x

11

x

x

12

x

13

x

x

14

x

x

 

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

 

Bu programdan mezun olanlar sosyal hizmetler alanda kamu kuruluşları ve özel sektörde çalışırlar. Mezunlar bu alanda çalışabilmek üzere gerekli temel ve teknik bilgiler ile donatılmış olarak yetiştirilirler.

 


geri dön

BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

 

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisans eğitim programlarına başvurabilirler.

 

ÖĞRETİM PROGRAMI

 

Vizyon

 

Programımız; ülke ihtiyaçlarına öncelik vererek ulusal ve evrensel değerleri benimseyen, disiplinler arası ilişki kurabilen, girişimcilik ruhu kazanmış, sürdürülebilir insani ve toplumsal gelişme için sosyal adaletin ve insan refahının gelişimine katkıda bulunan, küresel değişim ve gelişimle birlikte çeşitlenen sosyal sorunlar karşısında sorumluluk alabilen mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Misyon

 

Programımız; ulusal ve uluslararası düzeyde değişim ve rekabete hazır, işbirliği ve ekip çalışmasını benimseyen, etik sorumluluğa sahip, toplum sağlığını ve bireylerin yaşam kalitesini yükseltebilmek amacıyla bilimi ve evrensel değerleri kullanabilen, sosyal hizmet mesleğinin iyi bir uygulamacısı olmak üzere bilgi ve beceriyle donanmış meslek elemanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 


geri dön

SINAVLAR DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

 

Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

 

Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.

 

Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, DC değeri 1.50, DD değeri 1.00, F değeri 0.00 şeklindedir.

 

Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

 

Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar.

 

Genel not ortalaması veya yarıyıl not ortalaması 2.00’ın altında olan lisans ve ön lisans öğrencileri başarısız sayılırlar. Başarısız öğrencilerden ikinci ve daha üst yarıyıl öğrencisi olanların öğrenimlerine devam edebilmeleri için kayıtlı bulundukları yarıyıl sonu itibariyle genel not ortalaması 1.80'den daha düşük olan ikinci ve daha üst yarıyıldaki öğrenciler, genel not ortalamalarını belirtilen düzeye çıkartıncaya kadar daha önce aldıkları dersleri tekrarlar.

 


geri dön

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

TYYÇ 5. Düzey Yetkinlikleri

 

Program Yeterlilikleri

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Bilgi

-Kurumsal

-Olgusal

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Beceri

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Yetkinlikler

 

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

x

x

x

x

x

x

x

x

2

x

x

x

x

x

x

3

x

x

x

x

x

Öğrenme Yetkinliği

 

1

x

x

x

x

x

x

x

x

2

x

x

3

x

x

x

x

x

x

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

x

x

x

x

x

x

2

x

x

x

x

x

3

x

4

x

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

x

x

x

x

x

x

x

x

2

x

x


geri dön

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

Temel Alan: Sosyal Hizmetler

Sosyal Hizmetler

Temel Alanı

Ön Lisans Yeterlilikleri

(Akademik Ağırlıklı)

TYYÇ 5.Düzey

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Bilgi

-Kurumsal

-Olgusal

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Beceri

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Yetkinlikler

 

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

x

x

x

x

 

 

x

x

x

x

2

x

x

 

x

x

 

x

 

x

3

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

x

Öğrenme Yetkinliği

 

1

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

x

2

x

 

 

x

 

 

 

 

3

x

x

x

 

 

x

x

 

x

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

 

2

x

x

 

 

x

x

 

 

x

3

x

 

 

 

 

 

 

4

x

x

x

x

 

x

 

x

x

x

 

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

x

 

 

x

 

 

 

 

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 


geri dön

DERS -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Dersler

Program Yeterlilikleri

1. Yarıyıl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

SHİ 101

3

 

3

4

3

 

4

 

4

4

2

4

4

4

SHİ 103

5

5

5

4

4

 

4

4

5

4

4

5

4

5

SHİ 107

3

 

3

4

3

 

4

 

4

4

2

4

4

4

SHİ 109

5

5

5

5

4

3

3

4

4

5

4

5

4

5

SHİ 111

3

2

5

4

4

5

4

 

 

 

 

 

 

 

LAW 197

5

4

5

3

5

4

 

2

4

3

2

2

5

5

HIST 103

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

3

 

 

ENG 121

3

2

2

3

5

5

5

5

5

5

5

4

2

5

MATH115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

CE 110

5

5

4

5

5

5

4

4

4

5

 

 

 

 

TURK 111

4

5

3

3

4

5

5

4

4

4

5

5

5

3

2. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHİ 102

2

 

 

5

2

5

5

5

 

2

4

 

2

 

SHİ 104

5

5

5

4

4

 

4

4

5

4

4

5

4

5

SHİ 106

5

3

3

4

4

 

4

4

4

4

5

5

5

5

SHİ 110

4

5

4

5

5

2

3

3

3

3

2

3

4

5

SHİ 112

3

 

3

4

3

 

4

 

4

4

2

4

4

4

TURK112

4

5

3

3

4

5

5

4

4

4

5

5

5

3

HIST104

 

 

 

5

 

 

 

 

3

 

 

 

 

3

ENG122

3

 

2

3

5

5

5

5

5

5

5

4

2

5

3. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHİ 201

3

 

3

4

3

 

4

 

4

4

2

4

4

4

SHİ 203

5

5

5

4

4

 

4

4

5

4

4

5

4

5

SHİ 108

5

5

5

4

4

 

4

4

5

4

4

5

4

5

SHİ 205

3

4

4

4

3

 

4

 

5

4

2

5

4

4

SHİ 207

3

 

3

4

3

 

4

 

5

4

2

5

4

4

SHİ 209

5

4

5

4

5

4

5

5

3

4

4

4

3

4

SHİ 211

3

4

4

4

3

 

4

 

5

4

2

5

4

4

ENG 221

3

 

3

4

3

 

4

 

5

4

2

5

4

4

4. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHİ 202

5

5

5

5

3

 

3

4

5

5

4

5

4

5

SHİ 204

3

 

3

4

3

 

4

 

4

4

2

4

4

4

SHİ 206

3

5

5

4

5

 

4

 

4

5

5

5

4

4

SHİ 208

5

5

5

4

5

4

5

4

3

4

4

4

3

4

SHİ 210

3

 

3

4

3

 

4

 

4

5

5

4

4

4

SHİ 212

5

5

5

4

4

 

4

4

5

4

4

5

4

5

SHİ 280

3

 

3

4

3

 

4

 

5

4

2

5

4

4

ENG222

3

 

3

4

3

 

4

 

5

4

2

5

4

4

 


geri dön

PROGRAM YAPISI

 

Ders Programı

 

1. Yarıyıl  

T

U

AKTS

SHI 101

Sosyal Hizmetlerin Tarihçesi

2

0

3

SHI 103

Sosyal Hizmete Giriş

3

0

3

SOC 185

Sosyal Antropolojiye Giriş

2

0

3

SOC 187

Sosyolojiye Giriş

2

0

2

PSY 185

Sosyal Psikolojiye Giriş

3

0

3

LAW 197

Hukuka Giriş

2

0

3

HIST  103

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

2

0

2

ENG 121

İngilizce I 

2

0

2

MATH 115

Matematik i

2

0

2

CE 110

Bilgisayar Becerileri

1

2

3

TURK 111

Türk Dili I

2

0

2

 

Seçmeli Ders 1

2

2. Yarıyıl 

SHI 102

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

2

1

4

SHI 104

Sosyal Hizmet Kuramları

3

0

4

SHI 106

Sosyal Hizmetlerin Yapısı Ve Yönetimi

2

0

4

SHI 110

Sosyal Hizmet Mevzuatı

2

0

4

SOC 188

Aile Sosyolojisi

2

0

4

ENG 122

İngilizce II

2

0

2

HIST 104

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

2

0

2

TURK 112

Türk Dili II

2

0

2

 

Seçmeli Ders 2

2

 

Seçmeli Ders 2

2

3. Yarıyıl

SHI 201

Karşılaştırmalı Sosyal Güvenlik Sistemleri

2

0

3

SHI 203

Sosyal Sorunlar

3

0

3

SHI 205

Suçluluk ve Sosyal Hizmet

2

0

3

SHI 207

Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet

2

0

3

SHI 209

Sosyal Hizmet Kurumlarında Uygulama I

0

0

5

SHI 211

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları

2

0

3

SHI 213

Sosyal Hizmet Mevzuatı

2

0

3

ENG 221

Mesleki İngilizce I

2

0

3

 

Seçmeli Ders 3

2

 

Seçmeli Ders 3

2

4. Yarıyıl  

SHI 202