ANASAYFAYA GERİ DÖNSİYASET VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

·         Kazanılan Derece

·         Kazanılan Derecenin Düzeyi

·         Kabul Koşulları

·         Önceki Öğrenmenin Tanınması

·         Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

·         Program Tanımı

·         Program Eğitsel Amaçları

·         Program Yeterlilikleri

·         Program Eğitsel Amaçları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Mezunların Mesleki Profili

·         Bir Üst Dereceye Geçiş

·         Öğretim Programı

·         Sınavlar Değerlendirme ve Notlandırma

·         TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Temel Alan Yeterlilikleri – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Ders Öğrenme Kazanımları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Program Yapısı

·         Mezuniyet Koşulları

·         Eğitim Türü

·         Bölüm Başkanı

 

KAZANILAN DERECE

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Derecesi almaya hak kazanırlar.

 

KAZANILAN DERECENİN DÜZEYİ

 

Bu program  yüksek lisans düzeyinde öğrenim veren bir programdır.

 


geri dön

KABUL KOŞULLARI

 

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan ALES sınavı sonuçları, öğrencinin lisans eğitimindeki performansı (notları) ve mülakat sonuçlarına göre yapılır. Yüksek lisans programına öğrenci kabulu merkezi bir sürece bağlı olmayıp ilgili üniversite tarafından yapılır.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI

 

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır.

 

Kurum içi ve kurum dışı yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır. Kurum için ve kurum dışı yatay geçişlerde transfer edilen dersler yönetim kurulu tarafından belirlenir. Öğrencinin programa yatay geçiş yoluyla başlamadığı durumlarda da eğer öğrencinin başka bir kurumda almış olduğu dersler var ise bunlardan ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenenler ders bazında transfer edilebilir.

 


geri dön

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Siyaset ve Uluslararası İlişkiler       (Politics and International Relations) alanında Yüksek Lisans derecesi (Master of Politics and International Relations) almaya hak kazanmaktadırlar.

 

PROGRAM TANIMI

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı öğrencilerini, alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak kişiler olarak yetiştirmeyi hedefler.

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı öğrencileri eğitimleri süresince kendi alanında temel dersler ve seçmeli alarak mesleğin önde gelen akademisyenleri ve profesyonelleriyle tanışma ve deneyimlerinden yararlanma olanağını elde ederler. Yüksek lisans projesi veya yüksek lisans tezi çalışması ile kendi ilgi alanlarını geliştirirler ve kendi ilgi alanlarında derinlik kazanırlar.


geri dön

PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI

 

 Program eğitsel amaçları aşağıdadır:

 

1.      Politikalar, siyasi düşünceler, siyasi davranışlar, siyasi süreçler ve siyasi kurumlara dair kapsamlı bir bilgi birikimini karşılaştırmalı ve eleştirel bir çerçevede sunma yetisi,

2.      Ulusal ve küresel ölçekte kamu kurum ve kuruluşlarında, sivil toplum ve iş kuruluşlarında yetkin ve sorumlu bir şekilde çalışabilme ve çalışma süreçlerini etkin bir şekilde yönlendirebilme becerisi,

3.      Hızla değişen küresel atmosferde bu değişime uyum sağlama kabiliyeti ve başarıyla çalışabilme yeteneği,

4.      Kültürel farklılık ve çeşitliliğe yönelik saygı ve bir arada yaşama bilinci,

5.      Toplumsal sorumluluğunun farkında ve aktif yurttaşlık sorumluluğu,

6.      Akademik araştırmalar için gerekli bilimsel yaklaşım ve etik,

7.      Sürekli kişisel gelişim için yaşam boyu öğrenme sürecinin önemini takdir etme ve kendini iyileştirme becerisi. 

 


geri dön

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

Program yeterlilikleri aşağıdadır:

 

1.    Öğrenciler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki yetkinliklerinin yanı sıra, bu disiplinlerle yakından ilişkili olan hukuk, iktisat, sosyoloji, tarih, Avrupa çalışmaları ve kültürel çalışmalar alanları ilişkili temel kavramları ve kuramları kavrar.

2.    Öğrenciler, karşılaştırmalı siyaset, siyaset teorisi, siyasal tarih, siyasal kurumlar, uluslararası ilişkiler, uluslararası örgütler, diplomasi, Avrupa çalışmaları ve Türk siyasal hayatı gibi uluslararası ilişkilerin çalışma alanlarındaki teori, kavram ve olguları tanımlayabilir ve ayırt edebilir.

3.    Öğrenciler, siyaset kuramlarını kullanarak güncel yerel, bölgesel ve küresel olayları ve ilişkileri anlayabilir, analiz edebilir ve yorumlayabilir.

4.    Öğrenciler, araştırma soruları oluşturabilir, bu soruları niceliksel ve niteliksel yöntemler kullanarak analiz edebilir ve analizlerden doğru çıkarımlar yapabilir.

5.    Öğrencilerin, analitik ve eleştirel düşünme yeteneği gelişmiştir.

6.    Öğrenciler, karmaşık, hızla değişen küresel, siyasi ve sosyal çevredeki koşullara uyum sağlamanın ve değişimi idare etmenin önemini kavrar.

7.    Öğrenciler, özellikle etnik, siyasi, dini azınlıklar, engellilik, yaş, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği meseleleri olmak üzere tüm insan hakları, toplumsal eşitsizlikler, toplumsal adalet ve her türlü ayrımcılığa karşı analitik özdüşünümsel kavrayış geliştirir.

8.    Öğrenciler, yurttaşlığın demokratik değerleri ile uyuşan yüksek düzeyde bir farkındalık gösterir.

9.    Öğrenciler, toplumsal, siyasal ve profesyonel hayatta yüksek etik standartlara sahiptir.

10.              Öğrenciler, çok kültürlü, çok etnikli ve çok dinli/inançlı (inançsızlık da dahil olmak üzere) çalışma ortamlarında çalışmayı sağlayacak kozmopolit değerleri benimsemiştir.

 

PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Program Eğitsel Amaçları

Program Eğitsel Amaçları

1

2

3

4

5

6

7

1

2

x

x

3

x

4

x

x

5

x

x

6

x

7

x

x

x

8

x

x

9

x

x

x

10

x

x

11

x

x

 


geri dön

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

 

Bu programdan mezun olanlar siyaset ve uluslararası ilişkiler alanda kamu sektöründe ve özel sektörde çalışırlar. Mezunlar bu alanda çalışabilmek üzere gerekli temel ve teknik bilgilerle ve iletişim, takım çalışması gibi becerilerle donatılmış olarak yetiştirilirler.

 

BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

 

Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilirler.

 


geri dön

ÖĞRETİM PROGRAMI

 

Vizyon


İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün vizyonu kültürel açıdan zengin ve teknolojik açıdan gelişmiş küresel topluma ve iş dünyasına katma değer sağlamak ve ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişiminde etkin ve etik değerlere saygılı şekilde görev almaktır.

 

Misyon

 

Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programının misyonu, saygın, ilkeli ve paylaşımcı bir eğitim ortamında, siyasetin nasıl olması gerektiğine dair düşünebilen, eleştirebilen ve kamusal alanda aktif rol alabilen, alanında güçlü bir altyapıya sahip lider kişilikli yöneticiler yetiştirmek, disiplinin gelişmesine katkı sağlayacak akademik araştırmalar gerçekleştirmek ve paydaşlarına ve topluma yarar sağlayıcı hizmetler vermektir. 

 


geri dön

SINAVLAR DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

 

Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

 

Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.

 

Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, F değeri 0.00 şeklindedir.

 

Yüksek Lisans tezi için IP, P ve F notları kullanılır. IP tez çalışmasının başarıyla sürdüğünü, P tez çalışmasının başarıyla tamamlanmış olduğunu, F tez çalışması çalışmasının başarısız olduğunu gösterir.

 

Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

 


geri dön

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

 

 TYYÇ 7. Düzey Yeterlilikleri

Program Yeterlilikleri

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bilgi

-Kurumsal

-Olgusal

1

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

2

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

Beceriler

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

1

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

2

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

3

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

2

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

3

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

 


geri dön

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

Temel Alan: Sosyal ve Davranış Bilimleri

 

Sosyal ve Davranış Bilimleri Temel Alanı Yüksek Lisans Yeterlilikleri

(Akademik Ağırlıklı) TYYÇ 7. Düzey

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bilgi

-Kuramsal

-Olgusal

1

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

2

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

3

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

Beceriler

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

1

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

4

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

5

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

Yetkinlikler

 

 

 

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

2

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

4

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

5

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

6

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

7

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 


geri dön

DERS -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Dersler

Program Yeterlilikleri

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SUI 501

5

5

5

3

1

2

 

3

 

2

SUI 503 

4

4

5

5

4

2

4

4

4

4

SUI 505

4

4

5

5

4

5

4

4

4

4

SUI 506

5

5

5

3

3

3

 

 

 

 

SUI 507

5

5

5

4

4

5

4

3

4

4

SUI 512

4

4

5

3

4

2

4

4

4

4

SUI 514

4

4

4

5

5

4

5

5

5

5

SUI 516

2

3

3

4

4

4

2

5

5

2

SUI 524

3

3

4

3

1

4

2

 

 

 

SUI 531

2

3

3

1

 

5

 

 

 

 

SUI 533

4

4

5

5

4

5

3

3

4

4

SUI 534

4

1

2

3

5

2

5

4

3

5

SUI 535

 

5

 

5

1

5

 

 

 

 

SUI 536

 

5

5

3

5

 

5

 

 

5

SUI 537

2

3

3

1

 

5

 

 

 

 

SUI 538

4

1

2

3

5

2

5

4

4

5

SUI 539

2

3

3

4

4

4

2

5

5

2

SUI 540

2

3

3

4

4

4

2

5

5

2

SUI 541

3

 

 

3

1

5

3

3

 

 

SUI 542

5

3

3

4

4

4

5

5

5

2

SUI 545

5

4

5

4

4

5

4

3

4

4

SUI 565

5

 

3

3

5

5

1

 

4

 

SUI 570

 

 

5

5

5

 

 

 

5

 

SUI 597

3

3

5

5

5

 

1

 

5

 

SUI 598

4

4

5

5

5

 

 

 

5

4

SUI 599

5

5

5

5

5

 

3

 

5

3

 


geri dön

PROGRAM YAPISI

 

Ders Programı

 

Siyaset Bilimi Alt Uzmanlık Dalı Ders Programı

 

Tezli Program – Siyaset Bilimi

 

Program Zorunlu Dersler

SUI 501  Karşılaştırmalı Siyasette İleri Seviye Konular

SUI 503  Türkiye’de Siyasal Hayat 

Dal Seçmeli Dersler (2 Ders seçilecektir)

SUI 505  Siyasi Düşünceler Tarihi

SUI 509  Küreselleşme ve Devlet

SUI 504  Demokratikleşme ve Türkiye

 

Serbest Seçmeli Dersler (3 Ders seçilecektir)

SUI 562  Yönetişim ve Yerel Yönetimler

SUI 564  Türk Edebiyatı ve Siyaset

SUI 566  Avrupa Birliği ve Türkiye

SUI 570  Serbest Çalışma

SUI 561  Yerel Yönetimler ve Sosyal Politika

SUI 563  Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

SUI 565  Siyaset Psikolojisi

SUI 567  Enerji ve Uluslararası Politika

SUI 507  Dış Politikada Seçilmiş Konular

SUI 511  Uluslararası Örgütler

SUI 506  Uluslararası İlişkiler Kuramı

SUI 597  Seminer

SUI 599 Tez (2 dönem) 

 

 

Tezsiz Program – Siyaset Bilimi

 

Program Zorunlu Dersler

SUI 501  Karşılaştırmalı Siyasette İleri Seviye Konular

SUI 503  Türkiye’de Siyasal Hayat 

 

Dal Zorunlu Dersler

SUI 505  Siyasi Düşünceler Tarihi

SUI 509  Küreselleşme ve Devlet

SUI 504  Demokratikleşme ve Türkiye

 

Program Seçmeli Dersler (5 ders seçilecektir)

SUI 562  Yönetişim ve Yerel Yönetimler

SUI 564  Türk Edebiyatı ve Siyaset

SUI 566  Avrupa Birliği ve Türkiye

SUI 570  Serbest Çalışma

SUI 561  Yerel Yönetimler ve Sosyal Politika

SUI 563  Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

SUI 565  Siyaset Psikolojisi

SUI 567  Enerji ve Uluslararası Politika

SUI 507  Dış Politikada Seçilmiş Konular

SUI 511  Uluslararası Örgütler

SUI 506  Uluslararası İlişkiler Kuramı

SUI 598  Mezuniyet Projesi

 

Ders İçerikleri

SUI 501  Karşılaştırmalı Siyasette İleri Seviye Konular

Siyasal sistemler, kurumlar, tarih, ekonomi, kültür, din, otorite ve diğer siyasal konuların belli ülkelere odaklanan karşılaştırmalı analizi; kalkınma ve demokratikleşme kuramları; siyasetin incelenmesine ve anlaşılmasına farklı kuramsal yaklaşımlar; karşılaştırmalı analiz yöntemleri, seçilen ülke ve konular dönemden döneme farklılık gösterebilir.

 

SUI 503  Türkiye’de Siyasal Hayat 

 

Türk siyasetinde kültürel bağlam; siyasal sistem ve kurumsal yapı; Türk siyasal hayatına şekil veren olaylar ve gelişmeler; Türk siyasal hayatının tarihsel gelişimi; 2002’den günümüze gelişmeler; siyasette askerleri etkisi; Türk milliyetçiliğinin doğuşu ve kimlik; etnik azınlık sorunları; kentleşme; siyasette kadın; yasama-yürütme ilişkisi; sivil toplum.

 

SUI 507  Dış Politikada Seçilmiş Konular

 

Dış politika kavramının tanımlanması, siyaset biliminde stratejik karar alma çalışmalarını etkileyen en temel kuramsal yaklaşımlar; dış politika karar alma sürecini etkileyen çeşitli faktörler; iç politika-dış politika ilişkisi; dış politika oluşturma sürecinde kuramsal yaklaşımların uygulamayla ilişkilendirilmesi; dış politikada örnek olayların incelenmesi; Türk dış politikasında güncel konular ve gelişmeler; Türkiye’nin AB’ye yönelik dış politikası ve Türkiye-AB ilişkilerinin Türkiye’nin başka devletlerle ilişkilerine olan etkileri; bu eksende, AB dış politikası ve bu politikanın Türkiye’nin AB entegrasyonu çabaları açısından doğurduğu sonuçlar.

 

SUI 511  Uluslararası Örgütler 

 

Uluslararası örgütlere başlıca teorik yaklaşımlar (neorealizm/realizm, neoliberal kurumsalcılık, inşacılık, örgüt teorisi); Milletler Cemiyeti, Birleşmiş Milletler, Kuzey Atlantik Paktı Örgütü/NATO, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği gibi örgütlerin incelenmesi; bu örgütlerin üstlendiği önemli meselelerin çalışılması (ör: kolektif güvenlik, barış gücü kullanımı, liberal müdahalecilik, küresel ekonomik kalkınma, demokratikleşme vs.).

 

SUI 506  Uluslararası İlişkiler Kuramı 

Uluslararası ilişkiler çalışmalarına ve anlayışına farklı teorik yaklaşımlar; realizm, neorealizm, liberalizm, idealizm, neoliberalizm, inşacılık, postmodernizm, dünya-sistem kuramı ve diğer eleştirel teoriler, Thucydides’den günümüze başlıca uluslararası ilişkiler teorisyenleri; güç, egemenlik, anarşi ve işbirliği gibi temel uluslararası ilişkiler kavramları.

 

SUI 562  Yönetişim ve Yerel Yönetimler

 

Ademi merkezileşme kavramı ve yerel yönetimler, teorik tartışmalar, yönetim / yönetişim ayrışması; yerel yönetimler ve siyasal yaklaşımlar, yerel yönetim sistemleri, yerel yönetim örgütlenmesi ve işleyişi, demokrasi ve yerel yönetim, küreselleşmenin yerel yönetimlere etkileri; AB ve yerel yönetimler, Türkiye’den örnekler.

 

SUI 564  Türk Edebiyatı ve Siyaset

 

Edebiyatı yeniden düşünmek, ulus-inşa süreci ve ulusal kimlik, siyasi mücadele alanı olarak edebiyat, edebiyat ve Doğu-Batı sentezi düşüncesi, halk ve ‘entelektüel’in görevi, direnen gelenek veya muhalif siyaset; Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaya çıkışını edebi ürünler üzerinden değerlendirmek.

 

SUI 566  Avrupa Birliği ve Türkiye

 

AB tarihsel gelişimi, AB’nin kurumları, ademi merkezileşme kavramı,  AB müktesebatında yerel yönetimler,  ikincillik kavramının AB düzenlemelerindeki yeri ve ilgili düzenlemeler, Türkiye’de yerel yönetimler, Türkiye- AB ilişkileri, Türkiye ve AB’nin yerel yönetimlerle ilgili düzenlemeler, Türkiye’nin ademi merkezileşme politikası çerçevesinde AB siyasetine uyum çalışmaları.

 

SUI 570  Serbest Çalışma

 

Öğretim üyesinin onayı ile alınabilir. Dersin içeriği eğitmen ve öğrenci tarafından ortaklaşa kararlaştırılacaktır. Öğrencinin yüksek lisans seviyesinde araştırma tamamlaması beklenmektedir.

 

SUI 561  Yerel Yönetimler ve Sosyal Politika

 

Son yirmi yılda belirginleşen kamu idaresinde yerelleşme eğilimine paralel olarak, yerel yönetimler sosyal politikalar alanında önemli aktörler haline geldiler. Bu ders farklı ülkelerde yerel yönetimlerin eğitim hizmetleri, konut desteği, ulaştırma, bakım hizmetleri, sağlık hizmetleri ve sosyal yardımın finansmanı ve sunulması alanlarındaki rollerine odaklanmaktadır. Ders farklı ülke örneklerinde yerel yönetimler ile merkezi devlet kurumları arasında sosyal politikanın farklı alanlarındaki işbölümünü ve bu işbölümünün politikanın etkinliğine ve işleyişine olan etkileri tartışacaktır.

 

SUI 563  Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

 

Toplumsal cinsiyet ve politikaya giriş, siyaset çalışmalarını cinsiyetlendirmek, kadınlar ve oy verme hakkı, kadın hareketleri ve siyasi partiler, kadınlar ve siyasi partiler, feminist hareketler ve kadın hareketleri, kadınların temsiline ilişkin normatif savlar, kadınların betimsel ve gerçek temsili, kadın, toplumsal cinsiyet ve devlet, kadın, toplumsal cinsiyet ve kamu politikaları, siyasi bir mesele olarak hane içi şiddet, yoksulluğun kadınlaşması, kadın ve iş, toplumsal cinsiyet ve eğitim.

 

SUI 565  Siyaset Psikolojisi

 

Bilişsel kestirme yollar; uluslararası aktörler arasındaki ilişkilerin psikolojik boyutu; siyasi karar alma süreçlerine etki eden mantık yanılmaları ile önyargıları tespit etme ve onlardan kaçınma yöntemleri; görüş oluşturulması, ideoloji, partizanlık, siyasi katılım ve eylemi belirleyen psikolojik süreçler; siyasal kampanyalar ve sistem meşrulaştırmanın psikolojik boyutları; demokratik ve demokratik olmayan siyasi ortamlarda psikolojik manipülasyon kullanımı.

 

SUI 567  Enerji ve Uluslararası Politika

 

Bu ders enerji ve doğal kaynakların uluslararası politikada oynadığı rolü inceler. Enerji güvenliğini çıkış noktası alan bu ders, devletlerin dış politikalarını oluştururken enerji ihtiyaçlarını karşılamayı nasıl gözettiklerini ve bu politikaların uluslararası siyasal ekonomi ve güvenliği nasıl biçimlendirdiğini araştırır. Enerji dış politikanın bir amacı olduğu kadar aracıdır da; ülkeler enerji kaynaklarını dış politikadaki hedeflerine ulaşma yolunda bir güç unsuru olarak kullanırlar ki bu olgu da dersin ana konuları arasındadır. Bu ders enerji politikası konusundaki tarihsel yaklaşımları (merkantilizm,  kaynakların laneti, petrol şokları, OPEC…) enerji politikalarına dair güncel gerçeklerin (dışa bağımlılık, nükleer enerjinin sürdürülebilirliği, piyasaların yapısı...) ve yakın geleceğe yönelik eğilimlerin (alternatif enerji, yeni hidrokarbon rezervlerinin keşfi ve kaya gazının geliştirilmesi…) analiziyle birleştirir. Yine bu ders Arap devrimleri ve BRIC ülkelerinin yükselişi gibi yakın dönemdeki siyasal ve ekonomik gelişmelerin enerji sorunlarını nasıl etkilediğini inceler.  Son olarak bu derste yakın bir gelecekte fosil yakıtlarının ötesine geçilmesinin ne gibi jeopolitik sonuçları beraberinde getireceği tartışılır.

 

SUI 505  Siyasi Düşünceler Tarihi

 

Siyaset felsefesine giriş, site-devlet kuramı ve Yunan felsefesi, çağdaş siyaset teorisindeki temel sorunların ve felsefecilerin gözden geçirilmesi; moderniteye bağlı olarak devlet, ulus, kamusal alan, demokrasi, insan hakları, özgürlük gibi siyasal kavramların gelişimi.

 

SUI 509  Küreselleşme ve Devlet

 

1970’lerin krizi ve Keynesci refah devletinin çöküşü; neo-liberalizm ve yeni sağ; yönetişim kavramının keşfi; Dünya Bankası politikaları ve raporları; idari reform dönemi; yapısal uyum politikaları; özelleştirmeler; STK’ların gelişimi ve devlet; ulus üstücülüğün gelişimi ve devlet. Öğrencilerin araştırma yeteneğini arttırmaya yönelik araştırma metodolojisi üzerine bilgilendirici seminer. Literatür taraması ve sınıflandırma. Akademik makale okuma, gözden geçirme, rapor etme ve sunma.

 

SUI 504  – Demokratikleşme ve Türkiye

 

“Demos”un tanımı, doğrudan demokrasi ve modern temsili demokrasi; demokrasi ile bireysel haklar ve parlamenter tartışmaların gelişimini sağlayan klasik liberalizm arasındaki ilişki; değişik demokrasi modelleri; demokrasinin yerleşmesine ilişkin temel tartışmalar; Türkiye’nin demokratikleşme tarihi; AB ile müzakereler ve reformlar, güncel tartışmalar.

 

SUI 597  Seminer

 

Akademik araştırmanın temel ilkeleri: araştırma sorusu, hipotez geliştirme, yöntem seçme, sonuçların sunulması; resmi araştırma raporlarının yazılması; sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (vaka analizleri, mülakatlar, odak grupları vb.); sosyal bilimlerde nicel araştırma yöntemleri (anketler, ikincil veri vb.); güvenilirlik ve geçerlilik konuları; araştırmada yapılan hatalar.

 

SUI 599  Yüksek Lisans Tezi

 

Siyaset ve Küresel Çalışmalar alanında, öğrencinin seçtiği bir konuda bir danışman gözetiminde ve onayıyla yüksek lisans seviyesinde tez yazmak. Sosyal bilimlerde akademik etik ve yazım kuralları. Tez çalışmasından yola çıkarak bir akademik makale türetebilmek.

 

SUI 598  Mezuniyet Projesi

 

Bir danışman gözetiminde ve onayıyla, öğrencinin seçtiği bir siyaset bilimi konusunda proje çalışması. Sosyal bilimlerde akademik araştırma yapmak ve rapor yazmak.

 


geri dön

MEZUNİYET KOŞULLARI

 

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 4.00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve minimum 120 AKTS kredi yükünü tamamlayarak, tüm derslerden en az CC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir.

 

EĞİTİM TÜRÜ

 

Bu program örgün öğretimdir.

 


geri dön

BÖLÜM BAŞKANI 

 

Prof.Dr. Hayri KOZANOĞLU
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
E-posta: hayri.kozanoglu@kemerburgaz.edu.tr
Telefon: +90 212 604 0100