ANASAYFAYA GERİ DÖNSİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI

·         Kazanılan Derece

·         Kazanılan Derecenin Düzeyi

·         Kabul Koşulları

·         Önceki Öğrenmenin Tanınması

·         Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

·         Program Tanımı

·         Program Eğitsel Amaçları

·         Program Yeterlilikleri

·         Program Eğitsel Amaçları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Mezunların Mesleki Profili

·         Bir Üst Dereceye Geçiş

·         Öğretim Programı

·         Sınavlar Değerlendirme ve Notlandırma

·         TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Temel Alan Yeterlilikleri – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Ders Öğrenme Kazanımları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Program Yapısı

·         Mezuniyet Koşulları

·         Eğitim Türü

·         Bölüm Başkanı

 

 

KAZANILAN DERECE

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Derecesi almaya hak kazanırlar.

 

KAZANILAN DERECENİN DÜZEYİ

 

Bu program lisans düzeyinde öğrenim veren bir programdır.

 


geri dön

KABUL KOŞULLARI

 

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan iki aşamalı (YGS ve LYS) sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI

 

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır.

 

Kurum içi yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır. Kontenjanlar ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının belirli bir oranı olarak ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenir. Kurum içi yatay geçiş kontenjanları taban puanı ve öngörülen ilave şartlarla birlikte son başvurunun kabul edileceği günden belirli bir süre öncesinde Üniversite web sayfasında ilan edilir.

 

Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

 

Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

 
Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarını başarı ile tamamlamış öğrenciler lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurtdışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da dikey geçiş için başvurabilirler. Gerek merkezi yerleştirme gerekse özel yetenek sınavı ile öğrenci alan meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezi sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS sınavına girmek zorundadırlar. Özel Yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş de merkezi olarak yapılır.

 


geri dön

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Political Science And Public Administration ) alanında Lisans derecesi (Bachelor of Art in Political Science And Public Administration ) almaya hak kazanmaktadırlar.

 

PROGRAM TANIMI

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve  Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerini, siyaset bilimi ve  kamu yönetimi alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak, yenilikçi ve girişimci kişiler olarak yetiştirmeyi hedefler.

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve  Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri eğitimleri süresince seçmeli dersler, konferanslar ve seminerler yoluyla mesleğin önde gelen akademisyenleri ve profesyonelleriyle tanışma ve deneyimlerinden yararlanma olanağını elde ederler.

 


geri dön

PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI

 

 Program eğitsel amaçları aşağıdadır:

 

1.      Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi akademik disiplinlerinde uzmanlık vermek,

2.      Politikalar, siyasi düşünceler, siyasi davranışlar, siyasi süreçler ve siyasi kurumlara dair kapsamlı bir bilgi birikimini karşılaştırmalı ve eleştirel bir çerçevede sunmak.

3.      Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplinlerinin geneline aşina ve bu disiplinlerde bilgili mezunlar yetiştirmek.

4.      Ulusal ve küresel ölçekte kamu kurum ve kuruluşlarında, sivil toplum kuruluşlarında ve özel sektörde çalışabilecek, öncülük yapabilecek ve yöneticilik vasfına sahip mezunlar yetiştirmek.

5.      Mezunlarına hızla değişen küresel atmosferde bu değişime uyum sağlama kabiliyeti ve başarıyla çalışabilme yeteneği kazandırmak.

6.      Mezunlarının toplumsal ve kültürel çeşitliliği olumlu karşılamasını ve geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmasını özendirmek.

7.      Aydın, toplumsal sorumluluğunun farkında olan aktif yurttaşlar yetiştirmek.

8.      Mezunlarının yazılı ve sözlü iletişimde mükemmeliyeti yakalamasına yönelik rehberlik etmek.

9.      Mezunlarının bağımsız yaşam boyu öğrenimin ve sürekli kişisel gelişimin önemini anlamalarını, öğrenimlerini ve kişisel gelişimlerini yaşam boyu sürdürmeye yönelik motivasyona sahip olmalarını desteklemek.

 


geri dön

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

Program yeterlilikleri aşağıdadır:

 

1.      Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplinlerinde yetkinliklerinin yanı sıra, bu disiplinlerle yakından ilişkili bulunan uluslararası ilişkiler, hukuk, iktisat, sosyoloji, tarih, Avrupa çalışmaları ve kültürel çalışmalar alanları ile ilgili temel kavramları ve kuramları kavrar.

2.      Karşılaştırmalı siyaset, kamu politikaları, devlet kuramları, siyasal partiler, sivil toplum kuruluşları, çıkar grupları, toplumsal hareketler, kamu maliyesi, idare hukuku, yerel yönetimler ve Türkiye siyaseti gibi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi çalışma alanlarındaki kuram, kavram ve olguları tanıyabilir ve ayırt edebilir. 

3.      Siyaset kuramlarını kullanarak güncel yerel, bölgesel ve küresel olayları ve ilişkileri anlayabilir, analiz edebilir ve yorumlayabilir.

4.      Araştırma soruları oluşturabilir, bu soruları niceliksel ve niteliksel yöntemler kullanarak analiz edebilir ve bu analizlerden doğru çıkarımlar yapabilir.

5.      Türkçe ve İngilizcede güçlü yazılı ve sözel iletişim becerisi sergiler.

6.      Akademik hayatta ve kamu kurumlarındaki çalışma hayatında gereken bilgisayar teknolojilerini kullanabilir.

7.      Çözümsel ve eleştirel düşünme yeteneği geliştirir.

8.      Gereken sorumlulukları yerine getirme ve projeleri zamanında ve başarılı olarak teslim etme yetisi kazanır.

9.      İdare birimlerinin işleyişini anlama ve değerlendirme kabiliyeti geliştirir.

10.  Özellikle etnik, siyasi, dini azınlıklar, engellilik, yaş, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği meseleleri olmak üzere tüm insan hakları, toplumsal eşitsizlikler, toplumsal adalet ve her türlü ayrımcılık karşıtlığına yönelik gerek çözümsel gerekse özdüşünümsel kavrayış geliştirir.

11.  Yurttaşlığın demokratik değerleri ile uyuşan yüksek düzeyde bir farkındalık gösterir.

12.  Toplumsal, siyasal ve profesyonel hayatta yüksek etik standartlara sahiptir.

13.  Bağımsız olarak karar alma yetisine ve etkin grup çalışmaları içerisinde yer alma kabiliyetine sahiptir.

14.  Çok kültürlü, çok etnikli ve çok dinli/çok inançlı (inançsızlık da dahil olmak üzere) çalışma ortamlarında çalışabilmesini sağlayacak evrendeş (kozmopolit) değerleri edinir.

 


geri dön

PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Program Yeterlilikleri

Program Eğitsel Amaçları

1

2

3.

4

5

6

7

8

9

1

x

x

x

x

2

x

x

x

x

3

x

x

x

x

x

4

x

x

x

x

5

x

x

x

x

x

6

x

x

x

x

7

x

x

x

x

x

x

8

x

x

x

9

x

x

x

x

x

x

10

x

x

x

x

x

x

11

x

x

x

x

12

x

x

x

13

x

x

x

14

x

x

x

x

x

 

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

 

Bu programdan mezun olanlar siyaset bilimi ve  kamu yönetimi alanında kamu sektöründe ve özel sektörde çalışırlar. Mezunlar bu alanlarda çalışabilmek üzere gerekli temel ve teknik bilgilerle ve iletişim, yabancı dil, takım çalışması gibi becerilerle donatılmış olarak yetiştirilirler.

 


geri dön

BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

 

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü eğitim programlarına başvurabilirler.

 

ÖĞRETİM PROGRAMI

 

Vizyon


Ulusal ve küresel düzeyde demokrasinin ve barışın gelişmesine yön verecek liderler yetiştirmek..

 

Misyon


Her alanda siyasetin nasıl olması gerektiğine dair düşünebilen, eleştirebilen ve kamusal alanda aktif rol olabilen lider kişilikli yöneticiler yetiştirmek, öğretim üyelerinin akademik ve profesyonel gelişmelerini desteklemek ve paydaşlarına ve topluma yarar sağlayıcı hizmetler vermek.

 


geri dön

SINAVLAR DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

 

Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

 

Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.

 

Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, DC değeri 1.50, DD değeri 1.00, F değeri 0.00 şeklindedir.

 

Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

 

Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar.

 

Genel not ortalaması veya yarıyıl not ortalaması 2.00’ın altında olan lisans ve ön lisans öğrencileri başarısız sayılırlar. Başarısız öğrencilerden ikinci ve daha üst yarıyıl öğrencisi olanların öğrenimlerine devam edebilmeleri için kayıtlı bulundukları yarıyıl sonu itibariyle genel not ortalaması 1.80'den daha düşük olan ikinci ve daha üst yarıyıldaki öğrenciler, genel not ortalamalarını belirtilen düzeye çıkartıncaya kadar daha önce aldıkları dersleri tekrarlar.

 


geri dön

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

 

TYYÇ 6. Düzey Yeterlilikleri

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Bilgi

-Kurumsal

-Olgusal

1

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beceriler

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

1

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

x

x

x

x

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

2

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

3

 

 

 

x

 

 

x

x

 

 

 

 

x

 

Öğrenme Yetkinliği

1

x

x

x

x

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

2

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

 

 

 

x

x

 

x

 

 

 

x

 

 

 

2

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

x

4

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

x

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

x

 


geri dön

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

Temel Alan: Sosyal ve Davranış Bilimleri

 

Sosyal ve Davranış Bilimleri Temel Alanı Lisans Yeterlilikleri

(Akademik Ağırlıklı) TYYÇ 6. Düzey

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Bilgi

-Kurumsal

-Olgusal

1

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

2

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

3

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

4

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

5

x

x

x

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

6

x

x

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Beceriler

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

1

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

5

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yetkinlikler

 

 

 

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

 

 

 

x

 

 

x

x

 

 

 

x

x

 

2

 

 

x

 

 

 

x

x

 

 

 

x

x

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

4

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

x

 

Öğrenme Yetkinliği

1

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

2

x

x

x

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

3

x

x

x

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

x

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

5

x

x

x

x

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

x

 

7

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 

1

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

2

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

x

x

3

x

x

x

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

x

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

x

5

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

x

 

x

6

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

x

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

x

4

x

x

x

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

Temel Alan: İşletme ve Yönetim Bilimleri

 

İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yetkinlikleri (Akademik Ağırlıklı) TYYÇ 6. Düzey

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Bilgi

-Kurumsal

-Olgusal

1

x

x

x

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

Beceriler

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

1

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

x

x

x

2

x

x

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

x

 

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

 

 

x

x

 

 

x

x

 

 

 

x

x

 

2

 

 

 

x

 

 

x

x

 

 

 

x

x

 

3

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

x

x

 

Öğrenme Yetkinliği

1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

x

2

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

 

 

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

x

2

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

x

 

3

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

x

 


geri dön

DERS -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Dersler

Program Yeterlilikleri

1. Yarıyıl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

POLS 101

5

5

3

 

5

 

3

3

 

4

4

4

3

4

ECON 101 

5

5

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

MATH 101

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

LAW 195

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

5

 

HIST 110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

ENG 101 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

HIST 101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

2. Yarıyıl