ANASAYFAYA GERİ DÖNPLASTİK SANATLAR  LİSANS PROGRAMI

·         Kazanılan Derece

·         Kazanılan Derecenin Düzeyi

·         Kabul Koşulları

·         Önceki Öğrenmenin Tanınması

·         Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

·         Program Tanımı

·         Program Eğitsel Amaçları

·         Program Yeterlilikleri

·         Program Eğitsel Amaçları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Mezunların Mesleki Profili

·         Bir Üst Dereceye Geçiş

·         Öğretim Programı

·         Sınavlar Değerlendirme ve Notlandırma

·         TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Temel Alan Yeterlilikleri – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Ders Öğrenme Kazanımları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Program Yapısı

·         Mezuniyet Koşulları

·         Eğitim Türü

·         Bölüm Başkanı

 

 

KAZANILAN DERECE

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Plastik Sanatlar Lisans Derecesi almaya hak kazanırlar.


geri dön

KAZANILAN DERECENİN DÜZEYİ

 

Bu program lisans düzeyinde öğrenim veren bir programdır.

 

KABUL KOŞULLARI

 

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan iki aşamalı (YGS ve LYS) sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir.

 


geri dön

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI

 

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır.

 

Kurum içi yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır. Kontenjanlar ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının belirli bir oranı olarak ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenir. Kurum içi yatay geçiş kontenjanları taban puanı ve öngörülen ilave şartlarla birlikte son başvurunun kabul edileceği günden belirli bir süre öncesinde Üniversite web sayfasında ilan edilir.

 

Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

 

Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

 
Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarını başarı ile tamamlamış öğrenciler lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurtdışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da dikey geçiş için başvurabilirler. Gerek merkezi yerleştirme gerekse özel yetenek sınavı ile öğrenci alan meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezi sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS sınavına girmek zorundadırlar. Özel Yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş de merkezi olarak yapılır.

 


geri dön

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Plastik Sanatlar (Plastic Arts) alanında Lisans derecesi (Bachelor of Arts in Plastic Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

 


geri dön

PROGRAM TANIMI

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü öğrencilerini, plastik sanatlar alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak, yenilikçi ve girişimci sanatçılar olarak yetiştirmeyi hedefler.

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü öğrencileri eğitimleri süresince iş dünyasının gerçekleriyle tanışırlar, seçmeli dersler, konferanslar ve seminerler yoluyla mesleğin önde gelen akademisyenleri ve profesyonelleriyle tanışma ve deneyimlerinden yararlanma olanağını elde ederler.

 


geri dön

 PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI

 

 Program eğitsel amaçları aşağıdadır:

 

1.      Mezunlarının, yurt içi ve dışındaki sanat etkinliklerinde çeşitli yöntemleri, teknikleri, araçları ve güncel teknolojileri kullanarak nitelikli ve özgün çalışmalar uygulayabilecek bireysel yaratıcılıklarının gelişimini desteklemek.

2.      Mezunlarını, kendini kabul ettiren çalışmalarıyla yalnız görsel bağlamda değil aynı zamanda yazılı ve sözlü olarak profesyonel formatta iletişim kurabilecek sanatçılar olarak yetiştirmek.

3.      Mezunlarını, gelişen ve değişen çevrenin doğal, tarihsel, kültürel değerlerinin fiziki kalıcılığına yönelik bilinçle koruma, konservasyon ve restorasyonu gerçekleştirecek yetkinliklerle donatmak.

4.      Mezunlarına, kültürel zenginliğin sanatsal üretime dönüşebilecek olanakları yaratacak, karşılaşılan sorunları belirleyebilecek ve çözüm üretecek etkin ve etik sorumlulukları göz önünde bulunduran değerler ve tutumlar kazandırmak.

5.      Mezunlarına, Ulusal ve Uluslararası sanatsal kültürel işbirlikleri oluşturabilen yetkinlikler kazandırmak.

6.      Mezunlarına, çok katılımlı ulusal ve uluslararası sergi, fuar, bienal, çalıştay gibi çok disiplinli ortamlarda ilişkileri yönetip liderlik yapabilecek etik değerler ve tutumlar kazandırmak.

7.      Mezunlarını, yeniliğe açık gelişen bilgi ve beceriler edinerek sürekli kendini ve alanındaki gelişmelere katkı sağlayabilecek sanatçılar olarak yetiştirmek.

 


geri dön

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

Program yeterlilikleri aşağıdadır:

 

1.      Ahşap, duvar, tuval gibi çeşitli yüzeyler üzerinde çizgi, nokta, doku, ışık- gölge, ritm, denge, simetri-asimetri, renk, oran-orantı, doluluk-boşluk gibi plastik öğeleri kavrar ve sanatsal üretimler yapar.

2.      Renk zıtlıkları, renk uyumu, renk karışımları bilgilerini geliştirme aşamalarına uygun olarak tasarımlar yapar.

3.      Üç boyutta ritm, hareket ve dengeyle kompozisyon yaratır, parçalara böler ve tekrar parçaları örgütler.

4.      İç form-dış form, organik form, geometrik form, kapanan form-kapatan form, açık form-kapalı form, form tekrarlarını tasarımlarında uygular, yeni deneyimler, tasarımlar, yorumlamalar yapar.

5.      Tarihsel süreç içinde resim ve heykel sanatını barındıran ve biçimlendiren çevresel koşuları öğrenir, sanat yapıtı-çevre arasındaki ilişkiyi sorgular.

6.      Ulusal ve uluslar arası çeşitli dönemlerin sanatını, resim tekniklerini, teknolojilerini ve perspektif yöntemlerini öğrenir, canlı model, ölü doğa, portre, iç mekan-dış mekan gibi gözleme dayalı çalışmalarında ve tasarımlarında uygular.

7.      Temel fotografi teknikleri, cam teknikleri, baskıresim teknikleri ve dijital baskı teknikleri hakkında bilgi sahibi olur. Bilişim ve İletişim teknolojilerini kullanır.

8.      Güzellik bilimi olarak estetiği ve sanatta bilimin araştırması olarak sanat felsefesi alanlarını, sanat, sanatçı ve sanat yapıtı kavramlarının oluşumunu ve gelişim aşamalarını tanımlar, tartışır.

9.      Ulusal ve uluslar arası sempozyum, fuar, bienal, trienal gibi disiplinlerarası çalışmalar ve projelerde takım kurar, takımın işleyişini koordine eder, uygun sonuçlar ve yürütme önerileri sunar, uygular.

10.  Tarihsel süreç içinde yer alan bir sanat yapıtını, analiz eder, bu konuda başlıca yöntemleri öğrenir, tartışır.

11.  Edindiği bilgilerin ışığında, eleştirel düşünmeyi öğrenir ve düşündüklerini görselleştirir, nitelikli ve özgün çalışmalar üretir.

12.  Kendisini tanıtacağı kişisel tanıtım dosyasını oluşturma ve sunma yetisini kazanır.

13.  Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrar bunu temel ilke haline getirir.

 


geri dön

PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Program Yeterlilikleri

Program Eğitsel Amaçları

1

2

3

4

5

6

7

1

x

2

x

3

x

4

x

x

5

6

x

7

x

x

x

8

x

x

x

x

x

x

9

x

x

x

x

x

x

x

10

x

x

x

x

x

11

x

x

x

x

x

12

x

x

x

13

x

 


geri dön

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

 

Bu programdan mezun olanlar plastik sanatçısı olarak veya başka ünvanlarla kamu kuruluşlarında ve özel sektörde çalışırlar. Mezunlar bu alanda çalışabilmek üzere gerekli temel ve teknik bilgilerle ve iletişim, yabancı dil, takım çalışması gibi becerilerle donatılmış olarak yetiştirilirler.

 


geri dön

BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

 

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü eğitim programlarına başvurabilirler.

 

ÖĞRETİM PROGRAMI

 

Vizyon


Çağdaş estetik anlayış bağlamında ve çok kültürlülüğün yaratıcı gücüne sahip, insani değerleri gözeten, araştırmacı, kendi alanlarının yanı sıra farklı sanat disiplinleriyle de bağ kurabilecek, özgün anlatım diline ulaşmış, ulusal ve uluslararası platformda, öncü, yenilikçi sanatçı kimlikler yetiştiren ve sürekli gelişen bir bölüm olmak.

 

Misyon


Öğrencilerimizi katılımcı ve uzlaşmacı bir tutumla, disiplinlerarası çalışmalarda yer alan, yaşanan çevrenin oluşumunda rol alan diğer alanların üyeleriyle takım üyeleri, özgür düşünen, sorgulayan, kuramsal bilgiyi uygulama alanlarında kullanabilen yetkin uygulayıcılar olarak yetiştirmek.

 


geri dön

SINAVLAR DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

 

Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

 

Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.

 

Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, DC değeri 1.50, DD değeri 1.00, F değeri 0.00 şeklindedir.

 

Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

 

Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar.

 

Genel not ortalaması veya yarıyıl not ortalaması 2.00’ın altında olan lisans ve ön lisans öğrencileri başarısız sayılırlar. Başarısız öğrencilerden ikinci ve daha üst yarıyıl öğrencisi olanların öğrenimlerine devam edebilmeleri için kayıtlı bulundukları yarıyıl sonu itibariyle genel not ortalaması 1.80'den daha düşük olan ikinci ve daha üst yarıyıldaki öğrenciler, genel not ortalamalarını belirtilen düzeye çıkartıncaya kadar daha önce aldıkları dersleri tekrarlar.

 


geri dön

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

 

TYYÇ 6. Düzey Yeterlilikleri

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Bilgi

-Kuramsal

-Olgusal

1

 

 

 

 

x

x

 

x

 

x

 

 

Beceriler

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

2

x

x

x

x

 

 

x

x

 

x

x

 

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1

 

 

 

 

x

 

 

x

 

x

 

 

2

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

 

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

2

 

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

3

 

 

 

 

x

 

 

 

x

x

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

2

 

 

 

 

x

 

x

 

x

x

x

 

 


geri dön

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

Temel Alan: Sanat

 

Sanat Temel Alanı Lisans Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) TYYÇ 6. Düzey

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Bilgi

-Kurumsal

-Olgusal

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

2

 

 

 

 

x

 

 

x

 

x

 

 

3

 

x

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

x

x

 

 

x

x

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

x

 

x

 

x

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beceriler

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

1

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

2

 

 

x

 

x

 

x

 

 

x

x

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Öğrenme Yetkinliği

1

 

 

 

 

x

 

 

x

 

x

 

 

2

x

 

x

x

x

 

 

x

 

x

x

 

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

x

x

 

x

 

x

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

4

 

 

 

 

x

 

 

 

x

x

 

 

5

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

 

 

 

 

x

x

 

x

 

x

 

 

2

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

x

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 


geri dön

DERS -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Dersler

Program Yeterlilikleri

1. Yarıyıl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PS 103

5

5

5

5

5

4

1

4

3

5

5

5

PS 105

5

5

5

5

5

4

1

5

3

5

5

5

PS 111

1

1

1

1

5

2

1

5

1

5

5

5

CE 110

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

ENG 111

1

1

1

1

3

3

1

1

5

3

1

3

HIST 103I

1

1

1

1

5

5

1

1

5

3

2

1

2. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS 104

5

5

5

5

5

4

1

4

3

5

5

5

PS 106

5

5

5

5

5

4

1

4

3

5

5

5

PS 110

3

1

1

1

2

3

3

1

1

2

2

1

PS 112

1

1

1

1

5

2

1

5

1

5

5

5

ENG 112

1

1

1

1

3

3

1

1

5

3

1

3

HIST 104

1

1

1

1

5

5

1

1

5

3

2

1

3. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS 217

5

5

5

5

5

4

1

4

3

5

5

5

PS 241

5

5

5

5

5

4

1

4

3

5

5

5

PS 251

5

5

5

5

5

4

1

4

3

5

5

5

PS 261

1

1

1

1

5

2

1

5

1

5

5

5

ENG 211

1

1

1

1

3

3

1

1

5

3

1

3

Alan Seçmeli Ders(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamamlayıcı Seçmeli Ders(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS 242

5

5

5

5

5

4

1

4

3

5

5

5

PS 252

5

5

5

5

5

4

1

4

3

5

5

5

PS 294

1

1

1

1

5

2

1

5

1

5

5

5

TT 262

5

5

5

1

1

1

1

1

1

3

3

1

ENG 212

1

1

1

1

3

3

1

1

5

3

1

3

Alan Seçmeli Ders(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamamlayıcı Seçmeli Ders(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS 341

1

1

1

1

5

2

1

5

1

5

5

5

PS 343

5

5

5

5

5

4

1

4

3

5

5

5

PS 353

5

5

5

5

5

4

1

4

3

5

5

5

GT 232

1

3

1

1

1

2

5

1

1

1

3

3

ENG 311

1

1

1

1

3

3

1

1

5

3

1

3

Alan Seçmeli Ders(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamamlayıcı Seçmeli Ders(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS 326

1

1

1

1

5

2

1

5

1

5

5

5

PS 344

5

5

5

5

5

4

1

4

3

5

5

5

PS 354

5

5

5

5

5

4

1

4

3

5

5

5

SOC 399

1

1

1

1

1

1

1

2

3

1

3

1

ENG 312

1

1

1

1

3

3

1

1

5

3

1

3

Alan Seçmeli Ders(4)