ANASAYFAYA GERİ DÖNOPTİSYENLİK PROGRAMI

·         Kazanılan Derece

·         Kazanılan Derecenin Düzeyi

·         Kabul Koşulları

·         Önceki Öğrenmenin Tanınması

·         Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

·         Program Tanımı

·         Program Eğitsel Amaçları

·         Program Yeterlilikleri

·         Program Eğitsel Amaçları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Mezunların Mesleki Profili

·         Bir Üst Dereceye Geçiş

·         Öğretim Programı

·         Sınavlar Değerlendirme ve Notlandırma

·         TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Temel Alan Yeterlilikleri – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Ders Öğrenme Kazanımları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Program Yapısı

·         Mezuniyet Koşulları

·         Eğitim Türü

·         Bölüm Başkanı

 

KAZANILAN DERECE

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Optisyenlik Programı Ön Lisans Derecesi almaya hak kazanırlar.

 

KAZANILAN DERECENİN DÜZEYİ

 

Bu program   ön lisans düzeyinde öğrenim veren bir programdır.

 

geri dön


KABUL KOŞULLARI

 

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan iki aşamalı (YGS ve LYS) sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI

 

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve Altınbaş Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır.

 

Kurum içi yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır.

 

geri dön


KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Optisyenlik (Opticianry) alanında Ön Lisans derecesi (Associate Degree in Opticianry) almaya hak kazanmaktadırlar.

 

PROGRAM TANIMI

 

Altınbaş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Ön Lisans Programı öğrencilerini, alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak kişiler olarak yetiştirmeyi hedefler.

 

Altınbaş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Ön Lisans Programı öğrencileri eğitimleri süresince kendi alanında temel dersler ve seçmeli alarak yetişirler.

 

 geri dön


PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI

 

 Program eğitsel amaçları aşağıdadır:

 

1.      Mesleki bilgi düzeyine katkı sağlama

2.      Mesleki iletişim becerisini geliştirme

3.      Programı ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilme becerisi oluşturma

4.      Mesleki uygulama alanında meslektaşlarıyla sağlıklı iletişim kurabilme ve bilgi alışverişinde bulunma yeteneği kazandırma

5.      Sağlık alanı ile ilgili temel bilgi düzeyine sahip olma

6.      Alanı ile ilgili teknolojik ürünleri kullanabilme becerisine sahip olma

7.      Alanı ile ilgili uygulamalarda hızlı ve doğru karar verebilme yetisi kazanma

8.      İş güvenliği konusunda gerekli bilgi ve tecrübe kazanma

9.      Mesleki sorumluluk bilinci kazanma

 

geri dön


PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

Program yeterlilikleri aşağıdadır:

 

1.      Optisyenlik alanındaki temel düzeyde bilgiyi uygulayabilir.

2.      Optisyenlik alanı ile ilgili terimleri açıklayabilir.

3.      Cihazlarla ilgili beklenmeyen bir durum ile karşılaştığında sorunları tanımlayabilir.

4.      Optisyenlik alanında mevcut olan eksiklikleri ve sorunları tespit edebilir ve çözüm yolları bulabilir.

5.      Optisyenlik alanında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütebilir.

6.      Kişisel ve sosyal çevre içerisinde insan davranışlarının önemli kalıplarını keşfedebilir.

7.      Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.

8.      Optisyenlik alanı ile ilgili konularda sahip olduğu teknolojik bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir.

9.      Birey ve halk sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma konularında yeterli bilince sahiptir.

10.  Temel görme cihazlarının reçeteye göre en iyi seçimi, satışı ve hazırlanmasında kullanıcıya yardımcı olur ve kullanıcı adaptasyonunu sağlayabilir.

11.  Numaralı gözlük camlarını ve kontak lenslerin diyoptrisini ölçebilir ve bunların montajı için gerekli ayarları yapabilir.

12.  Gözlüğün hazırlanması için gerekli ekipmanları, gereçleri ve makineleri kullanabilir.

13.  Göz, göz anatomisi, göz fizyolojisi, göz hastalıkları ve görme sağlığı alanlarında temel bilgilere sahiptir.

14.  Genel halk sağlığı alanında temel bilgilere sahiptir.

15.  İnsan vücudunun sistemleri ve temel yapıları ile anatomisi bilgisine sahiptir.

16.  Laboratuvar ve çalışma alanlarının güvenlik prosedürlerini açıklayabilir.

17.  Genel ve mesleki yazılım programlarını, hastane otomasyon sistemlerini kullanabilir.

18.  Cam ve diğer optik malzemelerin nasıl üretildiğini açıklayabilir.

19.  Optik ürünlerinin farklı kullanımlarını ve ürün bilgilerini gösterebilir.

20.  Optisyenlik alanı ile ilgili olarak kongre, seminer, konferans, sempozyum vb. etkinliklere katılabilir ve çözüm önerileri geliştirebilir.geri dön


PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Program Yeterlilikleri

Program Eğitsel Amaçları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

x

x

2

x

x

x

3

x

x

4

x

x

5

x

x

6

x

x

x

7

8

x

x

x

9

x

x

x

10

x

x

x

11

x

x

12

x

x

13

x

x

x

14

x

x

x

15

x

x

16

x

17

x

x

18

x

19

x

x

20

x

x

x

 

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

 

Bu programdan mezun olanlar optisyenlik alanda kamu kuruluşları ve özel sektörde çalışırlar. Mezunlar bu alanda çalışabilmek üzere gerekli temel ve teknik bilgiler ile donatılmış olarak yetiştirilirler.       

 

geri dön


BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

 

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisans eğitim programlarına başvurabilirler.

 

ÖĞRETİM PROGRAMI

 

Vizyon


Toplumsal değerlere saygılı, katılımcı, paylaşımcı profesyonel nitelikli ara eleman yetiştirmek, çağımızın ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmak; aydın, meraklı, çalışkan, ülkenin ve dünyanın problemlerine duyarlı öğrenciler yetiştirerek Avrupa standartlarında iyi bir eğitim vermek.

 

Misyon

 

Lisanslı gözlükçü olmak isteyen öğrencilere üstün teknik yetenek gösteren bir eğitim sağlamak, toplumun ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve geliştirmek.

 

geri dön


SINAVLAR DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

 

Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

 

Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.

 

Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, DC değeri 1.50, DD değeri 1.00, F değeri 0.00 şeklindedir.

 

Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

 

Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar.

 

Genel not ortalaması veya yarıyıl not ortalaması 2.00’ın altında olan lisans ve ön lisans öğrencileri başarısız sayılırlar. Başarısız öğrencilerden ikinci ve daha üst yarıyıl öğrencisi olanların öğrenimlerine devam edebilmeleri için kayıtlı bulundukları yarıyıl sonu itibariyle genel not ortalaması 1.80'den daha düşük olan ikinci ve daha üst yarıyıldaki öğrenciler, genel not ortalamalarını belirtilen düzeye çıkartıncaya kadar daha önce aldıkları dersleri tekrarlar.

 

geri dön


TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

TYYÇ 5. Düzey Yeterlilikleri

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Bilgi

-Kurumsal

-Olgusal

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Beceri

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

1

x

x

x

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

x

 

x

x

2

x

x

x

 

 

x

x

x

 

 

 

 

x

 

x

x

Yetkinlik

(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)

 

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

x

x

x

 

 

x

x

x

 

 

 

 

x

 

 

x

2

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

x

3

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

Yetkinlikler

Öğrenme Yetkinliği

 

1

x

x

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

2

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

3

x

x

x

x

x

 

x

x

 

 

 

x

 

 

x

 

 

x

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

x

x

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

2

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

2

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geri dön


TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

Temel Alan: Sağlık

Sağlık

 Temel Alanı

Ön Lisans Yeterlilikleri

(Akademik Ağırlıklı)

TYYÇ 5.Düzey

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

14

 

15

16

17

18

19

20

Bilgi

-Kurumsal

-Olgusal

 

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

3

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Beceri

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

 

1

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

2

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 

1

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

2

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

3

x

x

x

 

 

x

x

 

 

 

x

x

x

x

x

Öğrenme Yetkinliği

 

 

1

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

3

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

2

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

3

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

2

x

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

3

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

4

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

7

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

geri dön


DERS -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

Dersler

Program Yeterlilikleri

1. Yarıyıl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

OPT

101

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

OPT

103

 

2

1

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

OPT

105

 

3

5

 

1

1

 

3

 

1

 

 

 

5

1

2

 

 

 

 

3

CHEM

131

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

MATH

115

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

4

 

 

1

ENG

121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

CE

110

 

3

 

2

 

3

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

3

5

 

 

5

HIST

103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

TURK

111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPT

102

 

1

1

2

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

OPT

104

 

2

1

 

1

1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

OPT

106

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

OPT

108

 

1

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ENG

122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

HIST

104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

TURK

112