ANASAYFAYA GERİ DÖNODYOMETRİ PROGRAMI

·         Kazanılan Derece

·         Kazanılan Derecenin Düzeyi

·         Kabul Koşulları

·         Önceki Öğrenmenin Tanınması

·         Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

·         Program Tanımı

·         Program Eğitsel Amaçları

·         Program Yeterlilikleri

·         Program Eğitsel Amaçları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Mezunların Mesleki Profili

·         Bir Üst Dereceye Geçiş

·         Öğretim Programı

·         Sınavlar Değerlendirme ve Notlandırma

·         TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Temel Alan Yeterlilikleri – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Ders Öğrenme Kazanımları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Program Yapısı

·         Mezuniyet Koşulları

·         Eğitim Türü

·         Bölüm Başkanı

 

KAZANILAN DERECE

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Odyometri Programı Ön Lisans Derecesi almaya hak kazanırlar.

 

KAZANILAN DERECENİN DÜZEYİ

 

Bu program   ön lisans düzeyinde öğrenim veren bir programdır.

 


geri dön

KABUL KOŞULLARI

 

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan iki aşamalı (YGS ve LYS) sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI

 

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve Altınbaş Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır.

 

Kurum içi yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır.

 

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Odyometri (Audiometry) alanında Ön Lisans derecesi (Associate Degree in Audiometry) almaya hak kazanmaktadırlar.

 


geri dön

PROGRAM TANIMI

 

Altınbaş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Odyometri Ön Lisans Programı öğrencilerini, alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak kişiler olarak yetiştirmeyi hedefler.

 

Altınbaş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Odyometri Ön Lisans Programı öğrencileri eğitimleri süresince kendi alanında temel dersler ve seçmeli alarak yetişirler.

 

 PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI

 

 Program eğitsel amaçları aşağıdadır:

 

1.      Alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme, yorumlama ve uygulama becerisi.

2.      Güvenilir odyometrik tetkikler yapabilme becerisi.

3.      Bebeklerde erken tanı becerisi.

4.      İşitme kaybını saptadığında erken dönemde cihazlama becerisi.

5.      İşitsel problemleri olan bireyler için KBB kliniklerine odyometrik destek verme becerisi

6.      İşitsel problemi olan bireylerin tedavisi ve yaşam konforlarının tekrar kazandırılması konusunda sorumluluk alabilme becerisi.

7.      Hekimlerle işbirliğini koruyarak sağlıklı ve güvenilir bir çalışma ortamı yaratabilme becerisi.

8.      Etkin iletişim kurabilme ve sorumluluk alanında eğitim verebilme becerisi.

9.      Mesleğinin gerektirdiği etik kurallara uygun davranma becerisi.

 


geri dön

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

Program yeterlilikleri aşağıdadır:

 

1.      İşitme kaybı ve denge bozukluğu hastalarının tanısı konusunda bilimsel yöntemleri bilir.

2.      Kulak Burun Boğaz (KBB) servislerinin işitme ve denge bozuklukları hastalarının tanısında gerekli olan sübjektif ve objektif testleri uygulayabilir.

3.      İşitme kaybı ya da denge bozukluğu hakkındaki bilgilerinin yanında hastaya tedavi ve rehabilitasyon konusunda danışmanlık yapabilir.

4.      Tedavi ve rehabilitasyon için yardımcı işitme cihazları ve koklear implant gibi seçenekler sunabilir.

5.      Konuşma bozuklukları ve terapisi hakkında bilgi sahibi olur.

6.      Mesleğe yönelik derslerden temel fizik bilgileri ile donanarak, ses fiziği ve biyofizik gibi temel alan bilgisine sahip olur.

7.      Anatomi ve fizyoloji gibi temel alan derslerini alarak, temel vücut yapısının yanı sıra kulağın anatomi ve fizyolojisini iyi bilir.

8.      Yeni doğan ve çocuklarda işitme ve dengeye yönelik her türlü mesleki bilgiye sahip olur.

9.      İşitme cihazı ve koklear implantların şekilleri ve uyarlanması gibi konularda bilgi ve deneyim sahibi olur.

10.  Mesleki bilgi ve beceri kazanmalarının yanı sıra, etkin iletişim kurabilme, ekip içerisinde uyumlu çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözebilme becerisine sahip olur.

11.  Mesleki yabancı dil (İngilizce) bilgisine sahip olur ve bu doğrultuda alanındaki güncel gelişmeleri izleyerek, kendilerini sürekli geliştirebilir.

12.  Kalite kontrol disiplini ile ürün denetlemesi yaparak sağlık etiğini ve tüketici haklarını bilerek hareket etme bilincine sahip olur.

13.  İşyerinde yeni bir sistem kurulması veya makine ya da cihaz alınması halinde kurulacak sistem veya alınacak makine ile ilgili olarak risk değerlendirmesi yaparak sağlık ve güvenlik yönünden aranan özellikleri belirleyip bu özelliklere uygun sistemin kurulması, makine veya cihazın alınması konusunda bilgilidir.

14.  Çalışma ortamının çalışan sağlığı, iş hijyeni, çevre kirliliği açılarından insanların sağlıklı ve mutlu bir şekilde çalışabilecekleri şekilde geliştirilmesini sağlayabilir.

15.  Mesleğinin sorumluluklarını, etik değerleri öğrenip uygulayabilir.

16.  Teknik resim, bilgisayar destekli çizim, simülasyon programları kullanarak ürün geliştirebilme bilgisine sahip olur.

17.  Sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak ya da düzenleyerek toplumu işitme kayıpları ve kulağa bağlı denge bozuklukları konusunda seminerler ile bilgilendirebilir.

18.  Odyometri alanı ve bu alana yakın disiplinlerle yaptığı çalışmalar, uygulamalar ve sosyal deneyimler üzerine kongre, konferans, sempozyum gibi toplantılarda bilgi paylaşımında bulunabilir.

 


geri dön

PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Program Yeterlilikleri

Program Eğitsel Amaçları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

x

x

x

x

x

x

x

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

x

x

x

x

x

x

x

x

4

x

x

x

x

x

x

5

x

x

x

6

x

x

7

x

x

x

8

x

x

x

x

x

9

x

x

x

10

x

x

x

x

x

11

x

x

x

12

x

x

x

x

13

x

x

x

x

14

x

x

x

15

x

x

x

16

x

17

x

x

x

x

18

x

x

x

x

 

 

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

 

Bu programdan mezun olanlar odyometri alanda kamu kuruluşları ve özel sektörde çalışırlar. Mezunlar bu alanda çalışabilmek üzere gerekli temel ve teknik bilgiler ile donatılmış olarak yetiştirilirler.       

 


geri dön

BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

 

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisans eğitim programlarına başvurabilirler.

 

ÖĞRETİM PROGRAMI

 

Vizyon


Odyometri eğitimine yeni bakış açıları kazandırmak, öğrencilerimize Avrupa standartlarında iyi bir eğitim vermek, uygulamalı olarak alacakları eğitimleri sonucunda mesleğinde yeterli bilgi ve beceri sahibi odyometristler yetiştirmek.

 

Misyon

 

Odyometrist eğitimi ve öğretiminde bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından izleyerek konusunda deneyimli akademisyen kadrosu ve teknolojik alt yapısı ile öğrencilerine kaliteli bir meslek eğitimi vermek ve sektörün gereksinimlerini sağlayacak yeterlilikte ve donanımda odyometristler yetiştirmek.

 


geri dön

SINAVLAR DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

 

Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

 

Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.

 

Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, DC değeri 1.50, DD değeri 1.00, F değeri 0.00 şeklindedir.

 

Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

 

Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar.

 

Genel not ortalaması veya yarıyıl not ortalaması 2.00’ın altında olan lisans ve ön lisans öğrencileri başarısız sayılırlar. Başarısız öğrencilerden ikinci ve daha üst yarıyıl öğrencisi olanların öğrenimlerine devam edebilmeleri için kayıtlı bulundukları yarıyıl sonu itibariyle genel not ortalaması 1.80'den daha düşük olan ikinci ve daha üst yarıyıldaki öğrenciler, genel not ortalamalarını belirtilen düzeye çıkartıncaya kadar daha önce aldıkları dersleri tekrarlar.

 


geri dön

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

TYYÇ 5. Düzey Yeterlilikleri

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Bilgi

-Kurumsal

-Olgusal

 

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Beceri

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Yetkinlikler

 

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 

1

x

x

x

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

2

x

 

 

x

 

x

x

x

 

 

x

 

3

x

x

 

 

x

 

x

 

 

x

 

x

x

 

Öğrenme Yetkinliği

 

 

1

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

2

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

3

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

x

2

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

x

3

 

 

 

x

x

x

 

 

 

x

x

4

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1

x

 

 

x

x

x

 

 

x

 

x

x

2

 

 

 

 

x

x

x

x

 

x

x

 


geri dön

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

Temel Alan: Sağlık

Sağlık

Temel Alanı

Ön Lisans Yeterlilikleri

(Akademik Ağırlıklı)

TYYÇ 5.Düzey

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

14

 

15

16

17

18

19

20

Bilgi

-Kurumsal

-Olgusal

 

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

3

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Beceri

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

 

1

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

2

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yetkinlikler

 

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 

 

 

1

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

2

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

3

x

x

x

 

 

x

x

 

 

 

x

x

x

x

x

Öğrenme Yetkinliği

 

 

 

1

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

3

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 

1

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

2

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

3

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

2

x

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

3

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

4

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

7

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 


geri dön

DERS -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Dersler

Program Yeterlilikleri

1. Yarıyıl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ODY 101

5

5

3

3

 

 

 

3

4

2

 

 

1

 

2

4

2

2

ODY 103

 

 

 

 

 

5

 

1

1

 

 

 

2

 

 

3

 

2

ODY 105

3

2

3

2

1

 

5

2

 

 

 

 

 

 

 

4

2

2

ODY 107

3

2

3

2

2

 

5

2

 

 

 

 

 

 

 

4

2

2

ODY 109

 

2

 

 

 

 

 

2

 

3

 

4

4

5

3

 

2

2

MATH 115

 

 

 

 

 

4

 

 

2

 

 

2

2

 

 

3

1

1

ENG 121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

2

 

 

 

3

2

2

CE 110           

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

3

3

 

 

5

2

2

HIST 103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

2

2

TURK 111

1

 

2

 

3

 

 

 

 

2

2

2

2

 

2

 

4

4

2. Yarıyıl       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODY 102

2

2

2

 

 

5

2

2

2

2

 

 

2

2

2

2

3

3

ODY 104

 

5

5

3

2

 

1

2

3

2

2

 

2

2

2

1

2

3

3

ODY 106

2

2

5

3

 

 

 

2

 

2

 

 

2

1

3

 

4

4

ODY 108

2

4

3

5

 

1

3

5

2

2

3

 

4

5

2

5

5

5

ODY 110

2

2

2

2

 

2

2

2

4

1

2

4

4

1

2

5

2

2

ENG 122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

2

 

 

 

3

2

2

HIST 104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

2

2

TURK 112

1

 

2

 

3

 

 

 

 

2

2

2

2

 

2

 

4

4

3. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODY 201

5

5

5

5

2

1

2

4

5

5

1

2

2

3

4

1

4

4

ODY 203

3

3

3

3

2

1

3

4

3

3

1

1

1

2

4

1

4

4

ODY 205

 

 

2

2

5

1

3

2

 

3

 

 

 

 

2

 

2

2

ODY 207

 

2

3

2

1

 

1

 

 

4

 

2

2

4

5

 

2

2

ODY 209

 

4

4

4

4

 

1

4

5

4

2

 

2

2

2

2

1

4

4

ODY 211

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

2

2

ODY 213

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

5

5

4

4

1

3

3

ENG 221

2

2

 

 

 

1

1

2

 

2

5

 

2

 

1

4

4

4

4. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODY 202

5

5

5

5

2

1

2

4

5

5

1

2

2

3

4