ANASAYFAYA GERİ DÖNMODA VE TEKSTİL TASARIMI LİSANS PROGRAMI

·         Kazanılan Derece

·         Kazanılan Derecenin Düzeyi

·         Kabul Koşulları

·         Önceki Öğrenmenin Tanınması

·         Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

·         Program Tanımı

·         Program Eğitsel Amaçları

·         Program Yeterlilikleri

·         Program Eğitsel Amaçları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Mezunların Mesleki Profili

·         Bir Üst Dereceye Geçiş

·         Öğretim Programı

·         Sınavlar Değerlendirme ve Notlandırma

·         TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Temel Alan Yeterlilikleri – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Ders Öğrenme Kazanımları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Program Yapısı

·         Mezuniyet Koşulları

·         Eğitim Türü

·         Bölüm Başkanı 

 

 

KAZANILAN DERECE

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Moda ve Tekstil Tasarımı Lisans Derecesi almaya hak kazanırlar.

 

KAZANILAN DERECENİN DÜZEYİ

 

Bu program lisans düzeyinde öğrenim veren bir programdır.

 

KABUL KOŞULLARI

 

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan iki aşamalı (YGS ve LYS) sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI

 

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve Altınbaş Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır.

 

Kurum içi yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır. Kontenjanlar ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının belirli bir oranı olarak ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenir. Kurum içi yatay geçiş kontenjanları taban puanı ve öngörülen ilave şartlarla birlikte son başvurunun kabul edileceği günden belirli bir süre öncesinde Üniversite web sayfasında ilan edilir.

 

Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

 

Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

 
Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarını başarı ile tamamlamış öğrenciler lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurtdışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da dikey geçiş için başvurabilirler. Gerek merkezi yerleştirme gerekse özel yetenek sınavı ile öğrenci alan meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezi sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS sınavına girmek zorundadırlar. Özel Yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş de merkezi olarak yapılır.


geri dön

 

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Moda ve Tekstil Tasarımı (Fashion and Textile Design) alanında Lisans derecesi (Bachelor of Arts in Fashion and Textile Design) almaya hak kazanmaktadırlar.

 

PROGRAM TANIMI

 

Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü öğrencilerini, moda ve tekstil tasarımı alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak, yenilikçi ve girişimci tasarımcılar olarak yetiştirmeyi hedefler.

 

Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü öğrencileri eğitimleri süresince iş dünyasının gerçekleriyle tanışırlar, seçmeli dersler, konferanslar ve seminerler yoluyla mesleğin önde gelen akademisyenleri ve profesyonelleriyle tanışma ve deneyimlerinden yararlanma olanağını elde ederler.

 

 PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI

 

 Program eğitsel amaçları aşağıdadır:

 

1.      Mezunlarının, disiplinlerarası ilişki kurabilen, analitik düşünce yeteneği kazanmış, evrensel ve çağdaş tasarım değerlerine sahip, moda ve tekstil sektöründe öncü tasarımcılar olarak yer almalarını desteklemek.

2.      Mezunlarının, alanı ile ilgili konularda, uzman ya da uzman olmayan kişilerle, görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemleri kullanma yeteneğini kazandırmak.

3.      Mezunlarının, çağdaş toplumun ihtiyacı olan bilim, kültür, sanat ve estetiğe; ulusal ve evrensel düzeyde entelektüel katkıda bulunmasını öngörmek.

4.      Mezunlarına, alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini ve üretim alanlarında kullanabilme ve paylaşabilme yetisi kazandırmak.

5.      Mezunlarına, alanı ile ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşıma yönelik değerlendirme yetisi kazandırmayı hedeflemek.

6.      Mezunlarına, ulusal ve uluslar arası sanat ve tasarım etkinliklerinde disiplinlerarası ilişkileri yönetip liderlik yapabilecek bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamak.

7.      Mezunlarını, doğayı ve çevreyi korumaya yönelik projeleriyle destekleyerek, tekstil sektörüne katkı sağlayabilecek tasarımcılar yetiştirmek.


geri dön

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

Program yeterlilikleri aşağıdadır:

 

1.      Öğrenciler, kişisel eğilimlerini geliştirici, yeteneklerini açığa çıkarmaya yönelik temel sanat eğitimi ile plastik öğeleri kavrar ve sanatsal üretimler gerçekleştirir.

2.      Moda ve Tekstil sektöründe yer alan yöntem ve teknikleri uygulamalı olarak kullanır.

3.      Tasarım projelerini, teknoloji ve kültür dersleri ile destekleyerek yaratıcılık ve endüstri arasında eşgüdüm sağlar.

4.      Bilişim teknolojilerini verimli bir şekilde kullanarak, tasarıma yönelik koleksiyonlar hazırlar.

5.      Moda ve tasarım projelerini, araştırma, geliştirme ile sektöre sunulmak üzere özgün koleksiyonlara dönüştürür.

6.      Disiplinlerarası programlardan faydalanarak, tasarım uygulamalarında üretime yönelik hedef kitlesini tanımlayarak çalışmalarını yapar.

7.      Ulusal ve uluslararası sempozyum, fuar, bienal, trienal gibi disiplinlerarası çalışmalar ve projelerde takım kurar, takımın işleyişini koordine eder, uygun sonuçlar ve yürütme önerileri sunar, uygular.

8.      Eğitim-öğrenim süresince sektörde yapacağı staj çalışmaları ile “eğitim-sektör” işbirliğini pekiştirir. Mezuniyetten sonraki istihdam alanlarını tanıma fırsatı bulur.

9.      Sektörel ve akademik başvurularında kişisel tanıtım dosyasını oluşturma ve sunma yetisi kazanır.

10.  Moda ve tekstil tasarımı eğitimde edindiği bilgi ve donanımı, toplumsal faydaya dönüştürmeyi hedefler ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ilke edinir.

 

PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Program Yeterlilikleri

Program Eğitsel Amaçları

.

1

2

3

4

5

6

7

1

x

x

2

x

x

3

x

x

x

4

x

5

x

6

x

x

7

x

x

x

x

8

x

x

9

x

x

10

x

x


geri dön

 

 

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

 

Bu programdan mezun olanlar moda ve tekstil tasarımcısı olarak kamu kuruluşlarında ve özel sektörde çalışırlar. Mezunlar bu alanda çalışabilmek üzere moda ve tekstil tasarımı alanında gerekli temel ve teknik bilgilerle ve iletişim, yabancı dil, takım çalışması gibi becerilerle donatılmış olarak yetiştirilirler.

 

BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

 

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü eğitim programlarına başvurabilirler.

 

ÖĞRETİM PROGRAMI

 

Vizyon


Çağın gereğine uygun eğitim modeli ile teori ve uygulamayı bir arada barındıran yapısıyla, sanatın ve tasarımın geçerli kavram ve kuramlarını özümsemiş, özgün yapıtlar ortaya koyabilecek, yerelden evrenselliğe, geçmişten günümüze aktarılmış kültürel değerleri koruyarak iyiye ve güzele ulaşmayı esas alan, küreselleşen dünyada öncü, yenilikçi, duyarlı bireyler yetiştiren bir bölüm olmak.

 

Misyon


Öğrencilerimizi çağdaşlığın ve çağdaş tasarımcı olmanın gereğini ve ilkelerini kavrayan, geleceğe taşıyan ve çözüm üreten tasarımcılar, öncü, enerjisini tüm disiplinlerle paylaşan, sorgulayan ve sorumluluk sahibi, yetkin uygulayıcılar, katılımcı ve uzlaşmacı bir tutumla günlük hayatın gereğine ve ihtiyaçlarına cevap verebilen, eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bilgi ve teknolojiden yararlanmayı hedefleyen, sosyal sorumluluk ve çevre bilincini ön planda tutan, takım çalışması yapabilen, yetkin uygulayıcılar olarak yetiştirmek.


geri dön

 

SINAVLAR DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

 

Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

 

Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.

 

Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, DC değeri 1.50, DD değeri 1.00, F değeri 0.00 şeklindedir.

Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

 

Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar.

 

Genel not ortalaması veya yarıyıl not ortalaması 2.00’ın altında olan lisans ve ön lisans öğrencileri başarısız sayılırlar. Başarısız öğrencilerden ikinci ve daha üst yarıyıl öğrencisi olanların öğrenimlerine devam edebilmeleri için kayıtlı bulundukları yarıyıl sonu itibariyle genel not ortalaması 1.80'den daha düşük olan ikinci ve daha üst yarıyıldaki öğrenciler, genel not ortalamalarını belirtilen düzeye çıkartıncaya kadar daha önce aldıkları dersleri tekrarlar.


geri dön

 

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

 

 TYYÇ 6. Düzey Yeterlilikleri

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bilgi

-Kuramsal

-Olgusal

1

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

Beceriler

-Bilişsel

-Uygulamalı

 

1

x

x

 

x

x

 

 

x

x

x

2

x

x

x

 

x

 

x

x

x

x

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

x

x

x

 

x

 

 

 

x

 

2

 

x

 

 

x

 

x

x

x

x

3

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1

 

x

 

 

x

 

 

x

x

 

2

 

 

 

 

x

x

x

x

 

x

3

x

 

 

x

 

x

x

x

 

x

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

 

x

x

 

x

 

x

 

x

 

2

 

x

x

 

x

 

x

x

x

 

3

 

 

x

 

x

x

x

 

 

x

4

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

 

x

x

 

x

 

x

x

x

x

2

 

x

x

 

 

x

 

x

 

x


geri dön

 

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Temel Alan: Sanat

 

Sanat Temel Alanı Lisans Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) TYYÇ 6. Düzey

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bilgi

-Kuramsal

-Olgusal

1

x

 

x

 

 

x

 

 

 

 

2

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

3

x

x

x

 

x

 

 

x

 

 

4

x

x

x

 

x

x

 

x

 

 

5

 

 

x

 

 

x

x

x

 

 

6

x

 

x

x

x

x

 

 

 

 

7

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

8

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

9

 

 

x

 

 

x

x

 

 

 

Beceriler

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

1

x

x

x

x

x

x

 

x

 

 

2

x

x

x

 

x

x

 

x

 

 

3

x

x

x

 

x

x

x

 

 

 

4

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

5

x

x

x

x

x

 

 

 

x

 

6

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

2

 

x

 

 

x

 

x

x

 

 

3

 

 

x

 

x

x

x

 

x

x

Öğrenme Yetkinliği

1

x

 

x

x

x

 

 

 

x

x

2

x

x

x

 

x

x

x

 

x

x

3

 

 

 

x

 

x

 

x

 

x

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

 

 

x

 

x

x

 

 

x

x

2

 

 

x

 

x

 

x

x

x

x

3

 

 

x

 

x

 

x

x

x

x

4

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

 

x

x

 

x

 

x

 

 

x

2

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

3

x

x

x

 

x

x

 

 

 

x

4

x

 

x

x

x

 

x

 

x

x

 

DERS -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Dersler

Program Yeterlilikleri

1. Yarıyıl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PS 103

5

4

PS 105

5

2

4

3

PS 111

3

3

CE 110

1

2

1

1

ENG 111

1

1

2

3

2

HIST 103

3

2. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS 104

5

4

PS 106

5

2

4

3

PS 110

2

1

PS 112

3

3

ENG 112

1

1

2

3

2

HIST 104

3

3. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTT 201

5

5

5

3

2

4

3

4

4

4

MTT 241

3

4

4

5

2

3

2

4

5

3

MTT 251

5

4

4

2

1

2

2

3

4

4

MTT 261

4

4

5

4

3

3

2

4

4

4

ENG 211

1

1

3

3

2

Alan Seçmeli Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamamlayıcı Seçmeli Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTT 222

5

5

5

4

4

4

3

4

4

4

MTT 242

3

4

4

5

2

3

2

4

5

3

MTT 252

5

5

4

3

2

4

3

4

4

4

TT 261

4

2

1

1

2

1

ENG 212

1

1

3

3

2

Alan Seçmeli Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamamlayıcı Seçmeli Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTT 301

5

5

5

3

2

4

3

4

4

4

MTT 311

5

5

5

4

4

4

3

4

4

4

MTT 331

5

4

4

3

2

3

3

4

4

4

ENG 311

1

1

4

4

2

Alan Seçmeli Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamamlayıcı Seçmeli Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTT 302

5

5

5

4

4

3

3

4

4

4

MTT 304

5

3

5

3

4

5

4

4

4

4

MTT 332

5

4

4

3

2

3

3

4

4

4

ENG 312

1

1

4

4

2

Alan Seçmeli Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamamlayıcı Seçmeli Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yaz Dönemi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTT 399

1

5

4

4

5

1

5

7. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTT 401

5

5

4

3

4

5

2

4

4

4

MTT 431

5

5

5

5

4

3

3

4

5

4

MTT 451

5

5

5

4

4

5

5

3

3

5

MAN 455

2

5

5

5

3

4

4

TURK 401

5

5

Alan Seçmeli Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serbest Seçmeli Ders         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTT 432

5

5

5

5

4

3

3

4

5

4

MTT 456

5

5

4

5

5

4

3

4

5

5

LAW 422

5

3

3

5

TURK 402

5

5

Alan Seçmeli Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serbest Seçmeli Ders   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alan Seçmeli Dersleri

 

Program Yeterlilikleri

Dersler

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MTT 202

5

5

4

3

2

4

2

4

3

4

MTT 211

5

4

4

4

3

4

2

5

4

4

MTT 212

5

5

4

4

5

5

3

5

4

4

MTT 231

5

5

4

4

5

4

2

5

4

5

MTT 303

5

3

3

2

2

3

4

4

4

4

MTT 312

5

5

5

3

2

4

3

4

4

4

MTT 321

3

5

3

1

5

2

1

4

1

4

MTT 341

5

5

5

4

4

4

3

4

4

4

MTT 352

5

5

4

4

5

5

3

5

4

4

MTT 371

3

2

5

1

1

3

3

4

4

4

MTT 382

5

5

4

4

5

4

3

4

3

3

MTT 392

2

4

3

4

1

1

2

5

3

4

MTT 412

5

4

4

4

4

5

5

3

4

4

MTT 421

5

4

3

4

2

5

4

3

4

4

MTT 441

5

4

3

4

3

4

2

4

4

4

MTT 442

5

5

4

3

3

3

2

4

4

3

MTT 452

5

5

3

4

4

5

5

3

5

5

 

Tamamlayıcı Seçmeli Dersleri

 

Program Yeterlilikleri

Dersler

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PS 219

3

3

3

PS 221

3

3

4

PS 371

3

2

GT  232

1

1

4

5

2

2

1

GT  292

1

2

5

3

5

4

1

4

GT 311

3

1