ANASAYFAYA GERİ DÖNMAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI

·         Kazanılan Derece

·         Kazanılan Derecenin Düzeyi

·         Kabul Koşulları

·         Önceki Öğrenmenin Tanınması

·         Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

·         Program Tanımı

·         Program Eğitsel Amaçları

·         Program Yeterlilikleri

·         Program Eğitsel Amaçları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Mezunların Mesleki Profili

·         Bir Üst Dereceye Geçiş

·         Öğretim Programı

·         Sınavlar Değerlendirme ve Notlandırma

·         TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Temel Alan Yeterlilikleri – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Ders Öğrenme Kazanımları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Program Yapısı

·         Mezuniyet Koşulları

·         Eğitim Türü

·         Bölüm Başkanı 

 

 

KAZANILAN DERECE

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Makine Mühendisliği Lisans Derecesi almaya hak kazanırlar.

 

KAZANILAN DERECENİN DÜZEYİ

 

Bu program lisans düzeyinde öğrenim veren bir programdır.

 

KABUL KOŞULLARI

 

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan iki aşamalı (YGS ve LYS) sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir.


geri dön

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI

 

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır.

 

Kurum içi yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır. Kontenjanlar ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının belirli bir oranı olarak ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenir. Kurum içi yatay geçiş kontenjanları taban puanı ve öngörülen ilave şartlarla birlikte son başvurunun kabul edileceği günden belirli bir süre öncesinde Üniversite web sayfasında ilan edilir.

 

Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

 

Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.


Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarını başarı ile tamamlamış öğrenciler lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurtdışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da dikey geçiş için başvurabilirler. Gerek merkezi yerleştirme gerekse özel yetenek sınavı ile öğrenci alan meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezi sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS sınavına girmek zorundadırlar. Özel Yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş de merkezi olarak yapılır.


geri dön

 

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Makine Mühendisliği (Mechanical Engineering) alanında Lisans derecesi (Bachelor of  Mechanical Engineering ) almaya hak kazanmaktadırlar.

 

PROGRAM TANIMI

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerini, alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak, yenilikçi ve girişimci mühendisler olarak yetiştirmeyi hedefler.

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri eğitimleri süresince iş dünyasının gerçekleriyle tanışırlar, seçmeli dersler, konferanslar ve seminerler yoluyla mesleğin önde gelen akademisyenleri ve profesyonelleriyle tanışma ve deneyimlerinden yararlanma olanağını elde ederler.

 

 PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI

 

 Program eğitsel amaçları aşağıdadır:

 

1.      Teknik yeterlilik: Akademide, özel sektör veya kamu sektöründe başarılı bir kariyer için gerekli makine mühendisliği ve ilgili matematik, fen alanlarında güçlü temel bilgiye, uygulama becerisine ve lisansüstü eğitim için gerekli birikim ve araştırma kabiliyetine sahip olma; gerektiğinde üretim, hizmet ve sosyo-ekonomik sistemleri analiz edebilecek, tasarlayabilecek, geliştirebilecek ve bu sistemlerde karşılaşılan sorunları belirleyip çözümüne yönelik etkin kararlar alabilecek ve bu kararları sosyal, çevresel ve etik sorumluluklarını göz önünde bulundurarak uygulayabilme.

2.      İletişim Becerileri: Meslektaşlarıyla ve diğer bireylerle etkin iletişim kurabilme, problemleri izah edip etkin ve anlaşılır bir biçimde çözüm önerileri sağlayıp sunabilme.

3.      Takım çalışması ve liderlik: Bağımsız, disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarda çalışabilme ve gerektiğinde grup liderliği yapabilme becerilerine sahip olma.

4.      Sürekli gelişim: Bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri takip edebilme, yenilikleri izleyebilme ve kendini sürekli geliştirebilme yeteneğini kazanma.


geri dön

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

Program yeterlilikleri aşağıdadır:

 

1.      Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme becerisi

2.      Deneyler tasarlayabilme, deney yapma ve deney sonuçlarını inceleyebilme ve yorumlayabilme becerisi

3.      Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlar altında istenen ihtiyaçları karşılamak amacıyla sistem, bileşen ve süreç tasarlayabilme becerisi

4.      Bir sistem, bileşen veya süreci ekonomik, çevresel, beşeri, politik, ahlaki, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik gibi gerçekçi gereklilikleri karşılayacak biçimde tasarlayabilme becerisi

5.      Çok disiplinli ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi

6.      Mühendislik problemlerini belirleyebilme, tanımlama ve çözebilme becerisi

7.      Mesleki ve etik sorumluk anlayışı

8.      Etkili biçimde iletişim kurabilme becerisi

9.      Küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda mühendisliğin etkisini anlayabilme becerisi

10.  Yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi

11.  Güncel konu ve sorunlar hakkında bilgi

12.  Mühendislik alanının yöntem, yetenek ve günümüz araçlarını kullanabilme becerisi ve makine mühendisliği ile ilişkili yazılım ve donanım bileşenlerini içeren sistemlerin tasarımı ve incelemesi için modern mühendislik bilgileri

 

 

PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Program Yeterlilikleri

Program Eğitsel Amaçları

1

2

3

4

 

x

1

x

2

x

3

4

x

x

5

x

x

6

x

x

7

x

x

x

8

x

x

9

x

10

x

11

x

12

x

x

 

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

 

Bu programdan mezun olanlar makine ve imalat alanlarında kamu sektöründe ve özel sektörde çalışırlar. Mezunlar bu alanlarda çalışabilmek üzere gerekli temel ve teknik bilgilerle ve iletişim, yabancı dil, takım çalışması gibi becerilerle donatılmış olarak yetiştirilirler.

 

BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

 

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü eğitim programlarına başvurabilirler.

 

ÖĞRETİM PROGRAMI

 

Vizyon

 

Makine mühendisliği alanında uluslararası ölçütlere uygun eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmalar ile literatüre ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunmak, alanında tanınan, saygın, yenilikçi ve kendini sürekli geliştiren bir program olmak.

 

Misyon


Makine mühendisliği alanında yeni bilgi üretmek, bu bilgiyi günümüz ve geleceğin bilimsel ve teknolojik gelişimine yardımcı olacak şekilde kullanmak; bu perspektif içerisinde, alanında gerekli bilgi ve araştırma temelini almış, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, mühendislik etiğine ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip, küresel ortamda rekabetçi kariyere hazır, yaşam boyu araştırma, öğrenme ve kendini geliştirmeyi ilke edinmiş mezunlar yetiştirmek; kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, akademi ve endüstri gibi paydaşlarla işbirliği içerisinde, ekonomik, çevresel ve toplumsal sorunları ve ihtiyaçları teşhis edip makine mühendisliği yöntem, uygulama ve araçları ile çözmeye çalışarak topluma hizmet etmek.

 

SINAVLAR DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

 

Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

 

Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.

 

Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, DC değeri 1.50, DD değeri 1.00, F değeri 0.00 şeklindedir.

 

Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

 

Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar.

 

Genel not ortalaması veya yarıyıl not ortalaması 2.00’ın altında olan lisans ve ön lisans öğrencileri başarısız sayılırlar. Başarısız öğrencilerden ikinci ve daha üst yarıyıl öğrencisi olanların öğrenimlerine devam edebilmeleri için kayıtlı bulundukları yarıyıl sonu itibariyle genel not ortalaması 1.80'den daha düşük olan ikinci ve daha üst yarıyıldaki öğrenciler, genel not ortalamalarını belirtilen düzeye çıkartıncaya kadar daha önce aldıkları dersleri tekrarlar.


geri dön

 

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

 

TYYÇ 6. Düzey Yeterlilikleri

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Bilgi

-Kurumsal

-Olgusal

1

x

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

x

Beceriler

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

1

x

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

x

2

x

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

x

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

x

x

x

x

x

 

x

 

x

x

 

x

2

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

 

x

3

 

 

 

x

 

 

x

x

x

x

x

 

Öğrenme Yetkinliği

1

x

x

x

 

x

 

 

 

x

 

 

x

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

x

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

2

 

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

x

3

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

x

4

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

2

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

Temel Alan: Mühendislik

 

Mühendislik Temel Alanı Lisans Yeterlilikleri

(Akademik Ağırlıklı) TYYÇ 6. Düzey

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Bilgi

-Kurumsal

-Olgusal

1

x

x

x

 

x

 

 

 

x

 

 

x

Beceriler

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

1

x

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

x

2

x

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

x

3

x

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

x

4

x

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

x

5

x

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

x

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

x

x

x

x

x

x

 

x

x

 

 

x

2

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

x

Öğrenme Yetkinliği

1

 

 

 

 

 

x

 

x

 

x

 

x

2

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

x

 

3

x

x

x

 

x

 

 

 

x

 

 

x

4

x

x

x

 

x

 

 

 

x

 

 

x

5

x

x

x

 

x

 

 

 

x

 

 

x

6

x

x

x

 

x

 

 

 

x

 

 

x

7

x

x

x

x

x

 

 

 

x

 

 

x

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

2

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

4

 

 

 

 

 

x

 

x

 

x

 

x

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

3

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 


geri dön

 

DERS -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Dersler

Program Yeterlilikleri

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATH 151

5

2

2

-

4

 

-

-

2

-

-

5

PHYS 101

5

2

2

1

4

 

-

-

2

-

-

4

PHYS 111

5

5

2

4

4

 

1

4

2

-

-

4

CE 100

1

1

1

-

1

 

-

4

1

-

-

4

CE 101

4

3

2

1

4

 

-

2

3

-

-

5

ENG 101

-

-

-

-

-

 

-

5

-

1

-

-

HIST 101

-

-

-

-

-

 

-

1

-

-

4

-

HIST 110

-

-

-

-

-

 

-

-

2

2

5

-

 

2. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATH 142

5

2

2

-

4

 

-

-

2

-

-

5

MATH 152

5

2

2

-

4

 

-

-

2

-

-

5

PHYS 102

5

2

2

1

4

 

-

-

2

-

-

4

PHYS 112

5

5

2

4

4

 

1

4

2

-

-

4

CE 102

4

3

2

1

4

 

-

2

3

-

-

5

ENG 102

-

-

-

-

-

 

-

5

-

1

-

-

HIST 102

-

-

-

-

-

 

-

1

-

-

4

-

 

3. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME 200

3

1

3

3

5

5

3

3

1

2

1

5

ME 201

5

2

4

1

4

1

3

3

2

2

2

5

ME 211

5

2

4

1

5

1

3

3

3

2

2

-

MATH 261

5

2

2

-

4

 

-

-

2

-

-

5

ECON 280

-

-

5

-

1

 

-

-

4

1

2

-

ENG 201

-

-

-

-

-

 

-

5

-

1

-

-

Beşeri ve Sosyal Bilimler Seçmeli Ders        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME 212

5

2

4

1

5

1

2

3

3

2

2

5

ME 220

5

1

3

5

5

1

2

2

2

2

2

5

ME 222

5

1

3

5

5

1

2

2

2

2

2

5

EE 282

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE 284

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATH 220

5

2

2

-

4

 

-

-

2

-

-

5

ENG 202

-

-

-

-

-

 

-

5

-

1

-

-

 

Yaz Dönemi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME 299

-

-

-

5

4

 

5

5

5

5

4

4

 

5. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME 301

5

3

4

1

5

2

3

3

2

2

2

5

ME 321

5

5

4

4

5

2

2

3

3

4

2

5

ME 331

5

3

4

3

5

3

3

4

2

2

2

5

ME 351

4

2

5

3

3

3

3

3

4

4

5

5

ENG 301

-

-

-

-

-

 

-

5

-

1

-

-

Serbest Seçmeli Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serbest Seçmeli Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME 302

5

3

4

2

5

3

3

3

2

2

2

5

ME 340

4

2

4

1

3

1

3

2

4

2

4

5

ME 342

3

3

3

4

1

1

2

4

5

3

3

5

EE 350

5

5

5

-

5

 

-

-

2

-

-

5

ENG 302

-

-

-

-

-

 

-

5

-

1

-

-

Alan Seçmeli Ders                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serbest Seçmeli Ders                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yaz Dönemi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME 399

-

-

-

5

4

 

5

5

5

5

4

4

 

7. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME 491

4

4

4

3

3

 

-

3

-

-

4

4

TURK 401

-

-

-

-

-

 

-

5

-

-

-

-

Alan Seçmeli Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alan Seçmeli Ders