ANASAYFAYA GERİ DÖNKEMERBURGAZ – KÖLN ORTAK HUKUK  LİSANS PROGRAMI

·         Kazanılan Derece

·         Kazanılan Derecenin Düzeyi

·         Kabul Koşulları

·         Önceki Öğrenmenin Tanınması

·         Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

·         Program Tanımı

·         Program Eğitsel Amaçları

·         Program Yeterlilikleri

·         Program Eğitsel Amaçları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Mezunların Mesleki Profili

·         Bir Üst Dereceye Geçiş

·         Öğretim Programı

·         Sınavlar Değerlendirme ve Notlandırma

·         TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Temel Alan Yeterlilikleri – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Ders Öğrenme Kazanımları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Program Yapısı

·         Mezuniyet Koşulları

·         Eğitim Türü

·         Bölüm Başkanı 

 

 

KAZANILAN DERECE

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Hukuk Lisans Derecesi almaya hak kazanırlar.

 

KAZANILAN DERECENİN DÜZEYİ

 

Bu program lisans düzeyinde öğrenim veren bir programdır.

 

KABUL KOŞULLARI

Programın toplam kontenjanı 30 öğrenciden oluşmaktadır (Köln Üniversitesi: 15 öğrenci; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi:15 öğrenci).Programa Türkiye’den başvuran öğrenciler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yerleştirilecektir.Köln Üniversitesi tarafından seçilecek 15 öğrenci ise, Köln Üniversitesi’ne yapılacak başvurular sonucunda belirlenecektir.

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI

 

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır.

 

Kurum içi yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır. Kontenjanlar ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının belirli bir oranı olarak ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenir. Kurum içi yatay geçiş kontenjanları taban puanı ve öngörülen ilave şartlarla birlikte son başvurunun kabul edileceği günden belirli bir süre öncesinde Üniversite web sayfasında ilan edilir.

 

Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

 

Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

 
Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarını başarı ile tamamlamış öğrenciler lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurtdışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da dikey geçiş için başvurabilirler. Gerek merkezi yerleştirme gerekse özel yetenek sınavı ile öğrenci alan meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezi sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS sınavına girmek zorundadırlar. Özel Yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş de merkezi olarak yapılır.


geri dön

 

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nden “Hukuk Lisans” derecesini ve Köln Üniversitesi’nden “Bachelor of Law” ( LL.B.) derecesini almaya hak kazanacaklardır. Ayrıca denklik yapmaları gerekmeyecektir.

 

PROGRAM TANIMI

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi çift diploma programı öğrencilerini, hukuk alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak, yenilikçi ve girişimci hukukçular olarak yetiştirmeyi hedefler.

 

Köln Üniversitesi ile ortak olarak yürütülen İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi çift diploma programı öğrencileri, hem Almanya’da gçerli olan hukuk diploması hem Türkiye’de geçerli olan hukuk diploması alırlar.

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri eğitimleri süresince seçmeli dersler, konferanslar ve seminerler yoluyla mesleğin önde gelen akademisyenleri ve profesyonelleriyle tanışma ve deneyimlerinden yararlanma olanağını elde ederler.

 

 PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI

 

 Program eğitsel amaçları aşağıdadır:

 

1.      Türkiye ve Almanya arasında ilk ve tek Çift Diplomalı Hukuk Lisans Programı olma özelliği taşıyan bu programdan, Türk ve Alman hukuk düzenlerinin birbirinden alacağı güç ve yaratacağı sinerji ile mezun olacak gençlerimiz global dünyanın ihtiyaçlarına hızlıca cevap vereceklerdir.

2.      Bu çerçevede, Türkiye’nin Avrupa Birliği süreci de göz önüne alındığında, bu program tarihten gelen Türk - Alman hukuk ilişkilerini güçlendirmenin yanı sıra, bir uluslararası vizyonu da hayata geçirmek işlevini de yerine getirecektir.

3.      Ortak akademik çalışmalar Türk - Alman hukuk düzenleri arasında son derece etkili bir köprü oluşturacak ve sonraki nesillere çözüm odaklı bir zemin hazırlayacaktır.

4.      Bu programda öğrencilere iki ülkenin hukuk birikimi yanında, farklı düşünme, yaratıcılık, sorgulama ve araştırma yeteneklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

5.      Program, her iki ülkenin sosyo-kültürel zenginliği ve iki üniversitenin geleneklerinden beslenerek, evrensel hukuk nosyonuna sahip, uluslar arası alanda çalışma yeteneği ve bilgisi olan hukukçular yetiştirecektir.

6.      Programın ana hedeflerinden biri de Türk ve Alman Hukuk eğitimlerinin bütünleştirilmesidir. Bu bağlamda öğrencilere her iki ülkenin hukuk sistemlerinin kavranmasına yönelik bilimsel temeller, metodik yetenekler ve uluslararası düzeyde mesleki dil becerileri kazandırılacaktır.


geri dön

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

Program yeterlilikleri aşağıdadır:

1.      Bu program vesilesiyle öğrenciler iki ülkede yaşayarak Almanca, Türkçe ve İngilizce hukuk dillerini öğrenecekler ve dört yılda iki diploma sahibi olacaklardır.

2.      Karşılaştırmalı olarak çeşitli hukuk disiplinlerine ilişkin kavram ve kurumlar ile bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri kavrar.

3.      Türk-Alman Hukukunun her dalına ilişkin yasal düzenlemelerden, yargı organlarının kararlarından ve ilgili bilimsel değerlendirmelerden haberdardır.

4.      Alman ve Türk Hukuk uygulamasında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

5.      İki ülke hukukunun mevzuat metinleri, yargı kararları ve bilimsel kaynaklardan hareketle, hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunları tanır ve çözüm üretir.

6.      Mevzuat metinlerini, yargı kararlarını ve bilimsel kaynakları hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle inceler, yorumlar, değerlendirir.

7.      Bir proje çerçevesinde yeteneklerine ilişkin ve eğitimine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.

8.      Uluslararası boyutuyla hukuk alanındaki tüm gelişmeleri, gerek teori, gerekse uygulama düzeyinde takip eder ve değerlendirir.

9.      Mevzuat metinleri, yargı kararları ve bilimsel görüşleri edindiği bilgi ve beceriler ışığında eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

10.  Özeleştiri yeteneği geliştirerek yaşam boyu öğrenmeye açık olur.

11.  Hukukla ilgili konularda kişi ve kurumlarla karşılıklı bilgi alışverişinde bulunarak konuyla ilgili düşüncelerini ve çözüm önerilerini sunma yeteneğine sahip olur.

12.  Sorumluluk bilinciyle gerek ulusal gerekse de uluslararası mesleki ve toplumsal etkinliklerde katılımcılığını öne çıkararak yer alır, bu etkinlikleri planlar ve uygular.

13.  Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

14.  İnsan haklarına dayalı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk düzeninin benimsenmesi için çalışır.

15.  İyi bir hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, eşitlik ve adalet duygusu ile etik değerlere sahiptir.

 

PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ


geri dön

 

Program Yeterlilikleri

Program Eğitsel Amaçları

1

2

3

4

5

6

1

x

x

x

x

2

x

x

x

x

x

3

x

x

x

x

4

x

x

x

x

5

x

x

x

x

6

x

x

7

x

x

x

x

8

x

x

x

9

x

x

x

x

10

x

x

x

11

x

x

x

12

x

x

x

x

x

13

x

x

14

x

x

x

15

x

x

 

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

 

Bu programdan mezun olanlar hukukçu olarak kamu sektöründe ve özel sektörde çalışırlar. Mezunlar bu alanlarda çalışabilmek üzere gerekli temel ve teknik bilgilerle ve iletişim, yabancı dil, takım çalışması gibi becerilerle donatılmış olarak yetiştirilirler.

 

BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

 

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü eğitim programlarına başvurabilirler.


geri dön

 

ÖĞRETİM PROGRAMI

 

Vizyon


Hukuk nosyonuna, güçlü bir adalet duygusuna ve etik değerlere sahip, Türk ve Alman hukuk kültürlerini benimsemiş ve en az iki dili hukuk mesleğinde kullanan, dünyanın her yerinde hukuk mesleğini icra edebilecek hukukçular yetiştirmek.

Bu programın sunduğu Amerikan Hukuku Sertifika Programı'nı (Certificate United States' Law - CUSL) seçebilecek olan öğrenciler ise, Türkçe ve Almancanın yanı sıra İngilizceyi de meslek hayatlarında etkin bir şekilde kullanma becerisi edineceklerdir.

Türkiye'nin bu ilk çift diplomalı hukuk lisans programı, hukuka evrensel bir gözle bakan, idealist ve iddialı hukukçular yetiştirmek.

 

Misyon


Hukuk alanında bir ilk olan Köln/Kemerburgaz ortak hukuk programı da bu anlamda geleneksel Türk-Alman akademik işbirliğini güçlendirerek geleceğe taşımayı, Türkiye'de hukuk eğitiminin ve hukuk biliminin ulusal sınırları aşıp dünya ile entegre olmasına öncülük etmeyi misyon edinmektedir.

SINAVLAR DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

 

Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

 

Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.

 

Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, DC değeri 1.50, DD değeri 1.00, F değeri 0.00 şeklindedir.

 

Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

 

Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar.

 

Genel not ortalaması veya yarıyıl not ortalaması 2.00’ın altında olan lisans ve ön lisans öğrencileri başarısız sayılırlar. Başarısız öğrencilerden ikinci ve daha üst yarıyıl öğrencisi olanların öğrenimlerine devam edebilmeleri için kayıtlı bulundukları yarıyıl sonu itibariyle genel not ortalaması 1.80'den daha düşük olan ikinci ve daha üst yarıyıldaki öğrenciler, genel not ortalamalarını belirtilen düzeye çıkartıncaya kadar daha önce aldıkları dersleri tekrarlar.


geri dön

 

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

 

 TYYÇ 6. Düzey Yeterlilikleri

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Bilgi

-Kurumsal

-Olgusal

1

x

x

 

x

x

 

x

x

 

 

 

x

x

 

 

Beceriler

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

1

 

 

x

x

x

 

x

 

 

x

x

 

 

 

 

2

 

 

x

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

2

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x


geri dön

 

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

Temel Alan: Hukuk

 

Hukuk Temel Alanı Lisans Yeterlilikleri

(Akademik Ağırlıklı) TYYÇ 6. Düzey

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Bilgi

-Kurumsal

-Olgusal

1

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Beceriler

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

1

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

3

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

4

 

x

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

DERS -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Dersler

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

5. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAW 325

3

4

5

4

5

 

3

 

2

 

 

 

 

5

5

LAW 345

3

4

3

2

3

2

3

4

3

4

4

4

2

4

4

LAW 355

5

4

5

5

5

 

5

2

2

 

 

 

 

5

5

LAW 365

3

4

3

4

4

3

3

3

4

4

3

2

2

4

4

ENG 301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alan Seçmeli Ders (İng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alan Seçmeli Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAW 306

4

4

5

5

5

1

2

4

2

5

5

4

3

5

5

LAW 320

5

5

5

5

4

 

4

4

 

2

 

 

 

 

5

LAW 326

2

4

5

3

5

 

1

 

2

 

 

 

 

5

5

LAW 328

2

4

5

3

5

 

1

 

2

 

 

 

 

5

5

LAW 356

5

4

5

5

5

 

5

5

2

4

 

 

 

 

5

LAW 366

3

4

3

4

4

3

3

3

4

4

3

2

2

4

4

ENG 302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alan Seçmeli Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAW 447

4

3

3

5

4

3

4

4

4

4

3

2

2

5

4

LAW 467

5

3

4

3

5

 

 

 

2

 

 

 

 

5

5

LAW 477

5

5

3

4

5

 

5

5

2

 

 

4

 

5

5

LAW 487

4

4

5

5

5

1

2

4

2

5

5

4

3

5

5

TURK 401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alan Seçmeli Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alan Seçmeli Ders (İng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serbest Seçmeli Ders (İng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAW 408

4

4

4

3

4

2

3

4

3

4

4

4

3

4

4

LAW 448

4

3

4

5

5

3

4

4

4

4

3

2

2

5

5

LAW 478

5

5

3

4

5

 

5

5

2

 

 

4

 

5

5

LAW 488

4

4

5

5

5

2

3

4

2

5

5

4

3

5

5

TURK 402

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alan Seçmeli Ders (İng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alan Seçmeli Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serbest Seçmeli Ders (İng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alan Seçmeli Dersler

 

Program Yeterlilikleri

Dersler

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

LAW 104

4

4

5

5

5

2

3

4

2

5

5

4

3

5

5

LAW 114

5

5

1

5

4

 

3

3

2