ANASAYFAYA GERİ DÖNİŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

·         Kazanılan Derece

·         Kazanılan Derecenin Düzeyi

·         Kabul Koşulları

·         Önceki Öğrenmenin Tanınması

·         Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

·         Program Tanımı

·         Program Eğitsel Amaçları

·         Program Yeterlilikleri

·         Program Eğitsel Amaçları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Mezunların Mesleki Profili

·         Bir Üst Dereceye Geçiş

·         Öğretim Programı

·         Sınavlar Değerlendirme ve Notlandırma

·         TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Temel Alan Yeterlilikleri – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Ders Öğrenme Kazanımları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Program Yapısı

·         Mezuniyet Koşulları

·         Eğitim Türü

·         Bölüm Başkanı 

 

 

KAZANILAN DERECE

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler İşletme Yüksek Lisans Derecesi almaya hak kazanırlar.

 

KAZANILAN DERECENİN DÜZEYİ

 

Bu program  yüksek lisans düzeyinde öğrenim veren bir programdır.

 

KABUL KOŞULLARI

 

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan ALES sınavı sonuçları, öğrencinin lisans eğitimindeki performansı (notları) ve mülakat sonuçlarına göre yapılır. Yüksek lisans programına öğrenci kabulu merkezi bir sürece bağlı olmayıp ilgili üniversite tarafından yapılır.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI

 

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır.

 

Kurum içi ve kurum dışı yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır. Kurum için ve kurum dışı yatay geçişlerde transfer edilen dersler yönetim kurulu tarafından belirlenir. Öğrencinin programa yatay geçiş yoluyla başlamadığı durumlarda da eğer öğrencinin başka bir kurumda almış olduğu dersler var ise bunlardan ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenenler ders bazında transfer edilebilir.


geri dön

 

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler İşletme (Business Administration) alanında Yüksek Lisans derecesi (Master of Business Administration) almaya hak kazanmaktadırlar.

 

PROGRAM TANIMI

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Programı öğrencilerini, alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak, yenilikçi ve girişimci kişiler olarak yetiştirmeyi hedefler.

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Programı öğrencileri eğitimleri süresince kendi alanında temel dersler ve seçmeli alarak mesleğin önde gelen akademisyenleri ve profesyonelleriyle tanışma ve deneyimlerinden yararlanma olanağını elde ederler. Yüksek lisans projesi veya yüksek lisans tezi çalışması ile kendi ilgi alanlarını geliştirirler ve kendi ilgi alanlarında derinlik kazanırlar.

 

 PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI

 

 Program eğitsel amaçları aşağıdadır:

 

1.      Çağdaş yönetim araç ve yöntemlerini kullanarak strateji oluşturma, yönetme ve işletmenin çeşitli alanlarında performans arttırma becerisi

2.      Problemleri teşhis etme, yaratıcı çözümler geliştirme ve uygulama becerisi

3.      Hızla değişen küresel ortamda değişikliklere uyum sağlama becerisi

4.      Akademik araştırmalar için gerekli bilimsel yaklaşım

5.      Farklı kültürlerden kişi ve kurumlarla birlikte çalışabilme becerisi

6.      Uluslararası iş ilişkileri kurabilme ve ortaklık yapabilme becerisi

7.      Kişisel bütünlük, iş ahlakı, aktif vatandaşlık ve sosyal sorumluluk duygusu

8.      Sürekli kişisel gelişim için yaşam boyu öğrenme sürecinin önemini takdir etme ve kendini iyileştirme becerisi 


geri dön

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

Program yeterlilikleri aşağıdadır:

 

1.      İşletme yönetimi alanındaki temel bilgi, kavram ve mevcut teorileri kavrar (yönetim fonksiyonları, örgüt teorisi, strateji ve örgüt politikası, bilgi, teknoloji ve operasyon yönetimi, insan kaynakları yönetimi, muhasebe, finans, pazarlama, ekonomi ve bütünsel bir yaklaşım).

2.      Küresel iş ortamındaki başlıca oyuncuları, koşul ve dinamikleri anlar.

3.      İş hayatının sınırlarını şekillendiren hukuki çerçevenin farkındadır.

4.      Kurumsal çevreyi analiz edebilir, iş süreçlerini anlar, sistem bileşenleri arasındaki ilişkileri tanımlayabilir, sorunları doğru teşhis edebilir ve karar alternatifleri geliştirebilir.

5.      Net olarak tanımlanmamış örgütsel sorunlara yenilikçi çözümler üretip geliştirebilir.

6.      Mevcut teorileri ve uygun yönetim araç ve yöntemlerini kullanarak örgütsel kararlar verebilir.

7.      Veri toplamak ve analiz etmek için gereken mevcut kaynakları seçip etkin şekilde kullanabilir ve araştırmalardan doğru çıkarımları yapabilir.

8.      İşletme alanında yaygın olarak faydalanılan yazılım ve uygulamaları kullanabilir.

9.      Karmaşık ve hızla değişen küresel iş ortamındaki değişimlere uyum sağlamanın önemini ve gereğini anlayabilir ve bunları kararlarına yansıtabilir.

10.  Farklı kültürlerden gelen kurum içi ve dışından kişilerle sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurabilir.

11.  Farklı profillerden bireylerin katkılarını değerlendirebilir ve bir takım oyuncusu olarak etkili iletişim kurabilir, olumlu katkılar sağlayabilir.

12.  Kişisel ve işletme yönetimi mesleğindeki etik standartları anlar.

13.  Aktif vatandaşlık ve sosyal sorumluluk anlayışına sahiptir.

14.  Kişisel ve mesleki gelişimlerinde yaşam boyu öğrenmenin önemini anlar.

 

PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Program Yeterlilikleri

Program Eğitsel Amaçları

1

2

3

4

5

6

7

8

1

x

x

x

2

x

x

x

3

x

x

x

x

4

x

x

x

x

5

x

x

x

6

x

x

x

x

7

x

x

8

x

x

x

9

x

x

x

x

10

x

x

x

11

x

x

x

x

12

x

x

13

x

14

x


geri dön

 

 

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

 

Bu programdan mezun olanlar işletme alanda kamu sektöründe ve özel sektörde çalışırlar. Mezunlar bu alanda çalışabilmek üzere gerekli temel ve teknik bilgilerle ve iletişim, takım çalışması gibi becerilerle donatılmış olarak yetiştirilirler.

 

BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

 

Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilirler.

 

ÖĞRETİM PROGRAMI

 

Vizyon


İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün vizyonu kültürel açıdan zengin ve teknolojik açıdan gelişmiş küresel topluma ve iş dünyasına katma değer sağlamak ve ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişiminde etkin ve etik değerlere saygılı şekilde görev almaktır.

 

Misyon

 

İşletme Yüksek Lisans Programının misyonu, saygın, ilkeli ve paylaşımcı bir eğitim ortamında, küresel iş dünyasının sürekli değişen rekabet şartlarına uyum sağlayabilecek lider nitelikli yöneticiler yetiştirmek, akademik araştırmalar ile bilgi üretimine katkı sağlamak ve paydaşlarına ve topluma yarar sağlayıcı hizmetler vermektir.

 

SINAVLAR DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

 

Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

 

Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.

 

Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, F değeri 0.00 şeklindedir.

 

Yüksek Lisans tezi için IP, P ve F notları kullanılır. IP tez çalışmasının başarıyla sürdüğünü, P tez çalışmasının başarıyla tamamlanmış olduğunu, F tez çalışması çalışmasının başarısız olduğunu gösterir.

 

Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.


geri dön

 

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

 

 TYYÇ 7. Düzey Yeterlilikleri

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Bilgi

-Kurumsal

-Olgusal

1

x

 

x

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

Beceriler

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

1

x

 

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

 

 

 

 

x

 

x

 

 

x

 

 

 

 

2

 

 

 

x

x

x

 

 

 

x

x

 

 

 

3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

x

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

x

 

x

2

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

x

 

 

3

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x


geri dön

 

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

Temel Alan: Sosyal ve Davranış Bilimleri

 

Sosyal ve Davranış Bilimleri Temel Alanı Yüksek Lisans Yeterlilikleri

(Akademik Ağırlıklı) TYYÇ 7. Düzey

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Bilgi

-Kurumsal

-Olgusal

1

x

x

x

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

x

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

3

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

6

x

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

Beceriler

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

1

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

5

 

 

 

x

x

x

 

 

x

 

 

 

 

x

6

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Yetkinlikler

 

 

 

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

2

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

3

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

5

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

6

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

4

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

5

x

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 

1

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

2

x

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

5

 

x

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

2

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

7

x

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Temel Alan: İşletme ve Yönetim Bilimleri

 

İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yüksek Lisans Yeterlilikleri

(Akademik Ağırlıklı) TYYÇ 7. Düzey

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Bilgi

-Kurumsal

-Olgusal

1

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

x

x

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

Beceriler

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

2

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

3

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

x

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

3

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

x

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x