ANASAYFAYA GERİ DÖNİŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖN LİSANS PROGRAMI

·         Kazanılan Derece

·         Kazanılan Derecenin Düzeyi

·         Kabul Koşulları

·         Önceki Öğrenmenin Tanınması

·         Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

·         Program Tanımı

·         Program Eğitsel Amaçları

·         Program Yeterlilikleri

·         Program Eğitsel Amaçları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Mezunların Mesleki Profili

·         Bir Üst Dereceye Geçiş

·         Öğretim Programı

·         Sınavlar Değerlendirme ve Notlandırma

·         TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Temel Alan Yeterlilikleri – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Ders Öğrenme Kazanımları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Program Yapısı

·         Mezuniyet Koşulları

·         Eğitim Türü

·         Bölüm Başkanı

 

 

KAZANILAN DERECE

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler İş Sağlığı ve Güvenliği Ön Lisans Derecesi almaya hak kazanırlar.

 

KAZANILAN DERECENİN DÜZEYİ

 

Bu program   ön lisans düzeyinde öğrenim veren bir programdır.

 


geri dön

KABUL KOŞULLARI

 

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan iki aşamalı (YGS ve LYS) sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI

 

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır.

 

Kurum içi yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır.

 


geri dön

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler İş Sağlığı ve Güvenliği (Occupational Health and Safety) alanında Ön Lisans derecesi (Associate Degree in Occupational Health and Safety) almaya hak kazanmaktadırlar.

 

PROGRAM TANIMI

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Ön Lisans Programı öğrencilerini, alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak kişiler olarak yetiştirmeyi hedefler.

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Ön Lisans Programı öğrencileri eğitimleri süresince kendi alanında temel dersler ve seçmeli alarak yetişirler.

 


geri dön

PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI

 

 Program eğitsel amaçları aşağıdadır:

 

1.      İşyerlerinde iş kazası ve meslek hastalığı risklerini tespit etme becerisi.

2.      Tespit edilen riskleri minimize edecek sistem ve tasarımlar geliştirme becerisi.

3.      Sağlıklı ve güvenilir bir çalışma ortamı yaratabilme becerisi.

4.      Tehlikeleri kaynağında yok edebilme becerisi.

5.      Felaket bazlı tüm acil durumlarla ilgili yasal prosedür takibi ve uygulamasını yapabilme becerisi.

6.      Kaza sonucu yasal, vicdani ve mali sorumlulukları en aza indirerek işletmenin karlılığını artırabilme becerisi.

7.      Etkin iletişim kurabilme, sorumluluk alanında eğitim verebilme becerisi.

8.      Mesleğinin gerektirdiği etik kurallara uygun davranma becerisi.

 


geri dön

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

Program yeterlilikleri aşağıdadır:

 

1.      İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuatlara uygun olarak işyerinde gerekli çalışmaların yapılmasını sağlayabilmelidir.

2.      İşyerindeki tehlikelerin tanımlanmasını ve risk değerlendirmesinin yapılmasını, tehlikelerin ortadan kaldırılmasını ve risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak için önerilerde bulunup bu hususta işverene rapor verebilmelidir.

3.      İşyerinin özelliklerine uygun olarak tehlikeleri kaynağında yok etmeye yönelik tedbirlere öncelik vererek gerekirse ölçümlere dayalı değerlendirme yapmalı, alınması gereken güvenlik önlemleri konusunda çalışanların da görüşünü alarak işverene önerilerde bulunup uygulamaların takibini yapabilmelidir.

4.      İşyerinde yapılacak periyodik kontrol, bakım ve ölçümleri planlayıp hazırlanan planların uygulanmasını sağlayabilmelidir.

5.      Risk değerlendirme sonuçlarını da dikkate alarak, ani ve yakın tehlike durumları ve kazaların potansiyelini tanımlayan ve bunlara ilişkin risklerin nasıl önleneceğini gösteren acil durum planlarını hazırlayıp gerekli tatbikatların yapılmasını sağlayabilmelidir.

6.      Yangınların önlenmesi, yangın ve patlama durumunda önlemlerin alınması, yangından korunma teçhizatı ve araçlarının kontrol edilmesi, yangın ekiplerinin oluşturulması, yangın tatbikatı gibi yangından korunma ve yangınla mücadele çalışmalarını yönetebilmelidir.

7.      İşyeri Sağlık Birimi ile iş birliği içinde çalışarak işyerinin sağlık ve güvenlik durumunu, işyerinde olabilecek kaza ve meslek hastalıklarını işyeri hekimi ile değerlendirip değerlendirme sonuçlarına göre önleyici faaliyet planlarının yapılmasını ve uygulanmasını sağlayabilmelidir.

8.      İşyerinde meydana gelen kaza veya meslek hastalıklarının tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak düzeltici faaliyet planları yapılmasını ve uygulanmasını sağlayabilmelidir.

9.      İşyerinde yeni bir sistem kurulması veya makine ya da cihaz alınması halinde kurulacak sistem veya alınacak makine ile ilgili olarak risk değerlendirmesi yaparak sağlık ve güvenlik yönünden aranan özellikleri belirleyip bu özelliklere uygun sistemin kurulması, makine veya cihazın alınması için işverene rapor verebilmelidir.

10.  Uygun nitelikteki kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanılması, bakımı ve test edilmesi ile ilgili bilgi ve önerileri hakkında işverene rapor verebilmelidir.

11.  Çalışma ortamının çalışan sağlığı, iş hijyeni, çevre kirliliği açılarından insanların sağlıklı ve mutlu bir şekilde çalışabilecekleri şekilde geliştirilmesini sağlayabilmelidir.

12.  Çalışma ortamındaki fiziksel, kimyasal, ergonomik ve psikolojik stres yapıcıların ve bunların çalışanlar üstündeki etkilerinin belirleyip gerekli iyileştirme çalışmalarını planlamalı ve uygulayabilmelidir.

13.  Çalışanın kişisel sağlık durumu nedeniyle çalışma ortamında alınması gereken ek önlemlerin ve düzenlemelerin belirlenmesi ve uygulanmasını sağlayabilmelidir.

14.  Tüm çalışanların yaptıkları iş ve çalışma koşullarına uygun sağlık kontrollerinin düzenli olarak yapılması sağlayıp bu konuda sürekli eğitimlerini verebilmelidir.

15.  Üretimin her aşamasının yüksek verimlilik ve güvenlik gözetilerek iş ve çalışan sağlığı kurallarına göre düzenlemesini yapabilmelidir.

16.  Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilmelidir; ek olarak mesleki manada İngilizce konusunda etkin yazabilip, literatür okuyup anlayabilmelidir.

17.  Mesleğinin sorumluluklarını, etik değerleri öğrenip uygulayabilmelidir.

 


geri dön

PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Program Yeterlilikleri

Program Eğitsel Amaçları

1

2

3

4

5

6

7

8

1

x

x

x

x

x

x

2

x

x

x

x

x

3

x

x

x

x

4

x

x

x

5

x

x

x

x

6

x

x

x

x

7

x

x

x

8

x

x

x

x

x

x

9

x

x

x

x

10

x

x

x

x

11

x

x

x

x

x

12

x

x

x

x

x

13

x

x

x

x

14

x

x

15

x

x

x

16

x

x

x

x

17

x

x

 


geri dön

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

 

Bu programdan mezun olanlar iş sağlığı ve güvenliği alanda kamu kuruluşları ve özel sektörde çalışırlar. Mezunlar bu alanda çalışabilmek üzere gerekli temel ve teknik bilgiler ile donatılmış olarak yetiştirilirler.        

 

BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

 

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisans eğitim programlarına başvurabilirler.

 


geri dön

ÖĞRETİM PROGRAMI

 

Vizyon


İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimine yeni bakış açıları kazandırmak; öğrencilerimize Avrupa standartlarında iyi bir eğitim vermek; mezun olduklarında ve işletmelerde görev aldıkça iş yerinde güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamını temin etmelerini sağlamak; çalışanı, işvereni ve çalışma ortamını olumsuz etkileyen riskleri ortadan kaldırarak ya da zararları en aza indirerek ülke ekonomisine katkıda bulunacak mezunlar yetiştirmek.

 

Misyon

 

İş Sağlığı ve Güvenliğini yasal bir sorumluluktan öte çalışma hayatının temeli olarak gören bireyler yetiştirmek; iş sağlığı ve güvenliğine bilimin ve teknolojinin getirileriyle beraber artı değer katarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterlilikleri artırmak ve bu etkinin devamlılığını sağlamak.

 


geri dön

SINAVLAR DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

 

Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

 

Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.

 

Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, DC değeri 1.50, DD değeri 1.00, F değeri 0.00 şeklindedir.

 

Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

 

Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar.

 

Genel not ortalaması veya yarıyıl not ortalaması 2.00’ın altında olan lisans ve ön lisans öğrencileri başarısız sayılırlar. Başarısız öğrencilerden ikinci ve daha üst yarıyıl öğrencisi olanların öğrenimlerine devam edebilmeleri için kayıtlı bulundukları yarıyıl sonu itibariyle genel not ortalaması 1.80'den daha düşük olan ikinci ve daha üst yarıyıldaki öğrenciler, genel not ortalamalarını belirtilen düzeye çıkartıncaya kadar daha önce aldıkları dersleri tekrarlar.

 


geri dön

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

TYYÇ 5. Düzey Yetkinlikleri

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Bilgi

-Kurumsal

-Olgusal

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Beceri

-Bilişsel
Uygulamalı

 

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Yetkinlikler

 

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

2

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

3

 

x

 

 

x

 

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

x

Öğrenme Yetkinliği

 

1

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

2

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

3

x

x

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

 

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

x

 

x

 

2

 

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

x

 

x

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

 

 

1

x

 

 

x

 

 

x

 

x

 

 

x

 

 

 

 

x

2

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

x

 


geri dön

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

Temel Alan: İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

 Temel Alanı

Ön Lisans Yeterlilikleri

(Akademik Ağırlıklı)

TYYÇ 5.Düzey

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

14

 

15

16

17

Bilgi

 

-Kurumsal

-Olgusal

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Beceri

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

1

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

x

 

 

2

x

x

x

 

 

x

x

x

x

x

 

 

3

x

 

 

 

 

x

 

 

 

x

x

4

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

5

x

x

x

 

 

x

x

 

 

x

 

x

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

2

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Öğrenme Yetkinliği

1

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

2

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

3

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 

 

1

x

 

x

x

 

 

 

x

 

x

 

2

x

x

 

x

x

 

 

 

x

 

x

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

 

 

1

x

x

x

 

x

 

 

x

 

 

 

 

x

2

x

x

x

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

x

 

x

3

x

x

x

x

x

 

 

x

 

x

x

 

x

4

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

5

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

7

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

8

x

x

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 


geri dön

DERS -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Dersler

Program Yeterlilikleri

1. Yarıyıl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ISG 101

5

5

4

3

4

4

5

5

5

5

5

3

4

4

4

4

4

ISG 103

4

4

5

4

2

2

1

3

5

4

2

2

2

2

3

2

3

ISG 105

3

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

CHEM 131

2

3

3

4

2

4

3

4

2

3

3

2

3

3

3

2

3

LAW 197

5

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

MATH 115

 

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENG 121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

3

CE 110           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

HIST 103

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

3

TURK 111

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

2. Yarıyıl       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISG 102 

5

5

5

5

5

4

4

4

5

5

4

5

5

3

4

1

4

ISG 104

4

4

5

4

2

2

1

3

5

4

2

2

2

2

3

2

3

ISG 106

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5

5

5

4

3

1

4

CGE 110

 

 

3

 

 

3

 

 

3

3

 

 

 

5

 

 

 

LAW 182

5

4

3

3

4

4

5

4

3

2

4

4

5

5

4

5

4

LAW 184

5

5

4

3

2

4

5

4

3

1

4

5

3

5

5

3

5

ENG 122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

3

HIST 104

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

3

TURK 112

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

3. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISG 201

5

5

5

5

5

4

4

4

5

5

4

5

5

3

4

1

4

ISG 203

3

2

3

3

 

4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

ISG 205

3

3

3

 

 

5

3

3

 

 

4

 

 

 

 

 

 

ISG 207

3

2

3

 

 

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

ISG 209

5

5

5

5

4

4

5

5

5

5

5

4

4