ANASAYFAYA GERİ DÖNİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI

·         Kazanılan Derece

·         Kazanılan Derecenin Düzeyi

·         Kabul Koşulları

·         Önceki Öğrenmenin Tanınması

·         Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

·         Program Tanımı

·         Program Eğitsel Amaçları

·         Program Yeterlilikleri

·         Program Eğitsel Amaçları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Mezunların Mesleki Profili

·         Bir Üst Dereceye Geçiş

·         Öğretim Programı

·         Sınavlar Değerlendirme ve Notlandırma

·         TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Temel Alan Yeterlilikleri – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Ders Öğrenme Kazanımları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Program Yapısı

·         Mezuniyet Koşulları

·         Eğitim Türü

·         Bölüm Başkanı 

 

 

KAZANILAN DERECE

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler İnşaat Mühendisliği Lisans Derecesi almaya hak kazanırlar.

 

KAZANILAN DERECENİN DÜZEYİ

 

Bu program lisans düzeyinde öğrenim veren bir programdır.

 

KABUL KOŞULLARI

 

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan iki aşamalı (YGS ve LYS) sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI

 

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır.

 

Kurum içi yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır. Kontenjanlar ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının belirli bir oranı olarak ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenir. Kurum içi yatay geçiş kontenjanları taban puanı ve öngörülen ilave şartlarla birlikte son başvurunun kabul edileceği günden belirli bir süre öncesinde Üniversite web sayfasında ilan edilir.

 

Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

 

Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

 
Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarını başarı ile tamamlamış öğrenciler lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurtdışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da dikey geçiş için başvurabilirler. Gerek merkezi yerleştirme gerekse özel yetenek sınavı ile öğrenci alan meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezi sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS sınavına girmek zorundadırlar. Özel Yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş de merkezi olarak yapılır.

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR


geri dön

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler İnşaat Mühendisliği (Civil Engineering) alanında Lisans derecesi (Bachelor of Civil Engineering ) almaya hak kazanmaktadırlar.

 

PROGRAM TANIMI

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerini, alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak, yenilikçi ve girişimci mühendisler olarak yetiştirmeyi hedefler.

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri eğitimleri süresince iş dünyasının gerçekleriyle tanışırlar, seçmeli dersler, konferanslar ve seminerler yoluyla mesleğin önde gelen akademisyenleri ve profesyonelleriyle tanışma ve deneyimlerinden yararlanma olanağını elde ederler.

 

 PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI

 

 Program eğitsel amaçları aşağıdadır:

 

1.      Teknik Yeterlilik: İş ve akademik hayatta gerekli olan temel ve uygulamalı matematik ve fen bilimlerinde ve İnşaat Mühendisliği alt disiplinlerinde yüksek beceriye sahip olma.

2.      Meslek Becerileri: Mesleklerinde teknik bilgilerini ortaya koyup uygulayabilme, diğer meslektaşlarıyla etkin iletişim kurabilme ve İnşaat Mühendisliği mesleğinin etik sorumluluğunun bilincinde olma.

3.      Tasarlama Becerileri: Mesleki bilgi ve becerilerini, hazırdaki imkanları en etkin bir şekilde tasarım problemleri üzerinde uygulayabilme, takım halinde çalışabilme ve uygulanabilir çözümler sunabilme.

4.      İletişim Becerileri: Meslektaşlarıyla ve diğer bireylerle etkin iletişim kurabilme, problemleri izah edebilip etkin ve anlaşılır bir biçimde çözüm önerileri sağlama ve sunabilme.

5.      Sürekli Gelişim: Mesleki bilgilerini sürekli geliştirme, yeni bilgi ve gelişimlere ayak uydurabilme.


geri dön

 

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

Program yeterlilikleri aşağıdadır:

 

1.      Matematik, fen ve mühendislik bilgisini gerçekçi olarak uygulayabilme becerisi

2.      Deney tasarlayıp, analiz yapıp, sonuçlarını yorumlayabilme becerisi

3.      Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik gibi sınırlı koşullar altında istenen ihtiyaçları karşılamak amacıyla sistem, parça ve süreç tasarlayabilme becerisi

4.      Çok disiplinli takım ortamında çalışabilme becerisi

5.      Mühendislik problemlerini tespit edip, tanımlayıp, formüle edip çözebilecek bilgi

6.      Profesyonel ve etik sorumluluk bilince sahip olma

7.      Etkin biçimde iletişim kurabilme becerisi

8.      Mühendislik yaklaşım ve çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal anlamdaki etkilerini anlamak için gerekli kapsamlı eğitime sahip olma

9.      Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayıp bunu temel ilke haline getirebilme.

10.  Güncel konu ve sorunlar hakkında bilgi

11.  Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik yöntemleri ve araçları kullanabilecek bilgi ve beceri

12.  İnşaat Mühendisliği temel prensiplerinde beceri sahibi olma, bu temel prensipleri araştırma ve uygulama alanlarında kullanabilme becerisi

13.  Çalıştığı konuları ve ürettiklerini etkin bir biçimde sunabilme becerisi

14.  Diğer bilimsel alanlarda bilgi sahibi olma, başka konulardaki bilimsel yenilikleri ve geliştirilen teknikleri İnşaat Mühendisliği alanına uygulayabilme becerisi

 

PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Program Yeterlilikleri

Program Eğitsel Amaçları

1

2

3

4

5

1

x

2

x

x

3

x

x

4

x

x

x

5

x

x

6

x

x

7

x

x

x

8

x

9

x

10

x

x

x

11

x

x

x

x

12

x

x

13

x

x

14

x

x

 

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

 

Bu programdan mezun olanlar inşaat alanında kamu sektöründe ve özel sektörde çalışırlar. Mezunlar bu alanda çalışabilmek üzere gerekli temel ve teknik bilgilerle ve iletişim, yabancı dil, takım çalışması gibi becerilerle donatılmış olarak yetiştirilirler.

 

BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

 

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü eğitim programlarına başvurabilirler.


geri dön

 

ÖĞRETİM PROGRAMI

 

Vizyon

 

İnşaat mühendisliği eğitiminde ve inşaat mühendisliği alanındaki bilimsel araştırmalarda mükemmellik merkezi olmak ve mesleğini iletleten, topluma hizmet eden ve gelecek kuşaklar için sürdürülebilir bir dünya yaratılmasına katkıda bulunan yüksek kalitede mühendisler yetiştirmek.

 

Misyon


Yalnız mühendislik bilgisine değil, problem çözme, takım çalışması, bilgi paylaşımı ve bilgiyi uygulama becerilerine de sahip mezunlar yetiştiren, disiplinlerarası, sağlam bir temele oturan ve değişikliklere uyum sağlayabilen üst düzey eğitim programları sunmak.

 

SINAVLAR DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

 

Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

 

Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.

 

Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, DC değeri 1.50, DD değeri 1.00, F değeri 0.00 şeklindedir.

 

Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

 

Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar.

 

Genel not ortalaması veya yarıyıl not ortalaması 2.00’ın altında olan lisans ve ön lisans öğrencileri başarısız sayılırlar. Başarısız öğrencilerden ikinci ve daha üst yarıyıl öğrencisi olanların öğrenimlerine devam edebilmeleri için kayıtlı bulundukları yarıyıl sonu itibariyle genel not ortalaması 1.80'den daha düşük olan ikinci ve daha üst yarıyıldaki öğrenciler, genel not ortalamalarını belirtilen düzeye çıkartıncaya kadar daha önce aldıkları dersleri tekrarlar.


geri dön

 

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

 

TYYÇ 6. Düzey Yeterlilikleri

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Bilgi

-Kurumsal

-Olgusal

1

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

Beceriler

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

1

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

x

2

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

x

2

 

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

2

x

 

 

x

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

x

 

2

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

x

 

3

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

x

x

x

4

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

Temel Alan: Mühendislik

 

Mühendislik Temel Alanı Lisans Yeterlilikleri

(Akademik Ağırlıklı) TYYÇ 6. Düzey

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Bilgi

-Kurumsal

-Olgusal

1

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

Beceriler

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

1

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

x

2

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

x

3

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

5

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

4

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

5

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

3

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 


geri dön

 

DERS -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Program Yeterlilikleri

Dersler

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Yarıyıl

 

MATH             151

5

1

3

2

5

3

3

2

4

4

5

4

3

2

PHYS 101

5

2

3

2

5

3

3

2

3

3

5

4

3

2

PHYS 111

5

5

5

5

5

5

4

2

4

5

5

4

5

3

CE       100

1

1

1

3

1

1

4

1

4

4

2

1

5

2

CE       101

3

2

1

2

2

1

2

1

4

4

4

1

2

3

ENG    101

1

1

1

3

1

1

1

1

4

2

1

1

4

1

HIST    101

1

1

1

3

1

1

1

1

4

2

1

1

4

1

HIST    110

1

1

1

3

1

1

1

1

4

2

1

1

4

1

2. Yarıyıl

 

MATH 142

5

1

1

1

4

1

1

3

2

4

5

1

1

4

MATH             152

5

1

3

2

5

3

3

2

4

4

5

4

3

2

PHYS 102

5

2

3

2

5

3

3

2

3

3

5

4

3

2

PHYS 112

5

5

5

5

5

5

4

2

4

5

5

4

5

3

CE       102

3

2

1

2

2

1

2

1

4

4

4

1

2

3

ENG    102

1

1

1

3

1

1

1

1

4

2

1

1

4

1

HIST    102

1

1

1

3

1

1

1

1

4

2

1

1

4

1

3. Yarıyıl

 

CVE 201

4

2

5

2

3

2

2

2

3

4

5

5

2

2

CVE 221

3

4

2

1

4

1

2

2

2

2

2

3

2

3

CVE 223

4

5

3

3

3

1

3

2

2

1

3

3

4

3

MATH 261

4

2

5

2

3

2

2

2

3

4

5

5

2

2

ECON 280

3

4

2

1

4

1

2

2

2

2

2

3

2

3

ENG 201

4

5

3

3

3

1

3

2

2

1

3

3

4

3

 

5

1

1

1

4

1

1

3

2

4

5

1

1

4

4. Yarıyıl

 

CVE 202

1

1

1

3

1

1

4

1

4

2

1

1

5

1

CVE 232

5

1

3

2

5

3

3

2

4

4

5

4

3

2

ME 200

1

1

2

3

2

1

2

1

2

2

4

3

5

1

MATH 220

5

1

1

1

4

1

1

3

2

4

5

1

1

4

ENG 202

1

1

1

3

1

1

4

1

4

2

1

1

5

1

Yaz Dönemi

 

CVE 299

3

1

1

4

4

5

4

5

4

5

5

5

4

3

5.Yarıyıl

 

CVE 311

4

3

4

3

4

1

3

3

2

2

3

4

2

4

CVE 315

4

5

3

3

3

1

3

2

2

1

3

3

4

3

CVE 321

5

1

3

3

3

1

2

3

2

2

3

4

2

3

CVE 335

5

1

3

2

5

3

3

2

4

4

5

4

3

1

CVE 341

5

1

3

2

5

3

3

2

4

4

5

4

3

2

ENG 301

1

1