ANASAYFAYA GERİ DÖNİLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

·         Kazanılan Derece

·         Kazanılan Derecenin Düzeyi

·         Kabul Koşulları

·         Önceki Öğrenmenin Tanınması

·         Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

·         Program Tanımı

·         Program Eğitsel Amaçları

·         Program Yeterlilikleri

·         Program Eğitsel Amaçları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Mezunların Mesleki Profili

·         Bir Üst Dereceye Geçiş

·         Öğretim Programı

·         Sınavlar Değerlendirme ve Notlandırma

·         TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Temel Alan Yeterlilikleri – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Ders Öğrenme Kazanımları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Program Yapısı

·         Mezuniyet Koşulları

·         Eğitim Türü

·         Bölüm Başkanı

 

KAZANILAN DERECE

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler İlk ve Acil Yardım Programı Ön Lisans Derecesi almaya hak kazanırlar.

 

KAZANILAN DERECENİN DÜZEYİ

 

Bu program   ön lisans düzeyinde öğrenim veren bir programdır.

 


geri dön

KABUL KOŞULLARI

 

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan iki aşamalı (YGS ve LYS) sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI

 

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır.

 

Kurum içi yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır.

 


geri dön

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler İlk ve Acil Yardım (First Aid and Emergency) alanında Ön Lisans derecesi (Associate Degree in First Aid and Emergency) almaya hak kazanmaktadırlar.

 

PROGRAM TANIMI

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Ön Lisans Programı öğrencilerini, alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak kişiler olarak yetiştirmeyi hedefler.

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Ön Lisans Programı öğrencileri eğitimleri süresince kendi alanında temel dersler ve seçmeli alarak yetişirler.

 


geri dön

PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI

 

 Program eğitsel amaçları aşağıdadır:

 

1.      Dünyada ve Türkiye’de acil sağlık hizmetlerinin durumu ve ilk ve acil yardım teknikerinin bu sistem içindeki görev ve sorumluluklarını yerine getirme becerisi.

2.      Acil durumlarda hasta değerlendirme, birincil ve ikincil muayene yapabilme becerisi.

3.      Hasta transportu sırasında hasta veya yaralıların durumlarına uygun pozisyon verebilme becerisi.

4.      Trafik kazalarında, basit kurtarma/çıkarma tekniklerini uygulama becerisi.

5.      Hastane öncesi acil bakımda kullanılan ilaç ve sıvıları bilme ve uygulama becerisi.

6.      Ani hastalanma veya yaralanma durumlarında olay yerine hızla ulaşma, varsa doktor ile birlikte durumu değerlendirme, gerekiyorsa ilk müdahaleyi yapma ve uygun hastane acil servisine doğru yöntemle naklini sağlama becerisi.

7.      Acil yardım durumunda hem hastayı hem de kendisini psikolojik ve sosyal açıdan korumak için gerekli bilgi ve beceri.

 


geri dön

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

Program yeterlilikleri aşağıdadır:

 

1.      İlk yardım ve acil konusunda temel mesleki bilgilere sahip olur.

2.      İnsan anatomisi, fizyolojisi, patolojisi alanlarında temel bilgilere sahip olur.

3.      Enfeksiyon kontrol yöntemlerini bilir, acil araç ve ekipmanlarının enfeksiyon kontrollerini yapar ve asepsi-antisepsi koşullarını sağlayabilir.

4.      Temel yaşam desteği ve ileri yaşam desteği uygulamalarını bilir.

5.      Hastane öncesi acil bakımda stres ile başa çıkabilme yollarını bilir.

6.      İlaç uygulama yöntemlerini bilir.

7.      Acil aracın mekanik ve teknik donanımı ile acil araç-ambulans kullanımı bilgi ve becerisine sahip olur.

8.      EKG ritim analizi ve kanama kontrolü yapabilme, defibrilasyon ve kardiyoversiyon yapabilme becerisine sahip olur.

9.      Travma ekipmanlarının kullanım ve bakım becerisine sahip olur.

10.  Bedensel ve ruhsal sağlığı koruyabilme ve en üst düzeyde tutabilme bilgi ve becerisine sahip olur.

11.  Hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık profesyonelleri ile sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, ekip içerisinde uyumlu çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözme becerisine sahip olur.

12.  Türkçe dil bilgisine ve dili kullanma becerisine sahip, mesleki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip çağdaş bireyler olur.

13.  Olağan ve olağan dışı durumlarda kişisel ve çevresel güvenlik bilgilerine ve hasta transportu sırasında hasta veya yaralıların durumlarına uygun pozisyon verebilme becerisine sahip olur.

14.  Olay yerinde sakin, hızlı, seri ve doğru karar verir.

15.  Entellektüel ve sosyal açıdan kendisini geliştirmeye yönelik olarak ulusal ve evrensel değerleri ilke edinerek mesleğinin sorumluluklarını, etik değerleri öğrenip uygulayabilir.

 


geri dön

PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Program Yeterlilikleri

Program Eğitsel Amaçları

1

2

 


3

4

5

6

7

1

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

2

 

x

 

x

 

 

 

x

 

 

 

x

 

3

 

x

 

x

 

 

 

x

 

x

 

x

 

4

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

x

 

 

5

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

6

 

x

 

x

 

 

 

x

 

x

 

x

 

7

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

8

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

9

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

x

 

10

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

11

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

12

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

13

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

x

14

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

x

15

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

 

Bu programdan mezun olanlar ilk ve acil yardım alanda kamu kuruluşları ve özel sektörde çalışırlar. Mezunlar bu alanda çalışabilmek üzere gerekli temel ve teknik bilgiler ile donatılmış olarak yetiştirilirler.        

 


geri dön

BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

 

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisans eğitim programlarına başvurabilirler.

 

ÖĞRETİM PROGRAMI

 

Vizyon


Soğukkanlı, çabuk ve doğru kararlar verebilen, dikkatli ve sorumluluk duygusu güçlü, hastanın durumuna göre gerekli ilk yardımı uygulayabilen, hastanın veya yaralının doğru şekilde ambulansa taşınmasını ve gerektiği takdirde güvenli bir şekilde hastaneye ulaştırılmasını sağlayabilen, mesleğinin gerekliliklerini yerine getirebilen donanımlı sağlık teknikerleri yetiştirmek.

 

Misyon

 

Paramedik öğretiminde sağlık sektörünün beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda yaşam boyu gelişme eğilimi gösteren, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından izleyerek konusunda deneyimli akademisyen kadrosu ve teknolojik alt yapısı ile öğrencilerine kaliteli bir meslek eğitimi vermek ve sektörün gereksinimlerini sağlayacak yeterlilikte ve donanımda paramedikler yetiştirmek.

 


geri dön

SINAVLAR DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

 

Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

 

Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.

 

Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, DC değeri 1.50, DD değeri 1.00, F değeri 0.00 şeklindedir.

 

Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

 

Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar.

 

Genel not ortalaması veya yarıyıl not ortalaması 2.00’ın altında olan lisans ve ön lisans öğrencileri başarısız sayılırlar. Başarısız öğrencilerden ikinci ve daha üst yarıyıl öğrencisi olanların öğrenimlerine devam edebilmeleri için kayıtlı bulundukları yarıyıl sonu itibariyle genel not ortalaması 1.80'den daha düşük olan ikinci ve daha üst yarıyıldaki öğrenciler, genel not ortalamalarını belirtilen düzeye çıkartıncaya kadar daha önce aldıkları dersleri tekrarlar.

 


geri dön

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

 

TYYÇ 5. Düzey Yetkinlikleri

 

Program Yeterlilikleri

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Bilgi

-Kurumsal

-Olgusal

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Beceri

 

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

1

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

 

 

x

x

 

2

x

x

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

x

 

 

Yetkinlikler

 

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

x

 

x

x

 

x

 

x

x

 

x

 

x

 

 

2

x

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

3

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

Öğrenme Yetkinliği

 

1

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

 

x

x

 

2

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

 

x

x

 

3

x

x

x

x

x

x

 

x

 

x

 

 

x

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

x

 

x

x

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

2

x

 

x

x

 

x

x

x

x

 

 

 

x

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

2

x

 

x

x

 

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 


geri dön

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

Temel Alan: Sağlık Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Temel Alanı

Ön Lisans Yeterlilikleri

(Akademik Ağırlıklı)

TYYÇ 5.Düzey

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Bilgi

-Kurumsal

-Olgusal

 

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

 

 

 

 

 

 

 

x

Beceri

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

 

1

x

x

x

x

x

x

 

x

x

 

x

x

 

2

x

x

 

 

 

 

 

 

 

Yetkinlik

(Bağımsız Çalışabilme Ve

Sorumluluk Alabilme)

 

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

x

x

x

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

2

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

 

 

 

 

3

x

x

x

x

 

 

 

 

x

 

 

 

Yetkinlikler

Öğrenme Yetkinliği

 

 

1

x

x

x

x

x

x

 

x

x

 

x

x

 

2

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

3

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

2

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

x

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

x

x

 

 

 

 

 

 

x

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

x

5

 

 

 

 

 

 

 

x

6

x

x

x

 

 

 

x

 

x

 

 

7

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 


geri dön

DERS -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Dersler

Program Yeterlilikleri

1. Yarıyıl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

IAY 101

5

3

3

3

4

3

4

2

4

4

4

 

5

5

2

IAY 103

5

5

3

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

IAY 105

5

5

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

IAY 107

5

 

 

 

3

 

 

 

 

5

5

 

 

5

1

IAY 109

5

4

5

5

4

5

3

5

4

2

2

 

4

3

2

ENG 121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

 

 

2

CE 110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

3

HIST 103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

TURK 111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5

 

 

1

2. Yarıyıl               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAY 104

2

5

3

1

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

IAY 106

5

4

2

5

 

5

1

5

5

 

2

 

2

2

 

IAY 108

 

4

 

 

 

 

 

 

3

5

 

 

 

 

3

IAY 110

5

5

5

5

5

3

3

 

5

3

 

 

3

 

2

IAY 124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

1

ENG 122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

 

 

2

HIST 104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

TURK 112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5

 

 

1

3. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAY 203

5

5

5

5

3

4

5

3

5

 

2

 

5

5

1

IAY 205

3

5

3

1

 

5

 

1

1

 

 

 

 

 

1

IAY 207

5

5

5

5

2

5

5

4

5

1

3

 

4

5

 

IAY 209

5

5

5

5

4

4

2

2

5

 

2

 

2

5

2

IAY 211

5

5

2

1

3

2

 

1

 

2

 

 

2

1

1

IAY 213

1

 

1

1