ANASAYFAYA GERİ DÖNİÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI LİSANS PROGRAMI

·         Kazanılan Derece

·         Kazanılan Derecenin Düzeyi

·         Kabul Koşulları

·         Önceki Öğrenmenin Tanınması

·         Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

·         Program Tanımı

·         Program Eğitsel Amaçları

·         Program Yeterlilikleri

·         Program Eğitsel Amaçları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Mezunların Mesleki Profili

·         Bir Üst Dereceye Geçiş

·         Öğretim Programı

·         Sınavlar Değerlendirme ve Notlandırma

·         TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Temel Alan Yeterlilikleri – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Ders Öğrenme Kazanımları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Program Yapısı

·         Mezuniyet Koşulları

·         Eğitim Türü

·         Bölüm Başkanı 

 

 

KAZANILAN DERECE

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans Derecesi almaya hak kazanırlar.

 

KAZANILAN DERECENİN DÜZEYİ

 

Bu program lisans düzeyinde öğrenim veren bir programdır.

 

KABUL KOŞULLARI

 

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan iki aşamalı (YGS ve LYS) sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI

 

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve Altınbaş Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır.

 

Kurum içi yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır. Kontenjanlar ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının belirli bir oranı olarak ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenir. Kurum içi yatay geçiş kontenjanları taban puanı ve öngörülen ilave şartlarla birlikte son başvurunun kabul edileceği günden belirli bir süre öncesinde Üniversite web sayfasında ilan edilir.

 

Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

 

Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

 
Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarını başarı ile tamamlamış öğrenciler lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurtdışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da dikey geçiş için başvurabilirler. Gerek merkezi yerleştirme gerekse özel yetenek sınavı ile öğrenci alan meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezi sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS sınavına girmek zorundadırlar. Özel Yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş de merkezi olarak yapılır.


geri dön

 

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Interior Architecture and Environmental Design) alanında Lisans derecesi (Bachelor of Interior Architecture and Environmental Design) almaya hak kazanmaktadırlar.

 

PROGRAM TANIMI

 

Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencilerini, alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak, yenilikçi ve girişimci tasarımcılar olarak yetiştirmeyi hedefler.

 

Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri eğitimleri süresince iş dünyasının gerçekleriyle tanışırlar, seçmeli dersler, konferanslar ve seminerler yoluyla mesleğin önde gelen akademisyenleri ve profesyonelleriyle tanışma ve deneyimlerinden yararlanma olanağını elde ederler.

 

 PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI

 

 Program eğitsel amaçları aşağıdadır:

 

1.      Mekân ve çevre sorunlarına uygulanabilir, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretebilen ve tasarım dünyasına yön verecek bilimsel ve entelektüel temele sahip

2.      İç mekân ve çevre tasarımı, yönetimi ve sürdürülebilirliği unsurlarını bütünleştirebilen ve problemleri sosyokültürel, estetik, ergonomik ve teknolojik bakış açılarıyla ele alarak tasarım yapabilen

3.      Kuramsal çalışma ile uygulamayı birleştirebilen

4.      Disiplinlerarası anlayış ve birlikte çalışma kültürüne sahip

5.      Mesleki formasyonunu kapsamlı bir bilgi temeli ve bütünsel bir tasarım anlayışı üzerine inşa etmiş.

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

Program yeterlilikleri aşağıdadır:

 

1.      Bilimsel ve eleştirel düşünme ve problem çözme becerisi

2.      Yaratıcı tasarım becerisi

3.      Görsel iletişim ve gösterim araçları ve teknolojilerini kavrama ve kullanma becerisi

4.      Alanındaki gelişmeleri takip etme ve örnekleri analiz etme becerisi

5.      Disiplinlerarası tasarım ve takım çalışması becerisi

6.      Tasarımda ergonomi, kullanıcı güvenliği, sağlığı ve konforu bilinci

7.      Tasarımda çevresel sistemler ve sürdürebilirlik konularında yetkinlik

8.      Tasarımda çevresel, sosyal ve toplumsal unsurları gözetme ve bütünleştirme becerisi

9.      İlgili kanun, yönetmelik ve düzenlemeleri kavrama becerisi 

10.  Proje yönetimi ve uygulama süreçlerini anlama ve yerine getirme becerisi

11.  Mesleki sorumluluk ve etik bilinci

12.  Güzel sanatlar, beşeri ve sosyal bilimler alanlarında bilgi

 

PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI İLİŞKİSİ

 

Program Kazanımları

Program Eğitsel Amaçları

1

2

3

4

5

1

x

x

x

x

x

2

x

x

x

x

x

3

x

x

4

x

x

x

5

x

x

6

x

x

x

7

x

x

8

x

x

x

9

x

x

x

10

x

x

x

11

x

x

12

x

x

x


geri dön

 

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

 

Bu programdan mezun olanlar iç mimarlık ve çevre tasarımı alanında kamu sektöründe ve özel sektörde çalışırlar. Mezunlar bu alanda çalışabilmek üzere gerekli temel ve teknik bilgilerle ve iletişim, yabancı dil, takım çalışması gibi becerilerle donatılmış olarak yetiştirilirler.

 

BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

 

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü eğitim programlarına başvurabilirler.

 

ÖĞRETİM PROGRAMI

 

Vizyon

 

İnsan etkinliklerine ve gereksinimlerine yanıt veren, güvenlik ve rahatlık sağlayacak biçimde tasarlanmış sağlıklı ve sürdürülebilir yaşam çevrelerinin oluşturulması üzerine odaklanmak; iç dekorasyonla sınırlı kalmayıp,  donatı ve donatı elemanlarının tasarımı, iç ve dış mekân tasarımı, çevre düzenlemeleri gibi geniş bir etkinlik alanını kapsamak; mimarlık disiplininin temelleri üzerine oturmak ve mimarlık disiplini ile ayrılmaz bir bütün oluşturmak.

 

Misyon


İnsani değerleri gözeten, yapılı çevrenin sosyal, psikolojik, kültürel, tarihsel, estetik ve teknolojik öğelerini dikkate alan, çevreye duyarlı, sosyal sorumluluk sahibi, disiplinlerarası çalışmaya ve takım çalışmasına yatkın, eleştirel düşünen, alanındaki teknolojiye hâkim, yaratıcı ve yetkin iç mimarlar ve çevre tasarımcıları yetiştirmek.

 

SINAVLAR DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

 

Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

 

Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.

 

Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, DC değeri 1.50, DD değeri 1.00, F değeri 0.00 şeklindedir.

 

Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

 

Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar.

 

Genel not ortalaması veya yarıyıl not ortalaması 2.00’ın altında olan lisans ve ön lisans öğrencileri başarısız sayılırlar. Başarısız öğrencilerden ikinci ve daha üst yarıyıl öğrencisi olanların öğrenimlerine devam edebilmeleri için kayıtlı bulundukları yarıyıl sonu itibariyle genel not ortalaması 1.80'den daha düşük olan ikinci ve daha üst yarıyıldaki öğrenciler, genel not ortalamalarını belirtilen düzeye çıkartıncaya kadar daha önce aldıkları dersleri tekrarlar.

 

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

 

TYYÇ 6. Düzey Yeterlilikleri

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Bilgi

-Kuramsal

-Olgusal

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Beceriler

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

2

x

x

x

 

x

x

 

x

x

x

 

 

 

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

x

x

x

x

 

x

 

 

 

 

x

x

 

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Öğrenme Yetkinliği

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

3

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

x

x

x

x

x

 

 

x

x

x

x

 

 

2

x

x

x

x

x

 

 

x

x

x

x

 

 

3

x

x

x

x

x

 

 

x

x

x

x

 

 

4

x

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

2

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

x

 

 


geri dön

 

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

Temel Alan: Mimarlık ve Yapı

 

Mimarlık ve Yapı Temel Alanı Lisans Yeterlilikleri

(Akademik Ağırlıklı) TYYÇ 6. Düzey

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Bilgi

-Kurumsal

-Olgusal

1

x

x

x

x

x

 

 

x

 

x

x

x

2

x

x

x

x

 

 

 

x

 

 

x

x

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

5

x

 

 

x

 

 

 

x

x

x

x

 

6

x

 

 

x

 

 

 

x

x

 

x

 

7

x

 

 

x

x

 

 

x

x

 

x

x

Beceriler

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

1

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

x

x

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

 

4

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

 

5

x

x

x

x

x

x

 

x

x

 

x

 

6

x

x

x

x

x

 

 

x

x

 

x

 

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

 

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Öğrenme Yetkinliği

1

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

x

x

x

x

x

x

 

x

 

 

x

x

3

x

x

x

x

x

x

 

x

 

 

x

x

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

x

 

x

x

x

 

 

x

x

x

x

 

2

x

 

x

x

 

x

x

x

x

 

x

x

3

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

x

 

 

x

 

x

x

x

x

x

x

 

2

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

x

x

 

x

 

 

x

x

x

 

x

 

4

x

x

 

x

 

 

 

x

 

x

x

x

5

x

x

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

6

x

x

 

x

x

x

 

x

x

 

x

x


geri dön

 

 

DERS -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Dersler

Program Yeterlilikleri

1. Yarıyıl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ARCH 101

5

5

5

4

4

3

1

3

1

3

3

4

ARCH 123

4

3

5

4

3

1

1

1

1

4

1

1

ARCH 141

5

1

1

5

1

3

1

5

1

1

5

5

MATH 125

5

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

CE 100

1

-

3

-

-

-

-

-

-

4

-

-

ENG 101

5

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

4

HIST 101

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

2. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCH 102

5

5

5

4

4

3

3

3

1

3

3

4

ARCH 132 

5

3

-

5

-

3

3

1

1

3

2

-

MATH 126

5

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

ECON 280 

5

-

-

-

-

-

-

3

-

4

-

4

ENG 102

5

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

4

HIST 102

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

HIST 110

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

3. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCH 201

5

5

5

5

5

3

3

3

1

3

4

4

ARCH 231

5

4

5

4

3

4

1

1

3

5

5

1

ARCH 241

5

-

-

5

-

-

-

5

-

-

1

5

CVE 233

5

-

-

-

-

-

-

-

3

5

5

-

ENG 201

5

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

Beşeri ve Sosyal Bilimler Seçmeli Ders        

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

4. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCH 202 

5

5

5

5

5

4

3

4

1

5

5

2

ARCH 232

5

4

5

4

3

4

1

1

3

5

5

1

ARCH 242

5

-

-

5

-

1

1

5

-

-

4

5

CVE 234

5

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

-

ENG 202

5

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

Alan Seçmeli Ders                                                               

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yaz Dönemi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAED 299

3

3

3

5

5

5

3

3

3

5

3

-

5. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAED 301

5

5

4

5

4

4

4

1

3

3

1

3

IAED 311

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

5

ARCH 331

5

5

5

5

3

5

3

1

1

5

3

-

ME 305

5

-

-

-

5

5

5

-

-

5

3

-

ENG 301

5

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

Serbest Seçmeli Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAED 302

5

5

5

5

5

5

3

3

1

5

5

5

IAED 312

5

5

5

5

5

5

3

1

1

5

3

1

IAED 362

5

5

5

5

5

3

5

5

1

-

3

1

ENG  302 

5

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

Alan Seçmeli Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beşeri ve Sosyal Bilimler Seçmeli Ders  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yaz Dönemi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAED 399

3

3

3

5

5

5

3

3

3

5

5

-

7. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAED 401

5

5

5

5

5

5

3

3

1

5

5

5

TURK 401

5

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

Alan Seçmeli Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alan Seçmeli Ders