ANASAYFAYA GERİ DÖNHUKUK  LİSANS PROGRAMI

·         Kazanılan Derece

·         Kazanılan Derecenin Düzeyi

·         Kabul Koşulları

·         Önceki Öğrenmenin Tanınması

·         Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

·         Program Tanımı

·         Program Eğitsel Amaçları

·         Program Yeterlilikleri

·         Program Eğitsel Amaçları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Mezunların Mesleki Profili

·         Bir Üst Dereceye Geçiş

·         Öğretim Programı

·         Sınavlar Değerlendirme ve Notlandırma

·         TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Temel Alan Yeterlilikleri – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Ders Öğrenme Kazanımları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Program Yapısı

·         Mezuniyet Koşulları

·         Eğitim Türü

·         Bölüm Başkanı 

 

 

KAZANILAN DERECE

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Hukuk Lisans Derecesi almaya hak kazanırlar.

 

KAZANILAN DERECENİN DÜZEYİ

 

Bu program lisans düzeyinde öğrenim veren bir programdır.

 

KABUL KOŞULLARI

 

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan iki aşamalı (YGS ve LYS) sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI

 

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır.

 

Kurum içi yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır. Kontenjanlar ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının belirli bir oranı olarak ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenir. Kurum içi yatay geçiş kontenjanları taban puanı ve öngörülen ilave şartlarla birlikte son başvurunun kabul edileceği günden belirli bir süre öncesinde Üniversite web sayfasında ilan edilir.

 

Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

 

Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

 
Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarını başarı ile tamamlamış öğrenciler lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurtdışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da dikey geçiş için başvurabilirler. Gerek merkezi yerleştirme gerekse özel yetenek sınavı ile öğrenci alan meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezi sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS sınavına girmek zorundadırlar. Özel Yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş de merkezi olarak yapılır.


geri dön

 

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Hukuk (Law) alanında Lisans derecesi (Bachelor of Law) almaya hak kazanmaktadırlar.

 

PROGRAM TANIMI

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerini, hukuk alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak, yenilikçi ve girişimci hukukçular olarak yetiştirmeyi hedefler.

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri eğitimleri süresince seçmeli dersler, konferanslar ve seminerler yoluyla mesleğin önde gelen akademisyenleri ve profesyonelleriyle tanışma ve deneyimlerinden yararlanma olanağını elde ederler.

 

 PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI

 

 Program eğitsel amaçları aşağıdadır:

 

1.      Hukuk kültürünü benimsemiş, güçlü bir adalet duygusuna ve etik değerlere sahip, insan haklarını temel alan, toplumsal sorumluluklarının bilincinde bireyler yetiştirmek.

2.      Ulusal ve uluslararası değişikliklere açık, yenilikleri yakından takip eden, ulusal hukuku uluslararası hukukla harmanlama yeteneğine sahip hukukçular yetiştirmek.

3.      Türk Hukuk sisteminin yapısını özümsemiş, hem ulusal hem uluslararası hukuk mevzuatına hâkim, sorun çözme yeteneğine sahip, uygulama becerisiyle akademik vizyonu bağdaştıran, kamu ve özel sektörde görev alabilecek nitelikte donanımlı hukukçular yetiştirmek.

4.      Öğrenci odaklı bir hukuk eğitimini amaç alarak uygulamaya yönelik eğitim vermek. Bu çerçevede yargı organlarıyla işbirliği halinde, uygulamalı çalışma ve farazi mahkeme çalışmalarına ağırlık vermek.

5.      Hukuk bilgisi güçlü, hukuk biliminin gelişimine katkıda bulunan akademisyenler yetiştirmek.

6.      En az bir yabancı dili ve bilişim teknolojilerini etkili şekilde kullanarak dünyanın her yerindeki meslektaşlarıyla iletişim kurma yeteneğine sahip hukukçular yetiştirmek.

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

Program yeterlilikleri aşağıdadır:

 

1.      Çeşitli hukuk disiplinlerine ilişkin kavram ve kurumlar ile bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri kavrar.

2.      Hukukun her dalına ilişkin yasal düzenlemelerden, yargı organlarının kararlarından ve ilgili bilimsel değerlendirmelerden haberdardır.

3.      Hukuk uygulamasında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

4.      Mevzuat metinleri, yargı kararları ve bilimsel kaynaklardan hareketle, hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunları tanır ve çözüm üretir.

5.      Mevzuat metinlerini, yargı kararlarını ve bilimsel kaynakları hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle inceler, yorumlar, değerlendirir.

6.      Bir proje çerçevesinde yeteneklerine ilişkin ve eğitimine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.

7.      Hukuk alanındaki tüm gelişmeleri, gerek teori, gerekse uygulama düzeyinde takip eder ve değerlendirir.

8.      Mevzuat metinleri, yargı kararları ve bilimsel görüşleri edindiği bilgi ve beceriler ışığında eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

9.      Özeleştiri yeteneği geliştirerek yaşam boyu öğrenmeye açık olur.

10.  Hukukla ilgili konularda kişi ve kurumlarla karşılıklı bilgi alışverişinde bulunarak konuyla ilgili düşüncelerini ve çözüm önerilerini sunma yeteneğine sahip olur.

11.  Sorumluluk bilinciyle mesleki ve toplumsal etkinliklerde katılımcılığını öne çıkararak yer alır, bu etkinlikleri planlar ve uygular.

12.  Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki evrensel gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

13.  Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

14.  İnsan haklarına dayalı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk düzeninin benimsenmesi için çalışır.

15.  İyi bir hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlüğe, adalet duygusuna ve ahlaki değerlere sahiptir.

 

PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ


geri dön

 

Program Yeterlilikleri

Program Eğitsel Amaçları

1

2

3

4

5

6

1

x

x

x

x

2

x

x

x

x

x

3

x

x

x

x

4

x

x

x

x

5

x

x

x

x

6

x

x

7

x

x

x

x

8

x

x

x

9

x

x

x

x

10

x

x

x

11

x

x

x

12

x

x

x

x

x

13

x

x

14

x

x

x

15

x

x

 

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

 

Bu programdan mezun olanlar hukukçu olarak kamu sektöründe ve özel sektörde çalışırlar. Mezunlar bu alanda çalışabilmek gerekli temel ve teknik bilgilerle ve iletişim, yabancı dil, takım çalışması gibi becerilerle donatılmış olarak yetiştirilirler.

 

BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

 

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü eğitim programlarına başvurabilirler.

 

ÖĞRETİM PROGRAMI

 

Vizyon


İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesini evrensel hukuk ilkelerinin temel alındığı, hukuk biliminin sadece öğretildiği değil, aynı zamanda üretildiği, hem ulusal hem de uluslararası ölçekte bilim dünyasında saygın bir fakülte haline getirmek. Adalet duygusunun pozitif hukukla örtüştüğü, insanlar ve kurumlar arasındaki her ilişkinin hukuk bilimine olan ihtiyacının karşılandığı, hukuk kültürünü benimsemiş bir toplum yaratmak.

 

Misyon


Hukuk kültürünü benimsemiş, güçlü bir adalet duygusuna ve etik değerlere sahip, bu adalet duygusunun izlerini her tür hukuki ilişkiye yansıtabilen hukukçular yetiştirmek. Hukuk bilimine öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve faaliyet boyutlarında ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunarak hukuk biliminin gelişimine öncülük etmek.


geri dön

 

SINAVLAR DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

 

Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

 

Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.

 

Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, DC değeri 1.50, DD değeri 1.00, F değeri 0.00 şeklindedir.

 

Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

 

Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar.

 

Genel not ortalaması veya yarıyıl not ortalaması 2.00’ın altında olan lisans ve ön lisans öğrencileri başarısız sayılırlar. Başarısız öğrencilerden ikinci ve daha üst yarıyıl öğrencisi olanların öğrenimlerine devam edebilmeleri için kayıtlı bulundukları yarıyıl sonu itibariyle genel not ortalaması 1.80'den daha düşük olan ikinci ve daha üst yarıyıldaki öğrenciler, genel not ortalamalarını belirtilen düzeye çıkartıncaya kadar daha önce aldıkları dersleri tekrarlar.

 

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

 

TYYÇ 6. Düzey Yeterlilikleri

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Bilgi

-Kurumsal

-Olgusal

1

x

x

 

x

x

 

x

x

 

 

 

x

x

 

 

Beceriler

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

1

 

 

x

x

x

 

x

 

 

x

x

 

 

 

 

2

 

 

x

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

2

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x


geri dön

 

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

Temel Alan: Hukuk

 

Hukuk Temel Alanı Lisans Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) TYYÇ 6. Düzey

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

Bilgi

-Kurumsal

-Olgusal

1

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Beceriler

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

1

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

3

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

4

 

x

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

DERS -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Dersler

Program Yeterlilikleri

1. Yarıyıl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

LAW 111

5

5

1

5

4

 

3

3

2

 

4

 

 

5

5

 

LAW 121

4

4

5

5

5

1

2

4

2

5

5

4

3

5

5

 

LAW 191

5

4

5

3

5

4

1

 

2

4

3

2

2

5

5

 

LAW 193

5

 

 

 

 

4

 

 

5

 

5

5

3

 

 

 

CE 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENG 101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIST 101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAW 102

4

4

5

5

5

1

2

4

2

5

5

4

3

5

5

 

LAW 112

5

5

1

5

4

 

3

3

2

 

4

 

 

5

5

 

LAW 122

4

4

5

5

5

1

2

4

2

5

5

4

3

5

5

 

ENG 102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIST 102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIST 110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alan Seçmeli Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serbest Seçmeli Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAW 223

3

4

5

4

5

 

4

4

2

 

 

 

 

5

5

 

LAW 233

4

4

5

5

5

1

2

4

2

5

5

4

3

5

5

 

LAW 243

3

4

3

4

4

3

3

3

4

4

3

2

2

4

4

 

LAW 273

4

4

3

2

3

2

3

4

3

4

4

4

3

4

4

 

ENG 201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alan Seçmeli Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serbest Seçmeli Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAW 204

5

5

4

5

4

 

3

3

2

 

4

 

 

5

5

 

LAW 224

3

5

4

4

 

 

3

 

4

 

 

 

 

5

5

 

LAW 234

4

4

5

5

5

1

2

4

2

5

5

4

3

5

5

 

LAW 244

 

4

3

3

4

3

3

3

4

4

3

2

2

4

4

 

LAW 274

4

4

3

2

4

2

3

4

3

4

4

4

3

4

4

 

ENG 202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alan Seçmeli Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serbest Seçmeli Ders (İng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAW 325

3

4

5

4

5

 

3

 

2

 

 

 

 

5

5

 

LAW 345

3

4

3

2

3

2

3

4

3

4

4

4

2

4

4

 

LAW 355

5

4

5

5

5

 

5

2

2

 

 

 

 

5

5

 

LAW 365

3

4

3

4

4