ANASAYFAYA GERİ DÖNGRAFİK TASARIM LİSANS PROGRAMI

·         Kazanılan Derece

·         Kazanılan Derecenin Düzeyi

·         Kabul Koşulları

·         Önceki Öğrenmenin Tanınması

·         Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

·         Program Tanımı

·         Program Eğitsel Amaçları

·         Program Yeterlilikleri

·         Program Eğitsel Amaçları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Mezunların Mesleki Profili

·         Bir Üst Dereceye Geçiş

·         Öğretim Programı

·         Sınavlar Değerlendirme ve Notlandırma

·         TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Temel Alan Yeterlilikleri – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Ders Öğrenme Kazanımları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Program Yapısı

·         Mezuniyet Koşulları

·         Eğitim Türü

·         Bölüm Başkanı 

 

 

KAZANILAN DERECE

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Grafik Tasarım Lisans Derecesi almaya hak kazanırlar.

 

KAZANILAN DERECENİN DÜZEYİ

 

Bu program lisans düzeyinde öğrenim veren bir programdır.

 

KABUL KOŞULLARI

 

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan iki aşamalı (YGS ve LYS) sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI

 

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır.

 

Kurum içi yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır. Kontenjanlar ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının belirli bir oranı olarak ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenir. Kurum içi yatay geçiş kontenjanları taban puanı ve öngörülen ilave şartlarla birlikte son başvurunun kabul edileceği günden belirli bir süre öncesinde Üniversite web sayfasında ilan edilir.

 

Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

 

Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

 
Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarını başarı ile tamamlamış öğrenciler lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurtdışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da dikey geçiş için başvurabilirler. Gerek merkezi yerleştirme gerekse özel yetenek sınavı ile öğrenci alan meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezi sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS sınavına girmek zorundadırlar. Özel Yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş de merkezi olarak yapılır.


geri dön

 

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Grafik Tasarım (Graphic Design) alanında Lisans derecesi (Bachelor of Arts in Graphic Design) almaya hak kazanmaktadırlar.

 

PROGRAM TANIMI

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencilerini, grafik tasarımı alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak, yenilikçi ve girişimci tasarımcılar olarak yetiştirmeyi hedefler.

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencileri eğitimleri süresince iş dünyasının gerçekleriyle tanışırlar, seçmeli dersler, konferanslar ve seminerler yoluyla mesleğin önde gelen akademisyenleri ve profesyonelleriyle tanışma ve deneyimlerinden yararlanma olanağını elde ederler.

 

 PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI

 

 Program eğitsel amaçları aşağıdadır:

 

1.      Grafik Tasarım alanındaki temel bilgileri ve ilkeleri kazanmış olmak; mezunlarının, alanı ile ilgili konularda, uzman ya da uzman olmayan kişilerle, görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemleri kullanma yeteneğini kazandırmak.

2.      İletişim stratejilerini geliştirip her türlü tasarım sorununu çözebilmek.

3.      Öğrenmeye ve araştırmaya istekli, yaratıcı güce sahip, kültürlü, yetenekli grafik tasarımcı olarak yetişmek.

4.      Grafik Tasarım alanında, yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarına girebilmek için hazırlanmak.

5.      Grup çalışmalarında yer alabilmek; uyumlu, üretken, yenilikçi, çok yönlü ve bilinçli olmak.

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

Program yeterlilikleri aşağıdadır:

 

1.      İletişim teknolojilerini kullanarak, yazılı ve sözlü iletişim kurabilmek.

2.      Taslakları uygulayabileceği teknik alt yapıya sahip olmak, tasarım için gerekli bilgisayar programlarını kullanabilmek.

3.      Takım çalışmasını özümseyerek, uyumlu, üretken ve disiplinli çalışma alışkanlığı kazanmak.

4.      Duygu ve düşüncelerini tipografi, illüstrasyon, fotoğraf v.b. yöntemlerle estetik olarak ifade edebilmek.

5.      Alanı ile ilgili etik değerlere bağlı kalmak; sosyal adaleti, kalite kültürünü ve kültürel değerleri koruyabilmek.

6.      Öğrenme isteğini yaşam boyu taşımak; öğrendiklerini topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahip olmak.

7.      Farklı kişi ve guruplarla iletişim becerisini kullanarak uyumlu çalışabilmek.

8.      Dünya ve ülke sorunlarına karşı duyarlı olmak.

9.      Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.


geri dön

 

PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Program Yeterlilikleri

Program Eğitsel Amaçları

1

2

3

4

5

1

x

2

x

3

x

4

x

5

x

6

x

7

x

8

x

9

x

 

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

 

Bu programdan mezun olanlar grafik tasarımcısı kamu kuruluşlarında ve özel sektörde çalışırlar. Mezunlar bu alanda çalışabilmek üzere gerekli temel ve teknik bilgilerle ve iletişim, yabancı dil, takım çalışması gibi becerilerle donatılmış olarak yetiştirilirler.

 

BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

 

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü eğitim programlarına başvurabilirler.

 

ÖĞRETİM PROGRAMI

 

Vizyon


Bilgi çağında uluslararası standartlara sahip, kendi çevresini ve çağını çözümleyen, çok kültürlülüğün yaratıcı gücüne sahip, grafik tasarım olgusunun toplumda anlamını bulmasına öncülük eden, özgün fikir ve grafik tasarımlar üretebilen, diğer sanat disiplinleriyle de ilgilenen, ulusal ve uluslararası platformda, yenilikçi, araştırmacı bir bölüm olmak..

 

Misyon


Programın misyonu, öğrencilerin iletişim stratejilerini geliştirip her türlü tasarım sorununu çözebilecek, araştırıcı ve yaratıcı güce sahip, kültürlü, yetenekli birer grafik tasarımcı olarak yetişmelerini sağlamaktır.


geri dön

 

SINAVLAR DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

 

Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

 

Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.

 

Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, DC değeri 1.50, DD değeri 1.00, F değeri 0.00 şeklindedir.

 

Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

 

Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar.

 

Genel not ortalaması veya yarıyıl not ortalaması 2.00’ın altında olan lisans ve ön lisans öğrencileri başarısız sayılırlar. Başarısız öğrencilerden ikinci ve daha üst yarıyıl öğrencisi olanların öğrenimlerine devam edebilmeleri için kayıtlı bulundukları yarıyıl sonu itibariyle genel not ortalaması 1.80'den daha düşük olan ikinci ve daha üst yarıyıldaki öğrenciler, genel not ortalamalarını belirtilen düzeye çıkartıncaya kadar daha önce aldıkları dersleri tekrarlar.

 

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

 

 TYYÇ 6. Düzey Yeterlilikleri

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Bilgi

-Kuramsal

-Olgusal

1

x

x

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Beceriler

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

1

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

2

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

2

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

x

 

x

3

 

x

 

 

x

 

x

 

x

x

x

 

x

Öğrenme Yetkinliği

1

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

x

 

x

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

2

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

3

 

 

 

 

x

 

 

 

x

x

x

x

x

4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

x

 

 

5

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x


geri dön

 

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

Temel Alan: Sanat

 

Sanat Temel Alanı Lisans Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) TYYÇ 6. Düzey

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Bilgi

-Kurumsal

-Olgusal

1

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

x

x

 

X

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

6

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Beceriler

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

1

 

x

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

2

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

4

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

x

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

x

 

 

2

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

2

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

3

 

 

 

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

4

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

5

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

2

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

4

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

DERS -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Dersler

Program Yeterlilikleri

1. Yarıyıl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

PS 103

3

3

3

3

2

3

1

5

1

2

2

2

2

PS 105

4

5

5

5

3

3

4

4

2

4

4

2

2

PS 111

3

1

1

1

3

1

3

1

3

4

4

5

1

CE 110

3

1

3

1

3

3

1

1

2

3

2

1

2

ENG 111

1

1

1

1

5

1

3

1

2

5

5

4

2

HIST 103

1

1

1

1

5

1

1

1

5

5

3

5

2

2. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS 104

3

3

3

3

2

3

1

5

1

2

2

2

2

PS 105

3

3

3

3

2

3

1

5

1

2

2

2

2

PS 110

3

2

4

1

1

3

2

1

3

3

2

2

2

PS 112

3

1

1

1

3

1

3

1

3

4

4

5

2

ENG 112

1

1

1

1

5

1

3

1

2

5

5

4

2

HIST 104

1

1

1

1

5

1

1

1

5

5

3

5

2

3. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GT 201

5

5

5

5

5

5

3

5

3

3

3

2

2

GT 251

5

5

5

5

5

4

3

5

4

3

3

5

3

GT  253

5

5

5

5

5

3

2

5

2

3

3

 

 

ENG 211

1

1

1

1

5

1

3

1

2

5

5

4

2

Tamamlayıcı Seçmeli Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alan Seçmeli Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GT 202

5

5

5

5

5

5

3

5

3

3

3

2

2

GT 252

5

5

5

5

5

5

3

5

4

3

3

2

2

GT 253

5

5

5

5

5

4

3

5

3

 

3

 

 

ENG 212

1

1

1

1

5

1

3

1

2

5

5

4

2

Tamamlayıcı Seçmeli Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alan Seçmeli Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GT 301

5

5

5

5

5

5

2

5

3

3

3

2

2

GT 311

5

5

5

5

5

4

2

5

3

2

2

3

2

GT 353

5

5

5

5

5

5

3

5

3

3

3

2

2

MAN 337

1

1

1

2

1

2

1

1

4

4

2

4

2

ENG 311

1

1

1

1

5

1

3

1

2

5

5

4

2

Tamamlayıcı Seçmeli Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alan Seçmeli Ders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GT 356

5

5

5

5

5

5

4

5

4

3

4

1

2

MAN 353

1

1

1

1

3

1

2

1

3

4

4

3

2

SOC 399

1

1

1

1

4

1

2

1

4

5

4

5

2

PS 326

1

1

1

1

1

1

2

1

4

4

2

4

2

ENG 312

1

1

1

1

5

1

3

1

2

5

5

4

2

Tamamlayıcı Seçmeli Ders  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alan Seçmeli Ders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yaz Dönemi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GT 399

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

5

7. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GT  441

5

5

4

5

5

5

3

5

2

2

2

1

1

GT 453

5

5

5

5

5

5

3

5

4

4

4

2

2

GT 455

5

5

5

5

4

5

3

5

2

2

2

3

3

TURK 401

1

1

1

1

5

1

3

1

2

5

5

4

2

Alan Seçmeli Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamamlayıcı Seçmeli Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serbest Seçmeli Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Yarıyıl