ANASAYFAYA GERİ DÖNENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI

·         Kazanılan Derece

·         Kazanılan Derecenin Düzeyi

·         Kabul Koşulları

·         Önceki Öğrenmenin Tanınması

·         Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

·         Program Tanımı

·         Program Eğitsel Amaçları

·         Program Yeterlilikleri

·         Program Eğitsel Amaçları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Mezunların Mesleki Profili

·         Bir Üst Dereceye Geçiş

·         Öğretim Programı

·         Sınavlar Değerlendirme ve Notlandırma

·         TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Temel Alan Yeterlilikleri – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Ders Öğrenme Kazanımları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Program Yapısı

·         Mezuniyet Koşulları

·         Eğitim Türü

·         Bölüm Başkanı 

 

 

KAZANILAN DERECE

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Endüstri Mühendisliği Lisans Derecesi almaya hak kazanırlar.

 

KAZANILAN DERECENİN DÜZEYİ

 

Bu program lisans düzeyinde öğrenim veren bir programdır.

 

KABUL KOŞULLARI

 

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan iki aşamalı (YGS ve LYS) sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir.


geri dön

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI

 

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır.

 

Kurum içi yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır. Kontenjanlar ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının belirli bir oranı olarak ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenir. Kurum içi yatay geçiş kontenjanları taban puanı ve öngörülen ilave şartlarla birlikte son başvurunun kabul edileceği günden belirli bir süre öncesinde Üniversite web sayfasında ilan edilir.

 

Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

 

Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

 
Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarını başarı ile tamamlamış öğrenciler lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurtdışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da dikey geçiş için başvurabilirler. Gerek merkezi yerleştirme gerekse özel yetenek sınavı ile öğrenci alan meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezi sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS sınavına girmek zorundadırlar. Özel Yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş de merkezi olarak yapılır.

 

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Endüstri Mühendisliği (Industrial Engineering) alanında Lisans derecesi (Bachelor of Science in Industrial Engineering ) almaya hak kazanmaktadırlar.


geri dön

 

PROGRAM TANIMI

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerini, alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak, yenilikçi ve girişimci mühendisler olarak yetiştirmeyi hedefler.

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri eğitimleri süresince iş dünyasının gerçekleriyle tanışırlar, seçmeli dersler, konferanslar ve seminerler yoluyla mesleğin önde gelen akademisyenleri ve profesyonelleriyle tanışma ve deneyimlerinden yararlanma olanağını elde ederler.

 

 PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI

 

 Program eğitsel amaçları aşağıdadır:

 

1.      Teknik yeterlilik: Endüstri mühendisliğinin analitik ve sistem düşüncesini de içeren temel prensipleri ile bilgi teknolojilerini beraber kullanarak üretim, hizmet ve sosyo-ekonomik sistemleri analiz edebilecek, tasarlayabilecek, geliştirebilecek ve bu sistemlerde karşılaşılan sorunları belirleyebilecek, bu sorunların çözümüne yönelik etkin kararlar alabilecek ve bu kararları sosyal ve etik sorumlulukları göz önünde bulundurarak uygulayabilme

2.      İletişim becerileri: Çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak profesyonel bir şekilde sunabilme

3.      Takım bilinci ve liderlik: Çok disiplinli ortamlarda takım bilinci ile kişiler arası ilişkileri yönetip liderlik yapabilme

4.      Sürekli gelişim: Yeni bilgi ve beceriler edinerek sürekli olarak kendilerini geliştirebilme.

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

Program yeterlilikleri aşağıdadır:

 

1.      Matematik, fen ve mühendislik bilgisini gerçekçi olarak uygulayabilme becerisi

2.      Deney tasarlayıp, analiz yapıp, sonuçlarını yorumlayabilme becerisi

3.      Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlar altında istenen ihtiyaçları karşılamak amacıyla sistem, parça ve süreç tasarlayabilme becerisi

4.      Çok disiplinli takım ortamında çalışabilme becerisi

5.      Mühendislik problemlerini tespit edip, tanımlayıp, formüle edip, çözebilme becerisi

6.      Profesyonel ve etik sorumluluk bilinci

7.      Etkin biçimde iletişim kurabilme becerisi

8.      Mühendislik yaklaşım ve çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal anlamdaki etkilerini anlamak için gerekli kapsamlı eğitime sahip olma

9.      Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayıp bunu temel ilke haline getirebilme

10.  Güncel konu ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olma

11.  Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik yöntemleri ve araçları kullanabilme becerisi

12.  İnsan, malzeme, para, bilgi, donanım, ve enerji içeren bütünleşik sistemleri tasarlayıp, geliştirip, bunları uygulayabilme becerisi

13.  Karmaşık süreç ve sistemleri geliştirme, çözme, ve sonuçlarını analiz etme amaçlı matematiksel yetkinlik, analitik düşünme ve nitel yöntemler ile deneysel pratik bilgiye sahip olma

14.  Bir işletmedeki endüstri mühendisliği problemlerini tanımlamada liderlik yapabilecek, gerekli bilgi ve becerilere sahip uzmanlardan oluşan çok disiplinli takım kurabilecek, takımın işleyişini koordine edebilecek, uygun sonuçlar ve yürütme önerileri sunabilme

15.  Girişimcilik ruhu ve liderlik becerisine sahip olma.

 

PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ


geri dön

 

Program Yeterlilikleri

Program Eğitsel Amaçları

1

2

3

4

1

x

2

x

3

x

4

x

x

5

x

6

x

x

x

7

x

x

8

x

9

x

10

x

x

x

11

x

x

12

x

x

13

x

x

14

x

x

x

x

15

x

x

x

 

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

 

Bu programdan mezun olanlar endüstri mühendisliği alanlarında kamu sektöründe ve özel sektörde çalışırlar. Mezunlar bu alanda çalışabilmek üzere gerekli temel ve teknik bilgilerle ve iletişim, yabancı dil, takım çalışması gibi becerilerle donatılmış olarak yetiştirilirler.

 

BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

 

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü eğitim programlarına başvurabilirler.


geri dön

 

ÖĞRETİM PROGRAMI

 

Vizyon

 

Akademik kadrosu, öğrencileri ve mezunları ile endüstri mühendisliği ve yakından ilgili konuların eğitim-öğretiminde, araştırmasında ve sahaya uygulanmasında; yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde öncü, yenilikçi ve kendini sürekli geliştiren bir endüstri mühendisliği programı olmak.

 

Misyon


Alana katkı: Dünya standartlarında araştırma ve geliştirme yapma hedefiyle ve çok disiplinli ortak araştırmayı kolaylaştıracak bir akademik ortam içerisinde üretim, hizmet ve sosyo-ekonomik sistemlerin tasarımına, yönetimine ve karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik bilimsel yöntemler, teknikler ve araçlar geliştirmek.

 

Mezun profili: Endüstri mühendisliği yöntemlerinde, tekniklerinde ve araçlarında yetkin, bilimsel gelişme için gerekli bilgi ve araştırma temelini almış, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, takım çalışması ve liderlik becerilerini geliştirmiş, etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip, küresel düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilen, yaşam boyu öğrenme ve kendini geliştirmeyi ilke edinmiş, girişimci ruhlu mezunlar yetiştirmek.

 

Sosyal sorumluluk: Kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, diğer akademik kuruluşlar ve endüstri gibi paydaşlarla işbirliği içerisinde ekonomik, çevresel ve toplumsal problemleri teşhis edip, endüstri mühendisliği yöntemleri, teknikleri ve araçlarını kullanarak bu problemlere yaratıcı çözümler geliştirmek ve bu çözümlerin yerel, ulusal ve küresel düzeyde uygulanmasında aktif rol almak.

 

SINAVLAR DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

 

Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

 

Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.

 

Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, DC değeri 1.50, DD değeri 1.00, F değeri 0.00 şeklindedir.

 

Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

 

Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar.

 

Genel not ortalaması veya yarıyıl not ortalaması 2.00’ın altında olan lisans ve ön lisans öğrencileri başarısız sayılırlar. Başarısız öğrencilerden ikinci ve daha üst yarıyıl öğrencisi olanların öğrenimlerine devam edebilmeleri için kayıtlı bulundukları yarıyıl sonu itibariyle genel not ortalaması 1.80'den daha düşük olan ikinci ve daha üst yarıyıldaki öğrenciler, genel not ortalamalarını belirtilen düzeye çıkartıncaya kadar daha önce aldıkları dersleri tekrarlar.


geri dön

 

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

 

TYYÇ 6. Düzey Yeterlilikleri

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Bilgi

-Kurumsal

-Olgusal

1

x

x

x

 

x

 

 

x

 

 

x

x

x

x

 

Beceriler

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

1

x

x

x

 

x

 

 

x

 

 

x

x

x

 

 

2

x

x

x

 

x

x

x

x

 

 

x

x

x

x

 

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

x

x

x

 

x

 

 

x

x

x

x

x

x

x

 

2

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

 

3

 

 

 

x

 

 

x

x

x

x

 

 

 

x

x

Öğrenme Yetkinliği

1

x

x

x

 

x

x

 

 

x

x

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

x

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

x

 

 

x

x

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

2

 

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

3

 

 

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

4

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

 

 

 

 

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

x

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

Temel Alan: Mühendislik

 

Mühendislik Temel Alanı Lisans Yeterlilikleri

(Akademik Ağırlıklı) TYYÇ 6. Düzey

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Bilgi

-Kurumsal

-Olgusal

1

x

x

x

 

x

 

 

x

 

 

x

x

x

 

 

Beceriler

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

1

x

x

x

 

x

 

 

x

 

 

x

x

x

x

 

2

x

x

x

 

x

 

 

x

 

 

x

x

x

x

 

3

x

x

x

 

x

 

 

x

 

 

x

x

x

x

 

4

x

x

x

 

x

 

 

x

 

 

x

x

x

x

 

5

x

x

x

 

x

 

 

x

 

 

x

x

x

x

 

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

x

x

x

x

x

 

x

x

 

 

X

x

x

x

X

2

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

3

x

x

x

 

x

 

 

x

 

 

x

x

x

x

 

4

x

x

x

 

x

 

 

x

 

 

x

x

x

x

 

5

x

x

x

 

x

 

 

x

 

 

x

x

x

x

 

6

x

x

x

 

x

 

 

x

 

 

x

x

x

x

 

7

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

x

x

x

x

x

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

3

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

4

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

5

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

x

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

x

x

x

x

 

3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

x

x

 

x

X


geri dön

 

DERS -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Dersler

Program Yeterlilikleri

1. Yarıyıl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

MATH151

5

2

2

-

4

-

-

2

-

-

5

2

4

-

-

PHYS 101

5

2

2

1

4

-

-

2

-

-

4

1

2

-

-

PHYS 111

5

2

2

4

4

1

4

2

-

-

4

-

-

-

-

CE 100

1

1

1

-

1

-

4

1

-

-

4

-

1

1

-

CE 101

4

3

2

1

4

-

2

3

-

-

5

3

3

-

-

ENG 101

-

-

-

-

-

-

5

-

1

-

-

-

-

2

-

HIST 101

-

-

-

-

-

-

1

-

-

4

-

-

-

-

-

HIST 110

-

-

-

-

-

-

-

2

2

5

-

-

-

-

-

2. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATH 142

5

2

2

-

4

-

-

2

-

-

5

2

3

-

-

MATH 152

5

2

2

-

4

-

-

2

-

-

5

2

4

-

-

PHYS 102

5

2

2

1

4

-

-

2

-

-

4

1

2

-

-

PHYS 112

5

5

2

4

4

1

4

2

-

-

4

-

-

-

-

CE 102

4

3

2

1

4

-

2

3

-

-

5

3

3

-

-

ENG 102

-

-

-

-

-

-

5

-

1

-

-

-

-

2

-

HIST 102

-

-

-

-

-

-

1

-

-

4

-

-

-

-

-

3. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IE 211

4

3

4

1

4

1

3

2

2

1

5

4

5

3

1

IE 251

4

3

5

1

3

2

4

4

1

3

5

4

4

3

2

MATH 220

5

2

2

1

4

1

2

2

2

3

4

2

4

2

1

MATH 261

5

2

2

-

4

-

-

2

-

-

5

 

 

 

 

ENG 201

-

-

-

-

-

-

5

-

1

-

-

-

-

2

-

Beşeri ve Sosyal Bilimler Seçmeli Ders        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IE 202

5

5

3

1

3

2

4

2

2

2

5

1

4

3

1

IE 212

4

2

4

1

4

3

3

3

3

2

5

4

5

2

1

IE 254

5

3

4

2

3

1

2

3

1

3

4

4

3

2

2

IE 256

3

2

3

1

2

1

2

2

1

2

4

2

2

1

1

ECON 280                                   

-

-

5

-

1

-

-

4

1

2

-

3

2

-

-

ENG 202 

-

-

-

-

-

-

5

-

1

-

-

-

-

2

-

Serbest Seçmeli Ders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yaz Dönemi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IE 299

3

3

3

5

5

5

5

4

4

5

4

2

3

4

4

5. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IE 321

4

5

3

2

3

2

3

3

1

2

4

3

4

2

2

IE 325

5

3

3

3

4

2

3

3

2

3

4

3

4

3

2

IE 371

3

2

3

1

3

4

4

2

3

4

3

3

3

2

3

ENG 301

-

-

-

-

-

-

5

-

1

-

-

-

-

3

-

Alan Seçmeli Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beşeri ve Sosyal Bilimler Seçmeli Ders