ANASAYFAYA GERİ DÖNELEKTRİK VE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA PROGRAMI

·         Kazanılan Derece

·         Kazanılan Derecenin Düzeyi

·         Kabul Koşulları

·         Önceki Öğrenmenin Tanınması

·         Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

·         Program Tanımı

·         Program Eğitsel Amaçları

·         Program Yeterlilikleri

·         Program Eğitsel Amaçları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Mezunların Mesleki Profili

·         Bir Üst Dereceye Geçiş

·         Öğretim Programı

·         Sınavlar Değerlendirme ve Notlandırma

·         TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Temel Alan Yeterlilikleri – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Ders Öğrenme Kazanımları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Program Yapısı

·         Mezuniyet Koşulları

·         Eğitim Türü

·         Bölüm Başkanı 

 

KAZANILAN DERECE

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Doktora Derecesi almaya hak kazanırlar.

 

KAZANILAN DERECENİN DÜZEYİ

 

Bu program  yüksek lisans düzeyinde öğrenim veren bir programdır.

 

KABUL KOŞULLARI

 

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de doktora programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan ALES sınavı sonuçları, öğrencinin lisans ve yüksek lisans eğitimindeki performansı (notları) ve mülakat sonuçlarına göre yapılır. Doktora programına öğrenci kabulu merkezi bir sürece bağlı olmayıp ilgili üniversite tarafından yapılır.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI

 

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır.

 

Kurum içi ve kurum dışı yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır. Kurum için ve kurum dışı yatay geçişlerde transfer edilen dersler yönetim kurulu tarafından belirlenir. Öğrencinin programa yatay geçiş yoluyla başlamadığı durumlarda da eğer öğrencinin başka bir kurumda almış olduğu dersler var ise bunlardan ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenenler ders bazında transfer edilebilir.


geri dön

 

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği (Electrical and Computer Engineering) alanında Doktora derecesi (PH.D.of Electrical and Computer Engineering) almaya hak kazanmaktadırlar.

 

PROGRAM TANIMI

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı öğrencilerini, alanında bilgisi ve araştırmacı becerileri ile fark yaratacak kişiler olarak yetiştirmeyi hedefler.

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı öğrencileri eğitimleri süresince kendi alanında temel dersler ve seçmeli alarak alanın önde gelen akademisyenleri ve profesyonelleriyle tanışma ve deneyimlerinden yararlanma olanağını elde ederler. Doktora tezi çalışması ile kendi ilgi alanlarını geliştirirler ve kendi ilgi alanlarında derinlik kazanırlar.

 

 PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI

 

 Program eğitsel amaçları aşağıdadır:

 

1.      Elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliği alanlarında doktora düzeyinde teknik donanım, kuramsal bilgi ve uygulama becerileri

2.      Doktora düzeyinde bilimsel araştırmalar yapabilme ve yayınlayabilme becerileri

3.      Etkin iletişim becerisi, çok yönlü yaklaşım, mesleki ve akademik ahlak ve sosyal sorumluluk bilinci

4.      Bağımsız yaratıcı olacak düzeyde çalışabilme, disiplin içi ve disiplinler arası çalışabilme ve işbirliği becerileri

5.      Bilimsel metodu benimseme, yenilikleri izleyebilme ve katkıda bulunabilme, kendini sürekli geliştirme ve yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseme

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

Program yeterlilikleri aşağıdadır:

 

1.      Elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliği bilgilerini yeni bilgi üretmede kullanabilme ve araştırmalarda uygulayabilme becerileri

2.      Alanı ile ilgili bilime ve teknolojiye ileri düzeyde katkıda bulunabilme ve yayınlama becerisi

3.      Yeni araştırma deneyleri tasarlayıp gerçekleme ve bunların sonuçlarını inceleyebilme ve yorumlayabilme becerisi

4.      Çok disiplinli ve disiplinler arası doktora düzeyinde araştırma yapabilme becerisi

5.      Yeni yöntemler geliştirebilme ve mühendislik problemlerini çözebilme becerileri

6.      Mühendisliğin etkisini küresel, ekonomik, çevresel bağlamda anlayabilme becerisi

7.      Mühendislik alanının ileri düzey yöntemlerini ve günümüz araçlarını araştırmalarda etkin olarak kullanabilme becerisi

8.      Bilgisayar ve mühendislik bilimleri araştırmalarında doktora düzeyinde bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri kullanarak elektrik ve elektronik cihazları, yazılım ve donanım içeren sistemleri tasarlayabilme ve inceleyebilme becerisi


geri dön

 

PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Program Eğitsel Amaçları

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

1

x

x

x

2

x

x

x

x

x

3

x

x

x

4

x

x

x

5

x

x

x

x

6

x

x

x

7

x

x

x

x

8

x

x

x

 

 

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

 

Bu programdan mezun olanlar elektrik, elektronik ve bilişim alanda araştırmacı veya akademisyen olarak çalışırlar. Mezunlar bu alanda çalışabilmek üzere gerekli temel ve teknik bilgiler gerek araştırma becerileri ile donatılmış olarak yetiştirilirler.

 

BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

 

Doktora derecesi bir dalda en üst derecedir.

 

ÖĞRETİM PROGRAMI

 

Vizyon


Yürütülecek ileri düzeyde araştırma odaklı eğitim, üstün nitelikli bilimsel araştırmalar, endüstri ve topluma hizmet ile alanda ulusal ve uluslararası düzeyde saygın bir akademik birim olmak.

 

Misyon

 

Yeni bilgi üretmek, bilimsel araştırmalarda mükemmele erişmek, bilimin ve teknolojinin ilerlemesine katkıda bulunmak, öğrencileri küresel ortamda rekabetçi kariyere hazırlamak ve onlara endüstride veya akademide lider konumuna gelebilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak, ulusal ve uluslararası ölçekte sorumluluk bilinci ile toplumun ve endüstrinin sorunlarına çözümler üretmek ve insanlığa hizmet etmek.


geri dön

 

SINAVLAR DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

 

Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

 

Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.

 

Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, F değeri 0.00 şeklindedir.

 

Doktora tezi için IP, P ve F notları kullanılır. IP tez çalışmasının başarıyla sürdüğünü, P tez çalışmasının başarıyla tamamlanmış olduğunu, F tez çalışması çalışmasının başarısız olduğunu gösterir.

 

Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

 

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

TYYÇ 8. Düzey Yetkinlikleri

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

Bilgi

-Kurumsal

-Olgusal

1

x

x

 

 

x

 

 

x

2

x

x

x

 

x

x

 

x

Beceriler

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

1

x

x

x

 

x

 

 

x

2

x

x

x

 

x

x

 

x

3

x

x

x

 

x

 

 

x

 

 

4

x

x

x

 

x

 

 

x

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

x

x

x

x

x

 

 

x

2

x

x

x

x

x

 

x

x

3

x

x

x

x

 

x

x

x

Öğrenme Yetkinliği

1

x

x

x

x

x

x

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

x

x

 

x

x

x

x

x

2

x

x

x

x

x

x

x

x

3

 

 

x

x

 

x

x

x

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

x

x

x

x

 

x

 

x

2

 

x

x

 

x

x

 

x

3

x

x

x

 

x

x

 

x


geri dön

 

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

Temel Alan: Mühendislik

 Mühendislik Temel Alanı Doktora Yeterlilikleri

(Akademik Ağırlıklı) TYYÇ 8. Düzey

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

Bilgi

-Kurumsal

-Olgusal

1

x

x

x

 

x

 

x

x

2

x

x

x

 

x

x

x

x

Beceriler

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

1

x

x

x

 

 

x

x

x

2

x

x

x

 

 

x

x

x

3

x

x

x

 

x

 

x

x

4

x

x

x

 

x

 

x

x

 

 

5

x

x

x

 

x

 

x

x

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

x

 

x

x

x

x

x

x

2

x

 

x

x

x

x

 

x

3

x

 

x

x

x

x

 

x

Öğrenme Yetkinliği

1

x

x

 

x

x

x

 

 

2

x

x

 

 

x

 

x

 

3

x

x

x

 

x

 

 

x

4

x

x

x

 

x

 

 

x

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

 

 

 

x

 

x

x

 

2

 

 

x

x

 

x

 

x

Alana Özgü Yetkinlik

1

x

x

x

x

 

x

x

x

2

 

x

x

x

 

x

x

x

 

DERS -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Program Yeterlilikleri

Dersler

1

2

3

4

5

6

7

8

EBM 501

1

4

4

1

4

2

3

2

EBM 502

1

4

4

2

3

2

3

2

EBM 503

2

4

3

3

4

4

3

1

EBM 504 

1

4

4

2

5

2

2

2

EBM 510

4

5

4

3

5

4

3

3

EBM 511

5

5

4

3

4

3

3

5

EBM 512

3

3

5

4

2

1

5

3

EBM 513

1

4

4

3

5

2

2

2

EBM 514

3

2

2

2

3

4

4

5

EBM 515

5

5

3

3

4

3

5

4

EBM 516

4

2

5

5

5

3

3

3

EBM 517

5

5

3

3

4

4

5

5

EBM 518

5

5

3

3

5

4

5

5

EBM 519

5

5

4

4

4

4

5

5

EBM 520

5

5

5

4

4

3

5

5

EBM 521

5

3

4

2

3

2

2

2

EBM 522

5

3

4

2

3

2

2

2

EBM 523

4

1

3

4

3

4

4

4

EBM 524

4

4

3

3

4

3

4

3

EBM 525

4

4

3

3

4

3

4

2

EBM 526

4

4

3

3

3

3

4

2

EBM 527

4

4

3

3

4

3

4

2

EBM 528

4

4

3

3

3

3

4

2

EBM 529

4

4

3

3

3

3

4

2

EBM 530

2

4

4

2

4

2

3

2

EBM 531

5

5

5

4

5

4

5

5

EBM 532

5

5

5

4

5

3

5

5

EBM 533

4

4

5

3

5

4

4

5

EBM 534

5

5

2

1

5

1

5

2

EBM 535

4

4

3

3

4

3

4

4

EBM 536

4

4

3

3

3

3

4

2

EBM 537

3

4

4

3

4

2

4

4

EBM 540

4

3

5

4

4

2

3

4

EBM 541

4

3

5

4

4

2

3

4

EBM 542

4

5

4

3

5

4

3

3

EBM 543

5

5

4

4

4

4

3

5

EBM 544

4

4

5

3

5

4

4

5

EBM 550

5

5

2

1

5

1

5

2

EBM 551

5

5

2

1

5

1

5

2

EBM 552

5

5

2

1

5

1

5

2

EBM 553

5

5

2

1

5

1

5

2

EBM 554

5

5

2

1

5

1

5

2

EBM 560

5

5

4

1

5

2

5

5

EBM 562

5

5

4

1

5

2

5

5

EBM 581

3

5

5

4

5

4

5

3

EBM 582

4

5

5

4

5

4

5

4

EBM 58

3

5

5

4

5

4

5

4

EBM 584      

3

5

5

3

5

4

5

3

EBM 585

3

5

5

5

5

5

5

3

EBM 586

1

3

3

2

4

4

2

1

EBM 587

3

5

5

5

5

5

5

3

EBM 591

5

3

4

4

5

2

4

5

EBM 592

5

3

4

4

5

2

4

5

EBM 681

5

3

5

3

4

5

4

4

EBM 682

5

3

5

3

4

5

4

4

EBM 690

5

4

4

4

4

 

4

5

EBM 698 

5

5

5

2

4

3

5

5

EBM 699

5

5

5

3

4

3

5

5

 

 

PROGRAM YAPISI

 

Ders Programı

 AKTS

EBM 681

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Semineri I

5

EBM 682

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Semineri II

5

EBM

Alan Seçmeli Dersi

5

EBM

Alan Seçmeli Dersi

5

EBM

Alan Seçmeli Dersi

5

EBM

Alan Seçmeli Dersi

5

EBM

Alan Seçmeli Dersi

5

 

Tamamlayıcı Seçmeli Ders

5

 

Tamamlayıcı Seçmeli Ders

5

 

Tamamlayıcı Seçmeli Ders

5

EBM 690

Yeterlilik Sınavı

30

EBM 698

Tez Önerisi

10

EBM 699

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Doktora Tezi

150

Toplam

240

 

(1)   Alan Seçmeli Dersleri EBM kodlu derslerdir.

(2)   Tamamlayıcı Seçmeli Dersler EBM kodlu olabileceği gibi Fen Bilimleri Enstitüsü altında yer alan diğer yüksek lisans programlarından dersler alınabilir. Enstitü dışından sadece bir tamamlayıcı seçmeli ders alınabilir.

(3)   Alan Seçmeli Dersleri ve Tamamlayıcı Seçmeli Derslerden en az beşi belirli bir alandan seçilerek ve Doktora Tezi bu alanda yapılarak bir alanda uzmanlaşma sağlanabilir. Uzmanlaşma alanları aşağıda belirtilmiş olup bunlara ileride yenileri eklenebilecektir:

 

-          Sinyal İşleme

-          Robotik  ve Kontrol sistemleri

-          Haberleşme

-          Bilgisayar Ağları

-          Yazılım Mühendisliği

-          Veri Madenciliği

-          Yapay Zeka

 

Ders Listesi

 

Diğer Programlardan Alınabilecek Olan Tamamlayıcı Seçmeli Ders Listesi

 

Alan Seçmeli Ders Listesi

 

EBM 501     

Olasılık Kuramı ve Uygulamaları

(3-0)5

EBM 502     

İstatistik Kuramı ve Uygulamaları

(3-0)5

EBM 503     

Optimizasyon Yöntemleri I

(3-0)5

EBM 504     

Optimizasyon Yöntemleri II

(3-0)5

EBM 510     

İleri Bilgisayar Mimarileri

(3-0)5

EBM 511     

İleri Yazılım Mühendisliği

(3-0)5

EBM 512     

Yazılım Süreçleri

(3-0)5

EBM 513     

İleri Algoritmalar

(3-0)5

EBM 514     

Programlama Dillerinin Sözdizimi ve Anlamsallığı

(3-0)5

EBM 515     

İleri Veritabanı Sistemleri

(3-0)5

EBM 516     

Veri Madenciliği

(3-0)5

EBM 517     

İleri Ağ Programlama

(3-0)5

EBM 518     

Bilgisayar Ağları Analizi ve Tasarımı

(3-0)5

EBM 519     

İleri İşletim Sistemleri

(3-0)5

EBM 520     

Paralel ve Dağıtılmış Hesaplamada İleri Konular

(3-0)5

EBM 521     

Hata Toleranslı Hesaplama

(3-0)5

EBM 522     

Bilgisayar Başarım Değerlendirmesi

(3-0)5

EBM 523     

Kriptografi

(3-0)5

EBM 524     

İleri Bilgisayar Grafiği

(3-0)5

EBM 525     

İleri Yapay Zeka

(3-0)5

EBM 526     

Örüntü Tanıma

(3-0)5

EBM 527     

Bilgisayarla Görme

(3-0)5

EBM 528     

Makine Öğrenmesi

(3-0)5

EBM 529     

İleri Doğal Dil İşleme

(3-0)5

EBM 530    

Rassal Süreçler

(3-0)5

EBM 531     

İleri Sayısal İşaret İşleme

(3-0)5

EBM 532     

Uyarlamalı İşaret İşleme

(3-0)5

EBM 533     

Bilişim Kuramı ve Kodlama

(3-0)5

EBM 534     

Kestirim Kuramı

(3-0)5

EBM 535     

Yapay Sinir Ağları

(3-0)5

EBM 536    

Bilgisayarla Ses İşleme

(3-0)5

EBM 537     

Görüntü İşleme

(3-0)5

EBM 540     

Sayısal İletişim

(3-0)5

EBM 541     

Gezgin İletişim Sistemleri

(3-0)5

EBM 542     

Telsiz İletişim

(3-0)5

EBM 543     

İletişim Ağları

(3-0)5

EBM 544     

Telsiz Ağlar

(3-0)5

EBM 550     

Doğrusal Sistem Kuramı

(3-0)5

EBM 551    

Robotik

(3-0)5

EBM 552       

Doğrusal Olmayan Denetim Sistemleri

(3-0)5

EBM 553     

Gürbüz Denetim Sistemleri

(3-0)5

EBM 554       

Uyarlanır Denetim Sistemleri

(3-0)5

EBM 560     

İleri Mikrodalga Devre Tasarımı

(3-0)5

EBM 562     

Mikrodalga Kuvvetlendiricileri

(3-0)5

EBM 581     

Sistem Benzetimi ve Analizi

(3-0)5

EBM 582     

Kuyruk Kuramı

(3-0)5

EBM 583      

Ağların Akış Analizi

(3-0)5

EBM 584        

Çizelgeleme

(3-0)5

EBM 585     

Karar Analiz Modelleri

(3-0)5

EBM 586     

Mühendislik Ekonomisi ve Finans Mühendisliğine Giriş

(3-0)5

EBM 587     

Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi

(3-0)5

EBM 591        

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular I

(3-0)5

EBM 592      

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular II

(3-0)5

EBM 681       

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Semineri

(2-0)5

EBM 682        

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Semineri II

(2-0)5

EBM 690                                                                                      

Yeterlilik Sınavı

(18-0)30

EBM 698        

Tez  Önerisi

(6-4)10

EBM 699                            

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Doktora Tezi

(0-0)150

                                                                                                         

Ders İçerikleri

EBM 501 Olasılık Kuramı ve Uygulamaları                                                        (3-0)5

 

Olasılık ve istatistiğin tarihi; olasılığın aksiyom tanımları; olasılık uzayları; kombinatoryal analiz; rassal değişkenler ve yöneyler (vektörler); sürekli, ayrık ve bileşik dağılımlar; dağılım fonksiyonları, yoğunluk fonksiyonları, standart dağılımlar; ortalama, varyans ve daha yüksek dereceden momentler; bağımsızlık ve koşullu olasılık; ortak, sınırsal (marjinal) ve koşullu dağılımlar; kovaryans ve korelasyon; örnekleme dağılımları; beklentiler ve Merkezi Limit Kuramı; moment üreten fonksiyonlar ve karakteristik fonksiyonlar; rassal yürüyüşler ve Poisson süreçleri; ilişkili bilgisayarla analiz ve programlama becerileri ve görsel veri sunuş yöntemleri.

 

EBM 502 İstatistik Kuramı ve Uygulamaları                                                      (3-0)5

 

Betimsel istatistik kavramları; tek değişkenli analiz: örnekleme dağılımı, özeksel eğilim, saçınım; iki değişkenli ve çok değişkenli analizler: saçılıma çizimi, ilişiklik, ilinti (korelasyon), nedensellik; çıkarımsal istatistiğin kavramları, kuramı ve teknikleri; hipotez testi; iki örneklemin benzerliği ve karşılaştırılması; örneklem verilerine dağılım oturtma; doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon, varyans analizi (ANOVA); çok değişkenli analiz ve faktör modelleri.

 

EBM 503 Optimizasyon Yöntemleri I                                                                  (3-0)5

 

Optimizasyon problemi modelleme kavramları; matematiksel program formülasyonu; doğrusal programlama; Simpleks yöntemi; duyarlılık analizi; çiftelik (duality) ve çifteş Simpleks yöntemi; ulaşım, atama ve konaklama modelleri; ağ modelleri ve ağ Simpleks yöntemi; revize Simpleks yöntemi; sütun oluşturma; Dantzig-Wolfe ayrıştırması; tam sayılı programlama; dal-sınır yöntemi, örtük numaralandırma, kesen düzlem yöntemi,  dal-kesim yöntemi; ilişkili bilgisayar analiz ve programlama becerileri.

 

EBM 504 Optimizasyon Yöntemleri II                                                                 (3-0)5

 

Klasik optimizasyon kuramı; sürekli fonksiyonlarla optimizasyon; tek değişkenli optimizasyon; olurlu küme dışbükeyliği, amaç fonksiyonu dışbükeyliği ve yarı-dışbükeyliği; kısıtlı ve kısıtsız çok değişkenli optimizasyon; Karush-Kuhn-Tucker optimallık şartları; varlık ve teklik teoremleri, küresel ve yerel optimallık; doğrusal olmayan programlama; karesel programlama; ayrışır programlama; doğrudan arama ve eğim yöntemleri; sezgisel yöntemler; doğadan esinlenilmiş algoritmalar; dinamik programlama ve Markov karar süreçleri; hedef programlaması ve çok-amaçlı optimizasyona giriş; ilişkili bilgisayar analiz ve programlama becerileri.

 

EBM 510 İleri Bilgisayar Mimarileri                                                                    (3-0)5

 

Bilgisayar organizasyonu ve bilgisayar mimarileri; boruyolu işlemcileri; paralelizm ve komut düzeyinde paralelizm; bellek katmanlarının tasarımı; çoklu işlemciler; direk yürütme mimarileri; veri akış makineleri; yeniden yapılandırabilir sistemler; VLSI’nin bilgisayar mimarisi üzerindeki etkisi.

 

EBM 511 İleri Yazılım Mühendisliği                                                                    (3-0)5

 

Süreç yaşam döngüsünün, proje planlamasının, isterler analizi ve yakalanmasının, takım programlamasının, yazılım tasarımının, birim ve bütünleştirme sınanmasının, yazılım sağlanmasının, sistem teslimatı ve bakımının, süreç ve ürün değerlendirme ve iyileştirmenin ve yazılım güvenilirliğinin kuramı ve uygulaması.

 

EBM 512 Yazılım Süreçleri                                                                                   (3-0)5

 

Bu ders yazılım geliştirme süreçlerinin, yazılım süreç standartlarının, yazılım mühendisliği standartlarının ve yazılım kalitesi standartlarının incelenmesi ve iyileştirilmesi; teknik ve yönetsel süreçsel; SEI Yetenek Olgunluk Modelleri, ISO SPICE Modeli, Takım Yazılım Süreci ve Kişisel Yazılım Süreci; süreç modellerin çeşitli durum ve senaryolara uygun hale getirilmesi.

 

EBM 513 İleri Algoritmalar                                                                                  (3-0)5

 

İleri algoritma tasarım ve analiz teknikleri; özetleme, çizgeleme, ağ tasarım ve uygulamaları, hesaplanabilirlik ve karmaşıklık, çizge problemleri ve özellikleri, eniyileme algoritmaları ve buluşsal programlama için tasarım yaklaşımları, makine öğrenmesi ve internet algoritmaları;  Randomizasyon, olasılıksal analiz, amortisel analiz, rekabetçi analiz ve rastgele yürüyüşler.

 

EBM 514 Programlama Dillerinin Sözdizimi ve Anlamsallığı                            (3-0)5

 

İşlevsel, mantıksal ve nesneye dayalı programlama paradigmaları; kuramsal temeller, sözdizimi, anlamsallık, türler, değişken kapsamı, veri soyutlama, denetim soyutlama, parametre gönderme, ifade değerlendirme yapıları; her bir paradigma için soyut makinelerin tanımı; yazımsal ve işlemsel anlamsallığa dayalı soyut yorumlama; hesaplama paradigmaları için derleyici tasarlama; çeşitli temsili dillerde program yazımı.

 

EBM 515 İleri Veritabanı Sistemleri                                                                    (3-0)5

 

İleri veritabanı sistem tasarım prensipleri ve teknikleri; erişim yöntemleri; eşgüdüm ve koruma; sorgu işleme ve eniyileme; tranksaksiyon işleme; dağıtık veri tabanları; nesneye dayalı ve nesne-ilişkisel veritabanları; veri ambarlama; veri madenciliği; ağ ve kısmı yapılı veri ve arama motorları.

 

EBM 516 Veri Madenciliği                                                                                    (3-0)5

 

Veri madenciliği makine öğrenmesi, istatistik, örüntü tanıma, yapay zeka; veri hazırlama ve veri indirgeme; ilişki analizi; sınıflandırma; kümelemek; sayılasal öngörü; sıralı veride örüntü bulma; Bayes ağları; karar ağaçları; karar kuralları; metin madenciliği.

 

EBM 517 İleri Ağ Programlama                                                                           (3-0)5

 

Bilgisayar ağlarına genel giriş; süreçlere giriş: çok görevli yürütüm, süreçler, çoklu iş parçacıkları, iş parçacıkları; iş parçacıkları arasında iletişim ve süreçler arasında iletişim, ağlar arasındaki iletişim; istemci-sunucu ağ programlaması: soketler, RMI, applet-servlet iletişimi; TLI ve RPC programlama; web programlama dilleri (CGI, Perl, Java); programlama projeleri.

 

EBM 518 Bilgisayar Ağları Analizi ve Tasarımı                                                 (3-0)5

 

Bilgisayar ağları analiz ve tasarımına giriş; ağ performansını ölçme, ağ trafik akışı modelleme; grafik en iyileme problemleri ve bununla alakalı grafik algoritmaları, ağlar için gecikme ve kayıp modelleri; kuyruk ağları; statik ve dinamik yöneltme algoritmaları; ağ güvenilirliği analiz ve tasarımı.

 

EBM 519 İleri İşletim Sistemleri                                                                           (3-0)5

 

İşletim sistemi yapılandırma; çok-ipliklilik (multithreading); kilitlenmeler ve süreçler arası iletişim; paralel ve dağıtık işletim sistemleri; çok işlemcili sistemler için işletim sistemi tasarımı.

 

EBM 520 Paralel ve Dağıtılmış Hesaplamada İleri Konular                              (3-0)5

 

Paralel ve dağıtık hesaplama konularına genel bakış; paralel ve dağıtık hesaplama mimarileri; paralel ve dağıtık hesaplama konularındaki güncel gelişmeler; farklı disiplinlerdeki hesaplamalar için paralel yöntemler (biyobilişim, hesaplamalı fizik).

 

EBM 521 Hata Toleranslı Hesaplama                                                                  (3-0)5

 

Hatalar ve hataların gösterimleri; hata modellemesi; mikroişlemci tabanlı sistemlerin sınanması ve sınanabilirlik için tasarlanması; yazılım ve donanım artıklık denetimi; hata toleranslı sistemlerin tasarım metodolojisi; yazılım sınama stratejileri; sistem değerlendirme: güvenilebilirlik, kullanılabilirlik ve sürdürülebilirlik analizi.

 

EBM 522 Bilgisayar Başarım Değerlendirmesi                                                   (3-0)5

 

Bilgisayar performansı ölçüm ve değerlendirmelerine giriş; bilgisayar performansını ölçmek için istatistiksel yöntemler; iş süreci modelleri; kuyruk kuramı; benzetim teknikleri; sistem analiz teknikleri; CPU (merkezi işlemi birimi) başarım kestirimi; programlanmış ölçüm teknikleri; bilgisayar sistemlerinin karşılaştırılması.

 

EBM 523 Kriptografi                                                                                            (3-0)5

 

Kriptografiye giriş; klasik kriptografi; simetrik ve asimetrik şifreleme; DES; AES; Diffie-Hellman anahtar değişimi; RSA; Rabin; ElGamal; sahte-rastgele bitler; kriptografik özet fonksiyonları; mesaj doğrulama kodları; dijital imza; doğrulama protokollerinin temelleri; gerçek hayatta doğrulama.

 

EBM 524 İleri Bilgisayar Grafiği                                                                          (3-0)5

 

Makine öğrenmesinin önemli noktaları; sınıflandırma teknikleri; gözetimli ve gözetimsiz öğrenme; Grafik sistemlerine genel bakış; dijital görüntü üretmeye yönelik temel konular; görüntü elde etmekte kullanılan donanımlar; görüntü modelleme; örnekleme ve nicemleme; 3D model oluşturma; eğri, yüzey ve cisim modelleme teknikleri; imge oluşturma  teknikleri: ışın izleme, hacimsel imge oluşturma, yordamsal dokular, ışınım; Işık ve aydınlanma teknikleri; doku ve ortam eşlemeleri.

 

EBM 525 İleri Yapay Zeka                                                                                   (3-0)5

 

Yapay zeka konusunda genel problem çözme yöntemlerine bakış; arama yöntemleri; oyunlar ve buluşsal yöntemler; bilgi gösterimi; bulanık mantık; mantıksal akıl yürütme; belirsizlik ve olasılıklı akıl yürütme; akıllı sistemlerin tasarım ve gerçeklemesinde kullanılan programlama dilleri.

 

EBM 526 Örüntü Tanıma                                                                                     (3-0)5

 

Bayes karar verme kuramı, maksimum olabilirlik ve Bayes kestirim; parametrik ve parametrik olmayan yöntemler; gözetimli öğrenme ve kümeleme işlemleri; sınıflandırma için doğrusal modeller; yapay sinir ağları; durum çalışması: görme.

 

EBM 527 Bilgisayarla Görme                                                                               (3-0)5

 

Görüntü oluşturma; sınır belirleme; öznitelik çıkarma; görüntü bölütleme; bölge büyütme; doku; hareket; 2 boyutlu ve üç boyutlu görüntü gösterimi; görüntü tanıma: öğrenme ve eşleştirme.

 

EBM 528 Makine Öğrenmesi                                                                                (3-0)5

 

Makine öğrenmesinin önemli noktaları; sınıflandırma teknikleri; gözetimli  ve gözetimsiz öğrenme; tümevarımsal öğrenme; karar ağaçları; örnek tabanlı öğrenme; açıklama tabanlı öğrenme; takviye tabanlı öğrenme; genetik algoritmalar; hipotez değerlendirme yöntemleri; çizgesel metotlar: saklı Markov modeli, Bayes ve Markov ağları.

 

EBM 529 İleri Doğal Dil İşleme                                                                             (3-0)5

 

Dil modelleme; doğal dil işleme seviyeleri: morfolojik, yapısal ve anlamsal analizler; dönüşümlü dilbilgisi; eke dayalı dilbilgisi  ve 2 seviyeli gösterim ve işleme; sözdizimsel analiz ve sözdizimi; anlam ve yorumlama; çeviri ağları ve ATN sözdizimsel analizi; doğal dil işleme uygulamaları; akıllı arayüzler, makine ile çeviri, doğal dil anlama.

 

EBM 530 Rassal Süreçler                                                                                      (3-0)5

 

Ayrık ve sürekli olasılık ve rastgele değişkenler. Ortak dağılım ve yoğunluk işlevleri. Merkezi sınır savı. Durağan ve durağan olmayan rassal süreçler. Gauss, Poisson ve Markov süreçleri. Wiener ve Kalman süzgeçleri. Doğrusal en küçük ortalama karesel kestirim.

 

EBM 531 İleri Sayısal İşaret İşleme                                                                      (3-0)5

 

İleri düzey doğrusal zamanla değişmeyen sistemler ve bunların kararlılık ve nedensellik analizi; ayrık zamanlı Fourier dönüşümü; ileri düzey LTI sistemlerin dönüşüm analizi; sonlu dürtü tepkisi (FIR) ve sonsuz dürtü tepkisi (IIR) sistemleri analizi; ileri düzey dijital filtre tasarım teknikleri; ayrık Fourier dönüşümü (DFT) ve hesaplaması; konuşma işleme ve görüntü işleme uygulamalarının incelenmesi.

 

EBM 532 Uyarlamalı İşaret İşleme                                                                       (3-0)5

 

Ayrık-zamanlı stokastik süreçler genel bir bakış; Wiener filtre teorisi; doğrusal kestirim; LMS algoritması ve türevleri; frekans alanı uyarlanır filtreleme; HBS, QR-RLS algoritmaları ve bunların Kalman filtreleme ile bağlantısı, yinelemeli uyarlamalı filtreler, adaptasyon algoritmalar ve yakınsama özelliklerinin tartışılması ve analizi; hesaplama karmaşıklığı hususları; IIR uyarlanır filtreler; uyarlanır filtreleme uygulamaları.

 

EBM 533 Bilişim Kuramı ve Kodlama                                                                 (3-0)5

 

Bilgi ölçüsü; entropi ve Shannon'un kodlama savı; gürültülü kodlama savı, bilgi kaynak modellemesi ve gürültüsüz kaynak kodlama, ayrık kanal modelleri ve  kanal sığası, kod çözme işlemi, optimum ve en büyük olabilirlikli kod çözme; kanal kodlama tekniği; hata düzeltme kodlaması: doğrusal blok kodlar, üreteç ve eşlik kontrol matrisleri, hata belirteci; Hamming kodları, çevrimsel kodlar, BCH kodları, katlamalı kodlar, kodlayıcı ve kod çözücü yapıları.

 

EBM 534 Kestirim Kuramı                                                                                   (3-0)5

 

Kestiriciler; kestiricilerin özellikleri; gerekirci parametrelerin kestirimi için yöntemler; en küçük değişinti kestirimi; en büyük olabilirlik ve momentler yöntemi; rastgele parametrelerin kestirimi; genel kayıp işlevlerinin küçültülmesi; en küçük ortalama karesel hata ve en büyük sonsal kestiriciler; en küçük kareler ve Kalman süzgeç yaklaşımı kullanarak sıralı ve özyineli kestirim; Monte-Carlo yöntemleri.

 

EBM 535 Yapay Sinir Ağları                                                                                (3-0)5

 

Ussal bilime giriş; nöron modeli; temel sinir ağları mimarileri ve özellikleri; sinir ağları öğrenme çeşitleri; tek ve çok katmanlı algılayıcılar; statik ve dinamik ağ mimarileri; Hopfield modeli; radial basis fonksiyonu ağları; sinir ağları uygulamaları.

 

EBM 536 Bilgisayarla Ses İşleme                                                                          (3-0)5

 

Ses modelleri ve gösterimi; ses sentezi; ses kodlama; ses iyileştirme; ses tanıma; dinamik zaman bükümü ve gizli Markov modelleri; ses işlemeye giriş; ses işleme için sinir ağları; insan makine iletişimi.

 

EBM 537 Görüntü İşleme                                                                                     (3-0)5

 

Görüntü edinimi ve gösterimimi; örnekleme ve niceleme; görüntülerin matematiksel modellemesi; görüntü iyileştirme; görüntü bölütleme; görüntü onarımı; görüntü sıkıştırma; öznitelik çıkarma; görüntü sınıflandırma metotları; görüntünün Fourier serisine açılımı; görüntünün harmoniklerden elde edilmesi; görüntünün Fourier dönüşümü; z-dönüşümü ve transfer fonksiyonu; evrişim, maskeleme ve dürtü yanıtı; iki boyutlu FIR and IIR süzgeçleri.

 

EBM 540 Sayısal İletişim                                                                                       (3-0)5

 

Band geçiren sinyal ve sistemlerin gösterilimleri; sinyal uzayı kavramı ve sinyal vektörlerinin yeniden elde edilmesi; ilişki ve uyumlu süzgeçli alıcı tasarımı; hata olasılığının hesabı; minimum enerjili sinyaller; dikdörtgen, ortogonal, biortogonal yapıda sinyal kümeleri; hata olasılığı için birleşim üst sınırı; kanal sığası teoremi; sinyal uzayında bant verimlilikli kodlama teknikleri: kodlamalı modülasyon, kafes kodlar, özellikleri, başarım analizleri; kanal denkleştirme; en iyi alıcı tasarımı.

 

EBM 541 Gezgin İletişim Sistemleri                                                                     (3-0)5

 

Hücresel ağ yapısı, gezgin radyo yayılımı, yol kaybı, sönümlü kanalların özellikleri; gezgin radyo sistemleri için modülasyon ve denkleştirme teknikleri; kaynak kodlama teknikleri; çoklu erişim sistemleri; kod bölüşümlü çoklu erişim (CDMA) sistem tasarımı.

 

EBM 542 Telsiz İletişim                                                                                         (3-0)5

 

Telsiz iletişim sistemleri; hücresel iletişim kavramları; hücresel trafik hesapları; sayısal iletişimin gözden geçirilmesi; telsiz kanallarının modellenmesi; telsiz iletişim sistemleri için benzetim teknikleri; sönümlü kanallar üzerinden sayısal iletişim; sönümlü kanallar için çeşitleme teknikleri; dikgen frekans bölmeli çoğullama (OFDM); telsiz iletişiminde çoklu erişim teknikleri: CDMA, TDMA, FDMA.

 

EBM 543 İletişim Ağları                                                                                        (3-0)5

 

İletişim Ağ mimarileri; sakla ve ilet tipi ağlarda protokoller ve yol atama; uydu ve paket radyo ağları; yerel alan ağları; başarım analizine giriş; betimlemeler, modeller ve ağların tasarım ve işletimi için yaklaşımlar; optik iletim ve anahtarlama teknolojilerinin gerekirci, rastgele ve benzetim modelleri kullanılarak analizi; yüksek hız iletişim gerektiren uygulamalar.

 

EBM 544 Telsiz Ağlar                                                                                            (3-0)5

 

Kablosuz iletişim temelleri; anahtarlama teknikleri: devre anahtarlama, paket anahtarlama, birinci ve ikinci nesil telsiz ağlarının tasarımı ve işletimindeki temel teknikler; hücresel sistemler; ortam erişim teknikleri; bir gezgin oturumun ve gezgin çağrının denetlenmesi; gezgin ağlarda işaretleme; gezgin işletim teknikleri; ortak hava protokolleri (AMPS, IS-136, IS-95, GSM); telsiz veri ağları.

 

EBM 550 Doğrusal Sistem Kuramı                                                                      (3-0)5

 

Matematik önbilgileri: doğrusal uzaylar, doğrusal dönüşümler, normlu doğrusal uzaylar, yakınsama; temel sistem kavramları, durum uzayı ve girdi-çıktı gösterimi; zamanda değişen ve zamanda değişmeyen doğrusal sistemler; denetlenebilirlik, gözlenebilirlik ve kararlılık tanımları; gerçeklenme, en küçük mertebeden gerçeklenme problemi ve yöntemleri; çıktı ve durum geri beslemesi ile özdeğer yerleştirmesi; gözlemci tasarımı.

 

EBM 551 Robotik                                                                                                  (3-0)5

 

Robot kolları (Manipülatörler), gösterimler ve dönüşümler, Denavit-Hartenberg yöntemi, ileri kinematik, tersine kinematik, doğrusal ve döngüsel hızlar, statik kuvvetler, Jacobian matrisi, tekillikler; manipülatör dinamiği, ivmeler, sanal iş yaklaşımı ile yarı-statik inceleme; Newton-Euler ve Lagrange denklemleri ile ileri ve geri dinamik, gezinge planlama ve spline yöntemi; manipülatör denetimi, doğrusal ve doğrusal olmayan yöntemler, eklemlerin bağımsız denetimi, hesaplamalı buru yöntemi ile koordineli eklem denetimi; uyumluluk, uyumlu hareket denetimi, kuvvet denetimi.

 

EBM 552 Doğrusal Olmayan Denetim Sistemleri                                               (3-0)5

 

Doğrusal olmayan geribeslemeli denetim sistemlerini incelemesi ve tasarımı; Lyapunov kararlılığı; girdi-çıktı kararlılığı; girdiden-duruma kararlılığı; edilgenlik kavramları; geribesleme ile doğrusallaştırma yöntemi; geribesleme ile edilgenleştirme; doğrusal olmayan denetimde yapıcı yöntemler.

 

EBM 553 Gürbüz Denetim Sistemleri                                                                  (3-0)5

 

Temel bilgiler ve kavramlar; doğrusal geribeslemeli denetim sistemlerinde modelleme; belirsizlik ve gürbüzlük; gürbüz kararlılık, performans, kararlılaştırma, kararlılaştıran denetleyicilerin parametrizasyonu; döngü şekillendirme ilkeleri, model eşleme, kararlılık payı enyileştirmesi; H_sonsuz denetime giriş.

 

EBM 554 Uyarlanır Denetim Sistemleri                                                               (3-0)5

 

Lyapunov-tabanlı uyarlanır denetim yöntemleri; sistemlerde belirsizlikler ve belirsizliklerle başa çıkmanın yöntemleri; model-tabanlı ve model-tabanlı olmayan yöntemler; iyileştirilmiş performans için uyarlanır denetleyicilerde değişiklikler; model referanslı uyarlanır denetim; doğrudan ve dolaylı uyarlanır denetim yapıları; dış sistemler; yapay sinir ağları.

 

EBM 560 İleri Mikrodalga Devre Tasarımı                                                         (3-0)5

 

Mikrodalga frekanslarındaki doğrusal devrelerin analizi; mikrodalga devrelerin matris gösterimleri; genelleştirilmiş saçınım parametreleri; kayıpsız iki-kapılı saçınım tanımı; Richards frekans dönüşümü; mikrodalga süzgeç tasarımı; geniş bantlı uyumlama kuramı: analitik ve yarı analitik yaklaşımlar; toplu ve dağıtık karışık elemanlı devre modellemesi ve tasarımı.

 

EBM 562 Mikrodalga Kuvvetlendiricileri                                                           (3-0)5

 

Mikrodalga frekanslarındaki aktif devreler; işaret-gürültü oranı, gürültü kazancı, gürültü ısısı parametreleri; mikrodalga transistörlü yükselteç tasarımı; kazanç kararlılığı, düşük gürültülü yükselteçler, güç yükselteçleri, geniş bantlı yükselteçler; çok katlı yükselteç tasarımında sayısal yöntemler.

 

EBM 581 Sistem Benzetimi ve Analizi                                                                  (3-0)5

 

Benzetim modellerine giriş, dinamik ve rassal sistemlerin ayrık olaylı benzetim modellerinin geliştirilmesi; girdi veri modellemesi, dağılım oturtma, Kolmogorov-Smirnov ve Ki-kare testleri, model doğrulama ve geçerlemesi, çıktı veri analizi, replikasyon sayının uygun şekilde ayarlanması, ısınma periyodunun uzunluğunu tahmin etme yöntemleri; benzetim kullanarak sistemlerin karşılaştırılması, derecelendirme ve seçme yöntemleri; benzetim yardımıyla optimizasyon (metasezgiseller, yanıt yüzeyi metodolojisi, metamodeller, gradyan tabanlı yöntemler); arena kullanarak benzetim modellemesi.

 

EBM 582 Kuyruk Kuramı                                                                                    (3-0)5

 

Markov zincirlerinin kısa bir gözden geçirilmesi; Kendall notasyonu; değişik tiplerdeki kuyruk modelleri: tek ve çok kanallı üstel kuyruklar (M/M/1, M/M/c), sınırlı kapasite ve kaynak popülasyonlu modeller (M/M/c /K/N), Erlang modelleri (Ek/Ek/c,), yığınlı ve öncelikli kuyruklar, genel dağılımlı geliş ve/veya hizmet zamanları (M/G/c, G/M/c); kuyruk şebekeleri (açık, kapalı, karışık), Jackson Teoremi, kapalı kuyruk şebekeleri için Ortalama Değer Analizi ve konvolüsyon algoritmaları; kuyrukların benzetimi ve ilgili istatistiksel çıkarımlar.

 

EBM 583 Ağların Akış Analizi                                                                             (3-0)5

 

Bu ders ağ akışlarının, ağ optimizasyonunun ve ağ yönlendirme modellerinin analizi üzerinedir. Kısa ön bilgiler, ağ modellerinin tarihçesi ve uygulamaları, temel çizge kuramı ve ağ terminolojisi ve temel formülasyonlar (kısa bir doğrusal programlama tekrarı) ile başlamaktayız. Daha sonra, konu algoritmik açıdan incelenecektir. Bu incelemede ağlar için veri yapılarının kısa bir özeti, polinom zaman – üstel zaman karşılaştırması ve hesapsal karmaşıklığın uygulamadaki etkileri ele alınacaktır. Bu noktaya kadar atılan temelin üzerine şu konular incelenerek ders bitirilecektir: en kısa yollar (ulaşan algoritmalar, Dijkstra, etiket düzelten algoritmalar ve Floyd-Warshall algoritması), maksimum akışlar (ençok akış – enaz kesik teoremi, akış artırma, önakış-itme algoritmaları), enaz maliyetli akışlar (çevrim iptali, ağ simpleks algoritması ve ardışık en kısa yol bulma yöntemleri, rezidüel ağlar), ikili kardinalite eşlemesinin maksimum akış ya da minimum maliyetli akış olarak ele alınması, minimum yayılan ağaçlar (Kruskal ve Prim algoritmaları) ve nihayet birden çok tür akışların olduğu ağlar (Lagranj gevşemesi eşliğinde)

 

EBM 584 Çizelgeleme                                                                                            (3-1)5

 

Bu ders, verilen zaman aralıklarında kısıtlı kaynakların bu kaynaklardan faydalanmak için sıra beklemesi gerekli olan görevlere tahsisinde kullanılmak üzere geliştirilen matematiksel modeller ve modellerin çözüm teknikleri üzerinedir. Kısa bir giriş ve temel çizelgeleme terminolojisi ve notasyonu ile başlamaktadır. Devamında tek makineli, paralel makineli, akış tipi atölye ve işlik tipi atölye modelleri incelenmektedir. Proje çizelgelemesinin kısa bir üzerinden geçiş (kritik yol yöntemi, proje değerlendirme ve gözden geçirme tekniği) de derse dahildir. Kaynak kısıtlı proje çizelgelemesine kısa bir bakışla ders sona ermektedir.

 

EBM 585 Karar Analiz Modelleri                                                                        (3-0)5

 

Karar teorisi, risk ve belirsizlik, bilginin değeri, tercih ölçümleri, seçeneklerin önceliklendirilmesi, çok hedefli süreçler ve hiyerarşik kararlar, çok kriterli karar verme, yarar teorisi, analitik hiyerarşi süreci ve analitik ağ süreci yöntemleri, çeşitli vaka çalışmaları.

 

EBM 586 Mühendislik Ekonomisi ve Finans Mühendisliğine Giriş                  (3-0)5

 

Mühendislik karar alma sürecinin ekonomik ve finansal yönleri; paranın zaman değeri, faiz kuramı, temel faiz formülleri; yıllık, şimdiki ve gelecekteki değer analizi; getiri iç ve dış oranları; amortisman ve vergiler; birden fazla yatırım/proje alternatifleri; sabit getirili menkul kıymetler; riskten kaçınma ve belirsiz getirili yatırımlar; tahviller, vadeli döviz işlemleri ve opsiyonlar; faiz oranlarının vade yapısı; ortalama-varyans portföy kuramı, Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli (CAPM); faktör modelleri; varlık dinamikleri modelleri; faiz oranı türev enstrümanları; optimal portföy büyümesi.

 

EBM 587 Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi                                                    (3-0)5

 

Modern mühendislik yönetimi teorisinin, kavramlarının ve süreçlerinin, teknik ve bilimsel organizasyonların yönetimine uygulanması; sistem teorisi; yönetim ve sistem kavramları; sistemlerin değerlendirilmesi, kontrolü ve analizi; stratejik planlama ve yönetim; teknik ve uzman personel yönetimi; teknolojik değişim ve yenilik yönetimi; teknoloji girişimciliği; proje yönetimi; kaynak yönetimi ve planlaması; risk yönetimi ve değerlendirilmesi; organizasyonel yapı ve liderlik.

 

EBM 591 Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular I                                      (3-0)5

 

Öğrencilerin bireysel ilgileri doğrultusunda elektronik mühendisliği alanındaki güncel teknolojik ya da kuramsal gelişmeler arasından seçilmiş özel konuların çalışılması.

 

EBM 592 Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular II                                     (3-0)5

 

Öğrencilerin bireysel ilgileri doğrultusunda elektronik Mühendisliği alanındaki güncel teknolojik ya da kuramsal gelişmeler arasından seçilmiş özel konuların çalışılması.

 

EBM    681      Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Semineri I                          (2-0)5

 

Bir Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği konusunda seminer verilmesi.

 

EBM    682      Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Semineri II             (2-0)5

 

Bir Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği konusunda seminer verilmesi.

 

EBM     690      Yeterlilik Sınavı                                                                            (18-0)30

 

Öğrencinin danışmanı ile belirlediği alandan gireceği yeterlilik sınavı çalışmaları

 

EBM     698       Tez  Önerisi                                                                                  (6-4)10

 

Öğrencinin tez danışmanıyla birlikte doktora tezi için yaptıkları teorik ve pratik hazırlık  çalışmaları.

 

EBM    699       Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Doktora Tezi                    (0-0)150

 

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği konusunda bir öğretim üyesinin gözetiminde araştırma  yapılarak doktora tezi üretilmesi ve jüri önünde savunulması.


geri dön

 

MEZUNİYET KOŞULLARI

 

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 4.00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve minimum 120 AKTS kredi yükünü tamamlayarak, tüm derslerden en az CC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir.

 

EĞİTİM TÜRÜ

 

Bu program örgün öğretimdir.

 

BÖLÜM BAŞKANI 

 

Doç. Dr. Oğuz Bayat
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
E-posta: oguz.bayat@kemerburgaz.edu.tr
Telefon: +90 212 604 0100