ANASAYFAYA GERİ DÖNELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI

·         Kazanılan Derece

·         Kazanılan Derecenin Düzeyi

·         Kabul Koşulları

·         Önceki Öğrenmenin Tanınması

·         Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

·         Program Tanımı

·         Program Eğitsel Amaçları

·         Program Yeterlilikleri

·         Program Eğitsel Amaçları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Mezunların Mesleki Profili

·         Bir Üst Dereceye Geçiş

·         Öğretim Programı

·         Sınavlar Değerlendirme ve Notlandırma

·         TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Temel Alan Yeterlilikleri – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Ders Öğrenme Kazanımları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Program Yapısı

·         Mezuniyet Koşulları

·         Eğitim Türü

·         Bölüm Başkanı 

 

 

KAZANILAN DERECE

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Elektrik Elektronik Mühendisliği Lisans Derecesi almaya hak kazanırlar.

 

KAZANILAN DERECENİN DÜZEYİ

 

Bu program lisans düzeyinde öğrenim veren bir programdır.

 

KABUL KOŞULLARI

 

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan iki aşamalı (YGS ve LYS) sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir.


geri dön

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI

 

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır.

 

Kurum içi yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır. Kontenjanlar ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının belirli bir oranı olarak ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenir. Kurum içi yatay geçiş kontenjanları taban puanı ve öngörülen ilave şartlarla birlikte son başvurunun kabul edileceği günden belirli bir süre öncesinde Üniversite web sayfasında ilan edilir.

 

Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

 

Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

 
Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarını başarı ile tamamlamış öğrenciler lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurtdışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da dikey geçiş için başvurabilirler. Gerek merkezi yerleştirme gerekse özel yetenek sınavı ile öğrenci alan meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezi sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS sınavına girmek zorundadırlar. Özel Yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş de merkezi olarak yapılır.

 

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Elektrik Elektronik Mühendisliği (Electrical and Electronics Engineering) alanında Lisans derecesi (Bachelor of Science in Electrical and Electronics Engineering ) almaya hak kazanmaktadırlar.

 

PROGRAM TANIMI

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerini, alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak, yenilikçi ve girişimci mühendisler olarak yetiştirmeyi hedefler.

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri eğitimleri süresince iş dünyasının gerçekleriyle tanışırlar, seçmeli dersler, konferanslar ve seminerler yoluyla mesleğin önde gelen akademisyenleri ve profesyonelleriyle tanışma ve deneyimlerinden yararlanma olanağını elde ederler.


geri dön

 

 PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI

 

 Program eğitsel amaçları aşağıdadır:

 

1.      Elektrik ve elektronik mühendisliği ve ilgili matematik ve fen alanlarında güçlü bir kuramsal temel ve uygulama becerileri

2.      Küresel alanda başarılı bir mühendislik kariyeri için gerekli teknik donanım ve lisansüstü eğitim için gerekli birikim ve araştırma becerileri

3.      Etkin iletişim becerisi, çok yönlü yaklaşım, meslek ahlakı ve sosyal sorumluluk bilinci

4.      Bağımsız çalışabilme, disiplin içi ve disiplinler arası çalışabilme, takım çalışması ve takım liderliği yapabilme, işbirliği becerileri

5.      Yenilikleri izleyebilme, kendini sürekli geliştirme ve yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseme

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

Program yeterlilikleri aşağıdadır:

 

1.      Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme becerisi

2.      Deneyler tasarlayabilme, deney yapma ve deney sonuçlarını inceleyebilme ve yorumlayabilme becerisi

3.      Bir sistem, bileşen veya süreci ekonomik, çevresel, beşeri, politik, ahlaki, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik gibi gerçekçi gereklilikleri karşılayacak biçimde tasarlayabilme becerisi

4.      Çok disiplinli ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi

5.      Mühendislik problemlerini belirleyebilme, tanımlama ve çözebilme becerisi

6.      Mesleki ve etik sorumluk anlayışı

7.      Etkili biçimde iletişim kurabilme becerisi

8.      Küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda mühendisliğin etkisini anlayabilme becerisi

9.      Yaşam boyu öğrenme gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi

10.  Çağın sorunlarının farkında olması

11.  Mühendislik alanının yöntem, yetenek ve günümüz araçlarını kullanabilme becerisi

12.  Elektrik ve elektronik cihazların, yazılım ve donanım bileşenleri içeren sistemlerin tasarımı ve incelemesi için bilgisayar ve mühendislik bilimleri modern bilgisine sahip olması

13.  Girişimcilik ve liderlik becerilerine sahip olması.

PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Program Yeterlilikleri

Program Eğitsel Amaçları

1

2

3

4

5

1

x

x

2

x

x

3

x

x

4

x

5

x

x

x

6

x

7

x

x

8

x

x

9

x

x

10

x

x

11

x

x

x

12

x

x

x

13

x

x


geri dön

 

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

 

Bu programdan mezun olanlar elektrik ve elektronik alanlarında kamu sektöründe ve özel sektörde çalışırlar. Mezunlar bu alanlarda çalışabilmek üzere gerekli temel ve teknik bilgilerle ve iletişim, yabancı dil, takım çalışması gibi becerilerle donatılmış olarak yetiştirilirler.

 

BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

 

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü eğitim programlarına başvurabilirler.

 

ÖĞRETİM PROGRAMI

 

Vizyon

 

Üstün nitelikli eğitim, bilimsel araştırmalar ve topluma hizmet ile alanında ulusal ve uluslararası ölçekte tanınmış bir bölüm olmak.

 

Misyon


Yeni bilgi üretmek, bilimsel araştırmalarda mükemmele erişmek, bilimin ve teknolojinin ilerlemesine katkıda bulunmak, öğrencilerini küresel ortamda rekabetçi kariyere hazırlamak ve onlara endüstride veya akademide lider konumuna gelebilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak, ulusal ve uluslararası ölçekte sorumluluk bilinci ile toplumun ve endüstrinin sorunlarına çözümler üretmek ve insanlığa hizmet etmek.

 

SINAVLAR DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

 

Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

 

Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.

 

Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, DC değeri 1.50, DD değeri 1.00, F değeri 0.00 şeklindedir.

 

Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

 

Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar.

 

Genel not ortalaması veya yarıyıl not ortalaması 2.00’ın altında olan lisans ve ön lisans öğrencileri başarısız sayılırlar. Başarısız öğrencilerden ikinci ve daha üst yarıyıl öğrencisi olanların öğrenimlerine devam edebilmeleri için kayıtlı bulundukları yarıyıl sonu itibariyle genel not ortalaması 1.80'den daha düşük olan ikinci ve daha üst yarıyıldaki öğrenciler, genel not ortalamalarını belirtilen düzeye çıkartıncaya kadar daha önce aldıkları dersleri tekrarlar.


geri dön

 

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

 

TYYÇ 6. Düzey Yeterlilikleri

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Bilgi

-Kurumsal

-Olgusal

1

x

x

x

 

x

 

 

x

 

 

x

x

 

Beceriler

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

1

x

x

x

 

x

 

 

x

 

 

x

x

 

2

x

x

x

 

x

 

 

x

 

 

x

x

 

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

x

x

x

x

x

x

 

x

x

 

x

x

 

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

3

 

 

 

x

 

x

x

x

x

x

 

 

x

Öğrenme Yetkinliği

1

x

x

x

 

x

 

 

x

 

 

x

x

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

x

 

 

3

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

x

 

x

4

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

2

 

 

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 


geri dön

 

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

Temel Alan: Mühendislik

 

Mühendislik Temel Alanı Lisans Yeterlilikleri

(Akademik Ağırlıklı) TYYÇ 6. Düzey

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Bilgi

-Kurumsal

-Olgusal

1

x

x

x

 

x

 

 

x

 

 

x

x

 

Beceriler

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

1

x

x

x

 

x

 

 

x

 

 

x

x

 

2

x

x

x

 

x

 

 

x

 

 

x

x

 

3

x

x

x

 

x

 

 

x

 

 

x

x

 

4

x

x

x

 

x

 

 

x

 

 

x

x

 

5

x

x

x

 

x

 

 

x

 

 

x

x

 

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

x

x

x

x

x

 

x

x

 

 

x

x

 

2

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

x

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

x

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

3

x

x

x

 

x

 

 

x

 

 

x

x

 

4

x

x

x

 

x

 

 

x

 

 

x

x

 

5

x

x

x

 

x

 

 

x

 

 

x

x

 

6

x

x

x

 

x

 

 

x

 

 

x

x

 

7

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

x

x

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

2

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

x

 

4

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

x

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

x

3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

DERS -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Dersler

Program Yeterlilikleri

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATH 151

5

2

2

-

4

-

-

2

-

-

5

-

-

PHYS 101

5

2

2

1

4

-

-

2

-

-

4

-

-

PHYS 111

5

5

2

4

4

1

4

2

-

-

4

3

-

CE 100

1

1

1

-

1

-

4

1

-

-

4

4

-

CE 101

4

3

2

1

4

-

2

3

-

-

5

5

-

ENG 101

-

-

-

-

-

-

5

-

1

-

-

-

-

HIST 101

-

-

-

-

-

-

1

-

-

4

-

-

1

HIST  110

-

-

-

-

-

-

-

2

2

5

-

-

1

2. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATH 142

5

2

2

-

4

-

-

2

-

-

5

-

-

MATH  152

5

2

2

-

4

-

-

2

-

-

5

-

-

PHYS 102

5

2

2

1

4

-

-

2

-

-

4

1

-

PHYS 112

5

5

2

4

4

1

4

2

-

-

4

3

-

CE 102

4

3

2

1

4

-

2

3

-

-

5

5

-

ENG 102 

-

-

-

-

-

-

5

-

1

-

-

-

-

HIST 102

-

-

-

-

-

-

1

-

-

4

-

-

1

3. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE 201

5

3

4

-

4

-

-

2

-

-

5

5

-

EE 203

4

5

5

4

3

1

3

2

-

-

5

5

-

EE 221

5

1

3

-

5

-

-

2

-

-

5

5

-

MATH 261

5

2

2

-

4

-

-

2

-

-

5

-

-

ECON 280

-

-

5

-

1

-

-

4

1

2

-

-

2

ENG 201

-

-

-

-

-

-

5

-

1

-

-

-

-

Beşeri ve Sosyal Bilimler Seçmeli Ders        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE 202

5

3

4

-

4

-

-

2

-

-

5

5

-

EE 242

5

3

5

-

5

-

-

2

-

-

5

5

-

EE 244

4

5

5

4

4

-

3

2

-

-

5

5

-

MATH 220

5

2

2

-

4

-

-

2

-

-

5

-

-

ENG  202  

-

-

-

-

-

-

5

-

1

-

-

-

-

Beşeri ve Sosyal Bilimler Seçmeli Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serbest Seçmeli Ders                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yaz Dönemi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE 299

-

-

-

5

4

5

5

5

5

4

4

-

3

5. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE 311

5

3

4

-

4

-

-

2

-

-

5

5

-

EE 313

4

5

5

4

4

1

3

2

-

-

5

5

-

EE 331

4

3

3

-

3

-

-

-

-

3

3

4

-

EE 341

5

3

5

-

5

-

-

2

-

-

5

5

-