ANASAYFAYA GERİ DÖNEKONOMİ LİSANS PROGRAMI

·         Kazanılan Derece

·         Kazanılan Derecenin Düzeyi

·         Kabul Koşulları

·         Önceki Öğrenmenin Tanınması

·         Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

·         Program Tanımı

·         Program Eğitsel Amaçları

·         Program Yeterlilikleri

·         Program Eğitsel Amaçları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Mezunların Mesleki Profili

·         Bir Üst Dereceye Geçiş

·         Öğretim Programı

·         Sınavlar Değerlendirme ve Notlandırma

·         TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Temel Alan Yeterlilikleri – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Ders Öğrenme Kazanımları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Program Yapısı

·         Mezuniyet Koşulları

·         Eğitim Türü

·         Bölüm Başkanı 

 

 

KAZANILAN DERECE

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Ekonomi Lisans Derecesi almaya hak kazanırlar.

 

KAZANILAN DERECENİN DÜZEYİ

 

Bu program lisans düzeyinde öğrenim veren bir programdır.

 

KABUL KOŞULLARI

 

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan iki aşamalı (YGS ve LYS) sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI

 

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır.

 

Kurum içi yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır. Kontenjanlar ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının belirli bir oranı olarak ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenir. Kurum içi yatay geçiş kontenjanları taban puanı ve öngörülen ilave şartlarla birlikte son başvurunun kabul edileceği günden belirli bir süre öncesinde Üniversite web sayfasında ilan edilir.

 

Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

 

Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

 
Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarını başarı ile tamamlamış öğrenciler lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurtdışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da dikey geçiş için başvurabilirler. Gerek merkezi yerleştirme gerekse özel yetenek sınavı ile öğrenci alan meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezi sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS sınavına girmek zorundadırlar. Özel Yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş de merkezi olarak yapılır.


geri dön
a>

 

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Ekonomi (Economics) alanında Lisans derecesi (Bachelor of Arts in Economics) almaya hak kazanmaktadırlar.

 

PROGRAM TANIMI

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü öğrencilerini, ekonomi alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak, yenilikçi ve girişimci iktisatçılar olarak yetiştirmeyi hedefler.

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü öğrencileri eğitimleri süresince iş dünyasının gerçekleriyle tanışırlar, seçmeli dersler, konferanslar ve seminerler yoluyla mesleğin önde gelen akademisyenleri ve profesyonelleriyle tanışma ve deneyimlerinden yararlanma olanağını elde ederler.

 

 PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI

 

 Program eğitsel amaçları aşağıdadır:

 

1.      Ekonominin temel kavramlarıyla kullanılan yöntemlerin öğrenilmesini sağlamak ve mikro ve makro iktisat teorilerini uygulama yeteneği kazandırmak.   

2.      İktisadi politikaların ve uluslararası gelişmelerin birey davranışını nasıl etkilediği ve iktisadi sonuçların nasıl şekillendiğini anlayabilmeleri için gerekli altyapıyı sağlamak

3.      İktisadi problemleri çözümlemede kullanılan sayısal yöntemler ve istatistiki araçlar bilgisini edindirmek

4.      İktisadi verilerin toplanması, incelenmesi ve uygun yöntemlerle analiz edilmesi, fayda ve maliyetleriyle bir iktisat politikasının ele alınması yetisinin kazandırılması

5.      Küresel düzeyde yazılı ve sözlü iletişim becerisi

6.      Kültürel değerler ve kültürel çeşitliliğe saygı

7.      Kişisel bütünlük, iş ahlakı, aktif vatandaşlık ve sosyal sorumluluk değerleri

8.      Sürekli kişisel gelişim için yaşam boyu öğrenme sürecinin önemini takdir etme ve kendini iyileştirme yetkinlikleri


geri dön

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

Program yeterlilikleri aşağıdadır:

 

1.      Ekonomi alanındaki (mikroekonomi teorisi ve makroekonomi teorisi, uluslararası ticaret, uluslararası finans, kamu politikası, istatistik ve ekonometri v.b.) temel bilgi, kavram ve mevcut teorileri kavrayacak ve kullanabilecek,

2.      Ekonomi teorilerini gerçek hayat fonksiyonları ile bağdaştırabilecek, etkin ekonomi politikaları geliştirebilecek, kamu ve özel sektörü destekleyebilecek kararlar alabilecek,

3.      Dünya ekonomisindeki riskleri tanımlayabilecek ve bu riskleri yönetecek kararları ve önlemleri alabilecek,

4.      Uluslararası ekonomideki gelişmeleri eleştirel bir biçimde değerlendirebilecek, problemleri tanımlayabilecek ve analiz edebilecek,

5.      Ekonomideki problemlere yenilikçi çözümler üretebilecek ve performansın iyileştirilmesi için tavsiyelerde bulunabilecek,

6.      Ulusal ve uluslararası ekonomik faaliyetleri şekillendiren hukuki çerçevelerin farkında olacak ve bu faaliyetlerin ulusal ve uluslararası mevzuat ve kanunlara uygunluğunu değerlendirebilecek,

7.      Küresel iş dünyası ve uluslararası ekonomi ortamındaki başlıca oyuncuları, koşul ve dinamikleri anlayacak,

8.      Farklı kültürlerden gelen kurum içi ve dışından kişilerle etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek,

9.      Alana ilişkin konularda veri toplamak ve analiz etmek için gereken kaynakları seçip etkin şekilde kullanabilecek ve araştırmalardan doğru çıkarımları yapabilecek,

10.  Uluslararası ekonomi alanında yaygın olarak faydalanılan yazılım ve uygulamaları kullanabilecek,

11.  Karmaşık ve hızla değişen küresel iş ortamındaki değişimlere uyum sağlamanın önemini ve gereğini anlayacak,

12.  Takım çalışmasının başarıya olan katkısının farkında olacak, takım çalışmalarında farklı tecrübelere sahip bireylerin katkılarını değerlendirebilecek, takım çalışmalarına liderlik edebilecek veya verimli katkılarda bulunabilecek,

13.  Aktif vatandaşlık, sosyal sorumluluk ve mesleki etik standartları konularını anlayacak ve bu çerçeveler içinde faaliyet göstermenin gereğini ve önemini kavrayacak,

14.  Kişisel ve mesleki gelişimde kendini değerlendirebilmenin ve yaşam boyu öğrenmenin gereğini ve önemini kavrayacaktır.

 

PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Program Yeterlilikleri

Program Eğitsel Amaçları

1

2

3

4

5

6

7

8

1

x

x

x

2

x

x

x

x

x

3

x

x

x

x

x

x

4

x

x

x

x

5

x

x

x

6

x

x

x

x

x

x

7

x

x

8

x

x

x

x

9

x

x

10

x

11

x

x

x

x

12

x

x

13

x

14

x

 

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

 

Bu programdan mezun olanlar iktisatçı olarak kamu sektöründe ve özel sektörde çalışırlar. Mezunlar bu alanlarda çalışabilmek üzere gerekli temel ve teknik bilgilerle ve iletişim, yabancı dil, takım çalışması gibi becerilerle donatılmış olarak yetiştirilirler.


geri dön

 

BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

 

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü eğitim programlarına başvurabilirler.

 

ÖĞRETİM PROGRAMI

 

Vizyon


Kültürel açıdan zengin ve teknolojik açıdan gelişmiş küresel topluma ve iş dünyasına katma değer sağlamak.

 

Misyon


Küresel, saygın, ilkeli ve paylaşımcı bir eğitim ortamında geleceğin ekonomistlerini yetiştirmek, öğretim üyelerinin akademik ve profesyonel gelişmelerini desteklemek ve paydaşlarına ve topluma yarar sağlayıcı hizmetler vermek..

 

SINAVLAR DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

 

Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

 

Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.

 

Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, DC değeri 1.50, DD değeri 1.00, F değeri 0.00 şeklindedir.

 

Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

 

Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar.

 

Genel not ortalaması veya yarıyıl not ortalaması 2.00’ın altında olan lisans ve ön lisans öğrencileri başarısız sayılırlar. Başarısız öğrencilerden ikinci ve daha üst yarıyıl öğrencisi olanların öğrenimlerine devam edebilmeleri için kayıtlı bulundukları yarıyıl sonu itibariyle genel not ortalaması 1.80'den daha düşük olan ikinci ve daha üst yarıyıldaki öğrenciler, genel not ortalamalarını belirtilen düzeye çıkartıncaya kadar daha önce aldıkları dersleri tekrarlar.

 

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

 

 

TYYÇ 6. Düzey Yeterlilikleri

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Bilgi

-Kurumsal

-Olgusal

1

x

x

x

x

x

 

x

 

x

x

 

 

 

 

Beceriler

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

1

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

2

x

x

x

x

x

x

 

 

x

x

 

 

 

 

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

 

x

x

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

Öğrenme Yetkinliği

1

x

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

2

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

x

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

x

 

 

2

 

 

 

x

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

4

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

x

x

x

x

x

x

 

 

x

x

 

 

x

 

2

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 


geri dön

 

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

Temel Alan: Sosyal ve Davranış Bilimleri

 

Sosyal ve Davranış Bilimleri Temel Alanı Lisans Yeterlilikleri

(Akademik Ağırlıklı) TYYÇ 6. Düzey

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Bilgi

-Kurumsal

-Olgusal

1

x

x

x

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

2

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

x

 

3

x

x

x

x

 

 

x

x

 

 

 

x

x

 

4

x

x

 

x

 

 

x

 

 

 

x

 

x

 

5

x

x

x

x

x

 

x

 

x

x

 

x

x

 

6

x

x

x

x

x

 

x

 

x

x

 

 

 

 

Beceriler

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

1

x

x

x

x

x

 

x

 

x

x

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

4

 

x

x

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

 

5

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

x

x

 

 

Yetkinlikler

 

 

 

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

2

 

x

x

x

x

 

x

 

x

x

 

x

x

 

3

 

x

x

x

x

 

x

x

x

x

 

x

x

 

4

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

x

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1

 

x

x

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

2

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

x

3

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

x

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 

1

 

x

x

x

x

 

 

x

x

 

 

x

 

 

2

 

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

 

 

3

 

x

x

x

x

x

 

x

 

 

x

x

 

x

4

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

5

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

6

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

 

x

x

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

 

2

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

3

 

 

 

x

x

 

x

 

 

 

x

 

 

x

4

 

x

 

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 


geri dön

 

Temel Alan: Sosyal ve Davranış Bilimleri

 

İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Lisans Yeterlilikleri

(Akademik Ağırlıklı) TYYÇ 6. Düzey

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Bilgi

-Kurumsal

-Olgusal

1

x

x

x

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Beceriler

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

1

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

 

x

 

 

2

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

 

 

 

 

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

x

x

x

x

x

 

x

 

x

x

 

x

 

 

2

 

 

 

 

 

x

 

x

x

x

 

x

x

 

3

 

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

 

x

 

Öğrenme Yetkinliği

1

 

x

x

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

 

x

x

x

x

 

 

x

x

 

 

x

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

 

x

x

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

 

2

 

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

 

 

3

 

 

 

x

x

 

x

 

 

 

x

 

 

x

4

 

 

 

x

x

 

 

 

x

 

x

x

 

 

5

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 


geri dön

 

DERS -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Dersler

Program Yeterlilikleri

1. Yarıyıl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ECON 101

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATH 101

3

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

LAW 195

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

2

 

SOC 101

 

3

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

HIST 110

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

ENG 101

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

HIST 101

 

 

4

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

2. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECON 102 

5

5

5

5

 

3

4

 

3

 

 

 

 

 

MAN 102

 

4

3

 

 

 

3

3

 

 

4

 

 

 

MATH 102

3

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

PSY 142

 

 

 

3

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

ENG 102

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

HIST 102

 

 

4

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

CE 100

 

 

 

 

 

 

 

3

5

5

 

 

 

 

3. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECON 201

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAN 211

5

3

3

3

3

 

 

 

5

5

 

 

 

 

MAN 213

5

3

3

3

3

 

 

 

5

5

 

 

 

3

MAN 221

5

3

3

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENG 201