ANASAYFAYA GERİ DÖNECZACILIK LİSANS PROGRAMI

·         Kazanılan Derece

·         Kazanılan Derecenin Düzeyi

·         Kabul Koşulları

·         Önceki Öğrenmenin Tanınması

·         Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

·         Program Tanımı

·         Program Eğitsel Amaçları

·         Program Yeterlilikleri

·         Program Eğitsel Amaçları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Mezunların Mesleki Profili

·         Bir Üst Dereceye Geçiş

·         Öğretim Programı

·         Sınavlar Değerlendirme ve Notlandırma

·         TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Temel Alan Yeterlilikleri – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Ders Öğrenme Kazanımları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Program Yapısı

·         Mezuniyet Koşulları

·         Eğitim Türü

·         Bölüm Başkanı  

 

KAZANILAN DERECE

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Eczacılık Lisans Derecesi almaya hak kazanırlar.

 

KAZANILAN DERECENİN DÜZEYİ

 

Bu program lisans düzeyinde öğrenim veren bir programdır.

 

geri dön


KABUL KOŞULLARI

 

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan iki aşamalı (YGS ve LYS) sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI

 

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve Altınbaş Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır.

 

Kurum içi yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır. Kontenjanlar ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının belirli bir oranı olarak ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenir. Kurum içi yatay geçiş kontenjanları taban puanı ve öngörülen ilave şartlarla birlikte son başvurunun kabul edileceği günden belirli bir süre öncesinde Üniversite web sayfasında ilan edilir.

 

Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

 

Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.


Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarını başarı ile tamamlamış öğrenciler lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurtdışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da dikey geçiş için başvurabilirler. Gerek merkezi yerleştirme gerekse özel yetenek sınavı ile öğrenci alan meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezi sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS sınavına girmek zorundadırlar. Özel Yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş de merkezi olarak yapılır.

 

geri dön


KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Eczacılık (Pharmacy) alanında Lisans derecesi (Bachelor of Pharmacy) almaya hak kazanmaktadırlar.

 

PROGRAM TANIMI

 

Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerini, hızla gelişmekte olan global dünyanın en önemli unsuru olan sağlık alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak, yenilikçi ve girişimci eczacılar olarak yetiştirmeyi hedefler.

 

Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri eğitimleri süresince ilaç endüstrisinde ve sağlık hizmet sektörünün farklı alanlarında staj yaparak iş dünyasının gerçekleriyle tanışırlar, seçmeli dersler, konferanslar ve seminerler yoluyla mesleğin önde gelen akademisyenleri ve profesyonelleriyle tanışma ve deneyimlerinden yararlanma olanağını elde ederler.

 

geri dön


 PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI

 

 Program eğitsel amaçları aşağıdadır:

 

1.      Toplumum sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesini hedefleyen, 

2.      İlaç etkin madde ve preparatlarının, araştırılması, üretilmesi, test edilmesi, saklanması, korunması, hastaya sunulması, doğru kullanılması ve yan etkileri konusunda teorik bilgi ve pratik beceri sahibi olan,

3.      Diğer sağlık meslek grupları ve hastalara danışmanlık verebilecek,

4.      Reçeteleme ve ilaç tedavilerinin izlenmesine katkıda bulunan,

5.      Etkin iletişim becerisine sahip,

6.      Araştırmacı, hayat boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, etik değerlere bağlı,

7.      Mesleğin sosyal ve evrensel niteliklerini taşıyan

mezunlar yetiştirmek.

 

geri dön


PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

Program yeterlilikleri aşağıdadır:

 

1.      Eleştirel düşünme, konuşma ve yazma

2.      Mesleğini mevcut yasalar ve mevzuatlar doğrultusunda uygulama

3.      Etik ve deontolojik ilkelere bağlı kalma

4.      İnsiyatif alabilme

5.      Doğal, sentetik veya biyolojik kaynaklı ilaç etkin ve yardımcı maddelerinin araştırma, geliştirme ve üretme aşamalarında yer alma

6.      İlaçların güvenli kullanımı için gerekli önlemleri almak ve akılcı ilaç kullanımını teşvik ederek danışmanlık ve denetim görevlerini yerine getirmek

7.      Yabancı dil becerisini kullanarak mesleğindeki gelişmeleri yabancı kaynaklardan da takip etmek.

 

PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Program Yeterlilikleri

Program Eğitsel Amaçları

1

2

3

4

5

6

7

1

x

x

x

2

x

3

x

4

x

x

x

x

5

x

x

6

x

x

7

x

x

 

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

 

Bu programdan mezun olanlar psikolog olarak hastanelerde, sağlık kuruluşlarında, sağlık alanındaki kamu kuruluşlarında, özel sektörde çalışırlar. Mezunlar bu alanda çalışabilmek üzere gerekli temel ve teknik bilgilerle ve iletişim, yabancı dil, takım çalışması gibi becerilerle donatılmış olarak yetiştirilirler.

 geri dön
BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

 

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü eğitim programlarına başvurabilirler.

 

ÖĞRETİM PROGRAMI

 

Vizyon


Uluslararası standartlarla uyumlu, modern, öğrenci odaklı, öğrenciyi iş hayatına hazırlayan bir eğitim programı uygulayarak bilgisi, donanımı, yetkinliği ve meslek ahlakı ile sağlık hizmetinde etkin rol oynayabilecek, aranan eczacılar yetiştiren, araştırmalarıyla sağlık alanında toplumun ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojiyi üreten, dolayısıyla insan sağlığına ve hayat kalitesinin artırılmasına hizmet eden bir eczacılık fakültesi olmak.

 

Misyon


Meslek onurunu her şartta koruyacak, sağlık hizmetinin sorumluluğuna vakıf, alanındaki bilimsel ve teknik gelişmeleri yakından takip eden, eleştirel düşünebilen, sağlık hizmetinde ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek eczacılar yetiştirmek; eczacılık mesleğinin tüm alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören ve katma değer yaratabilecek araştırmalar ve faaliyetler yürütmek; eczacılık mesleğinin en üst düzey ve verimlilikte insan sağlığına hizmetini sağlamak.

 

geri dön
SINAVLAR DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

 

Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

 

Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.

 

Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, DC değeri 1.50, DD değeri 1.00, F değeri 0.00 şeklindedir.

 

Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

 

Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar.

 

Genel not ortalaması veya yarıyıl not ortalaması 2.00’ın altında olan lisans ve ön lisans öğrencileri başarısız sayılırlar. Başarısız öğrencilerden ikinci ve daha üst yarıyıl öğrencisi olanların öğrenimlerine devam edebilmeleri için kayıtlı bulundukları yarıyıl sonu itibariyle genel not ortalaması 1.80'den daha düşük olan ikinci ve daha üst yarıyıldaki öğrenciler, genel not ortalamalarını belirtilen düzeye çıkartıncaya kadar daha önce aldıkları dersleri tekrarlar.

 

geri dön
TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

TYYÇ 6. Düzey Yeterlilikleri

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

Bilgi

-Kurumsal

-Olgusal

1

x

2

x

3

x

Beceri

-Bilişsel

-Uygulamalı

1

x

2

x

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme  Yetkinliği

1

x

2

x

3

x

Öğrenme Yetkinliği

1

x

2

x

3

x

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

x

2

x

3

x

Alana Özgü Yetkinlik

1

x

2

x

3

x

4

x

 

geri dön
TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

Temel Alan: Sağlık

Sağlık Temel Alanı Lisans Yeterlilikleri

(Akademik Ağırlıklı) TYYÇ 6. Düzey

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

Bilgi

-Kurumsal

-Olgusal

 

1

x

2

x

3

x

Beceri

-Bilişsel

-Uygulamalı

1

x

2

x

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme  Yetkinliği

1

x

2

x

3

x

Öğrenme Yetkinliği

1

x

2

x

3

X

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

x

2

x

3

x

Alana Özgü Yetkinlik

1

x

2

x

3

x

4

x

 

geri dön
DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Ders Kodu

Program Yeterlilikleri

1. Yarıyıl

1

2

3

4

5

6

7

MED   131

5

2

2

4

4

3

5

MATH            151

5

1

1

4

3

3

3

PHYS 103

5

1

1

4

3

3

3

CHEM            121

5

1

1

4

4

4

4

ENG   101

5

1

1

3

1

1

5

CE       100

3

3

1

2

4

4

2

HIST   101

5

3

3

2

1

1

1

 2. Yarıyıl

 

PHAR 122

4

2

2

4

5

3

5

MED   102

2

3

3

3

3

3

3

MED   162

4

3

2

3

4

4

3

CHEM            122

5

1

1

4

4

4

4

ENG   102

5

1

1

3

1

1

5

HIST   102

5

3

3

2

1

1

1

HIST   110

5

2

2

3

2

2

2

3. Yarıyıl

 

PHAR 211

4

2

2

4

4

3

5

PHAR 215

5

2

3

4

4

4

5

PHAR 221

4

2

2

4

5

3

5

MED   201

2

3

3

3

3

3

3

ENG   201

5

1

1

3

1

1

5

Beşeri ve Sosyal Bilimler Seçmeli Ders

5

2

2

3

1

1

1

4. Yarıyıl 

 

PHAR 212

4

2

2

4

4

3

5

PHAR 214

5

3

3

4

4

4

5

PHAR 224

5

5

5

3

3

4

1

PHAR 232

5

4

5

4

1

5

5

PHAR 234

5

4

5

5

4

5

4

MED   206

1

4

4

5

2

2

2

ENG   202

5

1

1

3

1

1

5

Beşeri ve Sosyal Bilimler Seçmeli Ders

5

2

2

3

1

1

1

Yaz Dönemi

 

PHAR 299

5

5

5

5

3

5

3

5. Yarıyıl

 

PHAR 313

5

3

3

5

4

5

5

PHAR 315

4

2

2

4

5

3

5

PHAR 331

3

3

3

4

5

5

5

PHAR 361

4

2

2

4

4

3

5

PHAR 381

5

4

4

4

5

5

5

ENG   301

4

1

1

3

1

1

5

Beşeri ve Sosyal Bilimler Seçmeli Ders

5

2

2

3

1

1

1

6. Yarıyıl

 

PHAR 316

4

2

2

4

5

5

5

PHAR 332

3

3

3

4

5

5

5

PHAR 342

4

2

2

4

5

5

5

PHAR 352

4

2

2

4

4

3

5

PHAR 362

4

2

2

4

4

3

5

ENG   304

4

2

2

4

2

3

5

Yaz Dönemi

 

PHAR 399

5

5

5

5

3

5

3

7. Yarıyıl

 

PHAR 421

3

3

3

4

5

5

5

PHAR 441

4

2

2

4

5

5

5

PHAR 443

4

2

2

4

5

5

5

PHAR 451

3

4

4

4

2

2

2

TURK 401

5

2

2

2

2

2

1

Alan Seçmeli Ders

 

Alan Seçmeli Ders

 

8. Yarıyıl

 

PHAR 426

3

3

3

4

5

5

5

PHAR 444

4

2

2

4

5

5

5

PHAR 446

4

2

2

4

5

5

5

TURK 402

5

2

2

2

2

2

1

Alan Seçmeli Ders

 

Alan Seçmeli Ders

 

Alan Seçmeli Ders

 

Yaz Dönemi

 

PHAR 499

5

5

5

5

3

5

3

9. Yarıyıl

 

PHAR 591

5

5

5

5

3

5

3

PHAR 592

5

5

5

5

4

5

4

PHAR 593

5

5

5

5

4

5

4

10. Yarıyıl

 

PHAR 500

5

5

5

5

5

5

5

PHAR 594

5

5

5

5

4

5

4

PHAR 595

5

5

5

5

4

5

4

PHAR 596

5

5

5

5

4

5

4

 

Alan Seçmeli Dersleri

 

Ders Kodu

Program Yeterlilikleri

PHAR 411

4

3

3

2

2

2

2

PHAR             423

1

1

1

1

4

4

1

PHAR             472

1

1

1

1

4

4

1

PHAR 473

1

1

1

1

5

4

1

PHAR 474

5

3

3

4

5

4

5

PHAR 475

2

2

2

2

3

5

2

PHAR 476

2

2

2

2

3

5

2

 PHAR            478

2

2

2

2

3

5

2

PHAR 479

3

3

3

3

5

5

2

PHAR 480

3

3

3

3

4

5

2

PHAR 481

3

2

2

2

3

4

2

PHAR 482

2

2

2

2

5

5

2

PHAR 483

5

3

3

5

4

4

5

 

 

geri dön

PROGRAM YAPISI

 

Ders Programı

                                                                                                         

1. Yarıyıl

T

U

AKTS

MED 131

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

4

0

5

MATH 151

Diferansiyel ve İntegral Matematik I

3

2

6

PHYS 103

Sağlık Bilimleri için Fizik

3

0

5

CHEM 121

Genel Kimya I

3

1

5

ENG 101

İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma I

4

0

4

CE 100

Bilgisayar Becerileri

1

2

3

HIST 101

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

2

0

2

2. Yarıyıl

PHAR 122

Farmasötik Botanik

2

3

5

MED 102

Anatomi

4

0

6

MED 162

Biyoistatistik

3

0

4

CHEM 122

Genel Kimya II

3

1

5

ENG 102

İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma II

4

0

4

HIST 102

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

2

0

2

HIST 110

Uygarlık Tarihi

3

0

4

3. Yarıyıl

PHAR 211

Organik Kimya I

2

3

6

PHAR 215

Farmasötik Mikrobiyoloji ve İmmünoloji

3

2

5

PHAR 221

Analitik Kimya

3

3

6

MED 201

Fizyoloji ve Patofizyoloji

3

0

5

ENG 201

İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma III

3

0

4

 

Beşeri ve Sosyal Bilimler Seçmeli Ders

 

 

4

4. Yarıyıl

PHAR 212

Organik Kimya II

2

3

6

PHAR 214

Biyokimya

3

0

5

PHAR 224

Eczacılıkta Yasal Düzenlemeler ve Etik

3

0

3

PHAR 232

Halk Sağlığı ve Sağlık Sistemleri

3

0

3

PHAR 234

Eczacılık Uygulamalarının Temelleri ve İlaç Bilgisi

3

1

4

MED 206

Tıbbi Beceriler ve İlk Yardım

1

1

1

ENG 202

İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma IV

3

0

4

 

Beşeri ve Sosyal Bilimler Seçmeli Ders

 

 

4

Yaz Dönemi

PHAR 299

Erken Staj

0

0

6

5. Yarıyıl

PHAR 313

Klinik Biyokimya

2

3

5

PHAR 315

Farmasötik ve Medisinal Kimya I

2

3

6

PHAR 331

Farmakoloji I

3

0

4

PHAR 361

Farmasötik Teknoloji I

2

3

5

PHAR 381

Kanıta Dayalı Eczacılık ve Literatür İnceleme

0

2

2

ENG 301

Yazılı İletişim

3

0

4

 

Beşeri ve Sosyal Bilimler Seçmeli Ders

 

 

4

6. Yarıyıl

PHAR 3016

Farmasötik ve Medisinal Kimya I

2

3

6

PHAR 332

Farmakoloji II

3

0

4

PHAR 342

Farmakoterapi I

4

2

6

PHAR 352

Biyofarmasötikler ve Farmakokinetik

3

1

5

PHAR 362

Farmasötik Teknoloji II

2

3

5

ENG 304

Sağlık Uygulamalarında Sözlü İletişim

3

0

4

Yaz Dönemi

PHAR 399

Çekirdek Staj

0

0

6

7. Yarıyıl

PHAR 421

Farmakognozi

2

3

5

PHAR 441

Farmakoterapi II

4

2

6

PHAR 443

Farmakoterapi III

4

2

6

PHAR 451

Eczacılık İşletmeciliği

2

0

3

TURK 401

Türk Dili ve Türkçe İletişim I

2

0

2

 

Alan Seçmeli Ders

 

 

4

 

Alan Seçmeli Ders

 

 

4

8. Yarıyıl

PHAR 426

Farmasötik Toksikoloji

3

0

4

PHAR 444

Farmakoterapi IV

4

2

6

PHAR 446

Farmakoterapi V

4

2

6

TURK 402

Türk Dili ve Türkçe İletişim II

2

0

2

 

Alan Seçmeli Ders

 

 

4

 

Alan Seçmeli Ders

 

 

4

 

Alan Seçmeli Ders

 

 

4

Yaz Dönemi

PHAR 499

İleri Staj I

0

0

6

9. Yarıyıl

PHAR 591

İleri Staj II

0

0

10

PHAR 592

İleri Staj III

0

0

10

PHAR 593

İleri Staj IV

0

0

10

10. Yarıyıl

PHAR 500

Mezuniyet Projesi

0

0

2

PHAR 594

İleri Staj V

0

0

10

PHAR 595

İleri Staj VI

0

0

10

PHAR 596

İleri Seçmeli Staj

0

0

8

 

Alan Seçmeli Dersler

 

PHAR 411

Eczacılık Tarihi

(2-0)4

PHAR 423

Farmakogenomik

(3-0)5

PHAR 472

Radyofarmasötikler

(2-0)4

PHAR 473

Modern İlaçların Formülasyonunda Karşılaşılan Zorluklar: Biyofarmasötikler/Biyolojikler

(2-0)4

PHAR 474

Moleküler Biyoloji Tekniklerine Giriş

(2-0)4

PHAR 475

Farmasötik Bakım

(2-0)4

PHAR 476

Farmasötik Analiz ve Kalite Kontrol

(2-0)4

PHAR 478

Kalite Güvencesi ve Yönetmelikler

(2-0)4

PHAR 479

İlaç Geliştirme: Preklinikten Pazarlamaya Bir İlacın Doğuşu

(2-0)4

PHAR 480

İlaç Geliştirmede Yasal Düzenleyici Kurumların Rolü

(2-0)4

PHAR 481

Farmakoekonomi ve Epidemiyoloji

(2-0)4

PHAR 482

Fitoterapi

(2-0)4

PHAR 483

Yaşam Bilimlerinde Gelişmeler

(2-0)4

 

Beşeri ve Sosyal Bilimler Dersleri

 

• ECON 101, ECON 102, ECON 306
• ITR 315, ITR 316, ITR 413, ITR 432, ITR 444
• LAW 102, LAW 195, LAW 258, LAW 324, LAW 426, LAW 488
• MAN 102, MAN 221, MAN232, MAN252, MAN337, MAN431, MAN451
• POLS 201,POLS 202,POLS 203,POLS 303, POLS 304,POLS 321, POLS 322, POLS 324, POLS 341, POLS 401, POLS 403, POLS 442
• PSY 101, PSY 102, PSY 142, PSY 261, PSY 362, PSY 364
• SOC 101, SOC 102, SOC 111, SOC 222, SOC 326, SOC 399

 

Ders İçerikleri

PHAR   122      Farmasötik Botanik                                                                     (2-3)5

 

Genel kavramlar, bitkilerin adlandırılması ve sınıflandırılması; tıbbi bitki ve drogların teşhisi, biyolojik aktif bileşikleri ve kullanılışları; eczacılıktaki önemli bitki familyaları; Türkiye tıbbi bitkilerinin yayılışı ve kullanılışları. Laboratuar: Önbilgiler; bitkilerin adlandırılması, morfolojik özelliklerinin tanımlanması, bitkisel örneklerin hazırlanması ve saklanması; bitkilerin teşhisi ile ilgili genel kavramlar; kök, gövde, metamorfoz, yaprak, çiçek, meyve ve incelenmesi; tıbbi bitkilerin teşhisi.

 

PHAR   211     Organik Kimya I                                                                           (2-3)6

 

Organik kimyaya giriş; karbon bileşikler ve kimyasal bağlar; asit-baz reaksiyonları; fonksiyonel grupların temsilleri; reaksiyon ve mekanizmalar; alkanlar, alkenler ve aklinler, alkil halitler ve reaksiyonları; sikloalkanlar; konstitüsyonel, konformasyonel ve stereoizomerler; alkoller; eterler ve epoksitler; organik kimyada oksidasyon-redüksiyon reaksiyonlar. Laboratuar: Laboratuar güvenlik kuralları ve laboratuar ekipmanlarının tanıtımı; Chem-Draw, Scifinder uygulamaları; organik kimya kütüphane kaynakları; bazı organik moleküllerin saflaştırma ve izolasyon teknikleri.

 

PHAR   212      Organik Kimya II                                                                        (2-3)6

 

Konjuge doymamış sistemlerin reaksiyonları; aromatik bileşikler ve bunların reaksiyonları; aldehit ve ketonlar; karboksilik asitler ve bunların türevleri; aminler; fenoller; karbohidratlar; amino asitler ve proteinler. Laboratuar: Bazı organik moleküllerin ve arabileşiklerin yeni teknikler kullanarak sentezlenmesi ve bunların analizleri hakkında bilgiler. Önkoşul: PHAR 211.

 

PHAR   214      Biyokimya                                                                                     (3-0)5

 

Hücrenin yapısal ve fonksiyonel organizasyonu; organeller ve fonksiyonları; lipidler, karbohidratlar, amino asitler, proteinler, enzimatik kataliz, enzim kinetiği koenzimler; nükleik asitlerin yapı ve işlevleri; hücre zarı bileşenleri ve zarsal taşınım sistemleri; enerjetik; glikoliz; sitrik asit (TCA) döngüsü, denetim.

 

PHAR    215      Farmasötik Mikrobiyoloji ve İmmünoloji                                 (3-2)5

 

Mikrobiyolojiye giriş; bakteri hücresinin ince yapısı, bakteri metabolizması, bakterilerin üretilmeleri, bakteri genetiği, bakteriyel enfeksiyonların patogenezi, insan vücudunun normal florası; sterilizasyon, antisepsis ve dezenfeksiyon; antibiyotikler ve etki mekanizmaları; antibiyotik direnç mekanizmaları; tıbbi önemi olan bazı bakteriler ve enfeksiyonları; fungusların yapısı, tıbbi önemi olan bazı funguslar ve enfeksiyonları; virüslerin morfolojik ve kimyasal yapıları, virüslerin sınıflandırılması, virüslerin replikasyonu, viral hastalıkların patogenezi, parazitolojiye giriş, protozonlar ve yaptıkları hastalıklar, helmintler ve yaptıkları hastalıklar; adaptif ve doğuştan immün sistemlerinin detayları; bağışıklık tanıma, farklı immün sistemi hücre tipleri arasındaki iletişim ve otoimmünite; immünolojik düzensizliklerde immün sisteminin sağlıklı ve hastalıklı immün sistemdeki fizyolojij işleyişi; fiziksel, immün sisteminin bileşenlerinin kimyasal ve fizyolojik özellikleri.

 

PHAR   221      Analitik Kimya I                                                                          (3-3)6

 

Analitik kimyada genel kavramlar; sulu çözelti kimyası, çözünürlük; seçimli çöktürme; gravimetrik analiz; asitler, bazlar; tamponlar; volumetrik analiz prensipleri, asit-baz titrasyonları, karbonat-bikarbonat titrasyonları, çöktürme titrasyonları, indirgeme-yükseltgenme titrasyonları, kompleksometrik titrasyonlar.

 

PHAR   224      Eczacılıkta Yasal Düzenlemeler ve Etik                                     (3-0)3

 

Eczacılıkta ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler; ülkemizde yürürlükte olan eczacılıkla ilgili yasa, yönetmelikler, tüzük ve kararnameler; özellikle 6197, 6643, 984, 2313, 992, 767 sayılı yasalar; uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar.

 

PHAR   232      Halk Sağlığı ve Sağlık Sistemleri                                                 (3-0)3

 

Halk sağlığının kavramları; Osmanlı İmparatorluğu’ndaki sağlık organizasyonu ve bugünkü organizasyona etkileri;  Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin sosyalleşmesi; sağlık mevzuatı; sağlık personelinin kişisel hakları; sağlık eğitimi; erken tanı; bulaşıcı hastalıklar; aile planlaması; aşılama; tıbbi etik; çevre sağlığı.

 

PHAR   234      Eczacılık Uygulamalarının Temelleri ve İlaç Bilgisi                  (3-1)4

 

Doğru ilaç bilgi kaynaklarına ulaşma yolları; bilgilerin eleştirel ve bilimsel değerlendirilmesi; bilginin doğru kullanımı.

 

PHAR   299      Erken Staj                                                                                    (0-0)6

 

Dört hafta, tam zamanlı (haftada 40 saat) serbest eczane stajı; toplam 160 (4 x 40) saat.

 

PHAR   313      Klinik Biyokimya                                                                         (2-3)5

 

Biyomoleküllerin metabolizmaları; hastalıkların biyokimyasal temelleri; kanser biyokimyası. Laboratuar: biyokimyasal analizdeki temel teknikler; hematolojik testler, kanda ve idrarda karbohidrat, protein ve lipoproteinlerle ilgili testler; plazmada kolestrol ve lipoproteinlerin tayini; karaciğere ve böbrek fonksiyon testleri; idrarda salisilik asit ve metabolitlerinin tayini; salisilatların serum albuminine bağlanma özellikleri; enzimatik testler, hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılan enzimler; immünolojik test teknikleri; proteinlerin PAGE ve SDS-PAGE ile tayini.

 

PHAR   315      Farmasötik ve Medisinal Kimya I                                              (2-3)6

 

Farmasötik ve medisinal kimyaya giriş; ilaç tasarım stratejileri; ilaçların metabolik değişimleri; enfeksiyon önleyici ilaçlar; antimalaryal; antibakteriyel antibiyotikler; antiviral ajanlar; antineoplastik ajanlar; tanıma ve görüntüleme ajanları; antikonvülsanlar; merkezi sinir sistemi ilaçları. Laboratuar: Farmakolojik olarak aktif olan bazı moleküllerin sentezi, izolasyonu, saflaştırılması ve spektroskopik olarak tanımlanması. Önkoşul: PHAR 212. 

 

PHAR   316      Farmasötik ve Medisinal Kimya II                                             (2-3)6

 

Sinir sistemine etki eden ilaçlar ve kardiyovasküler ajanlar; nonsteroidal tedaviler; aneztezikler; antihistaminik ajanlar; analjezikler; steroid hormonlar ve terapötik açıdan ilgili bileşikler; proteinler; enzimler; vitaminler; bitkilerin medisinal kimyası. Laboratuar: Kağıt, ince tabaka, kolon ve HPLC teknikleri ve bunların ilaç analizindeki uygulamaları; katı-katı, sıvı-sıvı karışımların ayrılması; ilaç metabolitlerinin tayini ve farmakope analizi.  

 

PHAR   331      Farmakoloji I                                                                               (3-0)4

 

Farmakolojiye giriş; ilaçların emilimi, dağılımı, biyotransformasyonu ve eliminasyonu; ilaç uygulama yolları; doz-konsantrasyon ilişkisi; reseptörler ve ilaç-reseptör ilişkisi; ilaçların etkilerinin temel prensipleri; ilaçlar arası etkileşim; farmakogenetik; antibiyotikler ve diğer kemoterapötikler.

 

PHAR   332      Farmakoloji II                                                                              (3-0)4

 

Santral sinir sistemini etkileyen ilaçlar; otakoidler, vitaminler; solunum, endokrin ve sindirim sistemleri farmakolojisi. 

 

PHAR   351      Farmakognozi I                                                                            (3-3)6

 

Farmakognozinin tanımı, farmakognoziye giriş, farmakognozinin tarihçesi, primer (glusitler, lipitler amino asitler, peptit, protein ve enzimler) ve sekonder metabolizma ürünlerinin (fenilpropan türevleri; kumarin, flavonoit, antranoit, tanen v.b.) tanımları, fiziksel ve kimyasal özellikleri, ayırım yöntemleri, kalitatif, kantitatif analiz yöntemleri, biyolojik aktiviteleri ile bu maddeler yönünden zengin droglar, halk arasındaki kullanım yolları ve amaçları. Laboratuar: mikroskobun tanımı, teoride mikroskobik analiz, kantitatif mikroskobi (mikroskopta ölçüm); bitki hücre ve dokuları, mikroskobik analiz, bilinmeyen toz droğun analizi; total kalitatif analiz.

 

PHAR   342      Farmakoterapi I                                                                           (4-2)6

 

Öz bakım  için yeterli hasta verisi toplama beceri ve bilgisinin kazanılması; ağrı ve ateş, genital, gastrointestinal, oftalmik, otik, oral, dermatolojik vb. hastalıklarda, beslenme ve besin destekleri konusunda   öz bakım için hasta merkezli reçetesiz  ilaç tedavisi tasarlama ve uygulama.

 

PHAR   352      Biyofarmasötikler ve Farmakokinetik                                       (3-1)5

 

İlaçların zamana bağlı olarak vücuttaki emilimleri, dağılımları ve eliminasyonları; biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik ve ilişkili hesaplamalara etki eden fizyolojik ve farmasötik faktörler; modifiye salınım formülasyonları, ilaç salınımı, salınımı modifiye etme metotları; her dozaj formunun kalite kontrolü; in vitro-in vivo korelasyonu; kompartman modeli ve önemi. Laboratuar: İlaç salınımı; çözünme çalışmaları ve bilgisayar destekli farmakokinetik.

 

PHAR   361      Farmasötik Teknoloji I                                                                (2-3)5

 

Temel dozaj formu; farmasötik dozaj formlarıyla ilgili fizikokimyasal prensiplerin ve preformülasyon faktörlerinin tasarlanması; farmasötik denge; izotoniklik, pH; kinetik ilaçların çözeltilerdeki degradasyonu; suyun saflaştırılması Laboratuar: Aromatik suların hazırlanması; oral çözeltilerin hazırlanması;  şurup ve eliksirin hazırlanması;  oral damlaların hazırlanması;  ağız yıkama çözeltilerinin hazırlanması.

 

PHAR   362      Farmasötik Teknoloji II                                                              (2-3)5

 

Dispersiyon sistemleri, bunların hazırlanışı ve bileşenleri, bu formülasyon sistemlerinden ilacın salınımı (koloidal dispersiyonlar, süspansiyonlar, emülsiyon, aerosol); yarı-katı ve ilgili sistemler (merhemler, fitil); reoliji; transdermal formülasyonlar; kozmetikler; katı dozaj formlarının temel bilimi; tabletlerin, granüllerin kapsüllerin ve mikrokapsüllerin kaplanma formülasyonları; katı hal kararlılığı; GMP ve kalite güvencesi; öncelikli olarak enjektabl ürünler olmak üzere steril ürünlerin formülasyonu, üretimi ve kontrolü için gerekli olan temel bilgilerin sağlanması; formülasyon kriterleri; sterilizasyon yöntemleri; paketleme; farmasötik biyoteknoloji ürünlerin formülasyonları. Laboratuar: Formülasyon uygulamaları; analiz; granül; tablet ve kapsüllerin hazırlanmaları ve bunların kalite kontrol testleri; steril enjeksiyon çözeltileri; ampül dolumu, kapaması ve sterilizasyonu; kalite kontrol testlerinin yapılması.

 

PHAR   381      Kanıta Dayalı Eczacılık ve Literatür İnceleme                         (0-2)2

 

Bir araştırmanın tasarlanması ve metodolojisinin esasları; literatür değerlendirme esasları; yayınlanmış tıbbi çalışmaları anlama becerisi; yaygın olarak kullanılan istatistiksel testler ve bunların klinik çalışmalara uyarlanma becerileri.

 

PHAR   399      Çekirdek Staj                                                                               (0-0)6

 

Dört hafta, tam zamanlı ( haftada 40 saat) klinik ve hastane eczanesi stajı, toplam 160 (4 x 40) saat.