ANASAYFAYA GERİ DÖNÇOCUK GELİŞİMİ ÖN LİSANS PROGRAMI

·         Kazanılan Derece

·         Kazanılan Derecenin Düzeyi

·         Kabul Koşulları

·         Önceki Öğrenmenin Tanınması

·         Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

·         Program Tanımı

·         Program Eğitsel Amaçları

·         Program Yeterlilikleri

·         Program Eğitsel Amaçları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Mezunların Mesleki Profili

·         Bir Üst Dereceye Geçiş

·         Öğretim Programı

·         Sınavlar Değerlendirme ve Notlandırma

·         TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Temel Alan Yeterlilikleri – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Ders Öğrenme Kazanımları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Program Yapısı

·         Mezuniyet Koşulları

·         Eğitim Türü

·         Bölüm Başkanı

 

 

KAZANILAN DERECE

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Çocuk Gelişimi Ön Lisans Derecesi almaya hak kazanırlar.

 

KAZANILAN DERECENİN DÜZEYİ

 

Bu program ön lisans düzeyinde öğrenim veren bir programdır.

 

geri dön

KABUL KOŞULLARI

 

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan iki aşamalı (YGS ve LYS) sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI

 

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır.

 

Kurum içi yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır. 

 

geri dön

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Çocuk Gelişimi (Child Development) alanında Ön Lisans derecesi (Associate Degree in Child Development) almaya hak kazanmaktadırlar.

 

PROGRAM TANIMI

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Ön Lisans Programı öğrencilerini, alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak kişiler olarak yetiştirmeyi hedefler.

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Ön Lisans Programı öğrencileri eğitimleri süresince kendi alanında temel dersler ve seçmeli alarak yetişirler.

 

geri dön

PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI

 

 Program eğitsel amaçları aşağıdadır:

 

1.      Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirebilme becerisi (araştırma, mesleki ve kişisel yeterliliğini geliştirme

2.      Çocuklarda temel gelişim alanlarını ve öğrenme alanlarını bilme ve takip etme becerisi

3.      Normal ve özel gereksinimli çocukların eğitiminde gelişim özelliklerine göre araç-gereç hazırlama ve kullanma becerisi

4.      Özel eğitim alanı ve kaynaştırma eğitimi ile ilgili temel kavramları ve tanımları bilme ve uygulama yeterliliğine sahip olma becerisi

5.      Okul öncesi eğitim kurumlarında uygulama ve etkinlikleri gerçekleştirme becerisi

6.      Çocuk edebiyatı ve medya konusunda bilgi ve beceri

7.      Sanat, drama, oyun, müzik ve animasyon etkinliklerini planlamak ve uygulama becerisi

8.      Çocuk sağlığı ve hastalıkları hakkında ruh sağlığı ve psikolojisi konusunda bilgi ve beceri

9.      Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip etme becerisi

10.  Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanıma; çocukla etkili iletişim kurma becerisi, aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri

11.  Çocuğun haklarını ve haklarının korunmasını sağlama bilgisi ve becerisi

12.  Dürüstlüğe, profesyonel etik kurallara, aktif yurttaşlık ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olma ve bu özelliklere değer verme becerisi

 

geri dön

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

Program yeterlilikleri aşağıdadır:

 

1.      Kişilik yeterliliklerini ve mesleki yeterlilikleri geliştirebilmelidir.

2.      Fiziksel, psikomotor, bilişsel ve dil gelişimini izleyebilmeli, sosyal duygusal, ahlaki gelişim alanlarında bilgi sahibi olmalıdır.

3.      Çocukların öğrenim gereksinimlerinin belirlenmesine destek olmak ve etkili öğretim uygulamada sınıf öğretmenine destek olabilmelidir.

4.      Özel gereksinimli çocukların bilişsel öğrenme özelliklerine göre, iletişim, öz bakım psikomotor; duyusal ve akademik özelliklerine uygun eğitim ihtiyaçlarını tanıyabilmelidir.

5.      Görme, işitme, zihinsel, bedensel engelli ve yaygın gelişim bozukluğu olan çocuklar için araç gereç hazırlayabilmelidir.

6.      Sınıf içi etkinlikler için araç-gereç yapabilmeli; eğitici oyuncak, kukla, müzik araçları, kostüm ve aksesuar yapabilmelidir.

7.      Kaynaştırma öğrencisini tanıyarak kaynaştırma eğitimi yapan kurumlarda uygulama yapabilmeli; gelişim alanlarında etkinlikler düzenleyebilmelidir.

8.      Özel eğitim alanı ve çalışmaları konusuyla ilgili bilgi sahibi olmak; görme engelli, işitme engelli, bedensel engelli çocuklar, dil ve konuşma güçlüğü olan çocuklar ve üstün yetenekli ve üstün zekalı çocuklar hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

9.      Okul öncesi eğitim kurumlarında program uygulama, serbest zaman, Türkçe dil, oyun ve hareket, müzik etkinliklerini uygulayabilmelidir.

10.  Çocuklar için hazırlanan yayınları inceleme, kullanma ve takip edebilmelidir.

11.  Çocukta yaratıcılığı geliştirici resim, müzik, heykel etkinliği planlama ve uygulamalı, sanatsal ve kültürel gezi düzenlemelidir.

12.  Drama, pantomim, rol oynama, doğaçlama, hikayelerden oluşan oyunlar oluşturma etkinlikleri ve hareket çalışmaları uygulayabilmelidir

13.  Oyun dağarcığını geliştirmeli ve çocuğun gelişimine uygun oyun etkinlikleri uygulayabilmelidir.

14.  Müzik dağarcığını geliştirmek, çocuğun gelişimine uygun müzik etkinlikleri uygulamak ve ritim etkinlikleri uygulayabilmelidir.

15.  Okul öncesi eğitimde animasyon etkinliklerini düzenleme ve bu etkinlikleri uygulama alanlarına göre organize etmelidir.

16.  Çocuk sağlığını korumaya yönelik tedbirler alabilmeli ve çocuk hastalıklarının farkında olmalıdır.

17.  Çocukta kişilik ve benliğin gelişimi takip edebilmeli, uyum ve davranış sorunlarının kaynaklarını tanıyabilmeli ve çocuklarda dengeli kişilik oluşturma konusunda öğretmene rehberlik edebilmelidir.

18.  Yeterli ve dengeli beslenmeyi izleyebilmeli, gelişim dönemlerine göre ve ayrıca özel durumları olan çocuklar için beslenme etkinliği uygulayabilmelidir.

19.  Çocukla ve yakın çevresiyle etkili iletişim kurabilmelidir.

20.  Normal gelişim gösteren ve özel gereksinimli çocuklar için aile eğitimi etkinliği hazırlamada öğretmene destek olabilmelidir.

21.  Kişisel ve meslek hayatında sosyal sorumluluk ve aktif yurttaşlık bilinci sergileyebilmelidir.

22.  Çocuk hakları ve çocuk koruma ile ilgili uygulamaları izleyebilmeli, çocuk ihmaline ve istismarına yönelik tedbirler alabilmeli ve çocuk haklarının korunması konusunda işbirliği yapabilmelidir.

 

geri dön

PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Program Yeterlilikleri

Program Eğitsel Amaçları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

x

x

2

x

3

x

x

4

x

x

5

x

x

6

x

7

x

x

8

x

9

x

10

x

11

x

x

12

x

x

13

x

x

14

x

x

15

x

x

16

x

17

x

18

x

x

19

x

20

x

x

21

x

22

x

x

 

 

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

 

Bu programdan mezun olanlar çocuk gelişimi alanda kamu kuruluşları ve özel sektörde çalışırlar. Mezunlar bu alanda çalışabilmek üzere gerekli temel ve teknik bilgiler ile donatılmış olarak yetiştirilirler.       

 

geri dön

BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

 

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisans eğitim programlarına başvurabilirler.

 

ÖĞRETİM PROGRAMI

 

Vizyon


İlerideki öğrencilerine demokratik ve bilimsel bir öğrenme ortamı sağlayan, çocuk ve insan haklarına saygılı, toplumsal duyarlılığa sahip, hayat boyu eğitim ilkesini benimsemiş, etik değerlere sahip mezunlar yetiştiren bir bölüm olmak.

 

Misyon

 

Tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye eğitimciye ve topluma hizmet sunan 0-18 yaş grubu çocukların gelişimlerini sağlayacak mesleki bilgi ve birikimini aktif kullanabilen, nitelikli çocuk gelişimcisi yetiştirmek; alanla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara hizmet verecek meslek elemanları yetiştirmeyi hedefleyen organizasyon yapısını oluşturmak.

 

geri dön

SINAVLAR DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

 

Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

 

Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.

 

Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, DC değeri 1.50, DD değeri 1.00, F değeri 0.00 şeklindedir.

 

Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

 

Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar.

 

Genel not ortalaması veya yarıyıl not ortalaması 2.00’ın altında olan lisans ve ön lisans öğrencileri başarısız sayılırlar. Başarısız öğrencilerden ikinci ve daha üst yarıyıl öğrencisi olanların öğrenimlerine devam edebilmeleri için kayıtlı bulundukları yarıyıl sonu itibariyle genel not ortalaması 1.80'den daha düşük olan ikinci ve daha üst yarıyıldaki öğrenciler, genel not ortalamalarını belirtilen düzeye çıkartıncaya kadar daha önce aldıkları dersleri tekrarlar.

 

geri dön

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

TYYÇ 5. Düzey Yetkinlikleri

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Bilgi

-Kurumsal

-Olgusal

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Beceri

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

x

x

x

 

x

 

x

 

 

 

x

 

x

 

 

x

2

x

x

x

 

 

x

x

 

 

 

x

 

 

x

 

 

3

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

 

1

x

 

x

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

x

2

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

x

 

 

x

 

 

x

x

 

 

 

 

 

x

 

x

2

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

 

 

1

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

2

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

geri dön

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

Temel Alan: Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi Temel Alanı

Ön Lisans Yeterlilikleri

(Akademik Ağırlıklı)

TYYÇ 5.Düzey

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Bilgi

 

-Kurumsal

-Olgusal

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Beceri

 

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

x

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

Öğrenme Yetkinliği

1

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

2

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

3

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

 

geri dön

DERS -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Dersler

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1. Yarıyıl

4

4

4

4

4

4

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

CGE 101

3

2

5

 

4

 

5

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CGE 103

5

 

4

3

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

CGE 107

4

 

5

5

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CGE 109

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATH 115

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE 110

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ENG 121

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

HIST 103

4

3

4

 

 

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

TURK 111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seçmeli Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Yarıyıl

4

4

4

4

4

4

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

CGE 102

5

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

5

 

3

4

 

CGE 104

5

3

4

2

3

4

 

4

 

4

4

2

 

 

 

2

 

3

 

CGE 106

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

3

 

 

 

CGE 108

3

4

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CG 110

5

4

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

5

3

5

3

CGE 112

4

4

5

4

4

5

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

CGE 114

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ENG 122

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

HIST 104

4

3

4

 

 

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

TURK 112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seçmeli Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Yarıyıl

4

4

 

 

 

 

5

5

 

4

 

3

 

4

 

 

 

CGE 201

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

4