ANASAYFAYA GERİ DÖNBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ  YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

·         Kazanılan Derece

·         Kazanılan Derecenin Düzeyi

·         Kabul Koşulları

·         Önceki Öğrenmenin Tanınması

·         Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

·         Program Tanımı

·         Program Eğitsel Amaçları

·         Program Yeterlilikleri

·         Program Eğitsel Amaçları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Mezunların Mesleki Profili

·         Bir Üst Dereceye Geçiş

·         Öğretim Programı

·         Sınavlar Değerlendirme ve Notlandırma

·         TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Temel Alan Yeterlilikleri – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Ders Öğrenme Kazanımları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Program Yapısı

·         Mezuniyet Koşulları

·         Eğitim Türü

·         Bölüm Başkanı 

 

KAZANILAN DERECE

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Derecesi almaya hak kazanırlar.

 

KAZANILAN DERECENİN DÜZEYİ

 

Bu program  yüksek lisans düzeyinde öğrenim veren bir programdır.

 

KABUL KOŞULLARI

 

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan ALES sınavı sonuçları, öğrencinin lisans eğitimindeki performansı (notları) ve mülakat sonuçlarına göre yapılır. Yüksek lisans programına öğrenci kabulu merkezi bir sürece bağlı olmayıp ilgili üniversite tarafından yapılır.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI

 

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve Altınbaş Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır.

 

Kurum içi ve kurum dışı yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır. Kurum için ve kurum dışı yatay geçişlerde transfer edilen dersler yönetim kurulu tarafından belirlenir. Öğrencinin programa yatay geçiş yoluyla başlamadığı durumlarda da eğer öğrencinin başka bir kurumda almış olduğu dersler var ise bunlardan ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenenler ders bazında transfer edilebilir.


geri dön

 

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Bilişim Teknolojileri (Information Technologies) alanında Yüksek Lisans derecesi (Graduate Degree of Information Technologies) almaya hak kazanmaktadırlar.

 

PROGRAM TANIMI

 

Altınbaş Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Programı öğrencilerini, alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak kişiler olarak yetiştirmeyi hedefler.

 

Altınbaş Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Programı öğrencileri eğitimleri süresince kendi alanında temel dersler ve seçmeli alarak mesleğin önde gelen akademisyenleri ve profesyonelleriyle tanışma ve deneyimlerinden yararlanma olanağını elde ederler. Yüksek lisans tezi çalışması ile kendi ilgi alanlarını geliştirirler ve kendi ilgi alanlarında derinlik kazanırlar.

 

 PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI

 

 Program eğitsel amaçları aşağıdadır:

 

1.      Bilgisayar mühendisliği ve bilgisayar bilimleri kültürünü özümsemiş olma.

2.      Çalışma alanlarının her dalında, başarılı bir kariyer için gerekli bilişim teknolojileri temeline sahip olma.

3.      Çalışma alanlarında bilişim teknolojileri uygulamalarını etkin bir şekilde kullanarak iş hayatlarında verimliliği artırma yetkinliğine sahip olma.

4.      Bilişim uygulamalarının bireysel ve kurumsal etkileri hakkında farkındalığa sahip olma.

5.      Kişisel ve mesleki gelişimi içselleştirmiş olma.

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

Program yeterlilikleri aşağıdadır:

 

1.      Bilgisayar bilimleri ve mühendisliği alt yapısına sahip olma.

2.      Bilgisayar bilimleri ve mühendislik uygulamaları için gerekli olan araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi.

3.      Bilgisayar programı geliştirme ve temel yazılım mühendisliği bilgi ve yetkinliklerine sahip olma.

4.      Veri yapılarını anlama ve algoritma geliştirme temel bilgisi.

5.      İşletim sistemlerinin içyapısını anlama ve sistem programları geliştirme temel bilgisi.

6.      Bilgisayar organizasyonu, tasarımı ve mimarileri temel bilgisi.

7.      Bilgisayar ağları ve ağ güvenliği temel bilgisi.

8.      Veri madenciliği, veri analizi, makine öğrenmesi ve yapay zekâ konuları temel bilgisi.

9.      İş ortamındaki bilişim teknolojileri ihtiyaçlarını saptama, tanımlama ve çözme becerisi.

10.  Bilişim teknolojileri yetkinliklerini mesleki sorumluluklar ve etik kuralları çerçevesinde kullanımı.


geri dön

 

PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Program Yeterlilikleri

Program Eğitsel Amaçları

1

2

3

4

5

1

x

x

x

2

x

x

x

3

x

x

4

x

x

5

x

x

6

x

x

7

x

x

8

x

x

9

x

x

x

10

x

x

 

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

 

Bu programdan mezun olanlar bilişim alanda kamu sektöründe ve özel sektörde çalışırlar. Mezunlar bu alanda çalışabilmek üzere gerekli temel ve teknik bilgilerle ve iletişim, takım çalışması gibi becerilerle donatılmış olarak yetiştirilirler.

 

BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

 

Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilirler.

 

ÖĞRETİM PROGRAMI

 

Vizyon


Bireyleri ve işletmeleri bilişim teknolojileri konularında eğitmek ve hızla gelişen teknolojinin kullanıcısı ve uygulayıcısı haline getirmek.

 

Misyon

 

Bilişim teknolojileri uygulamalarını kullanarak çalışma alanlarının verimliliklerini artıran, iş dünyasına değer katan, üstün nitelikli bireyler yetiştirmek.

 

SINAVLAR DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

 

Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

 

Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.

 

Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, DC değeri 1.50, DD değeri 1.00, F değeri 0.00 şeklindedir.

 

Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

 

Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 3.00-3.49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar.

 

Genel not ortalaması veya yarıyıl not ortalaması 2.00’ın altında olan lisans ve ön lisans öğrencileri başarısız sayılırlar. Başarısız öğrencilerden ikinci ve daha üst yarıyıl öğrencisi olanların öğrenimlerine devam edebilmeleri için kayıtlı bulundukları yarıyıl sonu itibariyle genel not ortalaması 1.80'den daha düşük olan ikinci ve daha üst yarıyıldaki öğrenciler, genel not ortalamalarını belirtilen düzeye çıkartıncaya kadar daha önce aldıkları dersleri tekrarlar.


geri dön

 

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

TYYÇ 7. Düzey Yeterlilikleri

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bilgi

-Kurumsal

-Olgusal

1

x

x

x

 

x

 

 

 

 

x

2

x

x

x

 

x

 

 

 

 

x

Beceriler

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

1

x

x

x

 

x

 

 

 

 

x

2

x

x

x

 

x

 

 

 

 

x

3

x

x

x

 

x

 

 

 

 

x

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

x

 

x

 

x

 

 

 

 

x

2

x

 

x

x

x

 

x

 

 

x

3

 

 

 

x

 

x

x

 

 

x

Öğrenme Yetkinliği

1

x

x

x

 

x

 

 

 

 

x

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

x

x

 

 

x

 

x

x

x

x

2

x

x

x

x

x

 

x

x

 

x

3

 

 

x

 

 

x

x

x

 

x

4

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

x

 

x

 

 

x

 

x

 

x

2

 

 

x

 

 

x

 

x

 

x

3

x

 

x

 

 

x

 

x

 

x

 

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

Temel Alan: Bilgisayar

 

Bilgisayar Temel Alanı Yüksek Lisans Yeterlilikleri

(Akademik Ağırlıklı) TYYÇ 7. Düzey

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bilgi

-Kurumsal

-Olgusal

1

x

x

x

 

x

 

 

 

 

x

2

x

 

x

 

x

 

 

 

 

x

3

x

x

x

 

x

 

 

 

 

x

4

x

x

x

 

x

 

 

 

 

x

Beceriler

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

1

x

x

x

 

x

 

 

x

 

x

2

x

x

x

 

x

x

 

x

 

x

3

x

x

x

 

x

 

 

x

 

x

4

x

x

x

 

x

 

 

x

 

x

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

2

x

 

x

 

 

x

 

 

 

 

3

x

 

x

 

 

x

 

 

 

 

4

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

5

x

x

 

 

x

 

x

 

 

 

6

x

x

 

x

 

 

x

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1

 

 

 

 

 

x

 

 

x

x

2

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

4

 

 

 

 

 

x

 

 

x

x

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

2

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

3

 

 

x

x

 

 

 

x

x

 

4

 

 

 

x

 

 

 

x

 

x

5

 

 

 

x

 

 

 

x

 

x

6

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

7

 

 

 

x

 

 

 

x

x

 

8

 

 

x

x

 

 

 

x

x

 

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

 

 

x

 

 

x

 

x

 

 

2

 

 

x

 

 

x

 

x

 

 

3

 

 

x

 

 

x

 

x

 

 

4

 

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 


geri dön

 

DERS -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Program Yeterlilikleri

Dersler

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

BT 501

5

4

 

 

 

 

 

 

 

2

BT 502

5

5

5

5

 

 

 

 

3

1

BT 503

5

5

5

2

1

2

1

1

3

1

BT 510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BT 520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BT 530

3

4

2

1

1

5

1

1

2

3

BT 540

5

3

3

2

5

3

1

1

3

3

BT 541

3

3

3

2

5

2

2

1

2

2

BT 542

5

5

3

3

1

1

1

1

5

5

BT 550

3

2

2

2

3

2

5

2

2

2

BT 551

5

5

2

1

1

1

5

1

5

5

BT 552

5

5

3

1

1

3

5

1

5

5

BT 560

4

4

5

3

2

2

3

2

4

3

BT 570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BT 571

2

3

2

3

3

2

3

4

4

2

BT 572 

2

4

3

2

2

2

2

4

4

3

BT 573

2

3

2

2

2

2

2

4

4

3

BT 574 

2

3

2

2

2

2

2

3

4

4

BT 575

1

3

2

3

1

1

1

3

4

4

BT 576

1

3

2

2

1

1

1

4

5

4

BT 580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BT 581

4

4

5

5

2

1

1

1

4

3

BT 582

3

3

3

3

 

 

 

5

3

 

BT 583

4

4

3

2

1

1

2

3

4

4

BT 584

4

4

2

2

1

1

2

5

4

3

BT 585

5

5

4

1

1

1

1

1

4

4

BT 586

2

2

3

1

1

1

1

1

4

4

BT 587

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BT 588

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BT 591

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BT 592

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BT 597

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BT 599

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM YAPISI


geri dön

 

Ders Programı

 

 

T

U

AKTS

 

Alan Seçmeli Ders

3

0

5

 

Alan Seçmeli Ders

3

0

5

 

Alan Seçmeli Ders

3

0

5

 

Alan Seçmeli Ders

3

0

5

 

Tamamlayıcı Seçmeli Ders(1)

3

0

5

 

Tamamlayıcı Seçmeli Ders(1)

3

0

5

 

Tamamlayıcı Seçmeli Ders(1)

3

0

5

BT 597

Seminer

2

0

5

BT 599

Yüksek Lisans Tezi                                             

0

0

80

 

(1) Tamamlayıcı seçmeli dersler BT ve EMB kodlu olabileceği gibi aşağıda belirtilen diğer alan derslerinde de seçilebilir.

• Türkçe Bilişim Teknolojileri yüksek lisans programındaki öğrenciler az beş adet dersi Türkçe olarak almak ve Türkçe dilinde tez yazmak zorundadırlar.
• Alan Seçmeli Dersleri ve Tamamlayıcı Seçmeli Derslerden en az dördü belirli bir alandan seçilerek ve Yüksek Lisans Tezi bu alanda yazılarak bir alanda uzmanlaşma sağlanabilir. Mevcut uzmanlaşma alanları aşağıda sıralanmıştır:

Bilgisayar Sistemleri
Bilgisayar Ağları
Yazılım Mühendisliği
Bilişim Teknolojileri Yönetimi
Web Programlama ve Tasarım

 

Ders Listesi

 

Diğer Programlardan Alınabilecek Olan Tamamlayıcı Seçmeli Ders Listesi


MAN 501, MAN 502, MAN 503, MAN 511, MAN 514, MAN 541, MAN 542, MAN 544, MAN 552, MAN 561, MAN 568, MAN 571, MAN 572, MAN 574, MAN 581, MAN 582, MAN 671


Alan Seçmeli Ders Listesi

 

BT 501

Bilgisayar Becerileri Çalıştayı

(3-0)5

BT 502

Programlama Çalıştayı

(3-0)5

BT 503

Java ile Uygulama Geliştirme

(3-0)5

BT 510

Veri Yapıları ve Algoritmalar

(3-0)5

BT 520

İnternet ve Web Programlama

(3-0)5

BT 530

Bilgisayar Organizasyonu

(3-0)5

BT 540

İşletim Sistemleri

(3-0)5

BT 541

Sistem Programlama

(3-0)5

BT 542

Veritabanı Sistemleri

(3-0)5

BT 550

Bilgisayar Ağları

(3-0)5

BT 551

Bilgisayar ve Ağ Güvenliği

(3-0)5

BT 552

Bilgisayar Ağları Uygulamaları

(3-0)5

BT 560

Yazılım Mühendisliği

(3-0)5

BT 570

Nicel Yöntemler

(3-0)5

BT 571

Sistem Benzetimi Modellemesi

(3-0)5

BT 572

Karar Analiz Modelleri 

(3-0)5

BT 573

Kalite Güvencesi 

(3-0)5

BT 574

Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi 

(3-0)5

BT 575

Üretim Bilgi Sistemleri  

(3-0)5

BT 576

Mühendislik Ekonomisi ve Finans Mühendisliğine Giriş 

(3-0)5

BT 580

Web Uygulamaları

(3-0)5

BT 581

Bilişim Sistemleri Analizi ve Tasarımı

(3-0)5

BT 582

Veri Ambarlama ve Madenciliği

(3-0)5

BT 583

İnsan Bilgisayar Etkileşimi

(3-0)5

BT 584

Yapay Zeka

(3-0)5

BT 585

Çokluortam Teknikleri ve Uygulamaları

(3-0)5

BT 586

Bilgi Toplumunda Girişimcilik

(3-0)5

BT 587

Elektronik Ticaret

(3-0)5

BT 591

Bilişim Teknolojisinde Özel Konular I

(3-0)5

BT 592

Bilişim Teknolojisinde Özel Konular II

(3-0)5

           
geri dön

                                                                                             

Ders İçerikleri

BT 501 Bilgisayar Becerileri Çalıştayı                                                                  (3-0)5

 

Bilgi işleme giriş; bilgisayar donanımı ve yazılımı; bilgisayar uygulamaları.

 

BT 502 Programlama Çalıştayı                                                                             (3-0)5

 

Nesne-yönelimli programlama; küçük ve orta boy program geliştirme ve programlama projeleri.

 

BT 503 Java ile Uygulama Geliştirme                                                                  (3-0)5

 

Nesne-yönelimli programlama ile küçük ve orta boy uygulama geliştirme ve programlama projeleri

 

BT 510 Veri Yapıları ve Algoritmalar                                                                  (3-0)5

 

Algoritma analizi; diziler, yığınlar ve kuyruklar; listeler, ağaçlar, sıralama, arama; karmaşıklık.

 

BT 520 İnternet ve Web Programlama                                                                (3-0)5

 

HTML’ye giriş, Javascript denetim yapıları, işlevler, diziler, nesneler, dinamik HTML, CSS,

nesne modeli, filtreler.

 

BT 530 Bilgisayar Organizasyonu                                                                        (3-0)5

 

Temel bilgisayar yapısı; komut kümeleri ve gerçeklenmeleri; adresleme teknikleri; aritmetik

birim; denetleyiciler; bellek birimi; giriş/çıkış yapıları.

 

BT 540 İşletim Sistemleri                                                                                       (3-0)5

 

İşletim sistemlerinin sınıflandırması ve yapısı; depolama ortamı, bellek yönetimi, dinamik depolama stratejileri; çizelgeleme algoritmaları; giriş/çıkış ve kesme yapıları; koruma ve güvenlik; kuyruk ve ağ denetim modelleri.

 

BT 541 Sistem Programlama                                                                                (3-0)5

 

Windows ortamı ve araçları; Unix ortamı ve araçları; C programlama; Unix uygulamaları.

 

BT 542 Veritabanı Sistemleri                                                                                (3-0)5

 

VeriTabanı sistemlerine giriş; nesne-bağıntı modelle; bağıntısal model; veri tanımlama ve

sorgulama dilleri; normal formlar ve veritabanı tasarımı; veritabanı projesi.

 

BT 550 Bilgisayar Ağları                                                                                       (3-0)5

 

Bilgisayar ağlarına genel bakış; ağ mimarisi ve ISO modeli; ağ topolojisi, bağlanırlık analizi, gecikme analizi; fiziksel düzey, iletim ve çoklama; veri bağlantı düzeyi ve bağlantı protokolleri; ağ düzeyi; iletim ve oturum düzeyi, sunum düzeyi ve uygulama düzeyi.

 

BT 551 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği                                                                       (3-0)5

 

Kriptolama ilkeleri ve pratiği; ağ güvenliği ve güvenli yazılım; atak türleri ve önleme yöntemleri; bilgi güvenliği politikaları.

 

BT 552 Bilgisayar Ağları Uygulamaları                                                               (3-0)5

 

Ağ teknoloji ve sistemleri, ağlar arası bağlantıların oluşturulması, Internet uygulamaları (e-posta, dosya aktarımı, web, Internet telefonu ve SIP), istemci/sunucu etkileşimi, servis kalitesi kavramı ve gerçeklenmesi, ağ tasarımı ve gerçeklenmesi, ağ yönetimi ve işletimi.

 

BT 560 Yazılım Mühendisliği                                                                                (3-0)5

 

Yazılım yaşam döngüsü; nesne yönelimli yazılım mühendisliği; UML; isterler belirleme ve analizi; yazılım tasarımı; gerçekleme ve test etme; yazılım proje yönetimi; yazılım geliştirme projesi.

 

BT 570 Nicel Yöntemler                                                                                        (3-0)5

 

Nicel, nitel, deneysel ve anket araştırması metodolojilerine genel giriş. Tanımlayıcı istatistikler ve bunların kullanımı ve yorumlanması. İstatistiksel çıkarsama ve seçilmiş hipotez testleri (farklı veya ilişkili grupların ortalamaları, ANOVA, ilgileşim [korelasyon], Ki-Kare testleri, vs.). Genel doğrusal regresyon modelleri. Seçilmiş doğrusal olmayan regresyon modelleri. Faktör analizi ve zaman serisi tahminlemesine kısa giriş. İlişkili elektronik tablo istatistiksel analiz yazılımı kullanma uygulamaları.

 

BT 571 Sistem Benzetimi Modellemesi                                                                 (3-0)5

 

Benzetim modellerine giriş, girdi veri modellemesi, model doğrulama ve geçerlemesi, çıktı veri analizi, benzetim kullanarak sistemlerin karşılaştırılması, benzetimli optimizasyon, Arena programı kullanarak benzetim modellemesi.

 

BT 572 Karar Analiz Modelleri                                                                            (3-0)5

 

Karar teorisi, risk ve belirsizlik, bilginin değeri, tercih ölçümleri, seçeneklerin önceliklendirilmesi, çok hedefli süreçler ve hiyerarşik kararlar, çok kriterli karar verme, yarar teorisi, analitik hiyerarşi süreci ve analitik ağ süreci yöntemleri, çeşitli vaka çalışmaları.

 

BT 573 Kalite Güvencesi                                                                                       (3-0)5

 

Kalite güvence sürecinin tasarım, planlama ve ürün aşamalarına giriş. İstatistiksel süreç kontrolü, belirtim (teknik özellik) ve dayanıklılık (tolerans), kontrol çizitleri, süreç yeterliliği çalışmaları, onama örneklemesi, kalite kararlarının maliyete etkisi, stratejik toplam kalite yönetimi, altı sigma, kalite geliştirme programları ve yöntemleri. İlişkili elektronik tablo ve istatistiksel analiz yazılımı kullanma uygulamaları.

 

BT 574 Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi                                                        (3-0)5

 

Mühendislik yönetimi kavramları, nitel ve sayısal yönetim süreçleri, teknik ve bilimsel organizasyonların yönetimi, sistem teorisi, yönetim ve sistem kavramı, stratejik planlama ve yönetim sistemleri, sistem analizi, proje yönetimi, maliyet yönetimi, örgütsel tasarım, sistemlerin kontrolü ve değerlendirilmesi, teknik konular üzerinde çalışanların yönetilmesi, liderlik, vaka çalışmaları ve güncel yönetimsel konular.

 

BT 575 Üretim Bilgi Sistemleri                                                                              (3-0)5

 

Tahminleme, yığışık planlama, rassal olmayan envanter ve parti-büyüklüğü modelleri, çizelgeleme, kapasite planlama, tam zamanında üretim, kanban sistemleri, grup teknolojisi ve hücresel imalat.

 

BT 576 Mühendislik Ekonomisi ve Finans Mühendisliğine Giriş                      (3-0)5

 

Mühendislik karar alma sürecinin ekonomik ve finansal yönleri; paranın zaman değeri, faiz kuramı, temel faiz formülleri; yıllık, şimdiki ve gelecekteki değer analizi; getiri iç ve dış oranları; aşınma payı ve vergiler; birden fazla yatırım/proje alternatifleri; sabit getirili menkul kıymetler; riskten kaçınma ve belirsiz getirili yatırımlar; tahviller, vadeli döviz işlemleri ve opsiyonlar; faiz oranlarının vade yapısı; ortalama-varyans portföy kuramı, Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli (CAPM); faktör modelleri; varlık dinamikleri modelleri; faiz oranı türev enstrümanları; optimal portföy büyümesi.

 

BT 580 Web Uygulamaları                                                                                    (3-0)5

 

Internet ve uygulamalarına giriş, HTML ve FrontPage giriş; web hizmet vericileri (IIS, Apache), orta düzey HTML, Javascript, PHP, MySQL; dönem projeleri.

 

BT 581 Bilişim Sistemleri Analizi ve Tasarımı                                                     (3-0)5

 

Nesneye yönelik analiz ve tasarım; UML'ye genel bakış; analiz ve tasarımda kullanılan UML diyagramları; dönem projesi.

 

BT 582 Veri Ambarlama ve Madenciliği                                                             (3-0)5

 

Çok boyutlu veri analizi, veri görselleştirme teknikleri, özel ve çoklu ortam veritabanlarında madencilik, ardışık örüntü madenciliği; veritabanlarında benzerlik arama, metin madenciliği, web madenciliği; veri küplerinin hesaplanması, OLAP ile veri dizinlenmesi ve OLAP sorgulama işlemi.

 

BT 583 İnsan Bilgisayar Etkileşimi                                                                       (3-0)5

 

İnsan makine etkileşiminin ilkeleri; pencere sistemleri ve diyalog denetimi; etkileşimli sistemler için diyalog tasarımı; psikolojik, fizyolojik, linguistik ve algılama etmenleri; değişik etkileşim yöntemlerinin avantaj ve dezavantajları; tasarım metodolojisi.

 

BT 584 Yapay Zeka                                                                                               (3-0)5

 

Bilginin gösterimi; arama ve sezgisel programlama; mantık ve mantıksal programlama; yapay zekanın uygulama alanları: problem çözme, oyunlar, uzman sistemler, planlama, öğrenme, görme, doğal dil anlama.

 

BT 585 Çokluortam Teknikleri ve Uygulamaları                                                           (3-0)5

 

Çokluortam ilkeleri ve teknolojileri; çokulortam uygulamaları; çokluortam donanımı ve yazılımı; çokluortam verisi, grafik veri, ses ve müzik, görüntü ve video etkin olarak gösterimi, işlenmesi ve erişimi.

 

BT 586 Bilgi Toplumunda Girişimcilik                                                                (3-0)5

 

Girişimciliğe giriş; pazar ve ihtiyaçlar; ekonomik temeller; risk; bilişim toplumunda fırsatlar; sermaye riski ve yatırım seçenekleri; iş planı hazırlama; kendi işini kurma.

 

BT 587 Elektronik Ticaret                                                                                    (3-0)5

 

Elektronik ticarete giriş; elektronik ticaret teknolojileri: istemci ve hizmet sunucu tarafı web programlama; veritabanı teknolojileri; internet güvenliği; ödeme sistemleri; elektronik hizmetler; web reklamcılığı ve web yayıncılığı; elektronik ticaret hizmeti kurma.

 

BT 591 Bilişim Teknolojisinde Özel Konular I                                                    (3-0)5

 

Bilişim teknolojileri alanındaki güncel teknolojik ya da kuramsal gelişmeler arasından seçilmiş özel konuların çalışılması.

 

BT 592 Bilişim Teknolojisinde Özel Konular II                                                  (3-0)5

 

Bilişim teknolojileri alanındaki güncel teknolojik ya da kuramsal gelişmeler arasından seçilmiş özel konuların çalışılması.

 

BT 597 Seminer                                                                                                      (2-0)5

 

Bilişim teknolojileri konusunda seminer verilmesi.

 

BT 599 Yüksek Lisans Tezi                                                                                              (3-0)80

 

Bilişim teknolojileri konusunda bir öğretim üyesinin gözetiminde yüksek lisans projesi yapılması ve proje belgesinin hazırlanarak sunulması.


geri dön

 

MEZUNİYET KOŞULLARI

 

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 4.00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve minimum 120 AKTS kredi yükünü tamamlayarak, tüm derslerden en az CC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir.

 

EĞİTİM TÜRÜ

 

Bu program örgün öğretimdir.

 

BÖLÜM BAŞKANI 

 

Doç. Dr. Oğuz Bayat
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
E-posta: oguz.bayat@altinbas.edu.tr
Telefon: +90 212 604 0100


geri dön